Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 8 sierpnia 2013 r.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPB1/415-321/13-4/MD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 24 kwietnia 2013 r. (data wpływu 13 maja 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 lipca 2013 r. (data wpływu 22 lipca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 maja 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), w związku z czym, pismem z dnia 12 lipca 2013 r., Nr IPTPB1/415-321/13-2/MD, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 12 lipca 2013 r. (skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 16 lipca 2013 r.), Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 17 lipca 2013 r. (data wpływu 22 lipca 2013 r.), które nadane zostało w polskiej placówce pocztowej w dniu 18 lipca 2013 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest uczestnikiem VIII edycji Programu Działaj Lokalnie. Jest to Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW) realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP). Celem Programu jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Jego realizacji służy organizowanie konkursów grantowych, w których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Na podstawie umowy zawartej z ARFP, Stowarzyszenie, jako Ośrodek Działaj Lokalnie (ODL), zobowiązane jest do przeprowadzenia lokalnego konkursu grantowego. Środki na sfinansowanie kosztów realizacji przedmiotu umowy pochodzić będą z wkładu własnego i dotacji otrzymanej ze środków PAFW. Środki otrzymane od PAFW pochodzić będą z bezzwrotnej pomocy dla Polski, udzielonej na podstawie jednostronnej deklaracji Rządu Stanów Zjednoczonych. Środki pochodzące z dotacji będą znajdować się na odrębnym koncie bankowym i nie będą łączone z innymi środkami finansowymi Stowarzyszenia.

Realizacja lokalnego konkursu grantowego w ramach Programu Działaj Lokalnie będzie trwała w okresie od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r. Zakres czynności jakie będą wykonywane na potrzeby realizacji konkursu jest następujący: pozyskanie dodatkowego wkładu finansowego, ogłoszenie i promowanie konkursu, docieranie do potencjalnych grantobiorców, organizowanie spotkań informacyjno-szkoleniowych, prowadzenie konsultacji dla potencjalnych grantobiorców, przyjmowanie i ocena formalna wniosków, zorganizowanie posiedzenia Lokalnej Komisji Grantowej i zapoznanie jej członków z ideą Programu, rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie umów i wypłata dotacji, ogłoszenie konkursu"Opowiedz...", realizacja lokalnych projektów, sieciowanie grantobiorców, monitoring merytoryczny i finansowy grantobiorców, organizacja spotkań wszystkich grantobiorców, promowanie Programu, podsumowanie realizacji dofinansowanych projektów, przygotowanie raportu końcowego, aktualizacja bazy projektów na stronie Programu.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji lokalnego konkursu grantowego Stowarzyszenie podpisze umowy zlecenia z własnymi pracownikami (koordynator merytoryczny i koordynator finansowy) oraz umowy o dzieło z osobami niebędącymi pracownikami Stowarzyszenia (członkowie Lokalnej Komisji Grantowej). Wynagrodzenia wypłacane z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych będą w całości finansowane z otrzymanej dotacji.

Członkowie Lokalnej Komisji Grantowej będą zobowiązani do wyłonienia - na podstawie przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej nadesłanych wniosków - grantobiorców lokalnego konkursu grantowego.

Koordynator finansowy będzie zobowiązany do: informowania potencjalnych grantobiorców o prawidłowym sporządzaniu budżetu wniosku, pomocy grantobiorcom w rozliczaniu środków, nadzoru finansowego nad dotacjami przekazywanymi grantobiorcom, monitoringu finansowego realizowanych projektów (sprawdzanie poprawności sporządzania dokumentacji finansowej i wykorzystania dotacji zgodnie z umową), sporządzenia dla ARFP okresowego i końcowego raportu finansowego z realizacji Programu.

Koordynator merytoryczny będzie zobowiązany do: promowania i informowania mieszkańców obszaru o Programie Działaj Lokalnie, organizacji i przeprowadzenia spotkań informacyjnych z mieszkańcami; szkolenia potencjalnych grantobiorców z zakresu wypełniania wniosków w systemie wnioskowania online, opracowania regulaminu Lokalnej Komisji Grantowej, szkolenia członków Lokalnej Komisji Grantowej, wprowadzania informacji związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia jako ODL na stronę internetową Programu, nadzoru i korekty informacji zamieszczanych przez grantobiorców na stronie internetowej Programu, organizacji i przeprowadzeniu spotkań sieciujących grantobiorców, kontroli merytorycznej realizowanych projektów, sporządzenia dla ARFP okresowego i końcowego raportu merytorycznego z realizacji Programu, bieżącej wymiany informacji między Stowarzyszeniem i ARFP w zakresie realizacji Działaj Lokalnie.

Osoby, z którymi Stowarzyszenie podpisze umowy cywilnoprawne będą bezpośrednio realizowały cel Programu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy.

W piśmie z dnia 17 lipca 2013 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazuje, iż wynagrodzenie osób, z którymi podpisze umowy cywilnoprawne będzie finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanej na podstawie jednostronnej deklaracji Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na podstawie umowy dotacji Nr... zawartej 22 kwietnia 2013 r. między Akademią Filantropii w Polsce a Wnioskodawcą. Wnioskodawca jest stroną umowy o dofinansowanie projektu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku:

Czy Wnioskodawca jako płatnik jest zobowiązany do obliczania i pobierania podatku od wynagrodzenia wynikającego z umów cywilnoprawnych zawartych w celu prawidłowej realizacji umowy dotacji i wpłacenia go we właściwym terminie do organu podatkowego.

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawionym w uzupełnieniu wniosku, jako płatnik nie jest zobowiązany do obliczania, pobierania podatku od wynagrodzenia wynikającego z umów cywilnoprawnych, zawartych w celu prawidłowej realizacji umowy dotacji i wpłacenia go we właściwym terminie do organu podatkowego. Dochody uzyskiwane na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z Wnioskodawcą korzystają ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynagrodzenia w całości finansowane są ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, a praca wykonywana przez osoby otrzymujące te wynagrodzenia służy bezpośredniej realizacji celu programowego. W związku z powyższym na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek obliczania i pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

a.

pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz

b.

podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

W świetle ww. przepisu dochody podatników korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego w sytuacji, gdy spełnione są łącznie dwie przesłanki:

* środki finansowe pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych, międzynarodowych instytucji finansowych (...), w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy,

* prace wykonywane przez podatnika służą bezpośredniej realizacji celu określonego programem finansowanym z bezzwrotnej pomocy.

Podkreślić przy tym należy, że z przepisu tego wynika również przesłanka negatywna - nie podlegają zwolnieniu dochody osób, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podmiotami, których świadczenia mogą zostać uznane za bezzwrotną pomoc, są rządy państw obcych, organizacje międzynarodowe lub międzynarodowe instytucje finansowe. Określony w tym przepisie katalog ma charakter zamknięty. Oznacza to, że jedynie środki uzyskane od wymienionych w nim enumeratywnie podmiotów mogą - przy zachowaniu pozostałych warunków określonych w ustawie - być wolne od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jak wynika ze opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, Wnioskodawca jest uczestnikiem VIII edycji Programu Działaj Lokalnie. Jest to Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW) realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP). Celem Programu jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Jego realizacji służy organizowanie konkursów grantowych, w których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Na podstawie umowy zawartej z ARFP, Stowarzyszenie, jako Ośrodek Działaj Lokalnie (ODL), zobowiązane jest do przeprowadzenia lokalnego konkursu grantowego. Środki na sfinansowanie kosztów realizacji przedmiotu umowy pochodzić będą z wkładu własnego i dotacji otrzymanej ze środków PAFW.

Środki otrzymane od PAFW pochodzić będą z bezzwrotnej pomocy dla Polski, udzielonej na podstawie jednostronnej deklaracji Rządu Stanów Zjednoczonych. Środki pochodzące z dotacji będą znajdować się na odrębnym koncie bankowym i nie będą łączone z innymi środkami finansowymi Stowarzyszenia.

Realizacja lokalnego konkursu grantowego w ramach Programu Działaj Lokalnie będzie trwała w okresie od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji lokalnego konkursu grantowego Stowarzyszenie podpisze umowy zlecenia z własnymi pracownikami (koordynator merytoryczny i koordynator finansowy) oraz umowy o dzieło z osobami niebędącymi pracownikami Stowarzyszenia (członkowie Lokalnej Komisji Grantowej). Wynagrodzenia wypłacane z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych będą w całości finansowane z otrzymanej dotacji.

Osoby, z którymi Stowarzyszenie podpisze umowy cywilnoprawne będą bezpośrednio realizowały cel Programu.

Podkreślić należy w tym miejscu, że dla zastosowania zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych konieczne jest łączne spełnienie dwóch wymienionych w tym przepisie przesłanek: pochodzenia środków oraz bezpośredniej realizacji projektu przez podatnika programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Podatnikiem bezpośrednio realizującym cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy jest osoba, która wykonując czynności z tym programem związane otrzymała na ten cel środki od podmiotu wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc jest bezpośrednim beneficjentem tychże środków. Przychody podlegają zwolnieniu z opodatkowania jeżeli są przychodami beneficjenta lub bezpośredniego wykonawcy.

Zatem na gruncie przedstawionego zdarzenia przyszłego, osoby zatrudnione przez Wnioskodawcę dla realizacji projektu wprawdzie wykonują czynności związane z programem pomocowym, jednakże robią to na zlecenie i dla podmiotu bezpośrednio realizującego cel tego programu (na mocy zawartych z nim umów cywilnoprawnych) i przy wykorzystaniu środków od Niego otrzymanych (a nie przekazanych im bezpośrednio przez podmiot upoważniony). Innymi słowy, wprawdzie osoby zatrudnione przez Wnioskodawcę realizują cel programu, jednak nie realizują programu bezpośrednio, ale pośrednio poprzez wykonanie zadania powierzonego przez pracodawcę lub zleceniodawcę. Skoro w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zawierającym negatywną przesłankę zwolnienia mowa jest o zleceniu przez beneficjenta pomocy wykonania określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem bez względu na rodzaj zawartej umowy, to należy zapis ten rozumieć szeroko, a więc chodzi tu o każdy rodzaj umowy, czy to o pracę, czy też o dzieło, zlecenia itp.

Analiza przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzi do wniosku, że podatnikiem realizującym bezpośrednio cel programu może być jedynie podmiot, któremu powierzono w sensie ekonomicznym i technicznym realizację konkretnego projektu i który ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe jego wykonanie, a tym podmiotem w niniejszej sprawie jest wyłącznie Wnioskodawca.

Wobec powyższej analizy w niniejszej sprawie nie znajdzie zastosowania zwolnienie wynikające z treści art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie została spełniona przesłanka wynikająca z lit. b ww. artykułu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zwrócić należy uwagę, iż zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 cytowanej ustawy podatkowej jest zwolnieniem o charakterze przedmiotowym, o czym świadczy związanie go z określonymi źródłami, a więc przychodem ze środków pomocowych płynących z międzynarodowych instytucji finansowych albo rządów obcych państw. Stąd środki pieniężne, a mówiąc ściśle przychody podlegają zwolnieniu z opodatkowania, jeżeli są przychodami beneficjenta lub bezpośredniego wykonawcy. Nie są natomiast zwolnione przychody zleceniobiorców tychże podmiotów. Zleceniobiorcy ci otrzymują wynagrodzenie za pracę, która z natury swej jest uniezależniona od rodzaju wykonywanej przez pracodawcę działalności oraz źródeł jej finansowania.

Zatem w przedmiotowej sprawie, został spełniony warunek określony w treści art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast nie został spełniony warunek zawarty w literze b) ww. przepisu.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie, dochody otrzymywane przez koordynatora merytorycznego, koordynatora finansowego oraz osoby pełniące funkcję członków Lokalnej Komisji Grantowej nie korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W tej sytuacji Wnioskodawca jako płatnik zobowiązany jest na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy do potrącenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzenia płaconego osobom wykonującym usługi związane z realizacją celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Jednocześnie podkreślenia wymaga, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych w trybie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), nie jest ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania dowodowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Ponadto tut. Organ wskazuje, że dokumenty dołączone przez Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku nie podlegają analizie i weryfikacji w ramach postępowania o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl