Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 15 maja 2015 r.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPB1/4511-129/15-3/MD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 lutego 2015 r. (data wpływu 2 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłacania wynagrodzeń nieetatowym członkom Zarządu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Stan faktyczny.

W Spółdzielni Mieszkaniowej w.... działa Rada Nadzorcza powołana uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków, a Spółdzielnia z tego tytułu wypłaca wszystkim członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie miesięczne w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. (tekst jedn.: w 2015 r. - 175,00 zł brutto). Statut Spółdzielni określa wypłatę wynagrodzenia członkom Rady za udział w każdym posiedzeniu w formie miesięcznego ryczałtu, bez względu na ilość posiedzeń w danym miesiącu. Spółdzielnia pobiera od ww. wynagrodzenia 18% zryczałtowany podatek, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż jest to kwota niższa od 200,00 zł. Ponadto dodano, że zgodnie z przepisem art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód z tego tytułu to przychód z działalności wykonywanej osobiście, gdyż członek Rady Nadzorczej nie ma zawartej ze Spółdzielnią innej umowy - nie jest pracownikiem Spółdzielni, a swoją funkcję pełni na podstawie stosownej uchwały.

Jednocześnie, w Spółdzielni działa Zarząd, w skład którego wchodzi Prezes Zarządu pracujący na podstawie umowy o pracę i 4 nieetatowych członków tego organu. Nieetatowi członkowie Zarządu Spółdzielni są powołani do pełnienia tych funkcji na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, a ich wynagrodzenie zostało przez Radę Nadzorczą ustalone w wysokości 70,00 zł (brutto) za każde posiedzenie. Z reguły odbywają się dwa posiedzenia w miesiącu, co stanowi podstawę do wypłaty dla każdego z nieetatowych członków Zarządu wynagrodzenia w wysokości 140,00 zł (brutto). W tym przypadku Spółdzielnia również pobiera 18% zryczałtowany podatek, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nieetatowi członkowie Zarządu nie mają innej umowy zawartej ze Spółdzielnią, nie są pracownikami Spółdzielni, a swoje funkcje pełnią na podstawie stosownej uchwały (art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zdarzenie przyszłe.

Jeżeli w danym miesiącu odbędą się trzy posiedzenia Zarządu lub więcej tych posiedzeń, to wynagrodzenie nieetatowego członka Zarządu przekroczy kwotę 200,00 zł (przykładowo: 3 x 70,00 zł = 210,00 zł). W tym wypadku nie znajdzie zastosowania zryczałtowany podatek dochodowy określony w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy, a Spółdzielnia powinna pobierać 18% zaliczkę wg zasad ogólnych, określonych w art. 41 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy. Jednocześnie, na Spółdzielni będzie spoczywał obowiązek wystawienia informacji PIT-11.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Pytanie do stanu faktycznego:

1. Czy Spółdzielnia od wypłacanych wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej i nieetatowych członków Zarządu, niebędących pracownikami, a pełniących swoje funkcje na podstawie stosownych uchwał, za udział w posiedzeniach, powinna pobierać 18% zryczałtowany podatek dochodowy, określony w art. 30 ust. 1 pkt 5a, czy też 18% zaliczkę wg zasad ogólnych określonych w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Czy Spółdzielnia ma obowiązek wystawienia informacji PIT-11.

Pytanie do zdarzenia przyszłego:

2. Czy od wypłacanych wynagrodzeń dla nieetatowych członków Zarządu, w przypadku kiedy kwota wynagrodzenia przekroczy 200,00 zł, Spółdzielnia powinna pobierać 18% zaliczki wg zasad ogólnych, określonych w art. 41 ust. 1, czy też 18% zryczałtowany podatek dochodowy, określony w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Czy Spółdzielnia ma obowiązek wystawienia informacji PIT-11.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie przedstawionego zdarzenia przyszłego w odniesieniu do pytania Nr 2, natomiast w zakresie stanu faktycznego w odniesieniu do pytania Nr 1 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku kiedy w danym miesiącu odbędą się trzy lub więcej posiedzenia Zarządu, a kwota wypłacanego wynagrodzenia dla nieetatowego członka Zarządu przekroczy wysokość 200,00 zł (brutto), to należy stosować przepis art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i pobierać zaliczki w wysokości 18%. W tym wypadku nie znajdzie zastosowania przepis mówiący o zryczałtowanym 18% podatku, określonym w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na Wnioskodawcy będzie więc spoczywał obowiązek sporządzenia informacji PIT-11.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów zwolnionych na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c wymienionej ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest działalność wykonywana osobiście.

Do tej kategorii przychodów, stosownie do treści art. 13 pkt 7 ww. ustawy, należy zakwalifikować przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Przepis art. 13 pkt 8 powołanej wyżej ustawy stanowi, że za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

a.

osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

b.

właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora #61485; jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

- z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Zakwalifikowanie przychodów do działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 7 oraz 13 pkt 8 ww. ustawy powoduje, że na osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osobach prawnych i jej jednostkach organizacyjnych oraz jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jako płatnikach dokonujących wypłat z powyższych tytułów, ciąży obowiązek określony w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200,00 zł #61485; w wysokości 18% przychodu.

Stosownie do przepisu art. 30 ust. 3 ww. ustawy, zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Dodatkowo, co wynika z art. 30 ust. 8 cyt. ustawy, dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27.

W myśl art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku, gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Z przedstawionego we wniosku opisu wynika, że Spółdzielnia Mieszkaniowa wypłaca nieetatowym członkom Zarządu (niebędącym pracownikami Spółdzielni, pełniącym funkcje na podstawie stosownej uchwały) wynagrodzenie miesięczne za udział w posiedzeniach Zarządu. Zdarzyć się może sytuacja, że w danym miesiącu odbędą się trzy posiedzenia Zarządu lub więcej takich posiedzeń, a wynagrodzenie nieetatowego członka Zarządu przekroczy kwotę 200,00 zł (przykładowo: 3 x 70,00 zł = 210,00 zł).

Analiza normy wyrażonej w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy wskazuje, że opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym ma miejsce, gdy:

* suma należności określona w umowie lub umowach z tego samego tytułu nie przekracza od tego samego płatnika kwoty 200 zł oraz

* umowa lub umowy zawarte są z osobą niebędącą pracownikiem płatnika.

Przepis art. 30 ust. 1 pkt 5a o podatku dochodowym od osób fizycznych może mieć zastosowanie do dochodów z tytułów określonych w art. 13 pkt 2 lub pkt 5-9 cytowanej ustawy po spełnieniu wskazanych wyżej warunków. Zatem, zryczałtowany podatek dochodowy należy pobrać od tych przychodów określonych w art. 13 pkt 2 lub 5-9 ustawy, co do których kwota należności jest określona. Kwota należności może wynikać również z odrębnego aktu prawnego (powołania, uchwały).

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że dla opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym istotne znaczenie ma kwota wynikająca z umowy (tzn. z danego tytułu prawnego, np. powołania, uchwały, zlecenia, bądź innego dokumentu o podobnym charakterze). Nie jest natomiast istotna ilość i wysokość poszczególnych wypłat w kolejnych miesiącach. Jak wskazano w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, łączne wynagrodzenie nieetatowych członków Zarządu będzie wyższe niż 200,00 zł. W związku z powyższym, nie są spełnione warunki do zastosowania opodatkowania zryczałtowanego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem, gdy po powołaniu nieetatowych członków Zarządu na podstawie uchwały Rady Nadzorczej ich wynagrodzenie ogółem przekroczy 200,00 zł, Wnioskodawca zobowiązany jest do zastosowania ogólnych zasad poboru zaliczek na podatek dochodowy, zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy oraz do sporządzenia informacji PIT-11.

Stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe, gdyż ograniczenie kwotowe zawarte w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące zryczałtowanej formy opodatkowania nie odnosi się do kwoty należności uzyskanej w konkretnym miesiącu, lecz do ogólnej sumy należności określonej w umowie (w analizowanej sprawie - w uchwale Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl