Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 22 marca 2012 r.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPB1/415-384/11-2/KSU
Określenie skutków podatkowych w ujęciu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wystąpienia komandytariuszy ze spółki komandytowej oraz wstąpienia do tej spółki nowego komandytariusza.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, reprezentowanego przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 27 grudnia 2011 r. (data wpływu 29 grudnia 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

* ustalenia źródła przychodu z tytułu otrzymania zwrotu wniesionych wkładów do spółki komandytowej w związku z wystąpieniem wspólnika z tej spółki - jest prawidłowe,

* ustalenia dochodu z tytułu zwrotu wniesionych wkładów do spółki komandytowej w związku z wystąpieniem wspólnika z tej spółki - jest prawidłowe,

* ustalenia dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej podatnika będącego wspólnikiem Spółki komandytowej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wystąpienia wspólnika ze spółki komandytowej i otrzymania z tego tytułu kwot pieniężnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca do dnia 8 września 2011 r. był wspólnikiem-komandytariuszem X. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą we W., składającej się z trzech wspólników (jednego komplementariusza i dwóch komandytariuszy).

Dnia 8 września 2011 r. Wnioskodawca wystąpił ze Spółki. Wraz z Wnioskodawcą ze Spółki wystąpił drugi komandytariusz. Tego samego dnia do Spółki przystąpił nowy komandytariusz. Wystąpienie ze spółki dwóch komandytariuszy i wstąpienie w ich miejsce jednego komandytariusza nastąpiło za zgodą wszystkich wspólników.

W związku z wystąpieniem komandytariuszy zwrócono im wniesione do Spółki wkłady pieniężne. Zwrot wkładów nastąpił poprzez wypłacenie występującym wspólnikom środków pieniężnych o wartości równej nominalnej wartości wkładów pieniężnych wniesionych do Spółki przez występujących wspólników. Nowy komandytariusz przystępujący do Spółki wniósł do niej wkład pieniężny odpowiadający wartością wkładom zwróconym występującym komandytariuszom. Wysokość wkładów wniesionych do Spółki przez wspólników pozostała zatem taka sama niezależnie od zmian osobowych, które miały miejsce dnia 8 września 2011 r.

W związku z wystąpieniem wspólników wraz ze zwróceniem im wniesionych do Spółki wkładów o wartości nominalnej, Spółka nie sporządziła osobnego bilansu na dzień wystąpienia wspólników ze Spółki i nie dokonała tym samym obliczenia wartości bilansowej zwracanych wkładów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym i w myśl wskazanych przepisów będących przedmiotem indywidualnej interpretacji, Wnioskodawca prawidłowo określił sposób ustalenia przychodu i wysokości dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów osoby fizycznej jest pozarolnicza działalność gospodarcza. W myśl art. 5b ust. 2 tej ustawy, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1 ww. ustawy, uznaje się za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W świetle art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe.

Na podstawie wyżej wskazanych przepisów Wnioskodawca będzie zobowiązany do ustalenia wysokości swoich przychodów z udziału w Spółce komandytowej, uzyskanych w okresie od rozpoczęcia ostatniego roku podatkowego do dnia wystąpienia Wnioskodawcy ze Spółki, a następnie do obliczenia wysokości osiągniętego dochodu i ustalenia wysokości podatku.

Ponadto, Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozliczenia przychodu uzyskanego w związku z wystąpieniem ze Spółki komandytowej i otrzymaniem zwrotu wniesionego przez Niego wkładu. Do ustalenia wysokości tego przychodu oraz wysokości zobowiązania podatkowego, zdaniem Wnioskodawcy, będą miały zastosowanie przepisy art. 14 ust. 2 pkt 16 oraz art. 24 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 16 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki.

Zgodnie z art. 24 ust. 3c ww. ustawy, dochodem z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną w przypadku otrzymania środków pieniężnych jest różnica między przychodem z tego tytułu, ustalonym zgodnie z art. 14, a wydatkami na nabycie lub objęcie prawa do udziału w takiej spółce.

Wobec tego, że Wnioskodawcy została zwrócona wartość nominalna wniesionego do Spółki wkładu, Jego zdaniem dochód będzie równy zeru i nie będzie On zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu przychodu osiągniętego w związku z wystąpieniem ze Spółki. Jest to uzasadnione tym, że wartość wydatków na nabycie prawa do udziału w Spółce (wartość wniesionego wkładu) i wartość otrzymanych środków pieniężnych w związku z wystąpieniem ze Spółki (wartość nominalna zwróconego wkładu) są równe.

Biorąc pod uwagę fakt, iż Wnioskodawca wystąpił ze Spółki poprzez zwrot wartości nominalnej wniesionego wkładu, a nie poprzez wypłatę udziału kapitałowego w Spółce, jak to ma miejsce np. w przypadku wypowiedzenia umowy Spółki, Spółka nie sporządziła osobnego bilansu, celem ustalenia wartości udziału kapitałowego Wnioskodawcy w Spółce.

W ocenie Wnioskodawcy, obowiązek podatkowy powstały w związku z wystąpieniem ze Spółki dotyczy więc tylko przychodu osiągniętego w związku ze zwrotem wniesionego wkładu o wartości nominalnej.

Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy Spółka nie była zobowiązana w świetle obowiązujących przepisów prawa do sporządzenia osobnego bilansu, z uwagi na charakter wystąpienia wspólnika.

W świetle art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), podatnicy prowadzący księgi rachunkowe (w tym spółka komandytowa) sporządzają sprawozdanie finansowe na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz na inny dzień bilansowy.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 7 ww. ustawy, księgi rachunkowe zamyka się na inny dzień bilansowy określony odrębnymi przepisami. Za odrębne przepisy w tym zakresie należy uznać przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

Stosownie do art. 103 ustawy - Kodeks spółek handlowych, w sprawach nieuregulowanych w "Dziale III Spółka komandytowa", do spółki komandytowej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, chyba że ustawa stanowi inaczej. Odpowiednio stosowanym przepisem w zakresie wystąpienia wspólnika jest art. 65 § 1 tej ustawy.

W świetle tego przepisu, w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki wartość udziału kapitałowego wspólnika albo jego spadkobiercy oznacza się na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki. Zgodnie z art. 65 § 2 ww. ustawy, jako dzień bilansowy przyjąć należy w przypadku wypowiedzenia - ostatni dzień roku obrotowego, w którym upłynął termin wypowiedzenia, w przypadku śmierci wspólnika lub ogłoszenia upadłości - dzień śmierci albo dzień ogłoszenia upadłości, w przypadku wyłączenia wspólnika na mocy prawomocnego orzeczenia sądu - dzień wniesienia pozwu.

A więc art. 65 § 2 ww. ustawy, wyraźnie wskazuje na zamknięty katalog przypadków, w których spółka zobowiązana będzie do sporządzenia osobnego bilansu. Wśród wskazanych przypadków nie została wymieniona sytuacja wystąpienia wspólnika za zgodą pozostałych wspólników poprzez zwrot wniesionego przez niego wkładu. Katalog obligatoryjnych przypadków, w których wymagane jest sporządzenie osobnego bilansu dotyczy tylko trzech sytuacji: wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika, śmierci wspólnika, wyłączenia wspólnika ze spółki na mocy orzeczenia sądu. Dodatkowo wskazać należy, iż zgodnie z art. 124 ustawy - Kodeks spółek handlowych, śmierć komandytariusza w spółce komandytowej nie stanowi przyczyny rozwiązania spółki (spadkobiercy komandytariusza powinni wskazać spółce jedną osobę do wykonywania ich praw).

W związku z powyższym, Spółka komandytowa będzie zobowiązana do sporządzenia bilansu, w oparciu o przepisy ustawy - Kodeks spółek handlowych, jedynie w przypadkach wskazanych powyżej oraz w przypadku śmierci komplementariusza. W pozostałych przypadkach, w tym w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki za zgodą pozostałych wspólników poprzez zwrot wniesionego wkładu, Kodeks spółek handlowych nie nakłada na spółkę obowiązku sporządzenia osobnego bilansu. Z uwagi na powyższe, brak jest przepisów nakładających na spółkę komandytową obowiązek sporządzania osobnego bilansu w przypadku wystąpienia wspólnika poprzez zwrot wniesionego przez niego wkładu oraz wstąpienia w jego miejsce innego wspólnika wnoszącego wkład.

Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż będzie zobowiązany do rozliczenia przychodów uzyskanych z tytułu uczestniczenia w Spółce od dnia rozpoczęcia roku podatkowego do dnia wystąpienia ze Spółki. Zdaniem Wnioskodawcy dochód, który osiągnął z tytułu uczestniczenia w Spółce komandytowej winien zostać rozliczony w oparciu o bilans sporządzony przez Spółkę na dzień 31 grudnia 2011 r. proporcjonalnie do ilości dni, w których uczestniczył w przedmiotowej Spółce w roku 2011.

Ponadto Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozliczenia przychodu uzyskanego w związku z Jego wystąpieniem ze Spółki komandytowej poprzez zwrócenie Mu wartości nominalnej wniesionego wkładu. Jednak wobec tego, że nie osiągnął On z tego tytułu dochodu podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z wystąpieniem Wnioskodawcy ze Spółki i zwróceniem Mu wkładu o wartości nominalnej będzie wynosił 0 zł.

W związku ze zwróceniem wspólnikowi wkładu o wartości nominalnej nie było konieczności sporządzania osobnego bilansu Spółki oraz obliczania wartości bilansowej wkładu występującego wspólnika (wartości kapitałowej udziału wspólnika w Spółce na dzień jego wystąpienia).

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na ww. pytanie w części dotyczącej ustalenia źródła przychodu oraz dochodu z tytułu otrzymania zwrotu wniesionych wkładów do spółki komandytowej w związku z wystąpieniem wspólnika z tej spółki, a także ustalenia dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej podatnika będącego wspólnikiem Spółki komandytowej. Natomiast w części dotyczącej obowiązku sporządzenia przez Spółkę komandytową osobnego bilansu z uwagi na charakter wystąpienia wspólnika z tej Spółki zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie:

* ustalenia źródła przychodu z tytułu otrzymania zwrotu wniesionych wkładów do spółki komandytowej w związku z wystąpieniem wspólnika z tej spółki - jest prawidłowe,

* ustalenia dochodu z tytułu zwrotu wniesionych wkładów do spółki komandytowej w związku z wystąpieniem wspólnika z tej spółki - jest prawidłowe,

* ustalenia dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej podatnika będącego wspólnikiem Spółki komandytowej - jest nieprawidłowe.

Stosownie do treści art. 102 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), spółka komandytowa jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

W związku z art. 103 ww. ustawy, do rozliczeń związanych z wystąpieniem wspólnika ze spółki komandytowej zastosowanie ma przepis art. 65 tej ustawy, dotyczący wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej.

Zgodnie z art. 65 § 1 ww. ustawy, wystąpienie wspólnika ze spółki powoduje obowiązek rozliczenia udziału kapitałowego wspólnika. Rozliczenie poprzedza ustalenie wartości udziału kapitałowego występującego wspólnika, poprzez sporządzenie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki, czyli wartość jej majątku w obrocie prawnym i gospodarczym (wartość, jaką można uzyskać za spółkę). Bilans ten winien zawierać wszystkie składniki materialne i niematerialne (wg cen rynkowych), które mają wartość wymierną w pieniądzu. Zatem, wartość udziału kapitałowego należnego występującemu ze spółki wspólnikowi jest ustalana na podstawie bilansu sporządzonego według cen rynkowych. Ustalony w ten sposób udział kapitałowy powinien być wypłacony występującemu wspólnikowi w pieniądzu, zaś rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania zwraca się w naturze (art. 65 § 3 cyt. ustawy). Udział wypłacany wspólnikowi powinien uwzględniać wniesione do spółki wkłady, a także procentową część nadwyżki majątkowej ponad wniesione przez wspólników wkłady.

Na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych są poszczególni wspólnicy spółki komandytowej, ponieważ spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Zgodnie z tą zasadą dochody z udziału w spółce komandytowej opodatkowuje się osobno u każdego wspólnika w stosunku do jej udziałów. Udział wspólnika występującego ze spółki w zysku odpowiada wartości majątku wspólnego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, przy uwzględnieniu proporcji, w jakiej wspólnik występujący ze spółki uczestniczył w zyskach spółki.

Analizując skutki podatkowe wystąpienia wspólnika (osoby fizycznej) ze spółki komandytowej należy mieć na uwadze, że z dniem 1 stycznia 2011 r. znowelizowana została ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiany dokonane zostały ustawą z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 226, poz. 1478).

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie do art. 14 ust. 2 pkt 16 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki. Jednocześnie w art. 14 ust. 3 ww. ustawy, dodany został pkt 11, który stanowi, że do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce.

W myśl art. 24 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną w przypadku otrzymania środków pieniężnych jest różnica między przychodem z tego tytułu, ustalonym zgodnie z art. 14, a wydatkami na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w takiej spółce.

Zatem, biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa podatkowego wskazać należy, iż środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę w związku z wystąpieniem ze Spółki komandytowej stanowią przychód z działalności gospodarczej wyłącznie w części stanowiącej nadwyżkę ponad kwotę odpowiadającą uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce. Inaczej mówiąc z otrzymanej kwoty należy wyłączyć tę część otrzymanych przez wspólnika kwot, która została już opodatkowana podatkiem dochodowym, a nie została wcześniej otrzymana przez wspólnika. Tak ustalona kwota stanowi przychód z działalności gospodarczej.

Dochodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną jest różnica między tak ustalonym przychodem, a wydatkami na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w spółce.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie sposobu ustalenia dochodu w związku ze zwrotem wniesionego wkładu wspólnikowi występującemu ze Spółki komandytowej, następującego w formie pieniężnej, jest prawidłowe.

W myśl art. 1 § 2 w nawiązaniu do art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) spółka komandytowa jest handlową spółką osobową i jako taka podlega normom zawartym w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2000 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 powołanej ustawy, przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się m.in. do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1.

spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego,

2.

osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro.

Zatem, Spółka komandytowa jako odrębny podmiot jest zobowiązana w świetle powyższych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych niezależnie od kwoty uzyskanego przychodu.

Pomimo tego, iż na spółce spoczywa obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, co prowadzi do ustalenia przychodów, kosztów i dochodów spółki, to należy jednak pamiętać, iż przychody, koszty i dochody spółki podlegają rozdzieleniu na każdego wspólnika proporcjonalnie do przysługującego mu prawa do udziału w zysku. To wspólnicy, nie spółka, rozliczają się z uzyskanego z działalności gospodarczej w formie spółki osobowej dochodu, składając na koniec roku podatkowego zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty).

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, u podatników którzy zgodnie z obowiązującymi ich zasadami rachunkowości sporządzają sprawozdanie finansowe, za dochód z działalności gospodarczej uważa się dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg, zmniejszony o dochody wolne od podatku i zwiększony o wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, zaliczone uprzednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

Ponadto, stosownie do art. 24 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w razie likwidacji działalności gospodarczej, w tym także w formie spółki niebędącej osobą prawną, lub wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną, sporządza się wykaz składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub na dzień wystąpienia wspólnika z takiej spółki. Wykaz powinien zawierać co najmniej następujące dane: liczbę porządkową, określenie (nazwę) składnika majątku, datę nabycia składnika majątku, kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku oraz kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów, wartość początkową, metodę amortyzacji, sumę odpisów amortyzacyjnych oraz wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną na dzień wystąpienia lub likwidacji.

Zatem, wystąpienie Wnioskodawcy jako wspólnika ze Spółki komandytowej wiąże się z obowiązkiem sporządzenia wykazu składników majątku, o którym mowa w cytowanym powyżej art. 24 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto należy nadmienić, iż zgodnie z przepisem art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie. Zainteresowanym jest każdy, kto złoży wniosek w sprawie indywidualnej, która jego dotyczy.

W związku z tym, zaznacza się, że interpretacja odnosi się tylko i wyłącznie do Wnioskodawcy i nie ma zastosowania do pozostałych wspólników Spółki komandytowej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl