IPPP3/4513-92/15-2/SMNIP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 1 lutego 2016 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP3/4513-92/15-2/SMNIP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2015 r. (data wpływu 2 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia zużywanej energii elektrycznej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia zużywanej energii elektrycznej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

M. to globalna firma zajmująca się produkcją materiałów budowlanych. M. sp. z o.o. (dalej: "M." lub "Spółka") należy do krajowej czołówki producentów cementu, betonu towarowego i kruszyw. Spółka posiada siedzibę w E. i prowadzi działalność gospodarczą w trzech zakładach cementowych, blisko 40 wytwórniach betonu i 8 kopalniach kruszyw.

Spółka planuje skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 30 ust. 7a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Zgodnie z brzmieniem wyżej wskazanego przepisu, wchodzącego w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., energia elektryczna będzie mogła zostać zwolniona od podatku akcyzowego, jeżeli została zużyta w procesach mineralogicznych. Ustawa przewiduje również wymóg posiadania przez podmiot zainteresowany zwolnieniem, statusu podatnika podatku akcyzowego od energii elektrycznej oraz składanie przez niego, do właściwego naczelnika urzędu celnego, do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podmiot wykorzystał energię elektryczną, oświadczenia o ilości oraz sposobie jej wykorzystania. Spółka zamierza dochować powyższych warunków.

Procesy produkcji klinkieru, cementu i betonu są procesami energochłonnymi, wymagającymi użycia energii elektrycznej.

Klinkier produkowany jest przez Spółkę głownie do wykorzystania w procesie produkcji cementu. Część klinkieru może być również odsprzedawana.

Cement powstaje w trakcie wieloetapowego procesu, począwszy od pozyskania surowca, jego przygotowania w drodze produkcji mączki i wypalania klinkieru, aż do wytworzenia gotowego produktu.

Beton natomiast powstaje w trakcie mniej skomplikowanego procesu, który polega na połączeniu wszystkich niezbędnych składników w odpowiedniej temperaturze i proporcjach.

W trakcie procesu technologicznego, do produkcji klinkieru, cementu i betonu zużywane są różne nośniki energii, w tym energia elektryczna.

1. Produkcja klinkieru i cementu w zakładach Spółki

a. Wydobycie kredy

W procesie produkcji klinkieru wykorzystywana jest m.in. kreda pochodząca z kopalni położonych w pobliżu zakładów produkujących klinkier i cement należących do Spółki. Złoże urabia się mechanicznie m.in koparkami zasilanymi energią elektryczną. Aby umożliwić eksploatację złoża konieczne jest odwodnienie kopalni, do czego wykorzystuje się pompy zasilane energią elektryczną. W przeważającym zakresie surowiec wydobyty w przyzakładowych kopalniach wykorzystywany jest w procesie produkcji klinkieru. W części jest odsprzedawany.

Urządzenia wykorzystywane w tym procesie zasilane energię elektryczną to: koparki, pompy, oświetlenie.

Spółka nie zalicza energii zużytej przez urządzenia biorące udział w etapie wydobycia kredy do energii podlegającej zwolnieniu, o którym stanowi art. 30 ust. 7a pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r.

b. Produkcja klinkieru

Surowiec do produkcji klinkieru z kopalni transportowany jest do wstępnego łamania bez użycia energii elektrycznej. Po przetransportowaniu rozładowywany jest m.in. za pomocą urządzeń wykorzystujących energię elektryczną np. suwnic chwytakowych na podajnik zasilany energią elektryczną, a następnie na łamacz I stopnia, gdzie jest wstępnie rozdrabniany na kruszarkach i transportowany dalej przy użyciu urządzeń wykorzystujących energię elektryczną, m.in. przenośników taśmowych, do dalszego rozdrobnienia w łamaczu II stopnia. Rozdrobniony surowiec podawany jest urządzeniami wykorzystującymi energię elektryczną np. ciągiem taśmowym na skład surowca, z którego transportowany jest przy wykorzystaniu urządzeń zasilanych energią elektryczną do dozowni, gdzie następuje korelacja ilościowa kredy i mieszanki surowców z uwzględnieniem składu chemicznego mieszanki surowcowej. Z dozowni mieszanka podawana jest za pomocą przenośników taśmowych do suszarko-kruszarki. Przenośniki taśmowe, wykorzystywane są również do podawania innych składników niezbędnych do produkcji klinkieru np.: pyły żelaznonośne, krzemionka. Do dozowania tych dodatków wykorzystywana jest waga taśmowa i pompy zasilane energią elektryczną. W kruszarko-suszarce zachodzą procesy suszenia i przemiału w strumieniu gazów z wymiennika cyklonowego. Rozdrobniona mąka surowcowa trafia do separatora, z którego zbyt duże elementy zwracane są na wlot kruszarko-suszarki, natomiast właściwa mieszanka pyłowo-gazowa z kruszarki kierowana jest do dwóch tzw. zerowych cyklonów odpylających. Mąka surowcowa wychwycona w cyklonach przechodzi do zbiornika pośredniego, z którego dozowana jest do wymiennika cyklonowego pieca. Kolejnym etapem produkcji klinkieru jest dekarbonizacja mączki, która następuje w kalcynatorze. Części niepalne transportowane są razem ze wsadem surowcowym do komory pieca, gdzie w wysokiej temperaturze wbudowywane są w strukturę klinkieru. Wypalanie klinkieru odbywa się w piecu obrotowym.

Do ogrzania pieców Spółka wykorzystuje paliwo technologiczne, tj. pył węglowy i paliwa alternatywne stałe i płynne. W celu przygotowania pyłu węglowego Spółka transportuje węgiel za pomocą wag taśmowych i transporterów taśmowych do młynów susząco-mielących. W młynach tych węgiel jest najpierw osuszany (gorące powietrze wytwarzane jest przez paleniska pomocnicze opalane mazutem) a następnie mielony na pył. Tak przygotowane paliwo magazynowane jest w zbiornikach, przy których znajduje się sprężarka powietrza umożliwiająca jego transport do kalcynatora i pieca klinkieru. Ponadto, Spółka przygotowuje także paliwa alternatywne, niezbędne do pracy pieca produkcyjnego, poprzez ich suszenie. Zabieg ten jest niezbędny w celu uzyskania lepszych parametrów paliwa i podyktowany jest ekonomiką procesu. Paliwa te dodawane są do pyłu węglowego i stałych paliw alternatywnych. Następnie paliwo to podawane jest do pieca klinkieru i kalcynatora.

Paliwa te dodawane są do pyłu węglowego i stałych paliw alternatywnych. Następnie paliwo to podawane jest do pieca klinkieru i kalcynatora.

Po wypaleniu klinkier chłodzony jest w chłodniku rusztowym. Po schłodzeniu transportowany jest przenośnikami taśmowymi do stanowiska dystrybucji umożliwiającego jego załadunek na samochody lub skład klinkieru (w hali lub silosach). Instalacja do produkcji klinkieru zapewnia dostawy klinkieru do instalacji produkcji cementu.

W opisanym wyżej procesie Spółka wykorzystuje urządzenia zasilane energią, elektryczną takie jak: suwnice, podawacze, łamacze, taśmociągi, łapacze złomu, wagi, urządzenia nasypujące (stacker), urządzenia wybierające (scraper), ogrzewanie zbiorników, zesypów i innych urządzeń niezbędne do prawidłowego utrzymania ruchu w trakcie trwania proces technologicznego, elewatory, instalacje gaszenia, palniki pomocnicze, wentylatory, napędy pieca oraz rusztów chłodnika, odpylacze, pompy, sprężarki wysokiego i niskiego ciśnienia, przenośniki, podajniki, separatory, filtry, przepustnice, celki, elektrofiltry, aparaturę pomiarową, noże wodne, suszarko-kruszarki, urządzenia laboratoryjne (kontrola jakości), oświetlenie hal, galerii transportowych i urządzeń.

c. Produkcja cementu

Cement produkowany jest w młynach obrotowych kulowych z separatorem zasilanych energią elektryczną. Do produkcji cementu wykorzystywany jest klinkier, pyły dymnicowe, gips, żużel i inne dodatki. Klinkier z magazynów klinkieru przemieszczany jest do młynowni za pomocą przenośników zasilanych energią elektryczną. Pyły dymnicowe magazynowane są w hermetycznych silosach, z których dozowane są do młynów przy wykorzystaniu transportu pneumatycznego. Gips transportowany jest wagonami z hali suwnic, rozładowywany wyładowarką gipsu wyposażoną w napędy elektryczne, podawany taśmociągami do zbiorników przy młynie i dozowany do młyna w ściśle określonych ilościach przy użyciu urządzeń z napędem elektrycznym. Żużel i ewentualne inne dodatki z magazynu są przewożone na skład produkcyjny lub wyładowarkę przy hali młynowni, skąd podawane są do zbiorników zasypowych przy każdym młynie i wprowadzane do młyna w ściśle określonych ilościach. Wytworzony cement jest magazynowany w silosach. Z silosów cement może być przeładowywany do cystern kolejowych i samochodowych albo podawany na linie do pakowania. Załadunek luzem odbywa się przy użyciu specjalnych urządzeń zasypowych, natomiast workowanie cementu ma miejsce na pakowaczkach. Worki z cementem z pakowaczki są transportowane do paletyzerek, układane na paletach, foliowane i przechowywane na hali magazynowej lub ładowane na transport.

Urządzenia wykorzystywane na opisanym powyżej etapie procesu technologicznego wykorzystujące energię elektryczną to: napędy młynów, elewatory, separatory, wentylatory, przepustnice, sprężarki wysokiego i niskiego ciśnienia, pompy pyłu, wagi, ogrzewanie, przenośniki, taśmociągi, odpylacze, celki, aparatura kontrolna pomiarowa, instalacje gaśnicze, urządzenia laboratoryjne służące kontroli jakości produktu oraz pakowaczki, paletyzarki.

Dodatkowo w ramach zakładów produkujących cement energia elektryczna zużywana jest do:

* oświetlenia zewnętrznego dróg transportowych i placów, składowisk oraz torowisk,

* oświetlenia, ogrzewania i zasilania infrastruktury teleinformatycznej biurowców,

* warsztatów,

* ujęcia wody technologicznej, socjalnej i p.poż,

* instalacji automatycznego wykrywania i gaszenia pożaru,

* kotłowni zakładowej,

* rozdzielni elektrycznych.

Na terenie zakładu funkcjonuje również telewizja przemysłowa.

2. Produkcja betonu

W celu wytworzenia mieszanki betonowej należy wymieszać w odpowiednich proporcjach kruszywa, cement, wodę, oraz dodatki - środki chemiczne i popiół. Samo mieszanie odbywa się w mieszalniku, do którego dostarczane są ww. składniki, a gotowa mieszanka jest następnie kierowana do betonomieszarek.

Kruszywa ładowane są do zasobników przy pomocy ładowarki kołowej i w niektórych przypadkach podajników zasilanych energią elektryczną. W okresie zimowym niezbędne jest ogrzanie kruszywa gorącym powietrzem - bez ogrzewania produkcja jest niemożliwa ze względu na zbrylanie i zamarzanie kruszyw. Piec grzewczy napędzany jest olejem opałowym natomiast wentylatory i pozostałe urządzenia - energią elektryczną. Następnie kruszywa dozowane są na taśmowy podajnik wagowy poprzez sterowane pneumatycznie klapy. Naważone kruszywo trafia do kosza zasypowego i przekazywane jest do mieszalnika przy pomocy wciągarki. W niektórych wytwórniach betonu bezpośrednio przed mieszalnikiem znajduje się kosz pośredni, z którego kruszywo trafia do mieszalnika grawitacyjnie po pneumatycznym uruchomieniu klapy.

Cement i popiół przekazywany jest z silosów na wagę cementu za pomocą podajników. Aby umożliwić dozowanie Spółka stosuje aerację, tzn. do silosów dostarczane jest sprężone powietrze. Po naważeniu prawidłowej ilości produktu, waga jest opróżniana grawitacyjnie do mieszalnika przez otwarcie klapy napędzanej pneumatycznie.

Dodatki chemiczne kierowane są ze zbiorników na wagę za pośrednictwem pomp. Opróżnianie wagi odbywa się poprzez otwarcie zaworów zaciskowych (do których doprowadzane jest sprężone powietrze) i załączenie pomp opróżniających.

W procesie produkcyjnym wykorzystuje się wodę czystą (z sieci wodociągowej) oraz wodę produkcyjną (recyklingową). W procesie naważania wody czystej, napełnienie wagi odbywa się przy pomocy klapy sterowanej pneumatycznie. Naważanie wody recyklingowej, prócz klapy sterowanej pneumatycznie wymaga dodatkowo pompy wody. Grawitacyjne opróżnienie wagi do mieszalnika odbywa się przez otwarcie klapy napędzanej pneumatycznie. W okresie zimowym woda wymaga ogrzania - odpowiednia temperatura mieszanki betonowej jest bezwzględnie wymagana, aby zachodziły reakcje wiązania betonu.

Podobnie jak w przypadku ogrzewania powietrza, piec grzewczy wody napędzany jest olejem opałowym, natomiast pozostałe urządzenia - energią elektryczną.

W mieszalniku następuje połączenie składników betonu oraz nadawana jest odpowiednia konsystencja mieszanki. W okresie zimowym pomieszczenie mieszalnika jest ogrzewane nagrzewnicami elektrycznymi, aby zapewnić odpowiednią temperaturę mieszania poszczególnych składników betonu, w szczególności składników chemicznych. Gotowy beton jest przekazywany do betonomieszarek grawitacyjnie, po otwarciu klapy spustu betonu.

Ze względów ekonomiki procesu, a także wymagań środowiskowych, w każdej wytwórni betonu znajduje się wydzielona strefa, w której betonomieszarki oraz inne urządzenia niezbędnej infrastruktury (np. wanny) mogą pozbyć się resztek betonu. Odbywa się to poprzez wpompowanie do ich wnętrza wody, która wypłukuje niewykorzystany beton do separatora. Separator oddziela wodę produkcyjną, tj. wodę z mleczkiem cementowym od kruszywa. Woda ta jest następnie zbierana w zbiorniku recyklingu i jest ponownie wykorzystywana do produkcji betonu niższych klas. Zbiornik wyposażony jest w mieszadło napędzane silnikiem elektrycznym - ruch mieszadła ma na celu wzruszenie osadu. Do pracy urządzeń wytwórni betonu wykorzystywane jest sprzężone powietrze uzyskiwane przy wykorzystaniu zasilania energią elektryczną. Powietrze to jest wykorzystywane m.in. do aeracji silosów i uruchamiania klap oraz zaworów.

Urządzenia zasilane energią elektryczną, wykorzystywane przez Spółkę w trakcie opisanego wyżej procesu to: podajniki, piec grzewczy powietrza, piec grzewczy wody, wciągarka linowa z hamulcem elektrycznym, rozdzielacze, odpylacze, wentylatory, pompy, silniki mieszalnika, silniki zbiornika recyklingu, silniki podajników, filtry, elektrozawory, separatory, kompresory, osuszacze.

Cykl produkcyjny jest sterowany przez operatora za pośrednictwem komputerów z oprogramowaniem produkcyjnym. Dokumentacja dotycząca procesu produkcji przechowywana jest na serwerach i komputerach wytwórni. W tej części procesu wykorzystywane są następujące urządzenia zasilane energią elektryczną: komputery i związane z nimi akcesoria, aparatura pomiarowa, rozdzielnie, klimatyzacja, grzejniki.

Ponadto w trakcie procesu technologicznego produkcji betonu energia elektryczna wykorzystywana jest do zasilania komputerów pracowników wytwórni, klimatyzatorów, oświetlenia wnętrza maszyny, terenu z zasiekami kruszyw, kontenerów produkcyjnych, magazynów, pomieszczeń biurowych, socjalnych.

* **

Zużycie energii elektrycznej w Spółce jest opomiarowane. Możliwe są sytuacje, w których ten sam licznik będzie opomiarowywał energię zużywaną przez urządzenia biorące udział w etapach produkcji uznanych przez Spółkę za proces produkcyjny oraz przez inne urządzenia. W takich sytuacjach Spółka będzie stosowała metodę szacunkową, zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy zużycie energii elektrycznej przez:

a.

urządzenia do wytwarzania klinkieru (w tym urządzenia do przygotowywania paliwa technologicznego oraz paliw alternatywnych), takie jak w szczególności suwnice, podawacze, łamacze, taśmociągi, łapacze złomu, wagi, urządzenia nasypujące (stacker), urządzenia wybierające (scraper), ogrzewanie zbiorników, zesypów i innych urządzeń niezbędne do prawidłowego utrzymania ruchu w trakcie trwania procesu technologicznego, elewatory, instalacje gaszenia, palniki pomocnicze, wentylatory, napędy pieca oraz rusztów chłodnika, odpylacze, pompy, sprężarki wysokiego i niskiego ciśnienia, przenośniki, podajniki, separatory, filtry, przepustnice, celki, elektrofiltry, noże wodne, suszarko-kruszarki, aparaturę pomiarową, urządzenia laboratoryjne (kontrola jakości) - lub urządzenia o analogicznych funkcjach w procesie technologicznym w przyszłości stosowane przez Spółkę;

b.

urządzenia do wytwarzania cementu takie jak w szczególności: napędy młynów, elewatory, separatory, wentylatory, przepustnice, sprężarki wysokiego i niskiego ciśnienia, pompy pyłu, wagi, ogrzewanie, odpylacze, przenośniki, taśmociągi, odpylacze, celki, aparatura kontrolna pomiarowa, instalacje gaśnicze, zasilające ujęcia wody technologicznej, urządzenia laboratoryjne (kontrola jakości produktu), pakowaczki, paletyzarki - lub urządzenia o analogicznych funkcjach w procesie technologicznym w przyszłości stosowane przez Spółkę;

c.

urządzenia do wytwarzania betonu takie jak w szczególności: podajniki taśmowe, piec grzewczy powietrza, piec grzewczy wody, wciągarka linowa z hamulcem elektrycznym, rozdzielacze, podajniki, odpylacze, pompy, silniki mieszalnika, silniki zbiornika recyklingu, filtry, elektrozawory, separatory, kompresory, osuszacze, wentylatory - lub urządzenia o analogicznych funkcjach w procesie technologicznym w przyszłości stosowane przez Spółkę;

d.

urządzenia komputerowe i serwery służące do sterowania cyklem produkcyjnym i przechowywania dokumentacji produkcyjnej;

e.

pozostałe urządzenia komputerowe w obrębie zakładów produkcyjnych;

f.

urządzenia rozdzielni w wytwórniach betonu;

g.

klimatyzatory znajdujące się w obrębie zakładów produkcyjnych;

h.

urządzenia do oświetlania w tym do oświetlania dróg dojazdowych, hal produkcyjnych, galerii transportowych, magazynów, pomieszczeń socjalnych i biurowych w obrębie zakładów produkcyjnych;

i.

urządzenia grzewcze do ogrzewania pomieszczeń socjalnych i biurowych w obrębie zakładów produkcyjnych, jeśli występują;

j.

urządzenia zapewniające działanie telewizji przemysłowej

będzie uważane za zużycie energii w procesach mineralogicznych i tym samym czy będzie korzystało ze zwolnienia, o którym stanowi art. 30 ust. 7a pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r., z zastrzeżeniem spełnienia przez Spółkę warunków przewidzianych w art. 30 ust. 7b ww. ustawy.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zużycie energii elektrycznej przez:

a.

urządzenia do wytwarzania klinkieru (w tym urządzenia do przygotowywania paliwa technologicznego, alternatywnego suchego i płynnego wykorzystywanego do produkcji klinkieru), takie jak w szczególności suwnice, podawacze, łamacze, taśmociągi, łapacze złomu, wagi, urządzenia nasypujące (stacker), urządzenia wybierające (scraper), ogrzewanie zbiorników, zesypów i innych urządzeń niezbędne do prawidłowego utrzymania ruchu w trakcie trwania procesu technologicznego, elewatory, instalacje gaszenia, palniki pomocnicze, wentylatory, napędy pieca oraz rusztów chłodnika, odpylacze, pompy, sprężarki wysokiego i niskiego ciśnienia, przenośniki, podajniki, separatory, filtry, przepustnice, celki, elektrofiltry, noże wodne, suszarko-kruszarki, aparaturę pomiarową, urządzenia laboratoryjne (kontrola jakości) - lub urządzenia o analogicznych funkcjach w procesie technologicznym w przyszłości stosowane przez Spółkę;

b.

urządzenia do wytwarzania cementu takie jak w szczególności: napędy młynów, elewatory, separatory, wentylatory, przepustnice, sprężarki wysokiego i niskiego ciśnienia, pompy pyłu, wagi, ogrzewanie, odpylacze, przenośniki, taśmociągi, odpylacze, celki, aparatura kontrolna pomiarowa, instalacje gaśnicze, zasilające ujęcia wody technologicznej, urządzenia laboratoryjne (kontrola jakości produktu), pakowaczki, paletyzarki - lub urządzenia o analogicznych funkcjach w procesie technologicznym w przyszłości stosowane przez Spółkę;

c.

urządzenia do wytwarzania betonu takie jak w szczególności: podajniki taśmowe, piec grzewczy powietrza, piec grzewczy wody, wciągarka linowa z hamulcem elektrycznym, rozdzielacze, podajniki, odpylacze, pompy, silniki mieszalnika, silniki zbiornika recyklingu, filtry, elektrozawory, separatory, kompresory, osuszacze, wentylatory - lub urządzenia o analogicznych funkcjach w procesie technologicznym w przyszłości stosowane przez Spółkę;

d.

urządzenia komputerowe i serwery służące do sterowania cyklem produkcyjnym i przechowywania dokumentacji produkcyjnej

będzie zużyciem energii w procesach mineralogicznych i tym samym będzie korzystało ze zwolnienia, o którym stanowi art. 30 ust. 7a pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r., z zastrzeżeniem spełnienia przez Spółkę warunków przewidzianych w art. 30 ust. 7b ww. ustawy.

Natomiast użycie energii elektrycznej przez:

a.

pozostałe urządzenia komputerowe w obrębie zakładów produkcyjnych;

b.

urządzenia rozdzielni w wytwórniach betonu;

c.

klimatyzatory znajdujące się w obrębie zakładów produkcyjnych;

d.

urządzenia do oświetlania w tym do oświetlania dróg dojazdowych, hal produkcyjnych, galerii transportowych, magazynów, pomieszczeń socjalnych i biurowych w obrębie zakładów produkcyjnych;

e.

urządzenia grzewcze do ogrzewania pomieszczeń socjalnych i biurowych w obrębie zakładów produkcyjnych, jeśli występują;

f.

urządzenia zapewniające działanie telewizji przemysłowej

nie będzie wykorzystaniem energii w procesach mineralogicznych i tym samym nie będzie korzystało ze zwolnienia, o którym stanowi art. 30 ust. 7a pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy

1.

Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. U.UE.L 2003.283.51) (dalej "Dyrektywa Energetyczna") w art. 2 ust. 4 lit. b) tiret drugie zastrzega, że jej postanowienia nie znajdują zastosowania do produktów energetycznych podwójnego zastosowania, tj. wykorzystywanych zarówno jako paliwo do ogrzewania, jak też w innych celach, tj. do procesów mineralogicznych.

Na gruncie polskiego porządku prawnego wyłączenie to zostało zrealizowane poprzez zwolnienie w odniesieniu do energii elektrycznej, które zostało wprowadzone do ustawy o podatku akcyzowym na mocy art. 30 ust. 7a pkt 4. Powyższy przepis wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Zgodnie z jego brzmieniem, zwalnia się od akcyzy energię elektryczną wykorzystywaną w procesach mineralogicznych. Warunkami skorzystania z tego zwolnienia jest, zgodnie z ust. 7b tego samego artykułu, wykorzystanie energii elektrycznej przez podmiot będący podatnikiem akcyzy od tej energii oraz przekazywanie przez podmiot wykorzystujący energię elektryczną do właściwego naczelnika urzędu celnego, do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podmiot wykorzystał energię elektryczną, oświadczenia o ilości wykorzystanej energii i sposobie jej wykorzystania.

2.

Dyrektywa Energetyczna w art. 2 ust. 4, po tiret piątym wprowadza definicję procesów mineralogicznych, zgodnie z którą, pod pojęciem procesów mineralogicznych należy rozumieć procesy sklasyfikowane w nomenklaturze NACE pod kodem DI 26 "produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych" w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej.

Polski ustawodawca zdecydował się na transponowanie powyższego przepisu wprost do ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 33 procesy mineralogiczne to procesy sklasyfikowane w nomenklaturze NACE pod kodem DI 26 "produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych" w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (Dz.Urz.UE.L 293 z 24.10.1990, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 02, t. 04, str. 177, z późn. zm.).

Mając na uwadze regulacje zawarte w Dyrektywie Energetycznej oraz ustawie o podatku akcyzowym należy stwierdzić, że zwolnieniu energii elektrycznej z podatku akcyzowego od dnia 1 stycznia 2016 r. będzie podlegało m.in. zużycie energii elektrycznej w procesach mineralogicznych. Aby zatem określić szczegółowo zakres zwolnienia należy odnieść się bezpośrednio do definicji procesów mineralogicznych, która odsyła do kodu DI 26 nomenklatury NACE.

Zgodnie z brzmieniem nomenklatury NACE, dział DI odpowiada produkcji wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych oraz dzieli się na następujące sekcje i podsekcje:

* 26.1 - Produkcja szkła

o 26.11 Produkcja szkła płaskiego

o 26.12 Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego

o 26.13 Produkcja szkła gospodarczego

o 26.14 Produkcja włókien szklanych

o 26.15 Produkcja i przetwarzanie innych rodzajów szkła, łącznie ze szkłem technicznym

* 26.2 - Produkcja ceramiki szlachetnej; produkcja ogniotrwałych wyrobów ceramicznych

o 26.21 Produkcja ceramicznych wyrobów gospodarstwa domowego i ozdobnych

o 26.22 Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych

o 26.23 Produkcja izolatorów ceramicznych i ceramicznych osłon izolacyjnych

o 26.24 Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych

o 26.25 Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych

o 26.26 Produkcja ogniotrwałych wyrobów ceramicznych

* 26.3 - Produkcja ceramicznych kafli i płytek

o 26.30 Produkcja ceramicznych kafli i płytek

* 26.4 - Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny

o 26.40 Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny

* 26.5 - Produkcja cementu, wapna i gipsu

o 26.51 Produkcją cementu

o 26.52 Produkcja wapna

o 6.53 Produkcja gipsu

* 26.6 - Produkcja wyrobów betonowych, gipsowych i cementowych

o 26.61 Produkcja wyrobów betonowych budowlanych

o 26.62 Produkcja wyrobów gipsowych budowlanych

o 26.63 Produkcja masy betonowej

o 26.64 Produkcja zaprawy murarskiej

o 26.65 Produkcja wyrobów włóknisto-cementowych

o 26.66 Produkcja pozostałych wyrobów betonowych, gipsowych i cementowych

* 26.7 - Cięcie, formowanie i wykańczanie kamieni ozdobnych i budowlanych

o 26.70 Cięcie, formowanie i wykańczanie kamieni ozdobnych i budowlanych

* 26.8 - Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

o 26.81 Produkcja artykułów ściernych

o 26.82 Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych; gdzie indziej niesklasyfikowana.

Celem uzupełnienia warto także odnieść się do wyjaśnień do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 r. Nr 251, poz. 1885). Polska klasyfikacja PKD jest bowiem oparta na NACE Rev. 2. Zgodnie z tymi wyjaśnieniami dział 23 PKD i odpowiednio DI 26 NACE Rev. 2 obejmuje:

* 23.1 - Produkcja szkła i wyrobów ze szkła

o 23.11 Produkcja szkła płaskiego

o 23.11.Z Produkcja szkła płaskiego

o 23.12 Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego

o 23.12.Z Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego

o 23.13 Produkcja szkła gospodarczego

o 23.13.Z Produkcja szkła gospodarczego

o 23.14 Produkcja włókien szklanych

o 23.14.Z Produkcja włókien szklanych

o 23.19 Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne

o 23.19.Z Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne

* 23.2 - Produkcja wyrobów ogniotrwałych

o 23.20 Produkcja wyrobów ogniotrwałych

o 23.20.Z Produkcja wyrobów ogniotrwałych

* 23.3 - Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych

o 23.31 Produkcja ceramicznych kafli i płytek

o 23.31.Z Produkcja ceramicznych kafli i płytek

o 23.32 Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny

o 23.32.Z Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny

* 23.4 - Produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki

o 23.41 Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych

o 23.41.Z Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych.

o 23.42 Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych

o 23.42.Z Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych

o 23.43 Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych

o 23.43.Z Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych

o 23.44 Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych

o 23.44.Z Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych

o 23.49 Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych

o 23.49.Z Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych

* 23.5 - Produkcja cementu, wapna i gipsu

o 23.51 Produkcja cementu

o 23.51. Z Produkcja cementu

o 23.52 Produkcja wapna i gipsu

o 23.52.Z Produkcja wapna i gipsu

* 23.6 - Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu

o 23.61 Produkcja wyrobów budowlanych z betonu

o 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu

o 23.62 Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu

o 23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu

o 23.63 Produkcja masy betonowej prefabrykowanej

o 23.63.Z Produkcja masy betonowej prefabrykowanej

o 23.64 Produkcja zaprawy murarskiej

o 23.64.Z Produkcja zaprawy murarskiej

o 23.65 Produkcja cementu wzmocnionego włóknem

o 23.65.Z Produkcja cementu wzmocnionego włóknem

o 23.69 Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu

o 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu

* 23.7 - Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia

o 23.70 Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia

o 23.70.Z Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia

* 23.9 - Produkcja wyrobów ściernych i pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

o 23.91 Produkcja wyrobów ściernych

o 23.91.Z Produkcja wyrobów ściernych

o 23.99 Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

o 23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że energia elektryczna zużyta przez urządzenia do wytwarzania klinkieru, cementu, betonu biorące udział w procesie technologicznym opisanym w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, a także przez komputery i serwery służące do sterowania cyklem produkcyjnym i przechowywania dokumentacji produkcyjnej jest energią elektryczną wykorzystywaną w procesie mineralogicznym, zgodnie z jego definicją ustanowioną w ustawie o podatku akcyzowym i Dyrektywie Energetycznej. Tym samym zużycie przez ww. urządzenia energii elektrycznej będzie korzystało ze zwolnienia z podatku akcyzowego, o którym mowa w art. 30 ust. 7a pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r. pod warunkami określonym w art. 30 ust. 7b ustawy o podatku akcyzowym.

Spółka podkreśla, że wskazane w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego urządzenia mogą być w przyszłości zastąpione przez inne o analogicznych funkcjach w miarę postępu technologicznego, czy też zmian inwestycyjnych po stronie Spółki. Stąd też Spółka wnosi o potwierdzenie, że o ile urządzenia te będą brały udział w procesie technologicznym, który można zaliczyć do procesu mineralogicznego, to energia przez nie zużywana będzie także korzystała ze zwolnienia z podatku akcyzowego, o którym mowa w art. 30 ust. 7a pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r. pod warunkami określonym w art. 30 ust. 7b ustawy o podatku akcyzowym:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", wyroby akcyzowe oznaczają wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy, w przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1.

nabycie wewnątrzwspólnotowe energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;

2.

sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię;

3.

zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w pkt 2;

4.

zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię;

5.

import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;

6.

zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu.

W myśl art. 30 ust. 7a ustawy (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r.), zwalnia się od akcyzy energię elektryczną wykorzystywaną:

1.

do celów redukcji chemicznej;

2.

w procesach elektrolitycznych;

3.

w procesach metalurgicznych;

4.

w procesach mineralogicznych.

Zgodnie z art. 30 ust. 7b ustawy, warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 7a, jest:

1.

wykorzystywanie energii elektrycznej przez podmiot będący podatnikiem akcyzy od tej energii;

2.

przekazywanie przez podmiot wykorzystujący energię elektryczną do właściwego naczelnika urzędu celnego, do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podmiot wykorzystał energię elektryczną, oświadczenia o ilości wykorzystanej energii i sposobie jej wykorzystania.

Stosownie do art. 30 ust. 7c ustawy, oświadczenie, o którym mowa w ust. 7b pkt 2, powinno zawierać:

1.

nazwę i adres siedziby podmiotu wykorzystującego energię elektryczną oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2.

ilość wykorzystanej energii elektrycznej;

3.

sposób wykorzystania energii elektrycznej;

4.

datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz czytelny podpis osoby składającej oświadczenie.

Natomiast w myśl art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy, procesy mineralogiczne to procesy sklasyfikowane w nomenklaturze NACE pod kodem DI 26 "produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych" w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (Dz.Urz.UE.L 293 z 24.10.1990, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 02, t. 04, str. 177, z późn. zm.).

Z opisu sprawy wynika, że Spółka zajmuje się produkcją materiałów budowlanych.

Procesy produkcji klinkieru, cementu i betonu są procesami energochłonnymi, wymagającymi użycia energii elektrycznej.

Klinkier produkowany jest przez Spółkę głównie do wykorzystania w procesie produkcji cementu. Część klinkieru może być również odsprzedawana.

Cement powstaje w trakcie wieloetapowego procesu, począwszy od pozyskania surowca, jego przygotowania w drodze produkcji mączki i wypalania klinkieru, aż do wytworzenia gotowego produktu.

Beton natomiast powstaje w trakcie mniej skomplikowanego procesu, który polega na połączeniu wszystkich niezbędnych składników w odpowiedniej temperaturze i proporcjach.

W trakcie procesu technologicznego, do produkcji klinkieru, cementu i betonu zużywane są różne nośniki energii, w tym energia elektryczna.

1. Produkcja klinkieru i cementu w zakładach Spółki

a. Wydobycie kredy

Spółka nie zalicza energii zużytej przez urządzenia biorące udział w etapie wydobycia kredy do energii podlegającej zwolnieniu, o którym stanowi art. 30 ust. 7a pkt 4 ustawy.

b. Produkcja klinkieru

Surowiec do produkcji klinkieru z kopalni transportowany jest do wstępnego łamania bez użycia energii elektrycznej. Po przetransportowaniu rozładowywany jest m.in. za pomocą urządzeń wykorzystujących energię elektryczną np. suwnic chwytakowych na podajnik zasilany energią elektryczną, a następnie na łamacz I stopnia, gdzie jest wstępnie rozdrabniany na kruszarkach i transportowany dalej przy użyciu urządzeń wykorzystujących energię elektryczną m.in. przenośników taśmowych do dalszego rozdrobnienia w łamaczu II stopnia. Rozdrobniony surowiec podawany jest urządzeniami wykorzystującymi energię elektryczną np. ciągiem taśmowym na skład surowca, z którego transportowany jest przy wykorzystaniu urządzeń zasilanych energią elektryczną do dozowni, gdzie następuje korelacja ilościowa kredy i mieszanki surowców z uwzględnieniem składu chemicznego mieszanki surowcowej. Z dozowni mieszanka podawana jest za pomocą przenośników taśmowych do suszarko-kruszarki. Przenośniki taśmowe, wykorzystywane są również do podawania innych składników niezbędnych do produkcji klinkieru np.: pyły żelaznonośne, krzemionka. Do dozowania tych dodatków wykorzystywana jest waga taśmowa i pompy zasilane energią elektryczną. W kruszarko-suszarce zachodzą procesy suszenia i przemiału w strumieniu gazów z wymiennika cyklonowego. Rozdrobniona mąka surowcowa trafia do separatora, z którego zbyt duże elementy zwracane są na wlot kruszarko-suszarki, natomiast właściwa mieszanka pyłowo-gazowa z kruszarki kierowana jest do dwóch tzw. zerowych cyklonów odpylających. Mąka surowcowa wychwycona w cyklonach przechodzi do zbiornika pośredniego, z którego dozowana jest do wymiennika cyklonowego pieca. Kolejnym etapem produkcji klinkieru jest dekarbonizacja mączki, która następuje w kalcynatorze. Części niepalne transportowane są razem ze wsadem surowcowym do komory pieca, gdzie w wysokiej temperaturze wbudowywane są w strukturę klinkieru. Wypalanie klinkieru odbywa się w piecu obrotowym.

Do ogrzania pieców Spółka wykorzystuje paliwo technologiczne, tj. pył węglowy i paliwa alternatywne stałe i płynne. W celu przygotowania pyłu węglowego Spółka transportuje węgiel za pomocą wag taśmowych i transporterów taśmowych do młynów susząco-mielących. W młynach tych węgiel jest najpierw osuszany (gorące powietrze wytwarzane jest przez paleniska pomocnicze opalane mazutem) a następnie mielony na pył. Tak przygotowane paliwo magazynowane jest w zbiornikach, przy których znajduje się sprężarka powietrza umożliwiająca jego transport do kalcynatora i pieca klinkieru. Ponadto Spółka przygotowuje także paliwa alternatywne, niezbędne do pracy pieca produkcyjnego, poprzez ich suszenie. Zabieg ten jest niezbędny w celu uzyskania lepszych parametrów paliwa i podyktowany jest ekonomiką procesu. Paliwa te dodawane są do pyłu węglowego i stałych paliw alternatywnych. Następnie paliwo to podawane jest do pieca klinkieru i kalcynatora.

Paliwa te dodawane są do pyłu węglowego i stałych paliw alternatywnych. Następnie paliwo to podawane jest do pieca klinkieru i kalcynatora.

Po wypaleniu klinkier chłodzony jest w chłodniku rusztowym. Po schłodzeniu transportowany jest przenośnikami taśmowymi do stanowiska dystrybucji umożliwiającego jego załadunek na samochody lub skład klinkieru (w hali lub silosach). Instalacja do produkcji klinkieru zapewnia dostawy klinkieru do instalacji produkcji cementu.

W opisanym wyżej procesie Spółka wykorzystuje urządzenia zasilane energią elektryczną, takie jak: suwnice, podawacze, łamacze, taśmociągi, łapacze złomu, wagi, urządzenia nasypujące (stacker), urządzenia wybierające (scraper), ogrzewanie zbiorników, zesypów i innych urządzeń niezbędne do prawidłowego utrzymania ruchu w trakcie trwania proces technologicznego, elewatory, instalacje gaszenia, palniki pomocnicze, wentylatory, napędy pieca oraz rusztów chłodnika, odpylacze, pompy, sprężarki wysokiego i niskiego ciśnienia, przenośniki, podajniki, separatory, filtry, przepustnice, celki, elektrofiltry, aparaturę pomiarową, noże wodne, suszarko-kruszarki, urządzenia laboratoryjne (kontrola jakości), oświetlenie hal, galerii transportowych i urządzeń.

c. Produkcja cementu

Cement produkowany jest w młynach obrotowych kulowych z separatorem zasilanych energią elektryczną. Do produkcji cementu wykorzystywany jest klinkier, pyły dymnicowe, gips, żużel i inne dodatki. Klinkier z magazynów klinkieru przemieszczany jest do młynowni za pomocą przenośników zasilanych energią elektryczną. Pyły dymnicowe magazynowane są w hermetycznych silosach, z których dozowane są do młynów przy wykorzystaniu transportu pneumatycznego. Gips transportowany jest wagonami z hali suwnic, rozładowywany wyładowarką gipsu wyposażoną w napędy elektryczne, podawany taśmociągami do zbiorników przy młynie i dozowany do młyna w ściśle określonych ilościach przy użyciu urządzeń z napędem elektrycznym. Żużel i ewentualne inne dodatki z magazynu są przewożone na skład produkcyjny lub wyładowarkę przy hali młynowni, skąd podawane są do zbiorników zasypowych przy każdym młynie i wprowadzane do młyna w ściśle określonych ilościach. Wytworzony cement jest magazynowany w silosach. Z silosów cement może być przeładowywany do cystern kolejowych i samochodowych albo podawany na linie do pakowania. Załadunek luzem odbywa się przy użyciu specjalnych urządzeń zasypowych, natomiast workowanie cementu ma miejsce na pakowaczkach. Worki z cementem z pakowaczki są transportowane do paletyzerek, układane na paletach, foliowane i przechowywane na hali magazynowej lub ładowane na transport.

Urządzenia wykorzystywane na opisanym powyżej etapie procesu technologicznego wykorzystujące energię elektryczną to: napędy młynów, elewatory, separatory, wentylatory, przepustnice, sprężarki wysokiego i niskiego ciśnienia, pompy pyłu, wagi, ogrzewanie, przenośniki, taśmociągi, odpylacze, celki, aparatura kontrolna pomiarowa, instalacje gaśnicze, urządzenia laboratoryjne służące kontroli jakości produktu oraz pakowaczki, paletyzarki.

Dodatkowo w ramach zakładów produkujących cement energia elektryczna zużywana jest do:

* oświetlenia zewnętrznego dróg transportowych i placów, składowisk oraz torowisk,

* oświetlenia, ogrzewania i zasilania infrastruktury teleinformatycznej biurowców,

* warsztatów,

* ujęcia wody technologicznej, socjalnej i p.poż,

* instalacje automatycznego wykrywania i gaszenia pożaru,

* kotłowni zakładowej,

* rozdzielni elektrycznych.

Na terenie zakładu funkcjonuje również telewizja przemysłowa.

2. Produkcja betonu

W celu wytworzenia mieszanki betonowej należy wymieszać w odpowiednich proporcjach kruszywa, cement, wodę, oraz dodatki - środki chemiczne i popiół. Samo mieszanie odbywa się w mieszalniku, do którego dostarczane są ww. składniki, a gotowa mieszanka jest następnie kierowana do betonomieszarek.

Kruszywa ładowane są do zasobników przy pomocy ładowarki kołowej i w niektórych przypadkach podajników zasilanych energią elektryczną. W okresie zimowym niezbędne jest ogrzanie kruszywa gorącym powietrzem - bez ogrzewania produkcja jest niemożliwa ze względu na zbrylanie i zamarzanie kruszyw. Piec grzewczy napędzany jest olejem opałowym natomiast wentylatory i pozostałe urządzenia - energią elektryczną. Następnie kruszywa dozowane są na taśmowy podajnik wagowy poprzez sterowane pneumatycznie klapy. Naważone kruszywo trafia do kosza zasypowego i przekazywane jest do mieszalnika przy pomocy wciągarki. W niektórych wytwórniach betonu bezpośrednio przed mieszalnikiem znajduje się kosz pośredni, z którego kruszywo trafia do mieszalnika grawitacyjnie po pneumatycznym uruchomieniu klapy.

Cement i popiół przekazywany jest z silosów na wagę cementu za pomocą podajników. Aby umożliwić dozowanie Spółka stosuje aerację, tzn. do silosów dostarczane jest sprężone powietrze. Po naważeniu prawidłowej ilości produktu, waga jest opróżniana grawitacyjnie do mieszalnika przez otwarcie klapy napędzanej pneumatycznie.

Dodatki chemiczne kierowane są ze zbiorników na wagę za pośrednictwem pomp. Opróżnianie wagi odbywa się poprzez otwarcie zaworów zaciskowych (do których doprowadzane jest sprężone powietrze) i załączenie pomp opróżniających.

W procesie produkcyjnym wykorzystuje się wodę czystą (z sieci wodociągowej) oraz wodę produkcyjną (recyklingową). W procesie naważania wody czystej, napełnienie wagi odbywa się przy pomocy klapy sterowanej pneumatycznie. Naważanie wody recyklingowej, prócz klapy sterowanej pneumatycznie wymaga dodatkowo pompy wody. Grawitacyjne opróżnienie wagi do mieszalnika odbywa się przez otwarcie klapy napędzanej pneumatycznie. W okresie zimowym woda wymaga ogrzania - odpowiednia temperatura mieszanki betonowej jest bezwzględnie wymagana, aby zachodziły reakcje wiązania betonu.

Podobnie jak w przypadku ogrzewania powietrza, piec grzewczy wody napędzany jest olejem opałowym, natomiast pozostałe urządzenia - energią elektryczną.

W mieszalniku następuje połączenie składników betonu oraz nadawana jest odpowiednia konsystencja, mieszanki. W okresie zimowym pomieszczenie mieszalnika jest ogrzewane nagrzewnicami elektrycznymi, aby zapewnić odpowiednią temperaturę mieszania poszczególnych składników betonu, w szczególności składników chemicznych. Gotowy beton jest przekazywany do betonomieszarek grawitacyjnie, po otwarciu klapy spustu betonu.

Ze względów ekonomiki procesu, a także wymagań środowiskowych, w każdej wytwórni betonu znajduje się wydzielona strefa, w której betonomieszarki oraz inne urządzenia niezbędnej infrastruktury (np. wanny) mogą pozbyć się resztek betonu. Odbywa się to poprzez wpompowanie do ich wnętrza wody, która wypłukuje niewykorzystany beton do separatora. Separator oddziela wodę produkcyjną, tj. wodę z mleczkiem cementowym od kruszywa. Woda ta jest następnie zbierana w zbiorniku recyklingu i jest ponownie wykorzystywana do produkcji betonu niższych klas. Zbiornik wyposażony jest w mieszadło napędzane silnikiem elektrycznym - ruch mieszadła ma na celu wzruszenie osadu. Do pracy urządzeń wytwórni betonu wykorzystywane jest sprzężone powietrze uzyskiwane przy wykorzystaniu zasilania energią elektryczną. Powietrze to jest wykorzystywane m.in. do aeracji silosów i uruchamiania klap oraz zaworów.

Urządzenia zasilane energią elektryczną, wykorzystywane przez Spółkę w trakcie opisanego wyżej procesu to: podajniki, piec grzewczy powietrza, piec grzewczy wody, wciągarka linowa z hamulcem elektrycznym, rozdzielacze, odpylacze, wentylatory, pompy, silniki mieszalnika, silniki zbiornika recyklingu, silniki podajników, filtry, elektrozawory, separatory, kompresory, osuszacze.

Cykl produkcyjny jest sterowany przez operatora za pośrednictwem komputerów z oprogramowaniem produkcyjnym. Dokumentacja dotycząca procesu produkcji przechowywana jest na serwerach i komputerach wytwórni. W tej części procesu wykorzystywane są następujące urządzenia zasilane energią elektryczną: komputery i związane z nimi akcesoria, aparatura pomiarowa, rozdzielnie, klimatyzacja, grzejniki.

Ponadto w trakcie procesu technologicznego produkcji betonu energia elektryczna wykorzystywana jest do zasilania komputerów pracowników wytwórni, klimatyzatorów, oświetlenia wnętrza maszyny, terenu z zasiekami kruszyw, kontenerów produkcyjnych, magazynów, pomieszczeń biurowych, socjalnych.

Wątpliwości Spółki dotyczą uznania zużycia energii elektrycznej w opisanych sytuacjach jako zużycia w procesach mineralogicznych, a co za tym idzie prawa do skorzystania ze zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w ww. art. 30 ust. 7b pkt 4 ustawy.

Jak wyżej stwierdzono, procesy mineralogiczne to procesy sklasyfikowane w nomenklaturze NACE pod kodem DI 26 "produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych" w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (w myśl art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, procesy sklasyfikowane według nomenklatury NACE dział DI 26 obejmują m.in.:

* 26.5 - Produkcja cementu, wapna i gipsu

o 26.51 Produkcja cementu

o 26.52 Produkcja wapna

o 26.53 Produkcja gipsu

* 26.6 - Produkcja wyrobów betonowych, gipsowych i cementowych

o 26.61 Produkcja wyrobów betonowych budowlanych

o 26.62 Produkcja wyrobów gipsowych budowlanych

o 26.63 Produkcja masy betonowej

o 26.64 Produkcja zaprawy murarskiej

o 26.65 Produkcja wyrobów włóknisto-cementowych.

Zatem produkcja klinkieru, cementu i betonu mieści się w kodzie DI 26 nomenklatury NACE "produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych", tj. jest procesem mineralogicznym.

W zakresie natomiast prawa do skorzystania ze zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej zużywanej w opisanej sytuacji należy rozstrzygnąć, czy wszystkie opisane powyżej czynności można uznać za czynności wykonywane w ramach tego procesu (mineralogicznego).

Zgodnie z Małym słownikiem języka polskiego Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1993 r., str. 708 "proces" to przykładowo: przebieg regularnie następujących po sobie zjawisk, pozostających między sobą w związku przyczynowym; kolejno następujące po sobie zmiany fizykochemiczne; proces technologiczny, fermentacyjny, proces zapalny, proces gnilny.

Tym samym jako proces należy rozumieć tylko ciąg regularnie następujących po sobie zjawisk, pozostających między sobą w związku przyczynowym.

W świetle powyższego uznać należy, że zwolnieniu od podatku podlega energia elektryczna zużywana w przebiegu regularnie następujących po sobie zjawisk, pozostających między sobą w związku przyczynowym w ramach działalności gospodarczej sklasyfikowanej pod kodem NACE DI 26 "produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych".

Innymi słowy prawodawca odwołuje się do zakresu czynności, które stricte nadają działalności sklasyfikowanej w ww. rozporządzeniu charakter "produkcji produktów z pozostałych surowców niemetalicznych" o kodzie NACE DI 26 (zwolnienie przedmiotowe).

Wobec powyższego należy stwierdzić, że w opisanym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym zwolnieniu od akcyzy, na podstawie art. 30 ust. 7a pkt 4 ustawy będzie podlegać energia elektryczna zużywana przez:

1.

urządzenia do wytwarzania klinkieru (w tym urządzenia do przygotowywania paliwa technologicznego, alternatywnego suchego i płynnego wykorzystywanego do produkcji klinkieru), takie jak w szczególności suwnice, podawacze, łamacze, taśmociągi, łapacze złomu, wagi, urządzenia nasypujące (stacker), urządzenia wybierające (scraper), ogrzewanie zbiorników, zesypów i innych urządzeń niezbędne do prawidłowego utrzymania ruchu w trakcie trwania procesu technologicznego, elewatory, instalacje gaszenia, palniki pomocnicze, wentylatory, napędy pieca oraz rusztów chłodnika, odpylacze, pompy, sprężarki wysokiego i niskiego ciśnienia, przenośniki, podajniki, separatory, filtry, przepustnice, celki, elektrofiltry, noże wodne, suszarko-kruszarki, aparaturę pomiarową, urządzenia laboratoryjne (kontrola jakości) - lub urządzenia o analogicznych funkcjach w procesie technologicznym w przyszłości stosowane przez Spółkę;

2.

urządzenia do wytwarzania cementu takie jak w szczególności: napędy młynów, elewatory, separatory, wentylatory, przepustnice, sprężarki wysokiego i niskiego ciśnienia, pompy pyłu, wagi, ogrzewanie, odpylacze, przenośniki, taśmociągi, odpylacze, celki, aparatura kontrolna pomiarowa, instalacje gaśnicze, zasilające ujęcia wody technologicznej, urządzenia laboratoryjne (kontrola jakości produktu), pakowaczki, paletyzarki - lub urządzenia o analogicznych funkcjach w procesie technologicznym w przyszłości stosowane przez Spółkę;

3.

urządzenia do wytwarzania betonu takie jak w szczególności: podajniki taśmowe, piec grzewczy powietrza, piec grzewczy wody, wciągarka linowa z hamulcem elektrycznym, rozdzielacze, podajniki, odpylacze, pompy, silniki mieszalnika, silniki zbiornika recyklingu, filtry, elektrozawory, separatory, kompresory, osuszacze, wentylatory - lub urządzenia o analogicznych funkcjach w procesie technologicznym w przyszłości stosowane przez Spółkę;

4.

urządzenia komputerowe i serwery służące do sterowania cyklem produkcyjnym i przechowywania dokumentacji produkcyjnej

jako energia elektryczna zużywana w procesach mineralogicznych.

Natomiast zużycie energii przez:

1.

pozostałe urządzenia komputerowe w obrębie zakładów produkcyjnych;

2.

urządzenia rozdzielni w wytwórniach betonu;

3.

klimatyzatory znajdujące się w obrębie zakładów produkcyjnych;

4.

urządzenia do oświetlania w tym do oświetlania dróg dojazdowych, hal produkcyjnych, galerii transportowych, magazynów, pomieszczeń socjalnych i biurowych w obrębie zakładów produkcyjnych;

5.

urządzenia grzewcze do ogrzewania pomieszczeń socjalnych i biurowych w obrębie zakładów produkcyjnych, jeśli występują;

6.

urządzenia zapewniające działanie telewizji przemysłowej

nie będzie wykorzystaniem energii elektrycznej w procesach mineralogicznych (ciągu regularnie następujących po sobie zjawisk, pozostających między sobą w związku przyczynowym) i tym samym nie będzie ona korzystać ze zwolnienia od podatku akcyzowego.

Stanowisko Spółki jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl