IPTPB1/415-514/13-4/AP, Określenie skutków podatkowych w ujęciu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych udzielenia przez... - OpenLEX

IPTPB1/415-514/13-4/AP - Określenie skutków podatkowych w ujęciu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych udzielenia przez gminę dotacji celowej na rzecz osób fizycznych na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 6 listopada 2013 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPB1/415-514/13-4/AP Określenie skutków podatkowych w ujęciu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych udzielenia przez gminę dotacji celowej na rzecz osób fizycznych na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 2 sierpnia 2013 r. (data wpływu 5 sierpnia 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 października 2013 r. (data wpływu 14 października 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z udzieleniem dotacji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 sierpnia 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z udzieleniem dotacji.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa m.in. w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 3 października 2013 r., Nr IPTPB1/415-514/13-2/AP, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ww. ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie z dnia 3 października 2013 r. skutecznie doręczono w dniu 7 października 2013 r., następnie w dniu 14 października 2013 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania w polskiej placówce pocztowej 11 października 2013 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Miasto X zgodnie z art. 403 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), na mocy którego gmina może finansować lub dofinansować koszty inwestycji w postaci udzielania dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności: osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym, przedsiębiorcom oraz zgodnie z Uchwałą Nr XV/108/11 Rady Miasta X z dnia 2 września 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej z budżetu Miasta X na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta X, będzie udzielało z budżetu Miasta osobom fizycznym dotacje celowe (art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). Zgodnie z zasadami podjętymi w Uchwale nr XV/108/11 Rady Miasta X, dotacje celowe będą udzielane w wysokości 50% brutto poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem odpadów zawierających azbest do transportu, ich transportem oraz unieszkodliwianiem na właściwym składowisku, jednak nie więcej niż 1.000 zł. W przypadku pozyskania przez Miasto X dodatkowych środków wysokość dotacji może wynosić do 100% wyżej wymienionych kosztów brutto. Podmioty ubiegające się o udzielenie dotacji celowej składają pisemny wniosek kierowany do Prezydenta Miasta X w terminie wyznaczonym przez Prezydenta i ogłoszonym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta X. Prezydent na podstawie złożonych wniosków rozpatruje i udziela dotację według kolejności ich wpływu, aż do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel.

Wniosek o udzielenie dotacji celowej powinien zawierać informację i załączniki:

1.

w przypadku osoby fizycznej: imię, nazwisko, adres zameldowania, PESEL, numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2.

w przypadku osoby prawnej, wspólnoty mieszkaniowej lub przedsiębiorcy: nazwę, dane rejestrowe i siedzibę;

3.

oznaczenie nieruchomości, na której realizowane będzie przedsięwzięcie objęte dotacją;

4.

ilość wyrobów zawierających azbest, które będą poddane usunięciu i unieszkodliwieniu (w m2);

5.

określenie formy wypłaty dotacji (przelewem na wskazany rachunek bankowy lub gotówką w kasie Urzędu Miasta X).

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zawierana jest umowa o udzielenie dotacji. Umowa określa:

1.

szczegółowy opis przedsięwzięcia, w tym cel na jaki dotacja została przyznana oraz termin jego wykonania;

2.

wysokość udzielanej dotacji i tryb płatności;

3.

termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;

4.

tryb kontroli wykonywania zadania;

5.

termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji;

6.

warunki wypowiedzenia umowy w przypadkach określonych w ust. 2.

Podstawą rozliczenia dotacji celowej będą udokumentowane koszty inwestycji (oryginały faktur, rachunków). Faktury/rachunki winny być wystawione na podmiot, któremu udzielono dotację celową. Na podstawie przedłożonych faktur/rachunków zostanie wypłacona dotacja w wysokości 50% brutto poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem odpadów zawierających azbest do transportu, ich transportem oraz unieszkodliwianiem na właściwym składowisku, jednak nie więcej niż 1.000 zł lub w wysokości 100% kosztów brutto, gdy Miasto pozyska dodatkowe środki na realizację tego zadania. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi w terminie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). W budżecie Miasta X wypłata dotacji celowej planowana jest w paragrafie wydatków 6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - środki pochodzą ze środków własnych Miasta X oraz ze środków własnych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

W związku z zapewnieniem podmiotom ubiegającym się o udzielenie dotacji celowej przeznaczonej na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 100% finansowania wartości zadania, Miasto X pozyskało dodatkowe środki z WFOŚiGW na realizację zadania pn. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta X. WFOŚIGW pokrywa 99% kosztów kwalifikowanych ww. zadania. Środki na dofinansowanie zadania Miasto X otrzyma z WFOŚiGW w formie dotacji przyznanej ze środków własnych WFOŚiGW. W budżecie Miasta X dotacja pozyskana z WFOŚiGW planowana jest w dochodach Miasta w paragrafie 6280 - środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 10 października 2013 r. Wnioskodawca wskazał, że zadanie polegające na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta X nie jest realizowane w ramach rządowego programu, natomiast płatność za ww. usługę zostanie dokonana przez mieszkańców (beneficjentów końcowych) na rzecz firmy będącej wykonawcą tej usługi. Ponadto, mieszkańcy (beneficjenci końcowi) otrzymają dotację celową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w formie pieniężnej w wysokości 100% wartości zadania.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wartość udzielonej osobom fizycznym dotacji celowej na realizację zadania, polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta X, stanowić będzie dla tych osób świadczenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychód z innych źródeł, skutkujące obowiązkiem wystawienia tym osobom przez Miasto X informacji PIT- 8C, czy też przychód ten korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

Zdaniem Wnioskodawcy, ww. zadanie należy do zadań własnych gminy w zakresie ochrony środowiska i przyrody, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Natomiast w myśl przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska:

1.

art. 400a ust. 1 pkt 8, 9, 21 - finansowanie ochrony środowiska obejmuje między innymi przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, ochroną powierzchni ziemi i ochroną powietrza,

2.

art. 403 ust. 4-6 - finasowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej może polegać na udzieleniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności: osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym, przedsiębiorcom.

Miasto X w myśl powyższych zapisów oraz na mocy Uchwały Nr XV/108/11 Rady Miasta X z dnia 2 września 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej z budżetu Miasta X na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta X będzie udzielać osobom fizycznym dotacje celowe w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

W ocenie Miasta, udzielanie dotacji z budżetu gminy na realizację zadania własnego gminy, jest wolne od podatku od osób fizycznych w myśl art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym nie ma podstaw do wystawienia informacji PIT-8C.

W myśl zasady powszechności opodatkowania, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Źródła przychodów wymienione zostały w art. 10 ust. 1 ww. ustawy.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze źródeł przychodów są inne źródła.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Wobec powyższego, do przychodów z innych źródeł należy zaliczyć każde przysporzenie majątkowe, mające konkretny wymiar finansowy, otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub też jako świadczenie nieodpłatne czy częściowo odpłatne.

Mając na uwadze powyższe, Miasto X uważa, że beneficjenci otrzymują świadczenie finansowe z budżetu Gminy w postaci dotacji celowej udzielonej od jednostki samorządu terytorialnego przeznaczonej na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Wartość tych świadczeń stanowi dla nich przychód podatkowy w rozumieniu ww. przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten jednak, jako finansowany ze środków budżetu gminy, jako jednostki samorządu terytorialnego, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego, Miasto X nie jest zobowiązane do wystawiania informacji PIT- 8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Treść powyższego przepisu wskazuje, iż opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych zawartym w powyższej ustawie, bądź od których zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Zatem, skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia podatkowego uzależnione jest od źródła finansowania oraz od tego, czy przyznawane świadczenie jest w istocie dotacją w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). Przy czym, oba warunki wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych muszą zostać spełnione łącznie.

Zgodnie z art. 126 ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, dotacje celowe są to środki przeznaczone na:

finansowanie lub dofinansowanie:

a.

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,

b.

ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego,

c.

bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,

d.

zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b,

e.

zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym,

f.

kosztów realizacji inwestycji.

Stosownie do treści art. 221 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań.

Tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie, o której mowa w ust. 2, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa, w drodze uchwały, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia (art. 221 ust. 4 ww. ustawy).

Z kolei, na podstawie art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, odbywa się w trybie określonym w przepisach odrębnych, z zastrzeżeniem ust. 4-6 (art. 403 ust. 3 ww. ustawy).

Stosownie do treści art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy - Prawo ochrony środowiska, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności osób fizycznych.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, iż Wnioskodawca (Miasto X) przyzna osobom fizycznym dotacje celowe na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta. Mieszkańcy (beneficjenci końcowi) otrzymają dotację celową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w formie pieniężnej w wysokości 100% wartości. Dotacje te zostaną wypłacane z budżetu gminy, ale ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedmiotowe zadanie nie jest realizowane w ramach programu rządowego.

Reasumując, biorąc pod uwagę opis zdarzenia przyszłego oraz jego uzupełnienie, jak i powołane przepisy należy stwierdzić, że w przypadku udzielenia przez Wnioskodawcę (Miasto X) - jednostkę samorządu terytorialnego - dotacji celowej na realizację zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta - osobom fizycznym, przychód uzyskany z tego tytułu będzie korzystał ze zwolnienia wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym na Wnioskodawcy, w związku z przekazaniem przedmiotowych dotacji, nie będzie ciążył obowiązek wystawienia informacji PIT-8C o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji indywidualnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl