Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 15 maja 2015 r.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPB1/4511-129/15-2/MD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 lutego 2015 r. (data wpływu 2 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłacania wynagrodzeń członkom Rady Nadzorczej i nieetatowym członkom Zarządu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Stan faktyczny.

W Spółdzielni Mieszkaniowej w... działa Rada Nadzorcza powołana uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków, a Spółdzielnia z tego tytułu wypłaca wszystkim członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie miesięczne w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. (tekst jedn.: w 2015 r. - 175,00 zł brutto). Statut Spółdzielni określa wypłatę wynagrodzenia członkom Rady za udział w każdym posiedzeniu w formie miesięcznego ryczałtu, bez względu na ilość posiedzeń w danym miesiącu. Spółdzielnia pobiera od ww. wynagrodzenia 18% zryczałtowany podatek, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż jest to kwota niższa od 200,00 zł. Ponadto dodano, że zgodnie z przepisem art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód z tego tytułu to przychód z działalności wykonywanej osobiście, gdyż członek Rady Nadzorczej nie ma zawartej ze Spółdzielnią innej umowy - nie jest pracownikiem Spółdzielni, a swoją funkcję pełni na podstawie stosownej uchwały.

Jednocześnie, w Spółdzielni działa Zarząd, w skład którego wchodzi Prezes Zarządu pracujący na podstawie umowy o pracę i 4 nieetatowych członków tego organu. Nieetatowi członkowie Zarządu Spółdzielni są powołani do pełnienia tych funkcji na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, a ich wynagrodzenie zostało przez Radę Nadzorczą ustalone w wysokości 70,00 zł (brutto) za każde posiedzenie. Z reguły odbywają się dwa posiedzenia w miesiącu, co stanowi podstawę do wypłaty dla każdego z nieetatowych członków Zarządu wynagrodzenie w wysokości 140,00 zł (brutto). W tym przypadku Spółdzielnia również pobiera 18% zryczałtowany podatek, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nieetatowi członkowie Zarządu nie mają innej umowy zawartej ze Spółdzielnią, nie są pracownikami Spółdzielni, a swoje funkcje pełnią na podstawie stosownej uchwały (art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zdarzenie przyszłe.

Jeżeli w danym miesiącu odbędą się trzy posiedzenia Zarządu lub więcej tych posiedzeń, to wynagrodzenie nieetatowego członka Zarządu przekroczy kwotę 200,00 zł (przykładowo: 3 x 70,00 zł = 210,00 zł). W tym wypadku nie znajdzie zastosowania zryczałtowany podatek dochodowy określony w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy, a Spółdzielnia powinna pobierać 18% zaliczkę wg zasad ogólnych, określonych w art. 41 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy. Jednocześnie, na Spółdzielni będzie spoczywał obowiązek wystawienia informacji PIT-11.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Pytanie do stanu faktycznego:

1. Czy Spółdzielnia od wypłacanych wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej i nieetatowych członków Zarządu, niebędących pracownikami, a pełniących swoje funkcje na podstawie stosownych uchwał, za udział w posiedzeniach, powinna pobierać 18% zryczałtowany podatek dochodowy, określony w art. 30 ust. 1 pkt 5a, czy też 18% zaliczkę wg zasad ogólnych określonych w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Czy Spółdzielnia ma obowiązek wystawienia informacji PIT-11.

Pytanie do zdarzenia przyszłego:

2. Czy od wypłacanych wynagrodzeń dla nieetatowych członków Zarządu, w przypadku kiedy kwota wynagrodzenia przekroczy 200,00 zł, Spółdzielnia powinna pobierać 18% zaliczki wg zasad ogólnych, określonych w art. 41 ust. 1, czy też 18% zryczałtowany podatek dochodowy, określony w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Czy Spółdzielnia ma obowiązek wystawienia informacji PIT-11.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie przedstawionego stanu faktycznego w odniesieniu do pytania Nr 1, natomiast w zakresie zdarzenia przyszłego w odniesieniu do pytania Nr 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, od wypłacanych wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej niebędących pracownikami Wnioskodawcy, powinien pobierać 18% zryczałtowany podatek dochodowy, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż pełnią oni swoje funkcje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, a Statut Spółdzielni określa wysokość tego wynagrodzenia na 10% minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (w 2015 r. - 175,00 zł brutto). W związku z tym Wnioskodawca nie ma obowiązku wystawienia informacji PIT-11.

Zdaniem Wnioskodawcy, od wypłacanych wynagrodzeń dla nieetatowych członków Zarządu, którzy nie są Jego pracownikami a pełnią swoje funkcje na podstawie stosownej uchwały Rady Nadzorczej, która ustaliła wysokość ich wynagrodzenia na kwotę 70,00 zł brutto za jedno posiedzenie, powinien pobierać 18% zryczałtowany podatek dochodowy, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku kiedy w danym miesiącu odbywają dwa posiedzenia Zarządu, a wysokość wynagrodzenia członka Zarządu wynosi 140,00 zł (2 x 70,00 zł). W tym wypadku Wnioskodawca również nie ma obowiązku wystawienia informacji PIT-11.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawodawca w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych identyfikuje jako osobne źródło przychodu działalność wykonywaną osobiście.

Stosownie do art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Zakwalifikowanie przychodów do działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 7 oraz 13 pkt 8 ww. ustawy powoduje, że na osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osobach prawnych i jej jednostkach organizacyjnych oraz jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jako płatnikach dokonujących wypłat z powyższych tytułów, ciąży obowiązek określony w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

W myśl art. 30 ust. 1 pkt 5a ww. ustawy, od dochodów (przychodów) z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200,00 zł, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% przychodu.

Stosownie do przepisu art. 30 ust. 3 ww. ustawy, zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Dodatkowo, co wynika z art. 30 ust. 8 cyt. ustawy, dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku, gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Analiza normy wyrażonej w powołanym przepisie art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy wskazuje, że opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym ma miejsce, gdy:

* suma należności określona w umowie (powołaniu, uchwale, zleceniu bądź innym dokumencie o podobnym charakterze) ogółem nie przekracza 200,00 zł,

* umowa lub umowy zawarte są z osobą niebędącą pracownikiem płatnika.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w Spółdzielni Mieszkaniowej działa Rada Nadzorcza, powołana uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków, a Spółdzielnia z tego tytułu wypłaca wszystkim członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie miesięczne w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. (tekst jedn.: w 2015 r. - 175,00 zł brutto). Statut Spółdzielni określa wypłatę wynagrodzenia członkom Rady za udział w każdym posiedzeniu w formie miesięcznego ryczałtu, bez względu na ilość posiedzeń w danym miesiącu.

Jednocześnie, w Spółdzielni działa Zarząd, w skład którego wchodzi Prezes Zarządu - pracujący na podstawie umowy o pracę i 4 nieetatowych członków tego organu. Nieetatowi członkowie Zarządu Spółdzielni są powołani do pełnienia tych funkcji na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, a ich wynagrodzenie zostało przez Radę Nadzorczą ustalone w wysokości 70,00 zł (brutto) za każde posiedzenie. Z reguły odbywają się dwa posiedzenia w miesiącu, co stanowi podstawę do wypłaty dla każdego z nieetatowych członków Zarządu w wysokości 140,00 zł (brutto). Członek Rady Nadzorczej oraz członkowie Zarządu swoje funkcje pełnią na podstawie stosownej uchwały, nie mają zawartej ze Spółdzielnią innej umowy oraz nie są pracownikami Spółdzielni.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że dla opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym istotne znaczenie ma kwota wynikająca z umowy (tzn. z danego tytułu prawnego, np. powołania, uchwały, zlecenia, bądź innego dokumentu o podobnym charakterze). Nie istotna jest natomiast ilość i wysokość poszczególnych wypłat. W sytuacji przedstawionej we wniosku członkowie Rady Nadzorczej oraz nieetatowi członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje na podstawie uchwały Rady Nadzorczej i nie są pracownikami Wnioskodawcy. Ponadto, jak wynika z opisu stanu faktycznego, łączne wynagrodzenie wypłacane przez Spółdzielnię Mieszkaniową członkom Rady Nadzorczej oraz nieetatowym członkom Zarządu (niebędącym pracownikami Spółdzielni, pełniącym swoje funkcje na podstawie stosownych uchwał) jest wyższe niż 200,00 zł, ponieważ już w drugim miesiącu wynagrodzenie to przekroczyło kwotę 200,00 zł. Wobec powyższego, nie zostały spełnione warunki do zastosowania zryczałtowanego opodatkowania na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle powyższego od dokonywanych wypłat przez Spółdzielnię Mieszkaniową członkom Rady Nadzorczej oraz nieetatowym członkom Zarządu (niebędącym pracownikami Spółdzielni, pełniącym swoje funkcje na podstawie stosownych uchwał) wynagrodzeń za udział w posiedzeniach, zakwalifikowanych jako przychód z działalności wykonywanej osobiście Wnioskodawca winien zastosować ogólne zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż wypłacone członkom kwoty ogółem przekroczyły kwotę 200,00 zł. Zatem, Wnioskodawca zobowiązany jest do sporządzenia informacji PIT-11. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl