IPTPB1/415-265/14-4/KO

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 18 sierpnia 2014 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPB1/415-265/14-4/KO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2014 r. (data wpływu 16 maja 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 lipca 2014 r. (data wpływu 24 lipca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

* obowiązków płatnika z tytułu wydania nagród rzeczowych uczestnikom programu motywacyjnego będącym osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą - jest nieprawidłowe,

* zwolnienia przedmiotowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 maja 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa m.in. w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 14 lipca 2014 r., Nr IPTPB1/415-265/14-2/KO na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 21 lipca 2014 r., następnie w dniu 24 lipca 2014 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania 22 lipca 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca Sp. z o.o., planuje przeprowadzić program lojalnościowy skierowany do swych klientów: zarówno będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, jak też do swych klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi tego typu działalność. Tego typu rozróżnienie wynika ze specyfiki działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę wyrażającej się w prowadzeniu sprzedaży materiałów budowlanych. W związku z tym klientami Wnioskodawcy są zarówno konsumenci (w prawnym rozumieniu tego pojęcia wynikającym z art. 221 kodeksu cywilnego), jak i przedsiębiorcy (np. wykonawcy robót budowlanych itp.).

Istota programu lojalnościowego (akcji promocyjnej) planowanej przez Spółkę polega na przyznawaniu nagród za zakup odpowiedniej ilości produktów u Wnioskodawcy w okresie trwania promocji. Wnioskodawca planuje skierować akcję do obydwu kategorii klientów.

Czas trwania Akcji Promocyjnej, zasady uczestnictwa, zasady przyznawania nagród itp. zostaną opisane w regulaminie Akcji Promocyjnej (Programu Lojalnościowego). Uczestnikom, którzy spełnią określone w Regulaminie warunki będą przysługiwać prezenty promocyjne (rzeczy ruchome, bilety na wycieczki). Uczestnik, który będzie chciał wziąć udział w Akcji Promocyjnej będzie musiał zamówić Produkty używając specjalnego formularza. Nagrody te - zgodnie z Regulaminem - nie będą mogły zostać wymienione na ich równowartość pieniężną.

Uczestnik, który uzyska odpowiednią ilość punktów (w zamian za zamówienie odpowiedniej wartości Produktów w okresie trwania Akcji Promocyjnej) będzie beneficjentem nagrody. Tym samym, nagroda będzie przyznawana zawsze danemu Uczestnikowi, po zgromadzeniu przez niego określonej w regulaminie ilości punktów. Spółka prowadzić będzie dokumentację potwierdzającą spełnienie warunku niezbędnego dla otrzymania nagrody w ramach Akcji Promocyjnej.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 21 lipca 2014 r. Wnioskodawca wskazał, że nagrody - zarówno te dla profesjonalistów, jak i dla konsumentów - będą zróżnicowane w zależności od ilości uzyskanych przez danego uczestnika punktów: część z nich będzie zatem przedstawiała wartość niższą niż 760 złotych, część zaś będzie przedstawiała wyższą wartość (powyżej 760 zł).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy Uczestnicy programu motywacyjnego opisanego w zdarzeniu przyszłym, będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, którzy z tytułu uczestnictwa w tym Programie otrzymali nagrody rzeczowe, korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).

2. Czy Wnioskodawca zobowiązany jest wystawić Uczestnikom programu motywacyjnego, będącym osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, którzy z tytułu uczestnictwa w tym Programie otrzymali zgodnie z zasadami opisanymi w zdarzeniu przyszłym nagrody pieniężne, deklarację PIT-8C zgodnie z art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).

3. Czy nagrody wydawane Klientom - Uczestnikom programu motywacyjnego (będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej) w ramach prowadzonego przez Wnioskodawcę Programu Lojalnościowego stanowią nagrody uzyskane w sprzedaży premiowej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc jeżeli ich wartość nie przekroczy kwoty, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są zwolnione z podatku dochodowego, a na Operatorze nie ciążą obowiązki płatnika tego podatku.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytania nr 1 i 2. Pytanie nr 3 będzie przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1

Uczestnicy programu motywacyjnego opisanego w stanie faktycznym, będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, którzy z tytułu uczestnictwa w tym Programie otrzymali nagrody rzeczowe, nie korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ad. 2

Wnioskodawca (Organizator programu lojalnościowego) nie jest zobowiązany do wystawienia Uczestnikom programu motywacyjnego, będącym osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, którzy z tytułu uczestnictwa w tym Programie otrzymali zgodnie z zasadami opisanymi w stanie faktycznym nagrody pieniężne, deklaracji PIT-8C ani do realizowania czynności, o których mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy:

Na wstępie - jako element wspólny dla wszystkich dalszych rozważań - Wnioskodawca wskazuje, że w Jego ocenie nagrody wydawane przez Niego w ramach planowanej akcji promocyjnej stanowić będą nagrody pochodzące ze sprzedaży premiowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W omawianym zakresie Wnioskodawca w pełni podziela stanowisko wielokrotnie wyrażane zarówno w orzecznictwie sądowo-administracyjnym, jak i w uzasadnieniach interpretacji podatkowych zgodnie, z którym sprzedaż premiowa jest umową sprzedaży, zawartą między sprzedawcą a kupującym, połączoną jednak z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. Na skutek zawarcia tej umowy po stronie sprzedawcy powstaje obowiązek przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania mu rzeczy, jak również wydania (przekazania) kupującemu premii, w związku z dokonanym przez niego zakupem, której wartość nie jest objęta ceną kupowanego towaru. Otrzymanie premii jest gwarantowane, albowiem przyznawane jest przez sprzedawcę kupującemu w zamian za to, że ten dokonał zakupu określonego towaru, na warunkach wskazanych przez sprzedającego (np. w określonej ilości, o określonej wartości, czy też określonego rodzaju towarów). Po stronie kupującego powstaje obowiązek zapłaty ceny sprzedaży oraz uprawnienie do otrzymania premii.

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, prezentowane przez Niego w omawianym zakresie stanowisko znajduje pełne potwierdzenie w treści przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy bowiem - w myśl tego przepisu - nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności. Przy takim sformułowaniu unormowania nie można dokonywać jego wykładni sprzecznej z jego treścią. Tym samym, wymieniona kategoria adresatów planowanego programu lojalnościowego, nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w analizowanym przepisie - nawet wtedy gdy przyznana im jednorazowo nagroda przedstawia wartość niższą aniżeli 760 złotych.

Ad. 2

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi jedynie o płatnikach, pobierających podatek od przychodów z niektórych źródeł przychodów. Wśród nich nie zostały wymienione przychody ze źródła pozarolniczą działalność gospodarcza. Podobnie w niniejszej sprawianie będzie miał zastosowanie art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym osoby prawne, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Przepis ten stosuje się bowiem do beneficjentów - osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, u których wartość nagrody stanowi przychód z innych źródeł. W związku z tym, że Spółka - w zakresie objętym tym pytaniem - nie przyznaje nagród takim osobom, do Spółki nie będzie miał zastosowania powyższy przepis art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą w związku z otrzymaniem nagród w ramach sprzedaży premiowej uzyskają przychód ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, a nie z innych źródeł. Podmiot prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą jest zobowiązany doliczyć wartość takiej nagrody do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, jako otrzymane nieodpłatnie świadczenie i opodatkować go wraz z innymi uzyskanymi z tego źródła przychodami stosownie do wybranej formy opodatkowania. Dlatego też, w powyższej sytuacji Spółka nie będzie zobowiązana, jako płatnik do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaconej osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą nagrody przekazanej w ramach sprzedaży premiowej.

W konsekwencji, na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnicze, Spółka nie będzie również zobowiązana do złożenia deklaracji podatkowych ani informacji podatkowych, z których wynikałaby wartość wydawanych Uczestnikom nagród i wysokość podatku należnego budżetowi państwa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:

* obowiązków płatnika z tytułu wydania nagród rzeczowych uczestnikom programu motywacyjnego będącym osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą - jest nieprawidłowe,

* zwolnienia przedmiotowego - jest prawidłowe

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Wyrazem jej praktycznej realizacji jest art. 11 ust. 1 ww. ustawy, z którego treści wynika, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W świetle art. 5a pkt 6 cytowanej ustawy, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

a.

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b.

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c.

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Przepis art. 14 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 - tj. pozarolniczej działalności gospodarczej - uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Należy zauważyć, że stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Aby jednak wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową zwolniona była z podatku dochodowego, spełnione muszą być następujące warunki:

* nagroda otrzymana przez klienta musi być związana ze sprzedażą premiową.

* jednorazowa wartość tych nagród nie może przekroczyć kwoty 760 zł,

* sprzedaż premiowa nie dotyczy nagród otrzymanych przez klientów w związku prowadzoną przez nich pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Pomimo że ustawodawca posłużył się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wyrażeniem "sprzedaż premiowa", to jednak nie sformułował tego pojęcia w ustawie.

Przy dokonywaniu interpretacji określonego powyżej zwolnienia przedmiotowego należy uwzględnić dyrektywy wykładni prawa. Podstawowe znaczenie we wszystkich dziedzinach prawa ma wykładnia językowa. Wykładnia językowa jest nie tylko punktem wyjścia wykładni prawa, ale także zakreśla jej granice, co pozwala na sformułowanie reguły, że każda interpretacja powinna w zasadzie pozostawać w ramach możliwego znaczenia słownikowego danego wyrażenia.

Pojęcie "sprzedaży premiowej" nie występuje w żadnym akcie normatywnym.

Z definicji słownikowej języka polskiego PWN wynika, że sprzedaż to "odstępowanie czegoś przez sprzedawcę na własność kupującemu za określoną sumę."

Ponadto umowa sprzedaży została zdefiniowana i uregulowana w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121). i tak zgodnie z treścią art. 535 Kodeksu cywilnego, przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Sprzedaż jest zatem umową dwustronnie zobowiązującą, a skutkiem jej zawarcia jest zobowiązanie się sprzedawcy do przeniesienia własności rzeczy lub prawa na kupującego oraz zobowiązanie się kupującego do zapłacenia sprzedawcy umówionej ceny. Świadczenie jednej strony jest więc odpowiednikiem świadczenia drugiej strony. W takim ujęciu umowa sprzedaży ma charakter umowy wzajemnej. Świadczenia stron mają charakter ekwiwalentny, jednakże w znaczeniu subiektywnym. Z istoty swej umowa ma charakter odpłatny. Odpowiednikiem świadczenia sprzedawcy jest umówiona cena, a więc ustalona przez strony i wyrażona w pieniądzu wartość rzeczy lub prawa.

Termin "premia", "premiowa" nie został zdefiniowany w przepisach podatkowych, ani też cywilnoprawnych. Z uwagi na powyższe koniecznym jest dokonanie wykładni językowej przedmiotowego pojęcia. Za premię uznać należy nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa, 2003). Innymi słowy pojęcie to służy dla określenia świadczenia, które otrzymuje ktoś, kto zachował się w sposób określony przez przyznającego premię. Przymiotnik "premiowy" należy zatem rozumieć jako odnoszący się do powyżej zdefiniowanej premii.

Należy także zwrócić uwagę na przepis art. 353 § 1 ustawy - Kodeks cywilny, który stanowi, że zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Natomiast zgodnie z § 2 art. 353 Kodeksu cywilnego, świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu. Zatem strony umowy sprzedaży mogą wzbogacić treść łączącego je stosunku w granicach swobody kontraktowania, tzn. mogą wprowadzić do niego określone postanowienia, których treść lub cel nie sprzeciwiają się właściwości (naturze) sprzedaży, ustawie lub zasadom współżycia społecznego. Do tego rodzaju postanowień należy zobowiązanie sprzedawcy do spełnienia dodatkowego świadczenia (nagrody) w przypadku określonego zakupu. Postanowienia takie stanowią elementy dodatkowe, zastrzeżone w treści umowy przez strony.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że "sprzedaż premiowa" jest umową sprzedaży, zawartą między sprzedawcą a kupującym, połączoną jednak z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. Na skutek zawarcia tej umowy po stronie sprzedawcy powstaje obowiązek przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania mu rzeczy, jak również wydania (przekazania) kupującemu premii, w związku z dokonanym przez niego zakupem, której wartość nie jest objęta ceną kupowanego towaru. Otrzymanie premii jest gwarantowane, albowiem przyznawane jest przez sprzedawcę kupującemu w zamian za to, że ten dokonał zakupu określonego towaru, na warunkach wskazanych przez sprzedającego (np. w określonej ilości, o określonej wartości, czy też określonego rodzaju towarów). Po stronie kupującego powstaje obowiązek zapłaty ceny sprzedaży oraz uprawnienie do otrzymania premii. Z nagrodą związaną ze sprzedażą premiową mamy do czynienia wówczas, gdy dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, czyli przeniesienia własności rzeczy.

Na podstawie art. 41 ust. 4 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w ust. 1, tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 cytowanej ustawy, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 - nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

W myśl art. 42 ust. 1 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Na mocy art. 42 ust. 1a ww. ustawy w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca planuje przeprowadzić program lojalnościowy skierowany do swych klientów: zarówno będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, jak też do swych klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi tego typu działalność. Tego typu rozróżnienie wynika ze specyfiki działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę wyrażającej się w prowadzeniu sprzedaży materiałów budowlanych. W związku z tym klientami Wnioskodawcy są zarówno konsumenci (w prawnym rozumieniu tego pojęcia wynikającym z art. 221 Kodeksu cywilnego), jak i przedsiębiorcy (np. wykonawcy robót budowlanych itp.).

Istota programu lojalnościowego (akcji promocyjnej) planowanej przez Spółkę polega na przyznawaniu nagród za zakup odpowiedniej ilości produktów u Wnioskodawcy w okresie trwania promocji. Wnioskodawca planuje skierować akcję do obydwu kategorii klientów (wymienionych w poprzednim akapicie).

Czas trwania Akcji Promocyjnej, zasady uczestnictwa, zasady przyznawania nagród, itp. zostaną opisane w regulaminie Akcji Promocyjnej (Programu Lojalnościowego). Uczestnikom, którzy spełnią określone w Regulaminie warunki będą przysługiwać prezenty promocyjne (rzeczy ruchome, bilety na wycieczki). Uczestnik, który będzie chciał wziąć udział w Akcji Promocyjnej będzie musiał zamówić Produkty używając specjalnego formularza. Nagrody te - zgodnie z Regulaminem - nie będą mogły zostać wymienione na ich równowartość pieniężną.

Uczestnik, który uzyska odpowiednią ilość punktów (w zamian za zamówienie odpowiedniej wartości Produktów w okresie trwania Akcji Promocyjnej) będzie beneficjentem nagrody. Tym samym, nagroda będzie przyznawana zawsze danemu Uczestnikowi po zgromadzeniu przez niego określonej w regulaminie ilości punktów. Spółka prowadzić będzie dokumentację potwierdzającą spełnienie warunku niezbędnego dla otrzymania nagrody w ramach Akcji Promocyjnej.

Nagrody - zarówno te dla profesjonalistów, jak i dla konsumentów - będą zróżnicowane w zależności od ilości uzyskanych przez danego uczestnika punktów: część z nich będzie zatem przedstawiała wartość niższą niż 760 złotych, część zaś będzie przedstawiała wyższą wartość (powyżej 760 zł).

Mając na uwadze powyższe ustalenia i powołane przepisy prawa, należy stwierdzić, że "sprzedaż premiowa" jest umową sprzedaży, zawartą między sprzedawcą a kupującym, połączoną jednak z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. Na skutek zawarcia tej umowy po stronie sprzedawcy powstaje obowiązek przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania mu rzeczy, jak również wydania (przekazania) kupującemu premii, w związku z dokonanym przez niego zakupem, której wartość nie jest objęta ceną kupowanego towaru. Otrzymanie nagrody rzeczowej jest gwarantowane, albowiem przyznawane jest przez sprzedawcę kupującemu w zamian za to, że ten dokonał zakupu określonego towaru, na warunkach wskazanych przez sprzedającego (np. w określonej ilości, o określonej wartości, czy też określonego rodzaju towarów). Po stronie kupującego powstaje obowiązek zapłaty ceny sprzedaży oraz uprawnienie do otrzymania nagrody rzeczowej.

W związku z powyższym, otrzymywana nagroda rzeczowa przez uczestnika programu motywacyjnego będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, stanowić będzie przychód podlegający opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z treścią powołanego powyżej art. 30 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy.

Na Spółce, jako płatniku ciążył będzie obowiązek wynikający z treści art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Opisane przez Spółkę nagrody należy opodatkować na zasadzie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stan taki będzie istniał bez względu czy przyjmie się, że dana osoba fizyczna w wyniku otrzymania nagrody w ramach zdarzenia opisanego przez Spółkę we wniosku o interpretację indywidualną, uzyska przychód bądź z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy), bądź przychód z innego źródła (art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ww. ustawy). Wówczas od jej przychodu należy - stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy, stanowiącego unormowanie szczególne w odniesieniu do art. 27 i art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Na Wnioskodawcy ciąży obowiązek pobrania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 41 ust. 4 z uwzględnieniem art. 41 ust. 7 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz sporządzania deklaracji PIT-8AR wg. ustalonego wzoru zgodnie z art. 42 ust. 1a tej ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl