Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 8 maja 2014 r.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPB1/415-77/14-4/KSU

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10 lutego 2014 r. (data wpływu 12 lutego 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 maja 2014 r. (data wpływu 6 maja 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z dopłatami do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa m.in. w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 23 kwietnia 2014 r., Nr IPTPB1/415-77/14-2/KSU na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 25 kwietnia 2014 r., następnie w dniu 6 maja 2014 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania 2 maja 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustanowiona została miesięczna dopłata do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właściciela nieruchomości, w którego zasobach mieszkaniowych zamieszkują rodziny wielodzietne. Podstawę przyznania takiej dopłaty stanowi wniosek właściciela nieruchomości wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do jej przyznania, zaś szczegółowe zasady udzielania tych dopłat (zgodnie z § 4 ww. uchwały) określa umowa, której załącznik stanowić ma przedmiotowy wniosek właściciela nieruchomości. Dopłaty te pokrywane mają być z budżetu Miasta (§ 5 ww. uchwały). Zgodnie z opracowywanym wzorem przedmiotowej umowy wysokość miesięcznych dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana jest dla każdego członka rodziny wielodzietnej zamieszkującego w zasobach mieszkaniowych właściciela nieruchomości i jest uzależniona od liczby osób stanowiących rodzinę wielodzietną, liczby rodziców i opiekunów oraz tego, czy odpady zbierane są w sposób selektywny, czy nie są zbierane w sposób selektywny. Na tej podstawie strony ustalać mają miesięczną dopłatę do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należną właścicielowi nieruchomości, w którego zasobach mieszkaniowych zamieszkują rodziny wielodzietne. Przyznana dopłata zaliczana ma być na pokrycie zobowiązań rodziny wielodzietnej z tytułu obowiązującej ją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W praktyce należy rozróżnić przypadki, w których rodzina wielodzietna (a de facto jej członkowie) są wprost zobowiązani do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami w świetle ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399), tj. wypełniają przesłanki uznania za właściciela nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, od przypadków, gdy rodzina wielodzietna (jej członkowie) nie są bezpośrednio zobowiązani do wnoszenia tej opłaty, a jedynie stanowią element podstawy naliczenia takiej opłaty przez właściciela nieruchomości (jak to będzie miało najczęściej miejsce w przypadku budynków wielolokalowych).

Należy bowiem zauważyć, że zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 3 ww. ustawy, jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany. A zatem, w odniesieniu do przedmiotowej dopłaty, w przypadku, gdy rodzina wielodzietna rozlicza się z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z właścicielem nieruchomości, zgodnie z założeniami, zobowiązana będzie ponosić obciążającą ją - po uwzględnieniu dopłat z budżetu Miasta - część opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy to rozliczeń pomiędzy rodziną wielodzietną a właścicielem nieruchomości). W przypadku zaś, gdy rodzina wielodzietna, której przynajmniej jeden z jej członków jest właścicielem nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, i dokonuje opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bezpośrednio na rachunek Miasta, zobowiązana będzie do dokonywania tych opłat w pełnej wysokości, bez uwzględniania dopłat z budżetu Miasta (rozliczenia z tytułu przedmiotowej opłaty pomiędzy członkiem/członkami rodziny wielodzietnej a Miastem, jako organem podatkowym). Dopłata z budżetu Miasta do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma być przekazywana na podany przez właściciela nieruchomości rachunek bankowy za okresy półroczne w terminie do dnia 31 lipca za pierwsze półrocze każdego roku kalendarzowego i do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego za drugie półrocze. Właściciel nieruchomości zobowiązany ma zostać do poinformowania rodziny wielodzietnej o wysokości dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty, do ponoszenia której zobowiązana jest rodzina wielodzietna. Przedmiotowa umowa zawierać ma również warunki, na których przedmiotowa dopłata ma przysługiwać oraz klauzule regulujące utratę prawa do dopłaty (brak uregulowania całości należnej opłaty przez co najmniej dwa okresy płatności). Umowa taka ma być zawierana na czas nieokreślony, z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Miasto jest miastem na prawach powiatu. Realizacja przedmiotowego zadania należy do zadań własnych Gminy, gdyż dotyczy zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty - art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym w przypadku przekazania dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek właściciela nieruchomości, w którego zasobach mieszkaniowych zamieszkują rodziny wielodzietne, zajdzie obowiązek wystawienia przez Urząd Miasta PIT-8C osobom korzystającym z tej dopłaty.

2. Czy w tym kontekście ma znaczenie, czy przedmiotowa dopłata będzie przekazywana na rachunek właściciela nieruchomości, który jest zarazem członkiem rodziny wielodzietnej, a zatem jest zobowiązany do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w świetle ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, czy też dopłata taka będzie przekazywana na rachunek właściciela nieruchomości, który jest jedynie wnioskodawcą, w którego zasobach mieszkaniowych zamieszkują rodziny wielodzietne, od których naliczana jest przedmiotowa opłata.

3. Czy, jeśli odpowiedź na pytanie 1 lub 2 będzie twierdząca, PIT-8C zobowiązany będzie wystawić Urząd Miasta, jako dawca środków właścicielowi nieruchomości, w zasobach którego zamieszkują rodziny wielodzietne, czy też PIT-8C Urząd Miasta zobowiązany będzie wystawić członkom rodziny wielodzietnej, jeśli nie są oni zarazem właścicielami nieruchomości.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie zajdzie obowiązek wystawienia formularza PIT-8C ani wobec właścicieli nieruchomości, bez względu na fakt, czy są oni zarazem członkami rodziny wielodzietnej, czy są oni tylko wnioskodawcami w związku z faktem, że w ich zasobach mieszkaniowych zamieszkują rodziny wielodzietne, ani wobec rodzin wielodzietnych, które nie są właścicielami nieruchomości i nie są zarazem zobowiązani do ponoszenia bezpośrednio tej opłaty na rzecz Gminy. Taka forma wsparcia (przewidziana w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) nie będzie stanowić dla żadnej z tych kategorii podmiotów źródła przychodów i nie będzie mieć u nich miejsca przysporzenie majątkowe. Dokonując dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina wykonuje zadanie własne nałożone na nią ustawą, wykorzystując jednocześnie przekazane ustawą (w art. 6k ust. 4 ww. ustawy) uprawnienia do wprowadzenia instrumentów o charakterze wsparcia, np. dopłat dla właścicieli nieruchomości.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku z dnia 2 maja 2014 r. dodano, że w omawianym zdarzeniu przyszłym nie będzie miał zastosowania art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - bowiem dopłata do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stanowi źródła dochodu dla tych osób fizycznych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy, źródłami przychodów są inne źródła. Przepis art. 20 ust. 1 stanowi, że za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

W przedmiotowej sprawie istotne jest zatem ustalenie, czy przedstawione zdarzenie przyszłe będzie rodzić u tych osób przysporzenie majątkowe, a więc czy dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią dla nich przychód.

Zdaniem Wnioskodawcy - z uwagi na brak przysporzenia majątkowego u ww. osób fizycznych - powyższe przepisy nie będą miały zastosowania w omawianym zdarzeniu przyszłym. W konsekwencji stwierdzić należy, że Urząd Miasta nie będzie miał obowiązku wystawienia PIT-8C, bowiem powyższe dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie będą stanowiły dla tych osób źródła przychodu, a zatem nie będą podlegać uwzględnieniu w ich zeznaniach rocznych.

Wnioskodawca wskazał, że podziela pogląd Ministra Finansów przedstawiony w opublikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów wyjaśnieniu z dnia 13 lutego 2013 r. Zgodnie z art. 87 ust. 2 Konstytucji RP, źródłami powszechnie obowiązującego prawa w RP są, na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego. Takimi powszechnie obowiązującymi aktami prawa miejscowego są zatem, np. Uchwały rad miejskich, w których ustalane są, np. opłaty w żłobkach prowadzonych przez gminy oraz warunki zwolnienia od ponoszenia tych opłat. Tym samym wszystkie osoby, które spełniają określone w uchwale warunki, mogą korzystać ze zwolnienia przy ustalaniu, np. opłaty za żłobek. Jeżeli zatem urząd gminy podejmie uchwałę o pomocy polegającej na przyznaniu pomocy w postaci ulg i zniżek, kierowanej do grupy społeczeństwa spełniającej określone kryteria, czyli, np. rodzin wielodzietnych, to taka sytuacja nie powoduje powstania przychodu po stronie osób z niej korzystających - czyli nie występuje konieczność opodatkowania.

Zdaniem Wnioskodawcy - w przedstawionym zdarzeniu przyszłym istotnym jest fakt, że u osób fizycznych, którym przysługiwać będą dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie wystąpi przychód do opodatkowania - a zatem osoby te nie powinny ujmować równowartości dopłat w swoim zeznaniu rocznym.

Powyższe z kolei oznacza, że również Urząd Miasta nie będzie miał obowiązku wystawiania PIT-8C z tytułu przyznawanych dopłat.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Katalog źródeł przychodu został określony w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu, źródłami przychodu są m.in. inne źródła (pkt 9).

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Jak wynika z powyższego przepisu katalog przychodów zaliczanych do tzw. przychodów z innych źródeł jest katalogiem otwartym. Tym samym do tego źródła należy zaliczyć wszystkie inne przychody, które nie mogą być zakwalifikowane do pozostałych kategorii źródeł, szczegółowo wymienionych w treści art. 10 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.), gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Natomiast właściciele ww. nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za każdy miesiąc za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6h oraz art. 6i ustawy).

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, rada gminy, w drodze uchwały dokona wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz ustali stawkę takiej opłaty; dopuszcza się stosowanie więcej niż jednej metody ustalenia opłat na obszarze gminy.

Zgodnie z art. 6k ust. 4 ww. ustawy, rada gminy określając warunki opłat zgodnie z metodą, o której mowa w art. 6j ust. 1 i 2, może różnicować stawki opłat, wprowadzać zwolnienia przedmiotowe, ustanawiać dopłaty dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1, spełniających ustalone przez nią kryteria lub określić szczegółowo zasady ustalania tych opłat.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że uchwałą Rady Miejskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustanowiona została miesięczna dopłata do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właściciela nieruchomości, w którego zasobach mieszkaniowych zamieszkują rodziny wielodzietne. Dopłaty te pokrywane będą z budżetu Miasta (§ 5 ww. uchwały). Rada Miejska określiła warunki dopłat w podjętej uchwale (§ 4 ww. uchwały).

Dopłata z budżetu Miasta do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma być przekazywana na podany przez właściciela nieruchomości rachunek bankowy. Właściciel nieruchomości zobowiązany ma zostać do poinformowania rodziny wielodzietnej o wysokości dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty, do ponoszenia której zobowiązana jest rodzina wielodzietna. Dopłata skierowana będzie do wszystkich mieszkańców, którzy spełnią określone w uchwale kryteria.

Miasto X. jest miastem na prawach powiatu. Realizacja przedmiotowego zadania należy do zadań własnych gminy, gdyż dotyczy zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty - art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

W przedmiotowej sprawie istotne jest zatem ustalenie, czy przedstawione zdarzenie przyszłe będzie rodzić u wskazanych we wniosku osób fizycznych przysporzenie majątkowe, a więc czy przyznane dopłaty stanowią dla nich przychód.

Jak wynika z treści wniosku postanowienia wskazanej uchwały Rady Miejskiej mają charakter generalno-abstrakcyjny i odnoszą się do wszystkich ww. osób, które są adresatami zawartych w niej norm. Tym samym wszystkie osoby, które spełniają określone w uchwale warunki, mogą korzystać z przewidzianych w niej ulg.

W takim przypadku przyznanie dopłaty nie ma charakteru indywidualnego i nie powoduje powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności: art. 10 ust. 1 pkt 9, art. 20 ust. 1 i art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Końcowo wskazać należy, że z tytułu złożenia przedmiotowego wniosku w dniu 10 lutego 2014 r. na konto bankowe Izby Skarbowej w Łodzi uiszczono opłatę w łącznej wysokości 120,00 zł odpowiadającą trzem zdarzeniom przyszłym (3 x 40,00 zł). Natomiast niniejsza interpretacja dotyczy jednego zdarzenia przyszłego. Zatem, w związku z wpłatą kwoty wyższej, niż wynikająca z art. 14f § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, opłata w wysokości 80,00 zł zostanie zwrócona zgodnie z dyspozycją na rachunek bankowy wskazany w części F wniosku, poz. 67, w terminie określonym w art. 14f § 2a ww. ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl