IPTPB2/415-265/11-2/KR - Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu uzyskanego z tytułu otrzymania dywidendy od spółki kapitałowej z siedzibą w Luksemburgu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 18 sierpnia 2011 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPB2/415-265/11-2/KR Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu uzyskanego z tytułu otrzymania dywidendy od spółki kapitałowej z siedzibą w Luksemburgu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 31 maja 2011 r. (data wpływu 6 czerwca 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z tytułu otrzymania dywidendy od spółki z siedzibą w Luksemburgu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 czerwca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z tytułu otrzymania dywidendy od spółki z siedzibą w Luksemburgu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce. Wnioskodawca rozważa inwestowanie w utworzone na terytorium Wielkiego Księstwa Luksemburga wyspecjalizowane fundusze inwestycyjne - SIF, zarejestrowane jako spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale - SICAV. Inwestycja będzie polegać na zakupie (objęciu) przez Wnioskodawcę akcji lub innych tytułów uczestnictwa upoważniających do udziału w zyskach Funduszu. Wnioskodawca nie posiada i nie będzie posiadał na terytorium Luksemburga zakładu, ani nie wykonuje i nie będzie wykonywać wolnego zawodu w oparciu o położoną tam stałą placówkę w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Konwencji z 14 czerwca 1995 r. między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku - zwanej dalej Konwencją.

Fundusz będzie działał w formie spółki handlowej prawa luksemburskiego posiadającej osobowość prawną - luksemburskiej spółki kapitałowej, jako societe anonyme (spółka akcyjna). Fundusz będzie posiadał rezydencję podatkową w Luksemburgu i będzie podlegał tam nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Fundusz działać będzie na podstawie luksemburskiej ustawy o specjalnych funduszach inwestycyjnych z 13 lutego 2007 r. Fundusz nie będzie spółką holdingową, o której mowa w art. 29 Konwencji. W związku z inwestowaniem w Fundusz Wnioskodawca będzie miał prawo partycypowania w zysku wypracowanym przez ten Fundusz w postaci wypłacanej do Wnioskodawcy dywidendy. Może się również zdarzyć, że Wnioskodawca dokona "reinwestycji" dywidendy rozumianej, jako mechanizm polegający na przeznaczeniu kwoty przysługującej Wnioskodawcy dywidendy na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję kolejnych akcji i tytułów uczestnictwa w kapitałowej spółce prawa luksemburskiego działającej w reżimie SIF SICAV.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy przychód powstały po stronie Wnioskodawcy z tytułu dywidendy wypłaconej mu przez Fundusz z siedzibą w Luksemburgu będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce.

2.

Czy przychód powstały po stronie Wnioskodawcy z tytułu dywidendy przysługującej mu od Funduszu, która zostanie reinwestowana, tj. przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję kolejnych akcji/tytułów uczestnictwa w spółce prawa luksemburskiego, działającej w reżimie SIF SICAV, będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce.

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód powstały z tytułu dywidendy wypłaconej przez Fundusz SIF SICAV z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga, również w przypadku gdy następnie dywidenda zostanie reinwestowana poprzez jej przeznaczenie na podwyższenie kapitału zakładowego w postaci emisji kolejnych akcji/tytułów uczestnictwa w spółce prawa luksemburskiego działającej w reżimie SIF SICAV, będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wnioskodawca podaje, że zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Tym samym, Wnioskodawca jako polski rezydent dla celów podatkowych podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, w tym od przychodów uzyskanych na terytorium Luksemburga.

Dalej podaje, iż na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19 % zryczałtowany podatek dochodowy.

Powyższy przepis stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, o czym stanowi art. 30a ust. 2 ww. ustawy.

W ocenie Wnioskodawcy należy uznać, iż w sprawie będącej przedmiotem zapytania uzyskany na terytorium Luksemburga dochód z dywidendy i innych udziałów w zyskach osób prawnych podlega opodatkowaniu w Polsce 19 % zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o ile Konwencja nie stanowi inaczej, w tym w szczególności nie przewiduje zwolnienia z opodatkowania w Polsce takich przychodów.

Mając zatem na uwadze brzmienie przywołanego art. 30a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy ustalić, czy zgodnie z Konwencją dochód z tytułu dywidendy wypłacanej w Luksemburgu jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, czy też nie.

Według Wnioskodawcy, w pierwszej kolejności należy zaznaczyć, iż Konwencja ma zastosowanie wobec podmiotów, które mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym lub w obu umawiających się państwach (art. 1), co ma miejsce w analizowanej sytuacji bowiem zarówno Wnioskodawca jak i Fundusz mają miejsce zamieszkania/siedzibę w umawiających się państwach (tj. odpowiednio w Rzeczypospolitej i Luksemburgu). Dodatkowo, żaden z przepisów Konwencji nie wyłącza jej stosowania do spółek prawa luksemburskiego działających w reżimie SIF SICAV. Jedyne ograniczenie podmiotowe w stosowaniu Konwencji zostało zawarte w art. 29 i dotyczy spółek holdingowych w rozumieniu szczegółowego ustawodawstwa luksemburskiego. Ponieważ luksemburskie spółki nie stanowią spółek holdingowych w rozumieniu prawa luksemburskiego, należy zatem a contrario przyjąć, iż w przypadku pozostałych spółek prawa luksemburskiego przepisy Konwencji mają zastosowanie.

Wnioskodawca wskazuje, iż stanowisko to zostało potwierdzone w piśmie Dyrektora Administracji Podatkowej Księstwa Luksemburga (Administration de Contributions Directes), wydanym 24 października 2001 r., sygn. II/1425-S38 HE/CG, i opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej wspomnianej instytucji (www.impotsdirects.public.lu/legislation/legi01/Note_de_Service_du_24_octobre_2001.pdf). W wyżej przytoczonym piśmie potwierdzono również, iż luksemburskie fundusze inwestycyjne typu SIF działające w reżimie SICAV są beneficjentami konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Luksemburgiem. W konsekwencji, w świetle powołanego pisma, uregulowania Konwencji mają zastosowanie do funduszy inwestycyjnych SIF SICAV.

Wnioskodawca podnosi, iż w myśl art. 10 ust. 1 Konwencji dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Luksemburgu osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce mogą być opodatkowane w Polsce. Jednocześnie jednak, na mocy art. 10 ust. 2 Konwencji dywidendy te mogą być również opodatkowane w Luksemburgu i według prawa Luksemburskiego, tj. w Państwie w którym spółka wypłacająca dywidendę ma swoją siedzibę, ale jeżeli odbiorca dywidend jest ich właścicielem, podatek ten nie może przekroczyć w przypadku osób fizycznych 15 % kwoty dywidendy brutto. Przez dywidendy, zgodnie z art. 10 ust. 3 Konwencji, należy rozumieć dochód z akcji, akcji gratisowych lub prawa do pobierania korzyści, akcji w kopalnictwie, akcji członków założycieli lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również dochód z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wydzielająca dywidendy ma siedzibę, zrównane są z wpływami z akcji.

Dodatkowo, Konwencja w art. 24 ust. 1 lit. a) przewiduje metodę unikania podwójnego opodatkowania, zgodnie z którą jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami Konwencji może być opodatkowany w Luksemburgu, to Polska zwolni, z uwzględnieniem postanowień zawartych w art. 24 ust. 1 lit. b) Konwencji, taki dochód lub majątek od opodatkowania, z tym jednak, że przy obliczaniu podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby może zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód lub majątek zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był w taki właśnie sposób zwolniony od opodatkowania.

Wnioskodawca wskazuje, iż tak jak podkreślił Minister Finansów w piśmie z dnia 24 października 2006 r. nr DD7-033-136/ML/06/5656: "zgodnie z postanowieniami Konwencji (polsko-luksemburskiej - przyp. Wnioskodawcy), Polska przyznaje zwolnienie niezależnie od tego, czy drugie państwo skorzystało z prawa do opodatkowania. Postanowienia Konwencji pozwalają zwolnić państwo miejsca zamieszkania lub siedziby od obowiązku zbadania faktycznego systemu podatkowego stosowanego w danym przypadku w drugim państwie".

Według Wnioskodawcy, warto także podkreślić, iż art. 24 ust. 1 lit. b) Konwencji dotyczy wyłącznie dochodu z odsetek lub należności licencyjnych, a zatem nie znajdzie zastosowania w analizowanej sytuacji. W związku z powyższym, dochód przychód powstały po stronie Wnioskodawcy z tytułu dywidendy wypłaconej mu przez Fundusz SIF SICAV z siedzibą w Luksemburgu, będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) oraz art. 10 ust. 3 Konwencji.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w interpretacjach indywidualnych wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 lutego 2011 r. i z dnia 19 listopada 2009 r. oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 21 października 2008 r., w której potwierdził, iż: "otrzymane przez Wnioskodawczynię dywidendy od spółki akcyjnej (societe anyome) lub z o.o. (societe a responsibilite limitee) mających siedzibę w Luksemburgu, utworzonych w reżimie SICAF lub SICAV, które to spółki przyjęły dodatkowo reżim SIF, nie będzie podlegało opodatkowaniu w Polsce na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) Konwencji".

W innej interpretacji wydanej w dniu 13 grudnia 2007 r. (sygn. ILPB2/415-151/07-2/MK) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu również stwierdził, iż: "na mocy Konwencji dochody z dywidend ze źródła w Luksemburgu uzyskiwane przez osoby o nieograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce podlegają zwolnieniu z opodatkowania w Polsce".

Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy na tej samej zasadzie, przychód powstały po stronie Wnioskodawcy z tytułu dywidendy przysługującej mu od Funduszu, która następnie zostanie reinwestowana tj. przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję kolejnych akcji/tytułów uczestnictwa w spółce prawa luksemburskiego działającej w reżimie SIF SICAV będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce. Istotnym jest bowiem, aby mechanizm reinwestowania był z punktu widzenia prawa luksemburskiego traktowany jako wypłata dywidendy stosownie do art. 10 ust. 3 Konwencji. Wówczas zaś, znajdują zastosowanie przepisy właściwe dla przychodu z dywidendy, w tym art. 24 ust. 1 lit. a) Konwencji.

Wnioskodawca zaznacza, iż polskie regulacje przewidują, że dochodów z dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej. Tym samym, dochód z dywidendy mający swoje źródło w Luksemburgu i zwolniony z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) Konwencji nie będzie uwzględniany przy ustalaniu właściwej stawki podatkowej, bowiem dla tego typu dochodów nie ma w polskim ustawodawstwie zróżnicowanych stawek.

W związku z powyższym Wnioskodawca prosi o potwierdzenie swojego stanowiska w sprawie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl