IPTPB1/415-352/11-2/KO

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 29 lutego 2012 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPB1/415-352/11-2/KO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 9 listopada 2011 r. (data wpływu 8 grudnia 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej. Z art. 25 ust. 1 pkt 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wynika, że warunkiem opodatkowania w formie karty podatkowej jest nieprowadzenie innej działalności gospodarczej poza opodatkowaną w formie karty podatkowej. Wnioskodawca ma wątpliwość, czy podjęcie aktywności zawodowej w formie członka zarządu lub rady nadzorczej, a także objęcie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, spowoduje wykluczenie Go z opodatkowania w formie karty podatkowej na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub na podstawie innego przepisu prawa.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy, Wnioskodawca zostając udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub członkiem organów tej spółki (zarząd, rada nadzorcza), będzie mógł prowadzić działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej.

Zdaniem Wnioskodawcy, fakt stania się wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub członkiem jej organów, nie stanowi przeszkody dla opodatkowania w formie karty podatkowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne:

1.

prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,

2.

osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,

3.

będące osobami duchownymi.

Stosownie do art. 2 ust. 1 ww. ustawy, osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie:

1.

ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

2.

karty podatkowej.

W myśl art. 25 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:

1.

złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie,

2.

we wniosku, o którym mowa w pkt 1, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli,

3.

przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,

4.

nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,

5.

małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,

6.

nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,

7.

pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku, o którym mowa w pkt 1, nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W świetle przytoczonej regulacji art. 25 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, nie budzi wątpliwości, iż rozpoczęcie wykonywania innej pozarolniczej działalności gospodarczej, spowoduje utratę tego prawa.

Jednocześnie wskazać należy, iż z definicji pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej zawartej w art. 4 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy wynika, że jest to pozarolnicza działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), źródłami przychodów jest:

* działalność wykonywana osobiście,

* pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej lub pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a.

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b.

polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c.

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej. Wnioskodawca ma wątpliwość, czy podjęcie aktywności zawodowej w formie członka zarządu lub rady nadzorczej, a także objęcie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, spowoduje wykluczenie Go z opodatkowania w formie karty podatkowej na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub na podstawie innego przepisu prawa.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 2 ustawy 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada osobowość prawną i jest spółką kapitałową. W imieniu spółki działa jej zarząd, który prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Składa się z jednego albo większej liczby członków. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona. Umowa spółki może ustanowić radę nadzorczą lub komisję rewizyjną albo oba te organy. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności (art. 219 § 1 k.s.h.).

W myśl art. 13 pkt 7 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Natomiast w świetle art. 13 pkt 9 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Z powyższych uregulowań wynika, iż zarządzanie przedsiębiorstwem może być źródłem przychodu określonym w art. 13 pkt 7, bądź pkt 9 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychody te, bez względu na podstawę prawną ich uzyskania, uważane są za przychody z działalności wykonywanej osobiście i jako źródło przychodów wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.

Do przychodów wymienionych w art. 13 pkt 7 ww. ustawy zalicza się otrzymane wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji na podstawie samego tylko aktu ustanowienia. W praktyce wynagrodzenie to dość często jest określane jako wynagrodzenie za udział w posiedzeniach spółki. Natomiast, do przychodów wymienionych w art. 13 pkt 9 ww. ustawy należy zaliczyć otrzymane wynagrodzenia z tytułu m.in. umów o zarządzanie, gdyż osoby zarządzające spółką na podstawie takiej umowy nie pobierają wynagrodzenia wyłącznie z tytułu pełnionej funkcji, lecz z tytułu tej umowy.

Z powyższych przepisów wynika, iż przychody otrzymywane przez osoby należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub innych organów stanowiących osób prawnych należy uznać za przychody z działalności wykonywanej osobiście, a nie ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Oceniając zaś stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości opodatkowania kartą podatkową przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w sytuacji objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stwierdzić należy, iż stosownie do art. 10 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca zawarł katalog źródeł przychodów, wymieniając w nim między innymi kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c) (pkt 7). Wyżej wskazane źródło przychodów zostało uszczegółowione w art. 17 cyt. ustawy (kapitały pieniężne)

Stosownie do art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się:

1.

odsetki od pożyczek;

2.

odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą;

3.

odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych;

4.

dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni, w tym również:

a.

dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,

b.

oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach"

c.

podział majątku likwidowanej spółki (spółdzielni)"

d.

wartość dokonanych na rzecz udziałowców i akcjonariuszy nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b;

5.

przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1c;

6.

należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:

a.

odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,

b.

realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

7.

przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu;

8.

przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy;

9.

nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny;

10.

przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

W myśl art. 17 ust. 1a ww. ustawy, przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:

1.

zarejestrowania spółki albo

2.

wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo

3.

wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.

Reasumując, mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że przychody otrzymywane przez Wnioskodawcę z tytułu członkostwa w zarządzie lub radzie nadzorczej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zalicza do źródła przychodów - działalność wykonywana osobiście. Z kolei przychody związane z objęciem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych traktuje jako przychody z kapitałów pieniężnych, a więc zalicza je do innego źródła przychodów niż pozarolnicza działalność gospodarcza.

Tym samym uzyskiwanie ww. przychodów, nie spowoduje utraty prawa do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej przychodów osiąganych z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl