IPPP3/4513-110/15-2/SM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 24 marca 2016 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP3/4513-110/15-2/SM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2015 r. (data wpływu 30 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie stawki podatku dla ubytków ponadnormatywnych wyrobów o kodach CN 2710 19 41 do 2710 19 49 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie stawki podatku dla ubytków ponadnormatywnych wyrobów o kodach CN 2710 19 41 do 2710 19 49.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka Akcyjna (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) wytwarza w swoim składzie podatkowym zlokalizowanym na terenie Zakładu Produkcyjnego wyroby akcyzowe oznaczone kodami od CN od 2710 19 41 do 2710 19 49.

Są to wyroby energetyczne wymienione w art. 86 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z dnia 5 czerwca 2014 r. poz. 752) - dalej:, będące olejami napędowymi, z których pewna część jest przeznaczona na cele opałowe. Wyroby, które są przeznaczone na cele opałowe - są znakowane i barwione zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 90 ust. 3 Ustawy, a stawka akcyzy została określona w art. 89 ust. 1 pkt 9 Ustawy.

Powyższe wyroby energetyczne są przeznaczone do celów opałowych, a ich przemieszczanie odbywa się:

* z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy,

* z zapłaconą akcyzą, w oparciu o oświadczenia, o których mowa w art. 89 ust. 5 Ustawy, składane Spółce przez odbiorców tych wyrobów.

Podczas przemieszczania powyższych wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy zdarza się, że powstają ubytki ponadnormatywne od tych wyrobów.

Przedmiotowy wniosek dotyczy olejów napędowych o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 19 49, oznakowanych i zabarwionych na czerwono (przeznaczonych na cele opałowe), przemieszczanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Jaką stawkę akcyzy powinna zastosować Spółka w przypadku powstania ubytków ponadnormatywnych od wyrobów akcyzowych objętych kodami CN od 2710 19 41 do 2710 19 49 przemieszczanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, oznakowanych i zabarwionych na czerwono ze względu na przeznaczenie - 232,00 zł/1000 litrów czy 1822,00 zł/1000 litrów.

Zdaniem Wnioskodawcy:

W przypadku powstania ubytków ponadnormatywnych przy przemieszczaniu przedmiotowych wyrobów akcyzowych zastosowanie będzie mieć stawka akcyzy w wysokości 232,00 zł/1000 litrów.

Argumenty przemawiające za stawką 232,00 zł/1000 litrów

1. Brzmienie art. 89 ust. 1 pkt 9 Ustawy

Zgodnie z tym przepisem, stawka akcyzy dla olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 19 49, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - wynosi 232,00 zł/1000 litrów. Tak więc, dla zastosowania preferencyjnej stawki akcyzy konieczne jest przeznaczenie oleju oraz jego zabarwienie i oznakowanie zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów. Dodatkowo, warunkiem zastosowania tej stawki akcyzy jest również uzyskanie przez Spółkę od kupującego te oleje - oświadczenia o przeznaczeniu ich na cele opałowe. Jednak w przypadku wyrobów będących przedmiotem tego wniosku, oświadczenie nie jest wymagane, ponieważ wyroby te są przemieszczane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

2. Brzmienie art. 89 ust. 4 pkt 1 Ustawy

Przepis ten stanowi, że stawka akcyzy w wysokości 1822,00 zł/1000 litrów ma zastosowanie w przypadku użycia wyrobów, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 10 i 15 lit. a (a więc m.in. wyrobów, których dotyczy niniejszy wniosek) do napędu silników spalinowych, użycia ich gdy nie spełniają warunków określonych w szczególnych przepisach w zakresie prawidłowego znakowania i barwienia, a także posiadania ich w zbiornikach podłączonych do odmierzacza paliw ciekłych lub sprzedaży z takiego zbiornika. Tak więc powstanie ubytków ponadnormatywnych i konieczność zapłaty akcyzy z tego tytułu nie zostały przewidziane w tym przepisie, co oznacza, zdaniem Spółki, że stawka w wysokości 1822,00 zł/1000 litrów na pewno nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Kluczowe z punktu widzenia zastosowania wyższej stawki akcyzy (1822,00 zł/1000 litrów), z literalnego punktu widzenia, nie jest nawet niespełnianie warunków wskazanych w ww. ustępie 1 art. 89 Ustawy, a dopiero użycie takich produktów. W przedmiotowym stanie faktycznym nie mamy do czynienia z użyciem wyrobów akcyzowych rozumianym jako wykorzystanie lub przeznaczenie w ściśle określonym celu.

3. Brzmienie art. 89 ust. 5 pkt 1 Ustawy

Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, sprzedawca wyrobów akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15 lit. a, nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie (a więc wyrobów objętych przedmiotowym wnioskiem) obowiązany jest uzyskać, w przypadku sprzedaży osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą - oświadczenie, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych lub będą sprzedane do celów opałowych, uprawniających do stosowania stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15 lit. a), tj. 232,00 zł/1000 litrów dla olejów będących przedmiotem niniejszego wniosku.

Ten przepis, zdaniem Spółki, również nie będzie miał zastosowania w tym przypadku, ponieważ dotyczy on wyrobów akcyzowych sprzedawanych poza procedura zawieszenia poboru akcyzy, które są przeznaczone na cele opałowe. Natomiast w przedmiotowym przypadku, wyroby akcyzowe są przemieszczane do składu podatkowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z zamiarem wyprowadzania tych wyrobów ze składu podatkowego do ostatecznego konsumenta na cele opałowe. Dopiero przed wyprowadzeniem ze składu podatkowego Spółka pozyska od klienta oświadczenie o przeznaczeniu tych paliw, gdyż w momencie dopuszczenia tych wyrobów do konsumpcji (wyprowadzenie ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy) - obowiązek podatkowy przekształci się w zobowiązanie podatkowe, które powinno być obliczone według właściwej stawki akcyzy.

4. Brzmienie art. 89 ust. 16 Ustawy

Przepis ten stanowi, że w przypadku niespełnienia warunków określonych w ust. 5-12 i w wyniku postępowania podatkowego, kontrolnego lub kontroli podatkowej ustalono, że wyroby te nie zostały użyte do celów opałowych lub gdy nie ustalono nabywcy tych wyrobów - stosuje się stawkę akcyzy określoną w ust. 4 pkt 1 (czyli 1822,00 zł/1000 litrów albo 2047,00 zł/1000 kg).

Zdaniem Spółki, ten przepis należy stosować w powiązaniu z ust. 5, a więc ma on tylko zastosowanie do powyższych wyrobów sprzedawanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy i niekorzystających ze zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie, a więc stosuje się go jeżeli wyroby te są przeznaczone do celów opałowych i są przeznaczone do konsumpcji.

W przypadku powstania ubytków ponadnormatywnych od wyrobów akcyzowych, których ten wniosek dotyczy, przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy - o przeznaczeniu tych olejów na cele opałowe świadczy fakt ich prawidłowego oznakowania i zabarwienia, przy czym nie są one jeszcze przeznaczone do konsumpcji.

5. Zabezpieczenie akcyzowe w systemie EMCS

Dodatkowym argumentem przemawiającym za zastosowaniem stawki akcyzy w wysokości 232,00 zł/1000 litrów w przypadku wystąpienia ubytków ponadnormatywnych od wyrobów akcyzowych objętych kodami CN od 2710 19 41 do 2710 19 49, oznakowanych i zabarwionych na czerwono zgodnie z odrębnymi przepisami, przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy jest przypisanie takiej właśnie stawki akcyzy do zabezpieczenia akcyzowego w systemie OSOZ - kontrolującym zabezpieczenia akcyzowe dla wyrobów akcyzowych przemieszczanych za pomocą systemu EMCS, innymi słowy: w przypadku wysyłek takich wyrobów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy - system EMCS "automatycznie" zajmuje zabezpieczenie akcyzowe obliczone według stawki 232,00 zł/1000 litrów.

Również art. 63 ust. 1 Ustawy stanowi, że: "Do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w kwocie pokrywającej powstałe albo mogące powstać zobowiązanie podatkowe..." Powyższe jednoznacznie wskazuje, że niezasadnym byłoby stosowanie innej stawki akcyzy niż ta użyta do obliczenia wysokości zabezpieczenia akcyzowego w przypadku powstania ubytków ponadnormatywnych od przedmiotowych wyrobów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl