IPTPB2/415-34/12-2/TS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 4 kwietnia 2012 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPB2/415-34/12-2/TS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, reprezentowanego przez doradcę podatkowego, przedstawione we wniosku z dnia 12 stycznia 2012 r. (data wpływu 16 stycznia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych z tytułu wniesienia wkładu w postaci udziałów spółki kapitałowej do spółki osobowej z siedzibą na Cyprze - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 stycznia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych z tytułu wniesienia wkładu w postaci udziałów spółki kapitałowej do spółki osobowej z siedzibą na Cyprze.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną i rezydentem podatkowym Polski.

Jest właścicielem pakietu akcji polskiej spółki kapitałowej (dalej: "Akcje"). Aktualnie rozważa On możliwość przystąpienia do istniejącej lub nowo zorganizowanej spółki osobowej z siedzibą na Cyprze (dalej: "Spółka").

Spółka będzie zorganizowana w formie prawnej limited partnership, która jest transparentna podatkowo, tj. jej przychody nie są opodatkowane na jej poziomie, ale przypisywane w odpowiedniej proporcji jej wspólnikom i opodatkowane na ich poziomie.

Wnioskodawca zamierza przystąpić do Spółki jako limited Partner, tj. wspólnik ograniczony w odpowiedzialności za zobowiązania spółki i pozbawiony prawa zarządu spółką. Wnioskodawca rozważa możliwość pokrycia objętych udziału w Spółce poprzez wkład niepieniężny w postaci Akcji.

Poza Wnioskodawcą wspólnikami (Limited Partners) Spółki mogą być również inne osoby fizyczne, polscy rezydenci podatkowi i osoby prawne z siedzibą w Polsce lub innych krajach Unii Europejskiej. Spółka kapitałowa z siedzibą na Cyprze przystąpi natomiast do Spółki jako General Partner, tj. wspólnik zarządzający, odpowiadający za zobowiązania Spółki bez ograniczeń.

Przedmiotem działalności Spółki będzie przede wszystkim działalność inwestycyjna, polegająca m.in. na nabywaniu i zbywaniu papierów wartościowych (w tym Akcji) na własny rachunek oraz czerpaniu korzyści z ich posiadania (np. poprzez uzyskiwanie dywidendy z Akcji). Bez względu jednak na przedmiot działalności, będzie ona prowadzona wyłącznie na terytorium Cypru.

Spółka będzie posiadać na Cyprze biuro, przez które będzie prowadzić działalność wraz zatrudnionym tam pracownikiem, linię telefoniczną oraz stronę internetową zarejestrowaną na domenie cypryjskiej. Księgi rachunkowe Spółki będą znajdować się na Cyprze. Spółka będzie zarejestrowana w rejestrze spółek na Cyprze oraz będzie zarządzana z terytorium Cypru (przez cypryjską spółkę kapitałową). W przypadku świadczenia usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, Spółka zostanie zarejestrowana na Cyprze jako podatnik tego podatku.

Z tytułu prowadzonej działalności Spółka może otrzymywać dochody. Dochody te mogą być następnie wypłacane do wspólników Spółki, w tym do Wnioskodawcy.

Poza uczestnictwem w Spółce, Wnioskodawca nie planuje prowadzić innej działalności gospodarczej na Cyprze. Posiadać będzie jedynie udziały w Spółce.

Istnieje możliwość, że w przyszłości Spółka może zostać zlikwidowana. W takiej sytuacji majątek posiadany przez Spółkę zostanie przeniesiony na jej wspólników, w tym również na rzecz Wnioskodawcy. Mając na uwadze charakter działalności Spółki, prawdopodobne jest, że w chwili likwidacji Spółki jej majątek stanowić będą głównie przeniesione na jej rzecz Akcje oraz ewentualnie inne papiery wartościowe i środki pieniężne.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy aport Akcji do Spółki przez Wnioskodawcę będzie skutkował powstaniem u niego przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce.

2.

Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności za pośrednictwem Spółki będzie oznaczało, że stanowi ona "zakład" Wnioskodawcy w rozumieniu polsko - cypryjskiej Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a tym samym dochody uzyskane przez Spółkę i wypłacone Wnioskodawcy podlegać będą opodatkowaniu jedynie na Cyprze, będąc jednocześnie zwolnionymi z opodatkowania w Polsce.

3.

Czy majątek Spółki uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji Spółki będzie stanowił, w Polsce dochód podlegający opodatkowaniu.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone nr 1, natomiast w zakresie pytań oznaczonych nr 2 i nr 3 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania 1 wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci Akcji do Spółki nie będzie skutkować powstaniem dla niego przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce.

Wnioskodawca jako polski rezydent dla celów podatkowych podlega w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce położenia źródeł podatkowych, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm. - dalej: "ustawy PIT").

Dochody podlegające opodatkowaniu we wskazany sposób zostały z kolei wskazane w przepisie art. 9 ust. 1 ustawy PIT. Zgodnie z brzmieniem wskazanego przepisu: "Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku".

Natomiast zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50b ww. ustawy, zwolnione z opodatkowania są m.in.: "przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki".

W świetle wskazanego przepisu, wniesienie wkładu niepieniężnego (jakim jest niewątpliwie aport Akcji) do spółki niebędącej osobą prawną nie skutkuje rozpoznaniem przychodu po stronie wnoszącego aport (w tym wypadku Wnioskodawcy). Możliwość zastosowania wskazanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy PIT uzależniona jest przede wszystkim od uznania danego podmiotu, do którego wnoszony jest wkład (w opisanym zdarzeniu przyszłym - Spółki) za spółki niebędącej osobą prawną. Pojęcie "spółki niebędącej osobą prawną" zostało zdefiniowane w przepisie art. 5a pkt 26 ustawy PIT jako "spółka niebędąca podatnikiem podatku dochodowego".

Oznacza to zatem, iż aby uznać dany podmiot za spółkę niebędącą osobą prawną w rozumieniu ustawy PIT, musi on być po pierwsze spółką w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, zgodnie z którymi została założona, oraz musi nie być opodatkowana jakimkolwiek rodzajem podatku dochodowego. Do tej kategorii zalicza się spółki osobowe, które zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, - dalej: "ustawa CIT").

Jednakże w przypadku zagranicznej spółki osobowej (Spółka) istotne jest także, aby również w kraju swojej rezydencji (Cypr) nie była ona podatnikiem podatku dochodowego. W świetle przepisu art. 1 ust. 3 ustawy CIT: "Przepisy ustawy mają również zastosowanie do spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania".

Wskazana regulacja prawna wskazuje na trzy przesłanki, jakie dana zagraniczna spółka osobowa musi łącznie spełnić, aby być podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, tj.:

* spółka ta nie może posiadać osobowości prawnej w państwie rezydencji,

* musi być jednocześnie traktowana dla celów podatkowych w podatku dochodowym jak osoba prawna oraz,

* być opodatkowana od całości swoich dochodów w państwie rezydencji, bez względu na miejsce ich osiągania.

Zgodnie z prawem cypryjskim, spółka osobowa założona zgodnie z przepisami tego prawa (Spółka) nie spełnia zarówno drugiego, jak i trzeciego ze wskazanych powyżej warunków, jest bowiem traktowana na potrzeby cypryjskiego podatku dochodowego jako transparentna podatkowo, tj. przychody Spółki nie są opodatkowane na jej poziomie, ale przypisywane w odpowiedniej proporcji jej wspólnikom, którzy są podatnikami z tytułu przypisanych im przychodów i kosztów.

W związku z powyższym Spółka spełnia, w opinii Wnioskodawcy, definicję spółki niebędącej osobą prawną zawartą w ustawie PIT. Tym samym przepis art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy PIT będzie miał zastosowanie do przedstawionego zdarzenia przyszłego, zwalniając z opodatkowania wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci Akcji do Spółki w Polsce.

Powyższe stanowisko (dotyczące zwolnienia z opodatkowania w Polsce aportu do zagranicznej spółki osobowej) potwierdzone zostało w licznych interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego wydanych przez Ministra Finansów, w tym w interpretacji wydanej dnia 17 listopada 2011 r. (sygn. IPTPB2/415-484/II-4/AKr; organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi).

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie przez niego wkładu niepieniężnego w postaci Akcji do Spółki, nie będzie skutkowało powstaniem u niego przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie podkreśla się, iż elementy opisu zdarzenia przyszłego przedstawione we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego oceniono i wyjaśniono jedynie w kontekście zadanego przez Wnioskodawcę pytania. Tutejszy Organ, nie dokonywał analizy funkcjonowania cypryjskiej spółki, lecz przyjął wskazany przez Zainteresowanego model jako element przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego.

Ponadto Organ wskazuje, że jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różnić się będzie od zdarzeń przyszłych, które wystąpią w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałych zdarzeń przyszłych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl