IPTPB1/415-642/12-4/MAP - Określenie obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki ze środków własnych, w wyniku podwyższenia wartości nominalnej istniejących udziałów.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 23 stycznia 2013 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPB1/415-642/12-4/MAP Określenie obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki ze środków własnych, w wyniku podwyższenia wartości nominalnej istniejących udziałów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku (data wpływu 22 października 2012 r.), uzupełnionym pismem (data wpływu 15 stycznia 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2012 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa m.in. w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 4 stycznia 2013 r., Nr IPTPB3/423-376/12-2/MF, IPTPB1/415-642/12-2/MAP, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h ww. ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. W dniu 15 stycznia 2013 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania 14 stycznia 2013 r.).

W przedmiotowym wniosku po jego uzupełnieniu zostały przedstawione następujące zdarzenia przyszłe:

Wnioskodawca - Spółka, mająca siedzibę oraz Zarząd na terytorium Polski, będąca polskim rezydentem podatkowym, powstała w 2009 r. Początkowo udziałowcami Spółki były cztery osoby fizyczne, będące polskimi rezydentami podatkowymi. Osoby fizyczne objęły udziały Wnioskodawcy za cenę równą wartości nominalnej udziałów. W trakcie działalności Wnioskodawcy, dołączył do Niego kolejny udziałowiec - osoba prawna mająca siedzibę oraz Zarząd na terytorium Polski i będąca polskim rezydentem podatkowym, który obejmował systematycznie udziały w cenie znacząco wyższej niż cena nominalna. W wyniku tej transakcji, Wnioskodawca utworzył kapitał zapasowy, który równy jest nadwyżce ceny sprzedaży nad ceną nominalną udziałów objętych przez nowego udziałowca (ww. osobę prawną).Wnioskodawca zamierza dokonać konwersji kapitału zapasowego powstałego z agio (tekst jedn.: nadwyżki ceny sprzedaży nad ceną nominalną) na kapitał podstawowy, poprzez emisję nowych udziałów.

Zgodnie z art. 257 § 2 oraz art. 260 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), nowopowstające udziały w podwyższanym kapitale zakładowym Wnioskodawcy będą obejmowane przez udziałowców w sposób proporcjonalny w stosunku do ich dotychczasowych udziałów.

Dodano, iż w powyższej sytuacji powstaje pytanie, czy konwersja kapitału zapasowego na podstawowy wymaga zapłaty podatku dochodowego przez Spółkę i wspólników.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy podwyższenie kapitału zakładowego, w wyniku podwyższenia wartości nominalnej istniejących udziałów ze środków własnych Wnioskodawcy, dokonane na podstawie art. 257 § 2 oraz art. 260 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wymaga zapłaty podatku dochodowego przez Wnioskodawcę i udziałowców.

Uzupełniając wniosek, Wnioskodawca zadał następujące pytania:

1.

Czy Wnioskodawca (polski rezydent podatkowy), będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w związku z konwersją kapitału zapasowego na kapitał podstawowy.

2.

Czy na Wnioskodawcy (polskim rezydencie podatkowym), będzie ciążył obowiązek płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w związku z objęciem nowopowstałych udziałów przez dotychczasowego udziałowca - osobę prawną (polskiego rezydenta podatkowego), w sposób proporcjonalny w stosunku do jego dotychczasowego udziału, w sytuacji gdy nowopowstałe udziały zostaną pokryte środkami zgromadzonymi na kapitale zapasowym powstałym z agio.

3.

Czy na Wnioskodawcy (polskim rezydencie podatkowym), będzie ciążył obowiązek płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, w związku z objęciem nowopowstałych udziałów przez dotychczasowych udziałowców - osoby fizyczne (polskich rezydentów podatkowych), w sposób proporcjonalny w stosunku do ich dotychczasowych udziałów, w sytuacji gdy nowopowstałe udziały zostaną pokryte środkami zgromadzonymi na kapitale zapasowym powstałym z agio.

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie oznaczone w uzupełnieniu wniosku Nr 3. Natomiast w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawionym w uzupełnieniu wniosku, podwyższenie kapitału zakładowego poprzez ustanowienie nowych udziałów i przeznaczenie na ten cel środków własnych Wnioskodawcy z kapitału zapasowego, zgodnie z art. 257 § 2 oraz art. 260 § 3 Kodeksu spółek handlowych, nie będzie rodziło obowiązku płatnika w zakresie podatku od osób fizycznych, w związku z objęciem nowopowstałych udziałów przez dotychczasowego udziałowca - osobę prawną (polskiego rezydenta podatkowy), w sposób proporcjonalny w stosunku do jego dotychczasowego udziału.

Obowiązujące od dnia 1 stycznia 1997 r. przepisy art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie dają podstawy do opodatkowania środków przekazywanych z kapitału zapasowego lub rezerwowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na kapitał zakładowy w części, która nie stanowi zysku tej osoby prawnej i zgromadzona została na przykład z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną udziałów. Takie przeniesienie środków nie prowadzi do partycypacji udziałowca w zysku spółki, a jedynie do odmiennego rachunkowego zakwalifikowania środków wniesionych już uprzednio przez udziałowców do spółki.

Wobec powyższego, Wnioskodawca jest zdania, że konwersja kapitału zapasowego na kapitał podstawowy, tj. zakładowy, w sposób proporcjonalny do posiadanych udziałów, bez względu na sposób wcześniejszego wnoszenia wkładów pieniężnych na pokrycie kapitału zakładowego przez poszczególnych udziałowców, z założeniem wnoszenia nadwyżki ponad cenę nominalną na kapitał zapasowy, nie wymaga zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych przez udziałowców.

Reasumując, na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek płatnika w zakresie podatku dochodowego do osób fizycznych, polskich rezydentów podatkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 431 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

W myśl art. 442 § 1 ww. Kodeksu, walne zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na to środki z kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki), w tym także z kapitałów rezerwowych utworzonych w przypadku określonym w art. 457 § 2, kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, które zgodnie ze statutem nie mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy oraz z kapitału zapasowego. Należy jednakże pozostawić taką część kapitałów, które mogą być przeznaczone do podziału, jaka odpowiada niepokrytym stratom oraz akcjom własnym.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl ust. 1a ww. artykułu, jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 29-30c, art. 30e oraz art. 44 ust. 7e i 7f, suma dochodów ze wszystkich źródeł przychodów.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów są m.in. kapitały pieniężne i prawa majątkowe.

Stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni, w tym również:

a.

dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,

b.

oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,

c.

podział majątku likwidowanej spółki (spółdzielni),

d.

wartość dokonanych na rzecz udziałowców i akcjonariuszy nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b.

Z kolei przepis art. 24 ust. 5 pkt 4 ww. ustawy stanowi, iż dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach - dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej.

Użyte w ww. przepisie wyrażenie "dochód faktycznie uzyskany z tego udziału" należy rozumieć jako dochód należny udziałowcowi, a nie dochód przyszły. Ponadto wyrażenie to w sposób szeroki definiuje pojęcie dochodu z udziału w zyskach, włączając do jego obszaru enumeratywnie wymienione w analizowanym przepisie dochody, których związek z zyskiem osoby prawnej nie musi być bezpośredni. Świadczy o tym ustawowy zwrot "w tym także" i następujące po nim wyliczenie.

Analiza art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzi do wniosku, że nie jest istotne źródło finansowania dochodu podatnika z tytułu posiadanego przez niego udziału w innej osobie prawnej. Znaczenie ma natomiast to, że dochód ten ma swoje źródło w samym fakcie bycia właścicielem udziału w osobie prawnej, a więc wynika z samego faktu posiadania udziału danej spółki.

Jak stanowi art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a.

Zgodnie z 30a ust. 6 ww. ustawy, zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez pomniejszenia przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4, ust. 5a i 5d.

Natomiast stosownie do treści ust. 7 ww. artykułu, dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27.

Podkreślić przy tym należy, iż zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Natomiast art. 30 § 1 ww. ustawy stanowi, iż płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony.

Obowiązki płatnika w przypadku dochodów z udziału w zyskach osób prawnych reguluje art. 41 ust. 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 1 (m.in. osoby prawne), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 5 ww. ustawy, w razie przeznaczenia dochodu na powiększenie kapitału zakładowego lub akcyjnego, a w spółdzielniach funduszu udziałowego płatnicy, o których mowa w ust. 4, pobierają zryczałtowany podatek dochodowy w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego lub akcyjnego, a w spółdzielniach od dnia podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały dotyczącej podwyższenia funduszu udziałowego.

Termin ten liczy się od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego lub akcyjnego.

Należy przy tym wskazać, że spółka podwyższająca kapitał zakładowy bądź przekazując na ten kapitał kwoty z innych kapitałów, ma możliwość uzyskania niezbędnych informacji, tak co do kwot przeznaczonych na ten cel, jak i osób osiągających taki dochód, celem realizacji nałożonych na nią obowiązków płatnika. Podwyższenie kapitału zakładowego z wykorzystaniem środków własnych spółki dotyczy zamkniętego kręgu osób. Zgodnie bowiem z art. 443 § 1 k.s.h. akcje przydzielane w trybie art. 442 k.s.h. przysługują akcjonariuszom w stosunku do ich udziałów w dotychczasowym kapitale zakładowym, zaś odmienne postanowienia statutu lub uchwały w tej sprawie są nieważne. Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków własnych może nastąpić także przez zwiększenie wartości nominalnej akcji. Z chwilą rejestracji podwyższenie kapitału zakładowego następuje wzrost wartości nominalnej wszystkich akcji co należy uwidocznić przez wydanie nowych akcji albo ostemplowania starych. Zgodnie bowiem z art. 443 § 4 k.s.h., zarząd powinien wezwać do tego akcjonariuszy za pomocą stosownego zgłoszenia. Do wymiany dokumentów akcji stosuje się art. 358 k.s.h., który w przypadku zmiany wartości nominalnej akcji nakazuje stosowanie rygoru unieważnienia dokumentu akcji w sytuacji, gdy wezwany akcjonariusz nie złoży takiego dokumentu w wyznaczonym terminie. Spółka (zarząd spółki) może więc dysponować pełną wiedzą o akcjonariuszu i jego dochodzie z tytułu określonego w art. 24 ust. 4 pkt 5 ustawy podatkowej.

Stosownie do treści art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnik winien przekazać kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Natomiast zgodnie z art. 42 ust. 1a ww. ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT 8AR).

Płatnik nie ma natomiast obowiązku sporządzania i przesyłania podatnikom będącym polskimi rezydentami podatkowymi oraz właściwym urzędom skarbowym imiennych informacji o wysokości przychodu z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego, bowiem w tym przypadku rozliczenie podatku zryczałtowanego wynikającego z art. 30a ustawy zakończone jest na etapie poboru podatku przez płatnika.

Z treści przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca - Spółka mająca siedzibę oraz Zarząd na terytorium Polski, będąca polskim rezydentem podatkowym, powstała w 2009 r. Początkowo udziałowcami Spółki były cztery osoby fizyczne, będące polskimi rezydentami podatkowymi. Osoby fizyczne objęły udziały za cenę równą wartości nominalnej udziałów. W trakcie działalności Wnioskodawca dołączył do Niego kolejny udziałowiec - osoba prawna mająca siedzibę oraz Zarząd na terytorium Polski i będąca polskim rezydentem podatkowym, który obejmował systematycznie udziały w cenie znacząco wyższej, niż cena nominalna. W wyniku tej transakcji, Wnioskodawca utworzył kapitał zapasowy, który równy jest nadwyżce ceny sprzedaży nad ceną nominalną udziałów objętych przez nowego udziałowca (ww. osobę prawną). Wnioskodawca zamierza dokonać konwersji kapitału zapasowego powstałego z agio (tekst jedn.: nadwyżki ceny sprzedaży nad ceną nominalną) na kapitał podstawowy, poprzez emisję nowych udziałów.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, iż każde podwyższenie kapitału zakładowego osoby prawnej z jej środków finansowych zgromadzonych na kapitale zapasowym czy też rezerwowym, bez względu na źródło pochodzenia tych środków, tj. bez względu na to, czy pochodzą one z wypracowanych w latach poprzednich zysków Spółki, agio emisyjnego, czy z innych środków niepochodzących z wypracowanego zysku, rodzi po stronie akcjonariuszy dochód do opodatkowania.

W konsekwencji na Wnioskodawcy ciążył będzie obowiązek pobrania 19% zryczałtowanego podatku dochodowego, a następnie przekazania go do właściwego urzędu skarbowego. Jednocześnie zauważyć należy, iż przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują obowiązku wystawiania przez płatników imiennych informacji o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 4 ww. ustawy, w stosunku do polskich rezydentów podatkowych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji indywidualnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl