IPTPB2/415-312/11-2/KK - Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych sprzedaży monety kolekcjonerskiej.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 7 września 2011 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPB2/415-312/11-2/KK Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych sprzedaży monety kolekcjonerskiej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 17 czerwca 2011 r. (data wpływu 24 czerwca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży monety - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 czerwca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży monety.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Ojciec Wnioskodawczyni zmarł w dniu 22 września 2003 r. i Jego jedynym spadkobiercą jest Wnioskodawczyni, jako córka. Prawa Wnioskodawczyni do spadku zostały stwierdzone w dniu 27 stycznia 2011 r. przez notariusza, aktem notarialnym wpisanym do repertorium.

Do masy spadkowej należała między innymi moneta - "dukat koronny bez daty".

Podatek od spadku po zmarłym został zapłacony w całości w dniu 22 lutego 2011 r., na podstawie decyzji w sprawie wymiaru podatku od spadków i darowizn Naczelnika Urzędu Skarbowego. W dniu 15 maja 2011 r., na podstawie umowy z Antykwariatem, Wnioskodawczyni zbyła należącą do spadku monetę "dukat koronny bez daty". Cena ustalona została w drodze licytacji internetowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przychód z tytułu odpłatnego zbycia numizmatu - dukata koronnego bez daty, należącego do spadku po ojcu Wnioskodawczyni, zmarłym w dniu 22 września 2003 r., uzyskany w wyniku sprzedaży dokonanej przez Wnioskodawczynię po dacie poświadczenia dziedziczenia aktem notarialnym z dnia 27 stycznia 2011 r., podlega podatkowi dochodowemu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatkowi dochodowemu podlega zbycie nieruchomości lub ich części, udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz innych rzeczy, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, określonych w lit. a)-c) -, przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Zgodnie z art. 924 i 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, natomiast otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Tak więc dniem nabycia spadku przez Wnioskodawczynię jest data śmierci spadkodawcy. Postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Istotna zatem dla podatku dochodowego jest data stwierdzająca dzień otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy.

Biorąc zatem powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że transakcja sprzedaży monety nie będzie w ogóle dla Wnioskodawczyni stanowiła źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bo miała miejsce po upływie sześciu miesięcy, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie numizmatu w drodze spadkobrania. Zbywaną monetę Wnioskodawczyni nabyła w drodze spadku po zmarłym w 2003 r. ojcu, a zatem odpłatne zbycie tej monety w 2011 r. nie stanowi w ogóle źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Identyczne stanowisko wyrażone zostało w licznych indywidualnych interpretacjach podatkowych, np. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 23 kwietnia 2010 r. sygnatura: IBPBII/2/415-89/10/HS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, Piotrków Trybunalski 97-300.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl