Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 6 kwietnia 2016 r.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPB1/4511-821/15-3/KLK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) w zw. z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. , poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 9 grudnia 2015 r. (data wpływu 14 grudnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 marca 2016 r. (data wpływu 30 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie źródła przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 2 marca 2016 r., Nr IPTPB1/4511-821/15-2/KLK, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 2 marca 2016 r. (data doręczenia 18 marca 2016 r.). Wnioskodawca uzupełnił wniosek pismem z dnia 24 marca 2016 r. (data wpływu 30 marca 2016 r.), nadanym dnia 24 marca 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku:

Wnioskodawca jest wspólnikiem w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale zakładowym wynoszącym 20 000,00 zł (dalej: Spółka), dzielącym się na 400 udziałów po 50 zł każdy. Wnioskodawca posiada w Spółce 199 udziałów.

Jednocześnie, od dnia powołania Spółki, Wnioskodawca jest członkiem dwuosobowego zarządu. Każdy z członków zarządu jest uprawniony do jednoosobowej reprezentacji Spółki. W ramach pełnienia funkcji członka zarządu, Wnioskodawca wykonuje, wraz z drugim członkiem zarządu, wszelkie obowiązki związane z zarządzaniem Spółką w zakresie spraw organizacyjnych oraz reprezentacji Spółki. Z tytułu pełnienia tej funkcji otrzymuje wynagrodzenie ustalone przez zgromadzenie wspólników Spółki.

Wnioskodawcę dodatkowo łączy ze Spółką umowa o pracę z dnia 17 listopada 2014 r., w ramach której Wnioskodawca zobowiązany jest do wykonywania następujących czynności:

* prowadzenie aktywnych działań handlowych,

* reprezentowanie firmy na targach, kongresach i innych wydarzeniach biznesowych,

* prowadzenie prezentacji handlowych u potencjalnych klientów,

* aktywne szukanie możliwości rozwojowych dla firmy,

* przygotowywanie ofert handlowych,

* przygotowywanie dokumentów przetargowych,

* pogłębianie wiedzy niezbędnej do wykonywania obowiązków zawodowych,

* samodzielne dokształcanie się w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków zawodowych,

* śledzenie trendów rynkowych w zakresie zbieżnym z działalnością Spółki,

* badanie rynku i konkurencji,

* przygotowywanie koncepcji nowych usług,

* prowadzenie dokumentacji realizowanych projektów,

* prowadzenie dokumentacji prowadzonych działań handlowych,

* bieżąca obsługa korespondencji,

* obsługa dokumentacji związanej z działalnością Spółki,

* zarządzanie projektami,

* przygotowywanie prezentacji handlowych,

* przygotowywanie opisów metodologicznych,

* przygotowywanie koncepcji projektów badawczych i marketingowych,

* przygotowywanie tekstów marketingowych,

* przygotowywanie narzędzi badawczych,

* wykonywanie analiz ilościowych,

* wykonywanie analiz jakościowych,

* przygotowywanie raportów badawczych,

* przygotowywanie prezentacji badawczych,

* przygotowywanie innych opracowań realizowanych na zlecenie klientów.

Umowa została zawarta przez Wnioskodawcę i Spółkę, reprezentowaną przez pełnomocnika powołanego przez zgromadzenie wspólników.

Spółka, jako płatnik, odprowadza za Wnioskodawcę zaliczki na podatek dochodowy z obu tytułów (tekst jedn.: z tytułu pełnienia funkcji w organie oraz umowy o pracę), a z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę również składki na ubezpieczenia społeczne.

Wnioskodawca planuje zmienić charakter współpracy ze Spółką w zakresie umowy o pracę w ten sposób, że umowa o pracę zostanie rozwiązana w dniu 30 listopada 2016 r. Następnie jeszcze w roku 2016 Wnioskodawca zamierza zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą z następującym zakresem działalności:

* Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),

* Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),

* Stosunki międzyludzkie (Public Relations) i komunikacja (70.21.Z),

* Działalność agencji reklamowych (73.11.Z).

W ramach zarejestrowanej działalności gospodarczej Wnioskodawca będzie zawierać ze Spółką umowy, których przedmiotem byłoby świadczenie na rzecz Spółki m.in.:

* usług z zakresu badań rynku,

* usług z zakresu badań opinii publicznej,

* usług reklamowych,

* usług PR,

* usług marketingowych.

Usługi te Wnioskodawca zamierza świadczyć również na rzecz osób trzecich (tekst jedn.: innych niż Spółka). W ramach świadczonych usług, Wnioskodawca zamierza ponadto występować w charakterze partnera lub konsorcjanta w przetargach i innych postępowaniach o wybór wykonawcy, w tym również razem ze Spółką.

Umowy zawierane przez Wnioskodawcę ze Spółką oraz osobami trzecimi regulować będą w szczególności ich zakres przedmiotowy, wynagrodzenie, odpowiedzialność Wnioskodawcy wobec usługobiorcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy oraz zasady rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Wnioskodawca będzie ponosił samodzielnie i osobiście wobec odbiorcy końcowego, którym może być Spółka lub osoba trzecia.

Wnioskodawca wykonywać będzie usługi na rzecz Spółki lub osób trzecich samodzielnie, niezależnie, pod własnym kierownictwem, w miejscu i czasie przez siebie ustalonym. Ani Spółka, ani osoby trzecie nie będą posiadały żadnego władztwa nad Wnioskodawcą. Wnioskodawca będzie ponosił pełne ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, ponieważ nie będzie On posiadał gwarancji współpracy ze strony Spółki lub osób trzecich.

Umowy zawierane ze Spółką będą miał charakter projektowy w tym znaczeniu, że będą zawierane według potrzeb Spółki na określone działania. Umowy zawierane będą w roku 2016 oraz w latach kolejnych.

Wnioskodawca zostanie zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, a rozliczenia wynagrodzenia od Spółki i innych kontrahentów dokonywane będą na podstawie faktur.

Wnioskodawca zamierza kwalifikować przychód, uzyskany z tytułu współpracy ze Spółką oraz innymi kontrahentami na podstawie umów o świadczenie usług i wystawionych faktur, jako mający źródło w pozarolniczej działalności gospodarczej. Do kosztów uzyskania przychodu Wnioskodawca zamierza kwalifikować wszelkie koszty na zasadach ogólnych, a powstały w ten sposób dochód Wnioskodawca zamierza opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, w tym na podstawie art. 30c ustawy.

Co istotne, Wnioskodawca zamierza utrzymać jednocześnie istniejący stosunek organizacyjny w Spółce z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu i w ten sposób wykonywać wszelkie obowiązki związane z zarządzaniem Spółką.

Wnioskodawca wskazał dodatkowo, że w dniu 30 listopada 2016 r. zamierza rozwiązać umowę o pracę ze Spółką.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku:

Czy Wnioskodawca, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, świadcząc na rzecz Spółki oraz innych kontrahentów usługi na podstawie umów o świadczenie usług, których zakres wskazany został w opisie zdarzenia przyszłego niniejszego wniosku, jest uprawniony do kwalifikowania przychodu uzyskanego z tego tytułu jako mającego źródło w pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami art. 5b w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz art. 14 ustawy z dnia 26 lipca 2012 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 316, z późn. zm).

Zdaniem Wnioskodawcy, ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku, na podstawie art. 5b w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz art. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa), będzie uprawniony do kwalifikowania przychodu uzyskanego z tytułu świadczenia usług w opisanym powyżej zakresie, jako mającego źródło w pozarolniczej działalności gospodarczej.

Uzasadniając swoje stanowisko Wnioskodawca zaznacza w pierwszej kolejności, że ww. dochód uzyskiwać będzie działając jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Po drugie, Wnioskodawca będzie uzyskiwał przychód na podstawie umów, których przedmiotem będzie świadczenie merytorycznych usług na rzecz Spółki oraz innych kontrahentów. Wnioskodawca zwraca szczególną uwagę na przychody, które mają powstawać na podstawie umów zawieranych pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką, i do tego zagadnienia Wnioskodawca zamierza ograniczyć dalsze rozważania.

W ocenie Wnioskodawcy, umowy, które będą łączyły Wnioskodawcę ze Spółką, ze względu na swój zakres przedmiotowy i charakter, powinny być kwalifikowane jako zawierane i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Zgodnie z przepisem art. 5b ust. 1 ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1.

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

2.

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,

3.

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Wnioskodawca prowadzić będzie odrębne przedsiębiorstwo, oferujące między innymi usługi z zakresu badań rynku, usługi z zakresu badań opinii publicznej, usługi reklamowe, usługi PR i usługi marketingowe.

Usługi wykonywane będą na podstawie umów, określających w szczególności ich zakres przedmiotowy, wynagrodzenie, odpowiedzialność Wnioskodawcy wobec usługobiorcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy oraz zasady rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

Wnioskodawca wykonywać będzie usługi na rzecz Spółki samodzielnie, niezależnie, pod własnym kierownictwem, w miejscu i czasie przez siebie ustalonym. Spółka nie będzie posiadała żadnego władztwa nad Wnioskodawcą.

Pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie umowy wobec odbiorcy końcowego, którym może być Spółka lub osoba trzecia, Wnioskodawca będzie ponosił samodzielnie i osobiście. W ocenie Wnioskodawcy, nawet w przypadku, gdy to Spółka będzie końcowym odbiorcą usług, z którym Wnioskodawca jest powiązany kapitałowo i osobowo, należy przyjąć, że Wnioskodawca będzie ponosił wobec niej pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wykonywane czynności i w tym zakresie Spółka powinna być kwalifikowana jako osoba trzecia, o której mowa w art. 5b ust. 1 pkt 1 ustawy.

Wnioskodawca będzie ponosił pełne ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, ponieważ nie posiada On gwarancji od Spółki, że będzie ona zlecać jakiekolwiek umowy do wykonania.

Wnioskodawca nie będzie otrzymywał regularnego wynagrodzenia od Spółki, a jedynie takie, które wynikać będzie z danej umowy, mającej zazwyczaj charakter zadaniowy, a nie ciągły. Wnioskodawca nie wyklucza, że będzie zatrudniał pracowników lub współpracowników. W związku z powyższym, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że czynności wykonywane na rzecz Spółki na podstawie opisanych powyżej umów o świadczenie usług wyczerpują definicję działalności gospodarczej, a przez to nie kwalifikują się pod wyłączenie określone w przepisie art. 5b ustawy.

Po trzecie, mając na uwadze rozważania odnoszące się do kwalifikowania zamierzonych działań jako prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przychody, które będzie osiągał z tytułu świadczenia ww. usług na rzecz Spółki, stanowić będą przychody wskazane w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy, tj. przychody mające źródło w działalności gospodarczej.

Ze względu na istotę niniejszego wniosku, Wnioskodawca pod rozwagę poddaje dwie podstawy prawne, służące kwalifikacji przychodu, o którym mowa powyżej: przepis art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, tj. źródło przychodu w postaci działalności wykonywanej osobiście oraz w postaci pozarolniczej działalności gospodarczej.

W ocenie Wnioskodawcy, jak wskazano powyżej, źródłem przychodu będą przychody uzyskiwane z pozarolniczej działalności gospodarczej, jednakże ze względu na redakcję przepisów dotyczących źródeł przychodu z działalności wykonywanej osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 13 ustawy), Wnioskodawca pragnie odnieść się do alternatywnej kwalifikacji planowanych przychodów z działalności gospodarczej jako przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

Zgodnie art. 13 ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się:

Zgodnie art. 13 ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się:

1.

(uchylony)

2.

przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych,

3.

przychody z działalności duchownych, osiągane z innego tytułu niż umowa o pracę,

4.

przychody z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi,

5.

przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7;

6.

przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9,

7.

przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych;

8.

przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

a.

osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

b.

właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9;

9.

przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

W ocenie Wnioskodawcy, do opisanego zdarzenia przyszłego nie znajdą zastosowania przepisy art. 13 pkt od 1 do 7 ustawy, jako regulujące odmienne zdarzenia przyszłe.

Pod rozwagę poddać należy zatem punkt 8 i 9 powyższego przepisu.

W ocenie Wnioskodawcy, przepis art. 13 pkt 8 ustawy nie znajdzie zastosowania ze względu na fakt, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, o czym była mowa powyżej. Jeżeli bowiem mowa jest w przepisie o przychodach z tytułu świadczenia usług, to ostatnia część tego przepisu stanowi, że nie stosuje się go do umów zawieranych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Przechodząc do drugiego ze wskazanych przepisów (art. 13 pkt 9 ustawy), Wnioskodawca stoi na stanowisku, że on również nie znajdzie zastosowania w zdarzeniu przyszłym. Przepis ten jest specyficzny o tyle, że nakazuje kwalifikować przychody z umów, o których mowa w przepisie, jako uzyskane w ramach działalności wykonywanej osobiście, niezależnie od tego, że byłyby wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W ocenie Wnioskodawcy, umowy, które zamierza zawierać On ze Spółką, nie będą miały charakteru umów, o których mowa w ww. przepisie, tj. umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze. Uzasadnieniem tego twierdzenia jest przedmiot umów, które mają być zawierane pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką, które obejmować będą między innymi usługi z zakresu badań rynku, usługi z zakresu badań opinii publicznej, usługi reklamowe, usługi PR i usługi marketingowe. Zakresowo są to więc czynności zupełnie odmienne od wskazanych w przepisie art. 13 pkt 9 ustawy, już chociażby, prima facie, ze względu na ich literalną treść.

W powszechnie obowiązujących przepisach brak jest definicji "kontraktu menedżerskiego", "umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem" i "innej umowy o podobnym charakterze", więc ich zakres znaczeniowy ustalać należy w oparciu o rozbudowaną już linię interpretacyjną sądów administracyjnych. W tym celu Wnioskodawca przytacza definicję kontraktu menedżerskiego, którą Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zaproponował w wyroku z dnia 14 marca 2011 r. (I SA/Gl 122/10). Zgodnie z jej treścią, istota kontraktu menedżerskiego polega na tym, że menedżer zobowiązuje się do prowadzenia za wynagrodzeniem przedsiębiorstwa drugiej strony, na jej rachunek i ryzyko, przy czym prowadzi to przedsiębiorstwo bądź we własnym, bądź w cudzym imieniu. W charakterystyce kontraktów menedżerskich podkreśla się samodzielność menedżera (zarządcy) oraz cel umowy, którym jest przeniesienie prowadzenia przedsiębiorstwa na menedżera z przyznaniem mu samodzielności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Inną cechą kontraktów menedżerskich jest oczekiwanie, że menedżer wniesie też własne wartości niematerialne w postaci nowego sposobu zarządzania przedsiębiorstwem, swoje doświadczenia zawodowe, wiedzę handlową i organizacyjną, reputację, klientów, wyrobione kontakty handlowe, a także swój image.

Rozważania nad charakterem umowy menedżerskiej przeprowadził gruntownie Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale składu Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2010 r. (II FPS 10/09). W ocenie NSA, umowy te są jednym z wielu występujących w obrocie umów nienazwanych (zawieranych między właścicielami, czy też odpowiednimi organami przedsiębiorstw, a osobami fizycznymi), a ich istotą jest samodzielne, czyli pozbawione podległości służbowej zarządzanie przedsiębiorstwami (albo innymi podmiotami takimi jak z.o.z, czy j.s.S.P.) przez menedżerów (...). Umowy menedżerskie nie kształtują ani stosunku pracy, ani stosunku służbowego, stanowią natomiast najczęściej kombinację różnych postanowień zaczerpniętych z umów nazwanych (np. z umowy zlecenia, czy o dzieło). Menedżer jest wobec właściciela osobiście, czyli bez pośrednictwa osób trzecich, odpowiedzialny za zarządzanie powierzonym przedsiębiorstwem. Zgodzić się także trzeba z poglądem, że zwrot działalność wykonywana osobiście nie kryje w sobie jednorodnych pod względem przedmiotowym czynności. Czynności te charakteryzują się jednak cechą wspólną, to jest osobistym ich wykonywaniem, a więc bez pośrednictwa osób trzecich. Kontrakt menedżerski zawierany poza działalnością gospodarczą obejmuje umowę pomiędzy dwoma podmiotami cywilnoprawnymi, to jest przedsiębiorcą zatrudniającym menedżera i osobą fizyczną niebędącą przedsiębiorcą. Istotą kontraktu menedżerskiego jest samodzielne, czyli pozbawione podległości zarządzanie przedsiębiorstwami, albo innymi podmiotami, przez menedżerów. Działalność wykonywana osobiście na podstawie umowy menedżerskiej zawieranej poza działalnością gospodarczą nie musi więc spełniać takich kryteriów, jak ciągłość, a więc powtarzalność, stałość oraz określony stopień zorganizowania wykonywanych czynności, charakterystycznych dla szeroko rozumianej działalności gospodarczej.

W uzasadnieniu uchwały NSA wskazał, że bez względu na to, czy umowy menedżerskie zostaną zawarte w ramach działalności gospodarczej, czy też poza nią, przychody z tytułu ich wykonywania będą zaliczane do przychodów z działalności wykonywanej osobiście i opodatkowane według jednakowych zasad. Zasady te wyłączają możliwość kwalifikowania przychodów z umów menedżerskich nawet tych, które zawierane są w ramach działalności gospodarczej, jako przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy, a tym samym opodatkowania według skali proporcjonalnej i 19% stawką wskazaną w art. 30c ust. 1 ustawy.

Uzupełniająco Wnioskodawca przywołał uchwałę, którą Sąd Najwyższy wydał w dniu 17 czerwca 2015 r. (III UZP 2/15). Uchwała dotyczy przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jednakże jej uzasadnienie w wielu fragmentach odnosi się do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W ocenie Wnioskodawcy, uzasadnienie to potwierdza zaproponowane rozumienie przepisów, których dotyczy niniejszy wniosek, ponieważ rozstrzyga, że wykonywanie usług innych niż zarządzanie należy traktować jako wyłączone spod regulacji art. 13 pkt 9 ustawy w zakresie, w jakim świadczone są w ramach działalności gospodarczej. Co prawda uchwała dotyczy literalnie jedynie usług zarządzania, jednakże większość komentatorów stoi na stanowisku, że interpretacja zostanie rozszerzona o inne, wykonywane przez menedżera na rzecz spółki, usługi o charakterze doradczym.

Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca raz jeszcze wskazał, że w Jego opinii planowane umowy nie będą regulowane przez przepis art. 13 pkt 8 i 9 ustawy, a tym samym możliwe będzie uznanie, że zawarte zostały w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

I już tylko na zasadzie konsekwencji, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że jest uprawniony do opodatkowania dochodu pochodzącego z umowy na zasadach ogólnych, w tym do opodatkowania dochodu na zasadach określonych w art. 30c ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są:

* działalność wykonywana osobiście,

* pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

a.

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b.

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c.

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Przy czym, w myśl art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1.

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

2.

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,

3.

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Wyłączenie, o którym mowa w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, obejmuje więc m.in. przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 cytowanej powyżej ustawy, których poszczególne kategorie wymieniono w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 13 pkt 7 i 9 powołanej ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się:

* przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,

* przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Do przychodów z art. 13 pkt 7 ww. ustawy zalicza się otrzymane wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji na podstawie samego tylko aktu ustanowienia (np. powołania). Natomiast, do przychodów z art. 13 pkt 9 ww. ustawy należy zaliczyć otrzymane wynagrodzenia z tytułu m.in. umów o zarządzanie, gdyż osoby zarządzające spółką na podstawie takiej umowy nie pobierają wynagrodzenia wyłącznie z tytułu pełnionej funkcji, lecz z tytułu tej umowy.

Wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze - przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy. Tym samym przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Czynności zarządcze dotyczą określonej osoby, tym samym mogą być dokonywane bezpośrednio przez tę osobę. Nie jest możliwe wykonywanie tego rodzaju czynności przez podmiot inny niż osoba fizyczna, np. przez spółkę.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest wspólnikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednocześnie od dnia powołania spółki, jest też członkiem dwuosobowego zarządu. Wnioskodawca wykonuje wszelkie obowiązki związane z zarządzaniem Spółką w zakresie spraw organizacyjnych oraz reprezentacji Spółki. Wnioskodawcę dodatkowo łączy ze Spółką umowa o pracę. Wnioskodawca w dniu 30 listopada 2016 r. planuje rozwiązać ww. umowę o pracę. Wnioskodawca zamierza jednocześnie zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą i w ramach działalności zawierać umowy ze Spółką oraz z osobami trzecimi. Przedmiotem umów byłoby świadczenie m.in.: usług z zakresu badań rynku, usług z zakresu badań opinii publicznej, usług reklamowych, usług PR oraz usług marketingowych. Wnioskodawca zamierza utrzymać jednocześnie istniejący stosunek organizacyjny w Spółce z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu i w ten sposób wykonywać wszelkie obowiązki związanie z zarządzaniem Spółką.

Biorąc pod uwagę przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, z którego wynika, że umowy które Wnioskodawca zamierza zawierać ze Spółką oraz innymi kontrahentami nie będą miały charakteru umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, oraz będą wykonywane samodzielnie, niezależnie, pod własnym kierownictwem, w miejscu i czasie przez Niego ustalonym - uznać należy, że przychody, które Wnioskodawca będzie uzyskiwał z tego tytułu stanowić będą przychody z prowadzonej przez Niego pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jednocześnie zaznacza się, że dokonując weryfikacji stanowiska Wnioskodawcy, tut. Organ nie odniósł się do kwestii dotyczącej opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej na zasadach ogólnych, w tym na zasadach określonych w art. 30c ustawy, ponieważ zagadnienie to nie było przedmiotem zapytania.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl