Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 4 lipca 2014 r.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPB1/415-244/14-4/KSU

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 9 kwietnia 2014 r. (data wpływu 11 kwietnia 2014 r.), uzupełnionym pismami z dnia 26 kwietnia 2014 r. i 15 czerwca 2014 r. (data wpływu 30 kwietnia 2014 r. i 17 czerwca 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie określenia stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 kwietnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Pismem z dnia 17 kwietnia 2014 r., Nr IPTPB4/005-4/14-2/KSM, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, działając na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14a § 2 oraz art. 14a § 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 23 kwietnia 2014 r., następnie w dniu 30 kwietnia 2014 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania 28 kwietnia 2014 r.).

Następnie z uwagi na to, że złożony wniosek, po jego uzupełnieniu, nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 6 czerwca 2014 r., Nr IPTPB1/415-244/14-2/KSU na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, ponownie wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 10 czerwca 2014 r., następnie w dniu 17 czerwca 2014 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania 16 czerwca 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni swoją pierwszą pozarolniczą działalność gospodarczą rozpocznie od 10 maja 2014 r. o PKD 58.11.Z, 47.91.Z, 47.99.Z. Działalność została zakwalifikowana w PKWiU do: 58.11.19.0 i 47.00.61.0. W dniu 31 marca 2014 r. Wnioskodawczyni złożyła w Urzędzie Skarbowym oświadczenie, że działalność gospodarcza nie kwalifikuje się do PKWiU o numerze 58.11.60.0. Książkę, którą Wnioskodawczyni wyda będzie miała nr ISBN. Jest to książka amerykańskiej autorki, przetłumaczona na język polski. Druk książki Wnioskodawczyni zleci w drukarni. Wnioskodawczyni będzie sprzedawać tę książkę poza siecią sklepową, na targach i w Jej sklepie internetowym. Nie będzie sprzedawać tej książki do hurtowni, ani do sklepów i księgarń. Przychód z działalności gospodarczej Wnioskodawczyni będzie rozliczać w formie zryczałtowanego podatku dochodowego.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku z dnia 15 czerwca 2014 r. dodano, że za usługę wydrukowania książki Wnioskodawczyni zapłaci zgodnie z otrzymaną fakturą. Nie będzie Ona prowadziła działalności gospodarczej w zakresie usług licencyjnych związanych z nabywaniem praw do książki, broszur, ulotek, map (PKWiU 58.11.60.0) oraz nie będzie wykonywała usług licencyjnych związanych z nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych (PKWiU 58.19.30.0).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 15 czerwca 2014 r.:

Jaką stawką procentową, czyli jaką wysokość stawki podatku zryczałtowanego ma być opodatkowany przychód Wnioskodawczyni osiągnięty ze sprzedaży wydrukowanej książki.

Zdaniem Wnioskodawczyni, doprecyzowanym w uzupełnieniu wniosku z dnia 15 czerwca 2014 r., sprzedając książkę sama, będzie prowadzić działalność handlową opodatkowaną wg stawki 3% zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest m.in. uzależniona od niewystąpienia przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 8 ww. ustawy.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b i pkt 5 lit. b ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w zakresie działalności usługowej w zakresie handlu wynosi 3,0%.

Stosownie do treści art. 4 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, działalność usługowa w zakresie handlu to sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 5 lit. a ww. ustawy, towary handlowe to towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odsprzedaży, w stanie nieprzetworzonym.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym nie precyzuje znaczenia słowa przetworzone, zatem aby je zdefiniować należy ustalić jaki zakres znaczeniowy ma ten zwrot w języku potocznym. I tak według Słownika języka polskiego pod redakcją A. Więcek, wydanie Naukowe PWN, Warszawa 2005, str. 797, przetwarzać to: przerabiać, zmieniać, przekształcać.

Z przestawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni w dniu 10 maja 2014 r. rozpocznie swoją pierwszą pozarolniczą działalność gospodarczą o PKD 58.11.Z, 47.91.Z, 47.99.Z. Działalność została zakwalifikowana w PKWiU do: 58.11.19.0 i 47.00.61.0. W dniu 31 marca 2014 r. Wnioskodawczyni złożyła w Urzędzie Skarbowym oświadczenie, że działalność gospodarcza nie kwalifikuje się do PKWiU o numerze 58.11.60.0. Książka, którą Wnioskodawczyni wyda będzie miała nr ISBN. Jest to książka amerykańskiej autorki, przetłumaczona na język polski. Druk książki Wnioskodawczyni zleci w drukarni. Za usługę wydrukowania książki Wnioskodawczyni zapłaci zgodnie z otrzymaną fakturą. Wnioskodawczyni będzie sprzedawać tę książkę poza siecią sklepową, na targach i w Jej sklepie internetowym. Nie będzie sprzedawać tej książki do hurtowni, ani do sklepów i księgarń. Przychód z działalności gospodarczej Wnioskodawczyni będzie rozliczać w formie zryczałtowanego podatku dochodowego.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że jeżeli w wyniku czynności podjętych przez Wnioskodawczynię nie dojdzie do przetworzenia nabytych przez Nią rzeczy/towarów (książek) w ww. rozumieniu, to towary te przeznaczone do dalszej odsprzedaży nadal traktowane będą jako towary - odpowiadające definicji zawartej w art. 4 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Z powyższym zastrzeżeniem, przychody uzyskane przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży książki na targach i we własnym sklepie internetowym, stanowić będą przychody z działalności usługowej w zakresie handlu i podlegać będą opodatkowaniu 3% stawką określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b ww. ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl