Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 8 maja 2014 r.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPB2/415-106/14-2/JR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 24 stycznia 2014 r. (data wpływu 19 lutego 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów u udziałowca w związku z likwidacją spółki z o.o. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów u udziałowca w związku z likwidacją spółki z o.o.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni dokonała czynności zamiany udziałów (akcji) na zasadach określonych w art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni posiadała 50% ogółu akcji Spółki Akcyjnej I... z siedzibą w O... i wniosła aportem posiadane akcje tej Spółki Akcyjnej (zwanej dalej I... SA) do spółki A...Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G... (zwanej dalej A...). W zamian Wnioskodawczyni, jako akcjonariusz I... SA, otrzymała udziały spółki A... o wartości nominalnej odpowiadającej wartości rynkowej wniesionych akcji I... SA. A... wydała więc Wnioskodawczyni udziały własne o wartości nominalnej odpowiadającej wartości rynkowej otrzymanych akcji I... SA. A... uzyskała bezwzględną większość głosów w Spółce I... SA, której akcje nabyła Wnioskodawczyni w opisany wyżej sposób. Wszystkie podmioty biorące udział w transakcji są podmiotami podlegającymi w państwie członkowskim Unii Europejskiej (w Polsce) opodatkowaniu od całości swoich dochodów. W opisanych wyżej okolicznościach spełnione zostały wszelkie przesłanki określone w art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych, a więc u Wnioskodawczyni będącej jedynym z akcjonariuszy I... SA nie powstał przychód. Następnie nastąpiło połączenie spółek I... SA i A... poprzez inkorporację (przejęcie) spółki I...SA przez spółkę A.... W wyniku tego połączenia podmiotem istniejącym jest wyłącznie spółka A....

W wyniku połączenia ww. podmiotów poprzez inkorporację, przez Wnioskodawczynię nie zostały objęte nowe udziały w spółce A..., a więc Wnioskodawczyni pozostała właścicielem wyłącznie tych udziałów, które nabyła w wyniku czynności zamiany udziałów (akcji), która to czynność nie spowodowała powstania przychodu.

Po dokonaniu tych czynności, wspólnicy spółki A... podjęli decyzję o likwidacji A.... Likwidacja jest aktualnie w toku, a więc A... nadal jest podmiotem istniejącym. W momencie likwidacji tego podmiotu, Wnioskodawczyni otrzyma przypadającą Jej zgodnie z posiadanymi udziałami część majątku likwidowanego podmiotu. W takich okolicznościach powstanie u Wnioskodawczyni przychód (dochód) z udziału w zyskach osób prawnych, zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym koszt nabycia (objęcia) udziałów Wnioskodawczyni w A... będzie stanowiła wartość rynkowa akcji I... SA wniesionych aportem do A... w zamian za udział tego podmiotu.

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki.

Jednocześnie zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce lub udziałów w zyskach osoby prawnej.

Jak wynika z opisanego wyżej zdarzenia przyszłego, Wnioskodawczyni otrzymała udziały w A... w drodze zamiany, przy czym przedmiotem zamiany były akcje w I... SA. Oczywistym jest, że w chwili zamiany akcje I... SA posiadały określoną wartość rynkową. W wyniku zamiany Wnioskodawczyni otrzymała udziały w A... o wartości nominalnej równej wartości rynkowej akcji posiadanych przez Wnioskodawczynię w I... SA.

W opinii Wnioskodawczyni, kosztem nabycia (objęcia) udziałów w A..., będzie wartość rynkowa akcji I... SA ustalona na moment dokonania zamiany. Nie ulega wątpliwości, że w chwili dokonywania zamiany, o której mowa wyżej, Wnioskodawczyni posiadała majątek w postaci akcji I... SA, którego wartość równa była wartości rynkowej tych akcji. Aby nabyć udział w A...., Wnioskodawczyni dokonała zbycia tego konkretnego majątku, a więc poniosła faktyczny koszt (wydatek) w wysokości wartości rynkowej przedmiotowych akcji.

Wnioskodawczyni dodaje, że nabyła udziały w A... o wartości nominalnej równej wartości rynkowej wnoszonych akcji I... SA. Uważa, że tym samym nie sposób określić, że koszt nabycia przez Nią udziałów A... jest inny niż wartość rynkowa akcji I... SA istniejąca w chwili nabycia tych udziałów.

Wnioskodawczyni wskazała, że podobne zagadnienie było już przedmiotem interpretacji indywidualnej wydanej wobec Niej (interpretacja indywidualna z dnia 15 marca 2012 r., Nr IPTPB2/415-805/11-2/JR), jednakże z uwagi na zmianę brzmienia interpretowanego przepisu prawa od dnia 1 stycznia 2014 r., celem zapewnienia Jej dalszej ochrony prawnej składa niniejszy wniosek.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jak wynika z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. c ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce lub spółdzielni, w tym również z podziału majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki.

W myśl art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki;

Przepisy art. 286 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030) stanowi, że pozostały po zaspokojeniu wierzycieli majątek dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów. Przepisy powyższe nie wskazują jak ustalić wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, a jedynie określają sposób podziału tego majątku. Zasad ustalania wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją spółki nie wyrażają wprost również przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepisy te zawierają jednak wyłączenie z opodatkowania wskazanych kategorii dochodów z zakresu objętego tą ustawą.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych - z zastrzeżeniem art. 52a - pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 - 4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania (art. 30a ust. 6 ww. ustawy).

Jednakże na podstawie z art. 21 ust. 1 pkt 50a ww. ustawy wolna od podatku dochodowego jest wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki, w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce lub udziałów w zyskach osoby prawnej.

W konsekwencji wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50a ustawy, w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji).

Powyższy przepis odnosi się do kosztu nabycia lub objęcia udziałów spółki likwidowanej. Aby ustalić co w przedmiotowej sprawie będzie stanowić koszt nabycia/objęcia udziałów w spółce likwidowanej, należy odwołać się do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawczyni wskazała, że udziały w Spółce A..., która jest obecnie likwidowana, zostały nabyte/objęte za wkład niepieniężny w postaci udziałów w Spółce I...SA. Wartość nominalna otrzymanych udziałów Spółki A..., odpowiadała wartości rynkowej akcji I... SA.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie regulują wprost zasady ustalenia kosztu nabycia bądź objęcia udziałów/akcji w drodze ich wymiany, należy zatem zastosować przepisy dotyczące kosztów odpłatnego zbycia.

Przepis art. 22 ust. 1f ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji), koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości:

1.

określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a - jeżeli przedmiotem wkładu są udziały (akcje) objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część;

2.

przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg i ewidencji, o których mowa w art. 24a ust. 1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż wartość tych udziałów (akcji) z dnia ich objęcia, określona zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a.

Artykuł 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

W związku z powyższym, należy uznać, że w przypadku, kiedy objęcie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nastąpiło w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, koszt nabycia udziałów w przypadku likwidacji Spółki należy ustalić zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 22 ust. 1f pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem w oparciu o ten przepis kosztem nabycia będzie nominalna wartość objętych udziałów z dnia ich objęcia, jeżeli udziały te, zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Reasumując, w sytuacji otrzymania przez Wnioskodawczynię przypadającej Jej zgodnie z posiadanymi udziałami części majątku likwidowanej spółki, opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem podlega różnica pomiędzy wartością majątku otrzymanego w wyniku likwidacji Spółki a wydatkami poniesionymi na objęcie lub nabycie udziałów (akcji). W przedstawionym zdarzeniu przyszłym, wydatkiem tym będzie nominalna wartość udziałów z dnia ich objęcia, która jak wskazuje Wnioskodawczyni będzie równa wartości rynkowej.

Końcowo Organ podatkowy wskazuje, że jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różnić się od zdarzenia przyszłego, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Jednocześnie należy zastrzec, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tut. Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny/zdarzenie przyszłe jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku, ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl