Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 25 kwietnia 2014 r.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPB1/415-58/14-2/AG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 stycznia 2014 r. (data wpływu 3 lutego 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji do właściwego źródła przychodów z udzielania korepetycji - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2014 r. wpłynął wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji do właściwego źródła przychodów z udzielania korepetycji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca w dniu 1 lutego 2013 r. rozpoczął prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, polegającej na udzielaniu korepetycji. Jest On absolwentem Politechniki.... oraz ukończył Kwalifikacyjny Kurs Pedagogiczny. W nowootwartej działalności udzielał korepetycji z matematyki i fizyki. Wnioskodawca zamierzał również zatrudniać korepetytorów, aby kompleksowo świadczyć usługi z różnych dziedzin nauki. W wynajętym lokalu, stworzył odpowiednie warunki oraz zaplecze dydaktyczne. Jego działania okazały się jednak nie być trafne i z dniem 30 czerwca 2013 r., został zmuszony do zawieszenia działalności, której do dnia złożenia wniosku nie wznowił.

Do Wnioskodawcy, wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2013/14, zgłaszali się rodzice o pomoc dzieciom w nadrabianiu zaległości w szkole. Zmuszony był jednak odmawiać z powodu zawieszenia działalności. Obecnie chciałby oferować taką pomoc, lecz na innych zasadach niż w czasie, kiedy aktywnie prowadził działalność gospodarczą. Wnioskodawca, udzielałby korepetycji tylko i wyłącznie sam, na prośbę osoby, która takiej pomocy potrzebuje, u siebie w domu lub (jeżeli byłaby taka potrzeba) w domu ucznia.

Podstawowym źródłem dochodu Wnioskodawcy jest gospodarstwo rolne, które w zupełności zaspokaja Jego potrzeby, więc korepetycje byłyby tylko dodatkowym zajęciem, podyktowanym głównie pasją jaką jest dla Niego nauczanie dzieci. Zatem częstotliwość udzielanych korepetycji byłaby niewielka, dyktowana potrzebami uczniów (głównie w okresie wzmożonych sprawdzianów, przed zakończeniem semestru, czy przed maturą).

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie:

Czy przychody z tak prowadzonych usług można zakwalifikować do "przychodów z osobiście wykonywanej działalności oświatowej", bez konieczności wznawiania działalności gospodarczej.

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody z planowanych przez Niego korepetycji, jednoznacznie zakwalifikować można jako przychody z osobiście wykonywanej działalności oświatowej, określonej w art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Formy, w jakiej udzielane miałyby być korepetycje, w żaden sposób nie można określić za zorganizowaną i ciągłą, więc nie spełnia ona przesłanek art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie - nie może być uznana za działalność gospodarczą ani pozarolniczą działalność gospodarczą. Uzyskane w ten sposób przychody, również nie mogą być uznane za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opisanej w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Według Wnioskodawcy, powyższe przychody powinny być uznane za przychody z działalności wykonywanej osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Planowane korepetycje udzielane będą osobiście i samodzielnie (bez pracy innych osób), przy wykorzystaniu własnej wiedzy i umiejętności. Korepetycje są również bez wątpienia działalnością oświatową, ponieważ dążą do poszerzenia wiedzy i kultury z danej dziedziny.

Mając na uwadze powyższe, przychody z udzielanych korepetycji, mieszczą się w pojęciu "przychody z osobiście wykonywanej działalności oświatowej" wymienionej wprost i dosłownie w art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W art. 10 ust. 1 ww. ustawy wyszczególniono m.in. jako odrębne źródła przychodów:

* działalność wykonywaną osobiście (pkt 2),

* pozarolniczą działalność gospodarczą (pkt 3).

Według art. 13 pkt 2 powyższej ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez działalność gospodarczą albo pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć działalność zarobkową:

a.

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b.

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c.

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Jednocześnie art. 5b ust. 1 ww. ustawy wskazuje, iż z zakresu pozarolniczej działalności gospodarczej wyłączone zostały czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki, tj.:

1.

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

2.

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,

3.

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Z powyższego przepisu wynika, że wyłączenie określonych czynności z pozarolniczej działalności gospodarczej może nastąpić tylko w przypadku, gdy spełnione są wszystkie przesłanki wymienione w ww. przepisie. Nieziszczenie się któregokolwiek z tych warunków powoduje, iż nie jest możliwym uznanie, że czynność nie została wykonana w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

W świetle powyższego, działalność gospodarcza to taka działalność, która:

* jest prowadzona w celu osiągnięcia dochodu, przy czym nawet ewentualna strata będąca wynikiem tej działalności nie pozbawia jej statusu działalności gospodarczej, bowiem istotny jest sam zamiar osiągnięcia dochodu,

* wykonywana jest w sposób ciągły; jednakże przesłanki tej nie należy rozumieć jako konieczność wykonywania działalności bez przerwy; istotny jest zamiar powtarzalności określonych czynności celem osiągnięcia dochodu,

* prowadzona jest w sposób zorganizowany, co oznacza, iż podejmowane działania są podporządkowane obowiązującym regułom, normom i służą osiągnięciu celu, mają wpływ na racjonalność gospodarowania posiadanymi środkami, a tym samym uczestnictwa w obrocie gospodarczym; warunek, aby działalność gospodarcza prowadzona była w sposób zorganizowany nie może być rozumiany jako instytucjonalne wyodrębnienie i jednoczesne wyposażenie takiej działalności w stosowne instrumenty o charakterze materialnym, jak np. biuro i jego wyposażenie; prowadzenie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną nie wymaga w zasadzie żadnej organizacji w znaczeniu instytucjonalnym.

Ponadto nierozłącznie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej jest zjawisko ryzyka, które jest wynikiem podejmowania decyzji dotyczących przyszłości. Z istoty prowadzenia działalności gospodarczej wynika, że osoba prowadząca taką działalność prowadzi ją na własny rachunek i na własne ryzyko. Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą w ramach ryzyka, musi przewidywać możliwość nieuzyskania przewidywanych wyników ekonomiczno-finansowych związanych z tą działalnością lub też podejmowanym przedsięwzięciem.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zawiesił z dniem 30 czerwca 2013 r. pozarolniczą działalności gospodarczej polegającej na udzielaniu korepetycji z matematyki i fizyki, której prowadzenie rozpoczął z dniem 1 lutego 2013 r., w wynajętym lokalu, wyposażonym w odpowiednie zaplecze dydaktyczne. Obecnie chciałby zaoferować ww. usługi, ale na innych warunkach i zasadach niż w czasie, kiedy aktywnie prowadził działalność gospodarczą. Korepetycji udzielałby wyłącznie sam, na prośbę osoby, która takiej pomocy potrzebuje, u siebie w domu lub (jeżeli byłaby taka potrzeba) w domu ucznia. Częstotliwość udzielanych korepetycji byłaby niewielka, dyktowana potrzebami uczniów (głównie w okresie wzmożonych sprawdzianów, przed zakończeniem semestru, czy przed maturą). Ponadto korepetycje byłyby tylko dodatkowym zajęciem, podyktowanym głównie pasją. Główne źródło Jego utrzymania stanowi bowiem dochód jaki osiąga z prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Zauważyć należy, że mimo tego, że zajęcia prowadzone będą osobiście, bez żadnego udziału osób trzecich, odbywać się będą nieregularnie i nie będą prowadzone w sposób zorganizowany spełnione będą przesłanki pozwalające na uznanie prowadzonych przez Wnioskodawcę zajęć za pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca sam bowiem będzie ponosić odpowiedzialność oraz ryzyko gospodarcze związane z prowadzeniem korepetycji, gdyż w przypadku nieefektywnej nauki może nastąpić spadek ilości uczniów, którym będzie korepetycji udzielać. Ryzykiem gospodarczym związanym z ww. działalnością jest również ryzyko inwestycyjne ponoszone, np. na zakup materiałów edukacyjnych, biurowych, środków pomocowych. Ponadto korepetycje prowadzone będą w miejscu wskazanym przez zlecającego. Tym samym nie wystąpią łącznie wszystkie trzy przesłanki, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykluczające możliwość zakwalifikowania wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności w zakresie udzielania korepetycji do pozarolniczej działalności gospodarczej.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że przychody osiągnięte z tytułu udzielania prywatnych korepetycji Wnioskodawca powinien zaliczyć do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, wymienionych w art. 10 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to działalność gospodarcza w zakresie usług edukacyjnych - nauczania, udzielania lekcji na godziny.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w...., ul.....,..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl