Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 20 września 2011 r.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPB1/415-62/11-4/AG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 czerwca 2011 r. (data wpływu 21 czerwca 2011 r.), uzupełnionym w dniu 29 lipca 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania darowizny przekazanej na rzecz wspólnika spółki cywilnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 czerwca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania darowizny przekazanej na rzecz wspólnika spółki cywilnej oraz w zakresie ustalenia wartości początkowej i dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych w formie darowizny.

Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia Nr, na podstawie art. 169 § 1 wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 22 lipca 2011 r. (skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 29 lipca 2011 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek w dniu 29 lipca 2011 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego:

Ojciec Wnioskodawcy prowadzi działalność gospodarczą pod firmą "....", której przedmiotem jest wynajem powierzchni handlowych. Z tytułu prowadzonej działalności jest podatnikiem podatku od towarów i usług oraz opłaca podatek dochodowy wg stawki liniowej. Ewidencja tej działalności prowadzona jest przy pomocy ksiąg rachunkowych. W skład prowadzonego przedsiębiorstwa wchodzą dwa zespoły obiektów handlowych położone w, tj.: Centrum Handlowe oraz Centrum Handlowe. Poszczególne obiekty handlowe składają się z nieruchomości gruntowych, zabudowanych budynkami i budowlami wraz z niezbędnym zasilaniem w media i wyposażeniem w pomocnicze ruchome środki trwałe oraz środki transportowe. Ten zespół składników majątkowych stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 #185; Kodeksu cywilnego.

W jego skład, poza wymienionym wyżej zespołem składników materialnych, wchodzą również:

a.

prawa i obowiązki wynikające z umów najmu,

b.

prawa i obowiązki wynikające z umów leasingu,

c.

prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę,

d.

prawa i obowiązki wynikające z umów o dostawę mediów,

e.

rozrachunki związane z prowadzeniem działalności, tj. należności i zobowiązania z odbiorcami i dostawcami oraz rozrachunki publiczno - prawne,

f.

środki pieniężne na rachunkach bankowych,

g.

księgi rachunkowe.

Właścicielem składników majątkowych wymienionego przedsiębiorstwa są rodzice Wnioskodawcy:, na prawie wspólności ustawowej.

Rodzice opisane wyżej przedsiębiorstwo zamierzają darować swoim dzieciom, tj. Wnioskodawcy i Jego siostrze, na współwłasność w częściach ułamkowych po 1 części dla każdego, z przeznaczeniem do dalszego prowadzenia wspólnie działalności gospodarczej. Ponieważ prowadzenie działalności przedsiębiorstwa przez współwłaścicieli w częściach ułamkowych technicznie wygodniejsze jest w formie spółki osobowej, Wnioskodawca wspólnie z siostrą zamierzają zawiązać spółkę cywilną, do której otrzymane przedsiębiorstwo byłoby wniesione jako wkład. Rozważają również wcześniejsze założenie spółki cywilnej dwuosobowej i przyjęcie darowizny bezpośrednio na rzecz spółki cywilnej na współwłasność łączną obydwojga rodzeństwa.

Przed dokonaniem aktu darowizny rodzice zamierzają ustalić wartość rynkową przedsiębiorstwa, przy czym dla nieruchomości zostanie to dokonane przez rzeczoznawcę majątkowego, zaś wartość przedmiotów ruchomych, innych składników materialnych oraz należności określona zostanie przez rodziców Wnioskodawcy we własnym zakresie. Tak ustalona wartość przedsiębiorstwa zostanie skorygowana o obciążenia w postaci przekazywanych wraz z przedsiębiorstwem zobowiązań.

Darczyńcy z przedmiotu darowizny zamierzają wyłączyć niektóre jego elementy, a mianowicie:

a.

należności przeterminowane związane z Centrum Handlowym, które zostało sprzedane w grudniu 2010 r.,

b.

należności za czynsze za korzystanie z będących przedmiotem przekazania wymienionych na wstępie obiektów, w tej części, która zaliczona została do ich przychodów z działalności gospodarczej i ujęta w deklaracjach VAT oraz zaliczona do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym przed dniem dokonania darowizny.

Wnioskodawca wskazał również, że ani On, ani też Jego siostra nie prowadzą żadnej działalności gospodarczej, działalność taką będą prowadzić po otrzymaniu w drodze darowizny przedsiębiorstwa, po dokonaniu uprzednio odpowiednich rejestracji w organie ewidencji i urzędzie skarbowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy w przedstawionym we wniosku opisie zdarzenia przyszłego, po dokonaniu przez rodziców darowizny na rzecz dzieci, które zawiązały spółkę cywilną, tj. na rzecz spółki cywilnej utworzonej przez dzieci, transakcja darowizny będzie korzystała z przewidzianego w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wyłączenia ze stosowania przepisów powołanej ustawy, czy też u obdarowanych powstanie dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

2.

Czy przy opisanej darowiźnie przedsiębiorstwa, ustalenie wartości początkowej środków trwałych powinno nastąpić według wartości rynkowej, zgodnie z zasadą ustaloną w art. 22g ust. 1 pkt 3, z uwzględnieniom ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zarówno przy darowiźnie dokonanej na rzecz dzieci jako osób cywilnych, jak i darowiźnie na rzecz tych samych osób, które zawiązały spółkę cywilną.

3.

Czy obdarowani przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych mogą korzystać z przewidzianego w art. 22j ust. 1 i 2 wymienionej ustawy, prawa do ustalania indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla używanych środków trwałych, jak również dokonywać odpisów jednorazowo dla środków trwałych, których wartość początkową nie przekracza 3.500 zł, zgodnie z art. 22f ust. 3 wymienionej ustawy.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest kwestia możliwości opodatkowania darowizny przekazanej na rzecz wspólnika spółki cywilnej. W pozostałym zakresie objętym wnioskiem zostanie wydana odrębna interpretacja.

Zdaniem Wnioskodawcy, dokonanie darowizny przedsiębiorstwa na rzecz osób fizycznych, które zawiązały spółkę cywilną podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, a tym samym wyłączeniu z opodatkowania na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym i nie powstaje z tego tytułu dochód do opodatkowania.

Wnioskodawca wskazał, iż spółka cywilna nie posiada podmiotowości prawnej i stanowi stosunek zobowiązaniowy pomiędzy stronami tej umowy. Z punktu widzenia prawa cywilnego darowizna dokonana na rzecz osób fizycznych, jak i na rzecz zawiązanej przez te osoby spółki cywilnej wywiera ten sam skutek, gdyż w obu sytuacjach prawo własności przysługiwać będzie tym osobom fizycznym, a nie spółce cywilnej. W konsekwencji, w wyniku darowizny przedsiębiorstwa dokonanej przez rodziców na rzecz spółki cywilnej, której jedynymi wspólnikami są ich dzieci, następuje nabycie własności rzeczy wchodzących w skład przedsiębiorstwa przez osoby fizyczne, która to czynność stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1513 z późn. zm.). Z tego powodu do tej czynności nie znajdą zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na wyłączenie stosowania tych przepisów wynikające z art. 2 ust. 1 pkt 3 tej ustawy. Wnioskodawca podniósł ponadto, iż potwierdzeniem tego jest brak wyszczególnienia tego rodzaju przychodu w przepisach powyższej ustawy. Podobne stanowisko prezentowane jest w szeregu interpretacji podatkowych, m.in. w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie: z dnia 26 września 2008 r. Nr, z dnia 11 maja 2010 r. Nr i Nr oraz Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach Nr.

Wnioskodawca podniósł, iż wymieniona ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych, przy czym podmiotami opodatkowania dochodu osiągniętego przez spółki cywilne osób fizycznych, są wspólnicy tej spółki jako osoby fizyczne. Oznacza to Jego zdaniem, iż regulacje dotyczące osób fizycznych co do przychodów i kosztów w pełni odnoszą się do działalności tych osób prowadzonej w ramach spółki cywilnej, co potwierdza treść art. 8 tej ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego dotyczącego możliwości opodatkowania transakcji darowizny na rzecz wspólnika spółki cywilnej, uznaje się prawidłowe.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych, o czym stanowi art. 1 tej ustawy. W myśl art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 wymienionej ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Powyższe oznacza, iż przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do przychodów podlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. Ustawodawca wyłączył bowiem stosowanie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w stosunku do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Przepis art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768) stanowi, iż podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem darowizny, polecenia darczyńcy.

Przy czym pojęcie darowizny nie zostało zdefiniowane ani w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani w ustawie o podatku od spadków i darowizn.

Stosownie do przepisu art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

W świetle powyższego, w przypadku umowy darowizny zobowiązanym do świadczenia jest tylko darczyńca. Przy czym jest to świadczenie bezpłatne co znaczy, że darczyńca nie może obciążyć obdarowanego w zamian obowiązkiem innego świadczenia na rzecz darczyńcy. Darowizna prowadzi do powiększenia majątku obdarowanego kosztem majątku darczyńcy. Może ona polegać zarówno na przesunięciu do majątku obdarowanego określonych przedmiotów majątkowych, jak i na innych formach dyspozycji majątkowych darczyńcy prowadzących do zmniejszenia jego majątku, a po stronie majątku obdarowanego - do zwiększenia aktywów lub zmniejszenia pasywów.

W świetle wskazanych wyżej przepisów bezspornym jest, iż darowizny na rzecz osób fizycznych nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W przedmiotowym wniosku Wnioskodawca wskazał, iż rodzice zamierzają darować swoim dzieciom, tj. Wnioskodawcy i Jego siostrze przedsiębiorstwo, z przeznaczeniem do dalszego prowadzenia wspólnie działalności gospodarczej. Wnioskodawca i Jego siostra rozważają wcześniejsze zawiązanie spółki cywilnej, tak by darowizna została dokonana bezpośrednio na rzecz tej spółki, na współwłasność łączną obojga obdarowanych.

W tym miejscu należy wskazać, iż spółka cywilna nie posiada podmiotowości prawnej, stanowi wyłącznie stosunek zobowiązaniowy pomiędzy stronami umowy spółki cywilnej. Nie stanowi zatem samodzielnego podmiotu prawa, podmiotami prawa pozostają wspólnicy spółki cywilnej. W związku z tym spółka cywilna nie ma własnego mienia - nabywane prawa i zaciągane zobowiązania wchodzą do wspólnego majątku wspólników, stanowiącego ich współwłasność łączną.

Zatem stronami umowy darowizny przy spółce cywilnej będzie darczyńca (rodzice) oraz Wnioskodawca. Nabycie składnika majątku nastąpi przez Wnioskodawcę jako wspólnika spółki cywilnej, a nie przez spółkę cywilną.

Reasumując należy stwierdzić, iż w przypadku darowizny dokonanej na rzecz Wnioskodawcy jako wspólnika spółki cywilnej, powyższa czynność nie będzie podlegała przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym nie powstanie z tego tytułu dochód do opodatkowania na gruncie tejże ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanych we wniosku pism Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie oraz Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Kielcach wskazać należy, iż zostały one wydane w indywidualnych sprawach i tylko do nich się odnoszą. Nie są zatem wiążące dla tut. Organu, który wydał przedmiotową interpretację indywidualną.

Jednocześnie tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14b § 1 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Mając powyższe na względzie, należy stwierdzić, iż interpretacje prawa podatkowego wydaje się wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie. Z uwagi na powyższe niniejsza interpretacja nie wywiera skutków prawnych dla innych niż Wnioskodawca osób, w tym darczyńców oraz siostry Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl