IPTPB1/415-357/11-4/DS - Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych różnic kursowych powstałych w związku ze sprzedażą środków pieniężnych w walucie obcej.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 12 marca 2012 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPB1/415-357/11-4/DS Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych różnic kursowych powstałych w związku ze sprzedażą środków pieniężnych w walucie obcej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 grudnia 2011 r. (data wpływu 14 grudnia 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 marca 2012 r. (data wpływu 6 marca 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie różnic kursowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie różnic kursowych.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych określonych m.in. w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z czym na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ww. ustawy, pismem z dnia 28 lutego 2012 r., wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 29 lutego 2012 r., natomiast w dniu 6 marca 2012 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania w polskiej placówce operatora publicznego 2 marca 2012 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca zakupił przed 2004 r. środki pieniężne w walucie obcej - euro, których w żaden sposób nie wykorzystywał. Obecnie, w związku z panującym kryzysem, jest zmuszony dokonać ich sprzedaży, a całość uzyskanych w ten sposób środków, chce przeznaczyć do zasilenia prowadzonej działalności gospodarczej. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od 1983 r.

W złożonym uzupełnieniu wniosku z dnia 2 marca 2012 r., Wnioskodawca wskazał, iż prowadzi, jako osoba fizyczna, pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowaną na zasadach ogólnych oraz, że nie posiadał i nie posiada konta walutowego, ponieważ nie miał takiego obowiązku ani potrzeby. Nadmienił ponadto, że środki przeznaczone na zakup euro (na pewno przed 2004 r.), pochodziły z zysków osiągniętych z prowadzonej działalności gospodarczej, od których zapłacił podatek dochodowy.

Wnioskodawca dodatkowo wyjaśnił, że zakupione euro nie zostały przekazane na konto Jego firmy, ponieważ nie było takiej potrzeby z uwagi na dobrze prosperującą firmę. Nadmienił ponadto, iż ww. środki stanowiły przez cały okres czasu rezerwę finansową firmy, jednak z uwagi na postępujący kryzys, został zmuszony całą kwotę uzyskaną ze sprzedaży waluty, przeznaczyć na dofinansowanie swojej firmy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku ze sprzedażą euro, wystąpi podatek dochodowy od różnicy kursowej, jeśli uzyskane środki z ich sprzedaży, zostaną przeznaczone do zasilenia prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma obowiązku uiszczania podatku dochodowego od różnicy kursowej z uwagi na przeznaczenie środków ze sprzedaży euro do prowadzonej działalności gospodarczej. Dodaje, iż różnice kursowe zostaną rozliczone w podatku dochodowym od działalności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolnicza działalność gospodarcza), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu (art. 11a ust. 1 ww. ustawy).

W myśl art. 22 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu (art. 11 ust. 2 cyt. ustawy).

Stosownie do art. 24c ust. 1 ww. ustawy, różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3.

W myśl art. 24c ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, dodatnie różnice kursowe powstają między innymi jeżeli wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5.

Natomiast w oparciu o art. 24c ust. 3 pkt 3 ww. ustawy, ujemne różnice kursowe powstają między innymi, jeżeli wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5.

Zgodnie z treścią art. 24c ust. 8 ww. ustawy, podatnicy wyznaczają kolejność wyceny środków pieniężnych lub wartości pieniężnych w walucie obcej, o której mowa w ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 cyt. ustawy, według przyjętej metody stosowanej w rachunkowości, której nie mogą zmieniać w trakcie roku podatkowego.

Z powyższych przepisów wynika, iż w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą mogą powstawać różnice kursowe od własnych środków pieniężnych zgromadzonych m.in. na rachunku bankowym podmiotu gospodarczego. Przyczyną powstania różnic kursowych w tym przypadku, jest różny kurs walut pomiędzy dniem wpływu środków pieniężnych (wartości pieniężnych) na rachunek walutowy, a dniem wypływu tych środków (wartości). W obu przypadkach (dla wpływu i wypływu) wartość środków pieniężnych przelicza się według faktycznie zastosowanego kursu waluty.

Należy jednocześnie podkreślić, iż różnice kursowe powstaną w przypadku, gdy zarówno transakcja, w wyniku której na rachunek walutowy wpłyną środki pieniężne, jak i transakcja, na skutek której środki te wypłyną z rachunku, będą związane z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą. Zasada ta odnosi się również do obrotu gotówkowego zagranicznymi środkami płatniczymi poprzez prowadzoną w tym celu, wyodrębnioną organizacyjnie kasę walutową.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą od 1983 r. Działalność ta opodatkowana jest według zasad ogólnych. Wnioskodawca nie prowadzi ksiąg rachunkowych. Przed 2004 r. dokonał zakupu euro za środki stanowiące dochód uzyskany w prowadzonej działalności gospodarczej. Wnioskodawca, w związku z prowadzoną działalnością, nie posiadał i nie posiada rachunku walutowego firmowego, na którym byłyby one zdeponowane.

Z treści wniosku wynika ponadto, że Wnioskodawca chce przeznaczyć środki uzyskane ze sprzedaży waluty, na dofinansowanie prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, iż dokonany zakup waluty a następnie jej sprzedaż, nie były związane z działalnością gospodarczą. Wnioskodawca dokonał transakcji w związku z realizacją swoich osobistych celów. Środki, za które została zakupiona waluta, pochodziły bowiem z dochodu po opodatkowaniu osiągniętego z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Reasumując, należy stwierdzić, że środki uzyskane przez Wnioskodawcę ze sprzedaży euro, które zakupił przed 2004 r. na cele osobiste, przeznaczone obecnie na dofinansowanie swojej działalności gospodarczej, nie spowodują powstania różnic kursowych, o których mowa w art. 24c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem, nie powstanie w tym przypadku obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl