Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPB1/415-214/11-4/KSU

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2011 r. (data wpływu 28 września 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 października 2011 r. (data wpływu 19 października 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego pracownikom w związku z realizacją projektów współfinasowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 września 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego pracownikom w związku z realizacją projektów współfinasowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 7 października 2011 r., Nr IPTPB1/415-214/11-2/KSU, wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 12 października 2011 r., natomiast w dniu 19 października 2011 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania w polskiej placówce operatora publicznego 18 października 2011 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Projekt "Perspektywa" zapewnia tzw. zatrudnienie subsydiowane u pracodawcy jako formę aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji. Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w proporcjach 85% i 15%. Beneficjentem jest Miasto - Urząd Miasta, który w drodze naboru pracodawców wyłonił firmy, z którymi zostały zawarte umowy na zatrudnienie subsydiowane dla uczestników projektu. Pracodawcy zatrudnili osoby na podstawie umów o pracę, co miesiąc wypłacają uczestnikom projektu wynagrodzenie i występują o refundację kosztów.

W ramach projektu "Perspektywa" zatrudniono 2 osoby, którym co miesiąc wypłacano wynagrodzenie, naliczając podatek dochodowy, ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Wynagrodzenie wypłacane pracownikom jest refundowane w 42%.

W uzupełnieniu z dnia 11 października 2011 r. doprecyzowano, iż z wnioskiem występuje oraz uzupełniono przedmiotowy wniosek w części J, poz. 73 o oryginał podpisu Wnioskodawcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wynagrodzenie wypłacane pracownikom jest zwolnione z podatku dochodowego w części refundowanej wynagrodzeń.

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146).

W związku z cytowanym powyżej przepisem, Wnioskodawca uważa, że zwolniona od podatku dochodowego powinna być ta część wynagrodzeń, która jest refundowana pracodawcy ze środków projektu. Refundacja finansowana jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział środków europejskich w finansowaniu wydatków projektu wynosi 85%, a 15% pochodzi z budżetu państwa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z dniem 1 stycznia 2010 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono przepis art. 21 ust. 1 pkt 137, w myśl którego wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146).

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przez środki europejskie rozumie się środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4. Uwzględniając powyższe, do środków europejskich zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych (m.in. Europejskiego Funduszu Społecznego) - wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Środki pochodzące z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, jak również środki krajowe, przeznaczone na realizację programów operacyjnych są wydatkami budżetu państwa i spełniają przesłanki zwolnienia przedmiotowego ujętego w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednak tylko u uczestnika projektu, czyli podmiotu, który bezpośrednio realizuje projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych w oparciu o decyzję lub umowę o dofinansowanie projektu. Zwolnienie to nie znajduje zastosowania do wynagrodzeń osób, które jedynie wykonują powierzone im zadania na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innego stosunku prawnego, bowiem to nie one są stroną umowy o dofinansowanie projektu (to nie one otrzymują refundację).

W sytuacji przedstawionej we wniosku, w ramach projektu "Perspektywa" Wnioskodawca zatrudnił 2 pracowników na podstawie umowy o pracę, którym co miesiąc wypłacano wynagrodzenie, naliczając podatek dochodowy, ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Wypłacane pracownikom wynagrodzenie jest w 42% refundowane na podstawie umowy zawartej między Wnioskodawcą, czyli uczestnikiem projektu, a Beneficjentem, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

Zwolnienia jako wyjątek od zasady powszechności opodatkowania muszą być interpretowane zarówno bez dokonywania wykładni rozszerzającej, jak i zawężającej danego przepisu prawa podatkowego.

Przyjęcie, iż wynagrodzenie pracownika z tytułu zatrudnienia w podmiocie realizującym zadania związane z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, jest w części refundowanej zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ww. ustawy, jest nieuzasadnione.

Przychody podlegają ww. zwolnieniu z opodatkowania, jeżeli są przychodami beneficjenta lub bezpośredniego wykonawcy. Nie są natomiast zwolnione przychody wypłacane na rzecz pracowników tychże podmiotów.

Reasumując, mając na uwadze ww. okoliczności faktyczne oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że wynagrodzenie wypłacane pracownikom zatrudnionym przez Wnioskodawcę w związku z realizacją umowy zawartej między Wnioskodawcą a Beneficjentem, nie podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl