IPTPB2/415-124/11-4/DS - Możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży gruntu wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 3 sierpnia 2011 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPB2/415-124/11-4/DS Możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży gruntu wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 26 kwietnia 2011 r. (data wpływu 28 kwietnia 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 lipca 2011 r. (data wpływu 26 lipca 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży gruntu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 kwietnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych:

* w zakresie utraty charakteru rolnego gruntu będącego przedmiotem sprzedaży, oraz

* w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodów ze sprzedaży gruntu.

W związku ze stwierdzeniem braków formalnych, pismem z dnia 15 lipca 2011 r., Nr IPTPB2/415-124/11-2/DS, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia braków formalnych wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jednocześnie poinformowano, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a jego uzupełnieniem przez Wnioskodawczynię nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 15 lipca 2011 r. (skutecznie doręczono dnia 19 lipca 2011 r.), zaś w dniu 26 lipca 2011 r. Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek (data nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego - 25 lipca 2011 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 10 maja 2010 r. Wnioskodawczyni aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej sprzedała małżonkom A. część gospodarstwa rolnego w postaci działki o obszarze 0,27 ha, wraz ze znajdującym się na niej starym, drewnianym, dwuizbowym budynkiem za cenę 25.000 złotych.

Sprzedaż nastąpiła pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych, działająca na rzecz Skarbu Państwa, nie wykona prawa pierwokupu.

Wnioskodawczyni podała, iż kupujący oświadczyli, że nie spełniają warunków określonych w art. 5 i 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, tzn. że nie są rolnikami indywidualnie prowadzącymi gospodarstwo rolne.

Przy sporządzaniu aktu notarialnego Wnioskodawczyni przedstawiła zaświadczenie Wójta Gminy z dnia 20 kwietnia 2010 r. stwierdzające, że działka, w obrębie ewidencyjnym, położona jest na terenie, na który brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, bowiem stracił on ważność z dniem 31 grudnia 2002 r..

Wnioskodawczyni nadmienia ponadto, że sprzedaż dokonana została przed upływem 5 lat licząc od końca roku w którym nastąpiło jej nabycie na podstawie umowy darowizny.

W uzupełnieniu do wniosku, Wnioskodawczyni wskazuje, iż:

* jest właścicielem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym o powierzchni łącznej 15,92 ha,

* sprzedana działka, o powierzchni 0,27 ha, wchodziła w skład posiadanego gospodarstwa rolnego,

* działkę wraz z całym gospodarstwem nabyła od swojego brata w drodze umowy darowizny w dniu 23 marca 2010 r.,

* o zamiarze nabywców małżonków A., co do przeznaczenia nieruchomości (działki), dowiedziała się podczas rozmowy przeprowadzonej w czasie trwania czynności notarialnych; zamiar nie prowadzenia na zakupionej działce żadnej działalności gospodarczej małżonkowie A. potwierdzili podpisując pisemne oświadczenie.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy wobec zaistniałej sytuacji działka, będąca przedmiotem sprzedaży utraciła charakter rolny.

2.

Czy Wnioskodawczyni powinna, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym być zwolniona od uiszczenia podatku dochodowego ze sprzedaży tej działki.

Przedmiot niniejszej interpretacji stanowi odpowiedź na pytanie oznaczone nr 2, natomiast wniosek w zakresie pytania oznaczonego nr 1 został rozpatrzony odrębnym postanowieniem Nr IPTPB2/415-124/11-5/DS.

Zdaniem Wnioskodawczyni, działka stanowiła część gospodarstwa rolnego i była działką rolną, od której Wnioskodawczyni opłacała podatek rolny. W ocenie Wnioskodawczyni, w wyniku sprzedaży działka nie utraciła charakteru rolnego, ponieważ nabywcy nie zamierzają na niej prowadzić żadnej działalności gospodarczej, poza korzystaniem przez siebie z płodów rolnych, jakie na niej uzyskają (na działce znajdują się drzewa owocowe, nabywcy obsadzili ją krzewami owocowymi). Przedmiotowa działka graniczy z działkami rolnymi o znacznych powierzchniach.

Ponadto Wnioskodawczyni nadmienia, że aktualnie dla terenu na którym położona jest sprzedana nieruchomość nie istnieje ważny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o czym świadczy treść zaświadczenia Wójta Gminy z dnia 28 marca 2011 r. Wnioskodawczyni uważa, że w myśl art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym, powinna być zwolniona z uiszczenia podatku dochodowego od sprzedaży tej działki.

O słuszności tego przekonania, Wnioskodawczynię utwierdza treść rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we sygn. akt I (..) z dnia 23 września 2009 r., w którym Sąd uchylił decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego określającą zobowiązanie podatkowe z tytułu odpłatnego zbycia (osobie nie będącej rolnikiem) nieruchomości położonej na terenie, na którym było brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi - 19% podstawy obliczenia podatku.

Jednakże na mocy art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy, zwolnione od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny.

Z powyższego wynika, że dla zaistnienia zwolnienia, przewidzianego w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, muszą zaistnieć łącznie dwie przesłanki. Pierwsza z nich ma charakter pozytywny i polega na sprzedaży całości lub części gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Druga zaś ma charakter negatywny, a mianowicie nie może nastąpić utrata charakteru rolnego gruntów w związku z ich sprzedażą.

Zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w tej ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

Natomiast, stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiący własność lub znajdujący się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Uszczegóławiając, jakie rodzaje gruntów wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, a przez to decydując o zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu ze sprzedaży gruntów należy odnieść się do klasyfikacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454) oraz załącznika Nr 6 do tego rozporządzenia.

Stosownie do § 68 ust. 1 ww. rozporządzenia, do użytków rolnych zalicza się: grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i rowy.

Zgodnie z treścią przywołanych przepisów, zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzależnione jest od wystąpienia następujących przesłanek:

a.

zbywane grunty muszą być zakwalifikowane jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,

b.

muszą stanowić gospodarstwo rolne (tj. będący własnością osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha) lub jego część składową,

c.

grunty nie mogą utracić wskutek sprzedaży rolnego charakteru.

Jak wskazano wyżej, jedną z istotnych przesłanek wymienionych w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy jest konieczność zachowania charakteru rolnego. Dla oceny czy dokonana transakcja skutkuje utratą charakteru rolnego gruntu decyduje cel jego nabycia, faktyczny zamiar nabywcy, co do przeznaczenia nieruchomości, bądź inne okoliczności związane z daną transakcją.

Cel nabycia gruntów może wynikać bezpośrednio m.in. z aktu notarialnego, jak również z innych okoliczności związanych z daną transakcją. Całokształt tych okoliczności może wskazywać na utratę rolnego charakteru nawet wtedy, gdy według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, grunt ten położony jest na terenie upraw rolnych. Istotnym dla możliwości zastosowania zwolnienia jest, aby z aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości lub innych niezaprzeczalnych dowodów wynikało, że nabywca nie będzie zmieniał przeznaczenia tej nieruchomości, że ma gospodarstwo rolne albo je tworzy.

Oceniając spełnienie tej przesłanki należy zwrócić uwagę przed wszystkim na faktyczny zamiar nabywcy, odnośnie dalszego przeznaczenia gruntu.

W przedstawionym we wniosku opisie stanu faktycznego, Wnioskodawczyni wskazała, że przedmiotowa działka stanowiła część jej gospodarstwa rolnego i w wyniku sprzedaży nie utraciła charakteru rolnego, ponieważ nabywcy nie zamierzają prowadzić na niej żadnej działalności gospodarczej, poza korzystaniem z płodów rolnych jakie na niej uzyskają.

Reasumując, należy stwierdzić, iż przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży przedmiotowej działki, stanowiącej część gospodarstwa rolnego, która w związku z tą sprzedażą nie utraciła charakteru rolnego, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy jednocześnie podkreślić, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację w trybie art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby pełną ocenę spełnienia przesłanek zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych sprzedaży części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy - Ordynacja podatkowa jest bowiem sam przepis prawa.

Organ wydając pisemną indywidualną interpretację w trybie art. 14b ustawy - Ordynacja podatkowa, nie dokonuje analizy i oceny załączonych do wniosku dokumentów, a jedynie opiera się na przedstawionym we wniosku stanie faktycznym. W przypadku, gdyby przytoczony we wniosku stan faktyczny różnił się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, to wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl