Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 7 kwietnia 2015 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP3/4513-4/15-2/SM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 30 stycznia 2015 r. (data wpływu 30 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy gazu spalanego we flarach (pochodniach) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy gazu spalanego we flarach (pochodniach).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i dystrybucja wyrobów akcyzowych prowadzona w zakładzie produkcyjnym posiadającym status składu podatkowego. Wyroby Spółki stanowią wyroby energetyczne w rozumieniu art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy akcyzowej.

W jednym ze składów podatkowych zlokalizowanych w X., Spółka (posiadająca status pośredniczącego podmiotu gazowego) nabywa od dostawcy wyroby o kodach CN 2711 11 00, CN 2711 21 00, CN 2711 29 00. Nabywany przez Spółkę gaz jest zużywany w jej składzie podatkowym do celów stricte produkcyjnych (technologicznych) jako źródło ciepła do prowadzonych procesów produkcyjnych na instalacjach produkcyjnych. W szczególności gaz ten wykorzystywany na instalacjach produkcyjnych nie jest zużywany do celów grzewczych (nie są nim ogrzewane pomieszczenia, budynki administracji, itp.).

Ilość oraz skład chemiczny otrzymywanego gazu uzależnione są od procesów produkcyjnych realizowanych przez dostawcę. Z tych powodów, jak również ze względów bezpieczeństwa infrastruktura produkcyjna Spółki została wyposażona w zawory bezpieczeństwa otwierające się w razie wzrostu ciśnienia gazu i konieczności skierowania jego nadmiaru na tzw. flary (pochodnie), gdzie gaz ten ulega spaleniu. Ze względów technologicznych, nie jest możliwe prowadzenie przez Spółkę procesów produkcyjnych bez tego rodzaju instalacji zabezpieczającej (brak zrzutów nadmiaru gazu zagrażałby wzrostem ciśnienia, rozszczelnieniem instalacji, a w skrajnych wypadkach nawet ryzykiem wybuchu w zakładzie produkcyjnym Spółki). Tym samym spalanie gazu na wspomnianych flarach (pochodniach) stanowi niezbędny element realizowanych w zakładzie Spółki procesów produkcyjnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w świetle art. 9c ust. 1 pkt 4 w związku z art. 31b ust. 3 pkt 3 ustawy akcyzowej spalenie gazu we flarach (pochodniach), jako użycie tego gazu w procesie produkcji wyrobów energetycznych, objęte jest zwolnieniem z akcyzy.

Zdaniem Wnioskodawcy:

W świetle art. 9c ust. 1 pkt 4 w związku z art. 31b ust. 3 pkt 3 ustawy akcyzowej spalenie gazu na pochodniach, jako użycie tego gazu w procesie produkcji wyrobów energetycznych, objęte jest zwolnieniem z akcyzy.

Zgodnie z art. 31b ust. 3 pkt 3 ustawy akcyzowej, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do użycia w procesie produkcji wyrobów energetycznych.

Zdaniem Spółki fakt, iż ze względów technologicznych nie jest możliwe prowadzenie procesów produkcyjnych bez opisanej instalacji odprowadzającej nadmiarowe ilości gazu niskociśnieniowego na tzw. flary (pochodnie), bowiem brak zrzutów nadmiaru gazu zagrażałby wzrostem ciśnienia, rozszczelnieniem instalacji, a w skrajnych wypadkach nawet ryzykiem wybuchu - stanowi wystarczające uzasadnienie dla uznania spalania gazu na wspomnianych flarach (pochodniach) za objęte zwolnieniem z akcyzy, jako dla gazu używanego w procesie produkcji wyrobów energetycznych.

Ustawa o podatku akcyzowym definiuje tylko pojęcie produkcji w art. 87 ust. 1, gdzie produkcją wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie wyrobów energetycznych, w tym również mieszanie lub przeklasyfikowanie komponentów paliwowych, rozlew gazu skroplonego do butli gazowych, a także barwienie i znakowanie wyrobów energetycznych. Nie definiuje natomiast procesu produkcji.

Powyższa definicja produkcji jest szeroka, dlatego odnosząc się do słownikowego brzmienia pojęcia procesu produkcji - niemniej zgodnie zarówno z powszechnym rozumieniem tych słów, jak i z ich definicjami słownikowymi, oznaczają one zespół następujących po sobie zjawisk pozostających w związku przyczynowym, zmierzających do wytworzenia określonych wyrobów (np. zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego przez "proces" należy rozumieć: "1. przebieg następujących po sobie i powiązanych przyczynowo określonych zmian; (...) 3. kolejno następujące po sobie zmiany fizykochemiczne materii" natomiast "produkować" oznacza: "1. wytwarzać jakiś towar; 2. o organizmie żywym: wydzielać, formować..."

Zdaniem Spółki zatem proces produkcji wyrobów energetycznych (w rozumieniu art. 31b ust. 3 pkt 3 ustawy akcyzowej) powinien być rozumiany jako obejmujący wszelkie działania, bez których proces ten nie mógłby być prowadzony.

Tym samym skoro spalanie nadmiaru gazu na flarach (pochodniach) stanowi niezbędny element prowadzonych przez Spółkę procesów produkcyjnych - powinno ono również być objęte zwolnieniem z akcyzy, o którym mowa w art. 31b ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm., zwanej dalej "ustawą"), użyte w ustawie określenia oznaczają: "wyroby akcyzowe" - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy, określenie "wyroby gazowe" oznacza - wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00.

Pośredniczący podmiot gazowy, to w myśl art. 2 ust. 1 pkt 23d lit. b i c ustawy - podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju lub posiadający koncesję na obrót gazem ziemnym na terytorium kraju (...):

a.

używający wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów nieobjętych zwolnieniem od akcyzy, lub

b.

używający wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów objętych zerową stawką akcyzy, (...)

- który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu celnego o tej działalności.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 12 ustawy, podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w tym podmiot będący pośredniczącym podmiotem gazowym używającym wyrobów gazowych.

Zakres opodatkowania akcyzą wyrobów energetycznych, w tym również wyrobów gazowych, został określony w rozdziale 1 działu IV ustawy.

Stosownie do art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy, do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715.

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy, paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2, a zatem z wyłączeniem paliw silnikowych.

W ww. załączniku nr 1, stanowiącym Wykaz wyrobów akcyzowych, umieszczono pod pozycją 28, z kodem CN 2711 - gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe.

W myśl art. 9c ustawy, w przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1.

nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;

2.

sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu;

3.

import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;

4.

użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy;

5.

użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego:

a.

uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,

b.

jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy gazowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że akcyza została zapłacona w należnej wysokości,

c.

nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1-4, do innych celów niż zwolnione na podstawie tych przepisów, przy czym za takie użycie uważa się również naruszenie warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5-7 lub 9, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1-4.

Zgodnie z art. 31b ust. 3 pkt 3, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do użycia w procesie produkcji wyrobów energetycznych.

Pojęcie "procesu produkcji" nie zostało zdefiniowane w przepisach ustawy o podatku akcyzowym, zatem należy w tym względzie posiłkować się jego potocznym rozumieniem. Zgodnie z: Język polski. Współczesny słownik języka polskiego, pod red. B. Dunaj, Warszawa 2007, "produkować" to, w kontekście znajdującym zastosowanie w niniejszej sprawie, "wytwarzać dobra materialne".

Natomiast zgodnie z internetowym Słownikiem języka polskiego Wydawnictwa PWN (...)"produkcja" to:

* wytwarzanie dóbr i usług,

* to, co zostało wytworzone.

Przez "proces" rozumie się:

* przebieg regularnie po sobie następujących zjawisk, pozostających między sobą w związku przyczynowym (...) np. proces produkcyjny, proces nauczania,

* kolejno następujące po sobie zmiany fizykochemiczne (...).

Z przytoczonych powyżej definicji słownikowych wynika wprost, że proces produkcji to przebieg regularnie po sobie następujących zjawisk - zmian fizykochemicznych pozostających między sobą w związku przyczynowym powodujących powstawanie, tworzenie się czegoś.

Z opisu sprawy przedstawionego we wniosku wynika, że przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i dystrybucja wyrobów akcyzowych prowadzona w zakładzie produkcyjnym posiadającym status składu podatkowego. Wyroby Spółki stanowią wyroby energetyczne w rozumieniu art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy akcyzowej. W jednym ze składów podatkowych Spółka (posiadająca status pośredniczącego podmiotu gazowego) nabywa od dostawcy wyroby o kodach CN 2711 11 00, CN 2711 21 00, CN 2711 29 00. Nabywany przez Spółkę gaz jest zużywany w jej składzie podatkowym do celów stricte produkcyjnych (technologicznych) jako źródło ciepła do prowadzonych procesów produkcyjnych na instalacjach produkcyjnych. W szczególności gaz ten wykorzystywany na instalacjach produkcyjnych nie jest zużywany do celów grzewczych (nie są nim ogrzewane pomieszczenia, budynki administracji, itp.). Ilość oraz skład chemiczny otrzymywanego gazu uzależnione są od procesów produkcyjnych realizowanych przez dostawcę. Z tych powodów, jak również ze względów bezpieczeństwa infrastruktura produkcyjna Spółki została wyposażona w zawory bezpieczeństwa otwierające się w razie wzrostu ciśnienia gazu i konieczności skierowania jego nadmiaru na tzw. flary (pochodnie), gdzie gaz ten ulega spaleniu. Ze względów technologicznych, nie jest możliwe prowadzenie przez Spółkę procesów produkcyjnych bez tego rodzaju instalacji zabezpieczającej (brak zrzutów nadmiaru gazu zagrażałby wzrostem ciśnienia, rozszczepieniem instalacji, a w skrajnych wypadkach nawet ryzykiem wybuchu w zakładzie produkcyjnym Spółki). Tym samym spalanie gazu na wspomnianych flarach (pochodniach) stanowi niezbędny element realizowanych w zakładzie Spółki procesów produkcyjnych.

Wskazać należy, że zwolnienie, o którym mowa w ww. art. 31b ust. 3 pkt 3 ustawy jest implementacją art. 21 ust. 3 dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. U. WE L Nr 283, s. 51 z późn. zm.; Dz.U.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, s. 405), zgodnie z którym zużycie produktów energetycznych na terenie zakładu produkującego produkty energetyczne nie jest uważane za zdarzenie powodujące powstanie zobowiązania podatkowego, jeśli zużyciu ulegają produkty energetyczne produkowane na terenie zakładu. Państwa Członkowskie mogą uznać także zużycie energii elektrycznej i innych produktów energetycznych niewyprodukowanych na terenie takiego zakładu oraz zużycie produktów energetycznych i energii elektrycznej na terenie zakładu produkującego paliwa, wykorzystywanych do wytwarzania energii elektrycznej, jako nie powodujące powstania zdarzenia powodującego powstanie zobowiązania podatkowego. W przypadku gdy zużycie następuje na cele nie związane z produkcją produktów energetycznych, w szczególności do napędu pojazdów, wówczas jest to uznawane za zdarzenie powodujące powstanie zobowiązania podatkowego.

Zatem w myśl powyższego przepisu każde zużycie wyrobów akcyzowych, które nie następuje na cele związane z produkcją produktów energetycznych jest uznawane za zdarzenie powodujące powstanie zobowiązania podatkowego, czyli powoduje powstanie obowiązku zapłaty należnego podatku akcyzowego.

Taka sytuacja nie występuje jednak w sytuacji opisanej we wniosku. Należy bowiem zauważyć, że spalanie nadmiaru gazu na flarach (pochodniach) stanowi niezbędny element prowadzonych przez Spółkę procesów produkcyjnych. Ze względów technologicznych nie jest możliwe prowadzenie przez Spółkę procesów produkcyjnych bez opisanej instalacji zabezpieczającej - brak zrzutów nadmiaru gazu zagrażałby wzrostem ciśnienia, rozszczelnieniem instalacji, czy ryzykiem wybuchu w zakładzie produkcyjnym.

Zatem zużycie gazu w tym przypadku jest użyciem w procesie produkcji wyrobów energetycznych, zwolnionym od podatku na podstawie ww. art. 31b ust. 3 pkt 3 ustawy.

Stanowisko Spółki jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl