IPTPB1/4511-5/15-4/ASZ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 14 kwietnia 2015 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPB1/4511-5/15-4/ASZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 19 grudnia 2014 r. (data wpływu 2 stycznia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 marca 2015 r. (data wpływu 10 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie określenia stawki ryczałtu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 23 lutego 2015 r., Nr IPTPB1/4511-5/15-2/ASZ, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 23 lutego 2015 r. (data doręczenia 27 lutego 2015 r.). Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek pismem z dnia 5 marca 2015 r. (data wpływu 10 marca 2015 r.), nadanym za pośrednictwem Poczty Polskiej dnia 5 marca 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - salon optyczny. Od 2015 r. zamierza zastosować opodatkowanie w formie ryczałtu. Stawki ryczałtu zostały określone w art. 12 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.). Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b cytowanej ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3% od przychodów z działalności handlowej.

W związku z planową zmianą formy opodatkowania działalności gospodarczej Wnioskodawczyni zwróciła się do Urzędu Statystycznego w X Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur, o nadanie symbolu klasyfikacyjnego dla opisanych poniżej rodzajów działalności:

1. Wykonanie okularów korekcyjnych do wybranej oprawy - Wnioskodawczyni dokonuje zakupów opraw, które są eksponowane w sali obsługi klienta, klient dokonuje wyboru oprawy wg swojego gustu i uznania, zamawia się wg recepty szkła, a następnie przy wykorzystaniu sprzętu szkła oszlifowuje się do wybranej przez klienta oprawy; do kompletu dodawane jest etui i ściereczka. Klient odbiera i płaci za całość - okulary korekcyjne.

2. Wymiana oprawy - Wnioskodawczyni dokonuje zakupów opraw, które są eksponowane w sali obsługi klienta, klient dokonuje wyboru oprawy wg swojego gustu i uznania, a następnie przy wykorzystaniu własnego sprzętu i soczewek będących własnością klienta oszlifowuje się je do wybranej oprawy.

3. Wymiana soczewek do oprawy będącej własnością klienta - Wnioskodawczyni dokonuje zakupów soczewek, a następnie przy wykorzystaniu własnego sprzętu oszlifowuje się je do oprawy będącej własnością klienta.

4. Naprawy - Wnioskodawczyni na zlecenie klienta wymienia zużyte żyłki lub noski, uzupełnia śrubki.

5. Sprzedaż szkieł kontaktowych, płynów czyszczących, sznurków, ściereczek, etui itp.

6. Badanie wzroku - dobór korekcji okularowej.

Pismem z dnia 18 listopada 2014 r. Urząd Statystyczny w X poinformował Wnioskodawczynię, że wyżej opisana działalność mieści się w grupowaniu: PKD 47.78.Z - "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

W uzupełnieniu wniosku z dnia 5 marca 2015 r. Wnioskodawczyni wskazała, że opisane zdarzenie przyszłe według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm) klasyfikowany jest w sekcji G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, wyłączając motocykle, symbole PKWiU:

* 47.00.83 - Sprzedaż detaliczna sprzętu fotograficznego, optycznego i precyzyjnego oraz usługi świadczone przez optyków,

* 47.00.83.0 - Sprzedaż detaliczna sprzętu fotograficznego, optycznego i precyzyjnego oraz usługi świadczone przez optyków.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy do przychodów uzyskiwanych z działalności polegającej na prowadzeniu salonu optycznego, obejmującej:

* wykonanie i sprzedaż okularów korekcyjnych na indywidualne zamówienie klienta, z materiału powierzonego lub własnego wykonawcy,

* usługi związane ze sprzedażą/wymianą opraw okularowych i szkieł (np. oszlifowanie soczewek za pomocą własnego sprzętu),

* naprawę okularów, wymianę zużytych części,

* sprzedaż szkieł kontaktowych, płynów czyszczących, sznurków, ściereczek, etui itp.,

* badanie wzroku (np. komputerowe lub badanie pola widzenia) wykonywane przez optyka, celem ustalenia wady wzroku (związane z wykonaniem okularów korekcyjnych),

będzie miał zastosowanie art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, tj. podatek zryczałtowany w wysokości 3% od przychodów z działalności salonu optycznego.

Zdaniem Wnioskodawczyni, do przychodów uzyskiwanych z działalności polegającej na prowadzeniu salonu optycznego obejmującej:

* wykonanie i sprzedaż okularów korekcyjnych, na indywidualne zamówienie klienta, z materiału powierzonego lub własnego wykonawcy,

* usługi związane ze sprzedażą/wymianą opraw okularowych i szkieł (np. oszlifowanie soczewek za pomocą własnego sprzętu),

* naprawę okularów, wymianę zużytych części,

* sprzedaż szkieł kontaktowych, płynów czyszczących, sznurków, ściereczek, etui itp.,

* badanie wzroku (np. komputerowe lub badanie pola widzenia) wykonywane przez optyka celem ustalenia wady wzroku (związane z wykonaniem okularów korekcyjnych),

będzie miał zastosowanie art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, tj. podatek zryczałtowany w wysokości 3% od przychodów z działalności salonu optycznego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 powołanej ustawy, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a.

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b.

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c.

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest m.in. uzależniona od niewystąpienia przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 8 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. W załączniku tym, stanowiącym Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, określono świadczenie jakich usług, wyłącza możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zauważyć przy tym należy, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależą wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, "działalność usługowa" to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 (definiującego działalność gastronomiczną) i pkt 3 (definiującego działalność usługową w zakresie handlu).

Stosownie do treści art. 4 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, działalność usługowa w zakresie handlu - to sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.

Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 powołanej ustawy, "działalność wytwórcza" oznacza działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 5 lit. a cytowanej ustawy, towary handlowe to towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odsprzedaży, w stanie nieprzetworzonym.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi, m.in.:

* 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy - art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

* 8,5% przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego - art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. f) ww. ustawy,

* 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton - art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a tej ustawy,

* 3% przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu - art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b ww. ustawy.

Z informacji zawartych we wniosku oraz jego uzupełnieniu wynika, że Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - salon optyczny. Od 2015 r. zamierza zastosować opodatkowanie w formie ryczałtu. Symbol klasyfikacji statystycznej prowadzonej przez Wnioskodawczynię pozarolniczej działalności gospodarczej, według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług klasyfikowany jest w sekcji G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, wyłączając motocykle, symbole PKWiU:

* 47.00.83 - Sprzedaż detaliczna sprzętu fotograficznego, optycznego i precyzyjnego oraz usługi świadczone przez optyków,

* 47.00.83.0 - Sprzedaż detaliczna sprzętu fotograficznego, optycznego i precyzyjnego oraz usługi świadczone przez optyków.

Ponieważ ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie zawiera definicji "wytwarzania", należy posłużyć się definicją słownikową, zgodnie z którą "wytwarzać" to "produkować coś; tworząc wydzielać coś; powodować powstanie czegoś" (Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2002 r.). Ponadto, użyte w treści art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy sformułowanie "sprzedaż uprzednio nabytych towarów w stanie nieprzetworzonym" oznacza sprzedaż produktów (towarów) bez zmiany ich substancji, czy wyglądu, tj. bez ingerencji sprzedającego we właściwości fabryczne produktu, ponieważ zgodnie z definicją słownikową "przetwarzać" to "przerabiać, zmieniać coś nadając inny kształt, wygląd, inną postać, formę; przekształcać, przeobrażać" (Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2002 r.).

Natomiast przychodem z działalności usługowej jest kwota należna za wykonane usługi (pomniejszona o należny podatek od towarów i usług), która obejmuje zarówno wartość robocizny, materiałów, części i innych składników kalkulacyjnych ceny usługi.

Tak więc w zakładach optycznych, do przychodów z działalności usługowej zalicza się nie tylko wartość samej robocizny, lecz także przychody uzyskane ze świadczenia usług łącznie z wartością materiałów zużytych do realizacji usługi.

Zatem, podstawę opodatkowania w przypadku sprzedaży okularów i wykonania usługi polegającej na oszlifowaniu soczewek i ich montażu w oprawie stanowi całość uzyskanego przychodu, tj. nie tylko wartość samej robocizny, lecz także przychody ze świadczenia usług, łącznie z wartością części, które klient zakupił przed zamówieniem usługi lub w trakcie realizacji tego zamówienia. Zakupu soczewek i oprawy okularowej, nie można w żadnym przypadku utożsamiać z działalnością handlową. Przychody ze sprzedaży okularów wytworzonych na życzenie klienta z materiału wykonawcy w całości podlegają więc opodatkowaniu ryczałtem wg stawki 5,5%.

Natomiast, w przypadku świadczenia usługi optycznej polegającej na oszlifowaniu soczewek i ich montażu w oprawie (zarówno soczewki, jak i oprawa stanowią własność klienta - materiał powierzony) uzyskany przychód podlegać będzie opodatkowaniu według stawki 8,5% - działalność usługowa z materiału powierzonego.

Reasumując, mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że przychód uzyskany w ramach prowadzonej przez Wnioskodawczynię pozarolniczej działalności gospodarczej należy opodatkować następująco:

* przychód uzyskany z tytułu usługi optycznej polegającej m.in. na wymianie opraw okularowych i szkieł, naprawie okularów oraz badaniu wzroku (związanego z wykonaniem okularów korekcyjnych) - według stawki 8,5% (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne),

* przychód uzyskany ze sprzedaży okularów wytworzonych na życzenie klienta z materiału powierzonego - według stawki 8,5% (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. f) ww. ustawy),

* przychód uzyskany ze sprzedaży okularów wytworzonych na życzenie klienta z materiału wykonawcy - według stawki 5,5% (art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) tej ustawy),

* przychód uzyskany ze sprzedaży opraw okularowych, szkieł kontaktowych, płynów czyszczących, sznurków, ściereczek, etui, itp. - według stawki 3% (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b) ww. ustawy).

Biorąc powyższe pod uwagę, za nieprawidłowe uznano stanowisko Wnioskodawczyni, że całość przychodów uzyskiwanych z działalności polegającej na prowadzeniu salonu optycznego podlega opodatkowaniu, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, według stawki w wysokości 3%.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydawania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl