IPPP3/4513-108/15-3/SM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 15 marca 2016 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP3/4513-108/15-3/SM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 17 grudnia 2015 r. (data wpływu 22 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy przy dostawie wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych przez zarejestrowanego wysyłającego i wykorzystania zabezpieczenia akcyzowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy przy dostawie wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych przez zarejestrowanego wysyłającego i wykorzystania zabezpieczenia akcyzowego.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 20 stycznia 2016 r. w dniu 21 stycznia 2016 r. (data wpływu 25 stycznia 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka "M." zajmuje się importem wina z Gruzji. Towar jest obejmowany procedurą składu celnego (art. 98 WKC), a następnie zgłaszany partiami do procedury dopuszczenia do obrotu (art. 79 WKC). Podczas składowania towaru w składzie celnym należności celno-podatkowe: cło, VAT i podatek akcyzowy są zawieszone. Zgłoszenie do procedury dopuszczenia do obrotu nakłada na firmę obowiązek odprowadzenia należnych podatków.

W wyniku działań handlowych Spółka pozyskała nowego klienta mającego swoją siedzibę i prowadzącego działalność w Unii Europejskiej. Nowy kontrahent w swoim kraju posiada Zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca i chciałby kupować a następnie przemieszczać towary akcyzowe z zawieszoną akcyzą. Spółka "M." uzyskała Zezwolenie na wysyłanie importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu z zastosowaniem procedury zawieszenia procedury poboru akcyzy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W ramach praw przysługujących z tytułu Zezwolenia Spółka chciałaby przywożony z Gruzji towar obejmować procedurą składu celnego (jak dotychczas), a następnie zgodnie z art. 17 ust. 1 lit. b Dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. przemieszczać do innego kraju Unii Europejskiej. Przemieszczenie następowałoby z zawieszoną akcyzą w systemie EMCS.

Zgodnie z ww. Dyrektywą Rady na użytek artykułu (art. 17 ust. 1)"miejscem importu" jest miejsce, w którym znajdują się wyroby w momencie dopuszczenia do swobodnego obrotu zgodnie z art. 79 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92.

W powyższym ujęciu Spółka powinna zgłosić towar objęty procedurą składu celnego do procedury dopuszczenia do obrotu, jednocześnie obejmując przedmiotowy towar zgłoszeniem wywozowym w systemie EMCS. Powstaje obowiązek podatkowy w zakresie cła i podatku VAT, natomiast pobór podatku akcyzowego zostaje zawieszony. Po objęciu towaru procedurą dopuszczenia do obrotu towar uzyskuje status towaru wspólnotowego a jednocześnie zawieszenie poboru podatku akcyzowego daje możliwość przemieszczenia towaru do innego kraju z wykorzystaniem systemu EMCS.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Towar, po przywozie będzie objęty procedurą składu celnego, następnie małymi partiami dopuszczony do obrotu z zawieszoną akcyzą. Te partie towaru będą w systemie EMCS wysyłane jako dostawa wewnątrzwspólnotowa, zatem czy Spółka "M." może dopuszczać do obrotu towar ze składu celnego z zawieszoną akcyzą i wysyłać go dalej jako dostawę wewnątrzwspólnotową w systemie EMCS.

2. Czy już na etapie zgłoszenia celnego do procedury dopuszczenia do obrotu towaru objętego procedurą zawieszonego poboru akcyzy można wykorzystać zabezpieczenie, jakie Spółka "M." posiada jako zarejestrowany wysyłający, do zabezpieczenia należności z tytułu podatku akcyzowego.

Zdaniem Wnioskodawcy:

1. Zgodnie z art. 17 ust. 1 lit. b dyrektywy 2008/118/WE wyroby akcyzowe mogą być przemieszczane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy na terytorium Wspólnoty, także wtedy, gdy wyroby przemieszczane są przez państwo lub terytorium trzecie z miejsca importu do jednego z miejsc przeznaczenia, o których mowa w lit. a omawianego artykułu, jeśli wyroby są wysyłane przez zarejestrowanego wysyłającego, jakim jest Firma M. Sp. z o.o. Na użytek cytowanego artykułu "miejscem importu" jest miejsce, w którym znajdują się wyroby w momencie dopuszczenia do swobodnego obrotu zgodnie z art. 79 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92. Wino z Gruzji - kraju niewspólnotowego, po przywozie objęte będzie procedurą składu celnego, następnie dopuszczane do obrotu z zawieszoną akcyzą. Przepis nie mówi o obowiązku korzystania ze składu podatkowego w tym przypadku w odniesieniu do zarejestrowanego wysyłającego.

2. Firma M. Sp. z o.o. posiada zabezpieczenie generalne, które zabezpiecza należność z tytułu cła oraz podatku VAT, płatną w terminie wynoszącym 10 dni. Należność z tytułu akcyzy zabezpieczona jest zabezpieczeniem zarejestrowanego wysyłającego, która po zamknięciu dokumentu e-AD w systemie EMCS jest zwalniana, zatem w przedmiotowym stanie faktycznym, zabezpieczenie zarejestrowanego wysyłającego może zostać wykorzystane.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Ad. 1.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", użyte w ustawie określenia oznaczają: procedura zawieszenia poboru akcyzy - procedurę stosowaną podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nic powstaje zobowiązanie podatkowe.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 14a ustawy, zarejestrowany wysyłający to podmiot, któremu wydano zezwolenie na wysyłanie importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy, miejsce importu to miejsce, w którym znajdują się importowane wyroby akcyzowe w momencie dopuszczenia do obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego.

Stosownie do postanowień art. 40 ust. 2 pkt 10 ustawy procedura zawieszenia poboru akcyzy ma również zastosowanie, jeżeli wyroby akcyzowe są przemieszczane w przypadku importu i dopuszczenia do obrotu, z miejsca importu na terytorium kraju, przez zarejestrowanego wysyłającego do:

a.

składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego,

b.

nabywcy na terytorium państwa członkowskiego będącego podmiotem upoważnionym przez właściwe władze podatkowe tego państwa członkowskiego Unii Europejskiej do otrzymywania wyrobów akcyzowych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy,

c.

podmiotów objętych zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1 ustawy,

d.

urzędu celnego na terytorium państwa członkowskiego, który nadzoruje faktyczne: wyprowadzenie tych wyrobów poza terytorium Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy jest związana z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych, warunkiem jej zastosowania jest:

1.

zastosowanie e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD;

2.

złożenie we właściwym urzędzie celnym zabezpieczenia akcyzowego.

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego w złożonym wniosku wynika, że Spółka zajmuje się importem wina z Gruzji. Towar jest obejmowany procedurą składu celnego, a następnie zgłaszany partiami do procedury dopuszczenia do obrotu. Podczas składowania towaru w składzie celnym należności celno-podatkowe: cło, VAT i podatek akcyzowy są zawieszone. Zgłoszenie do procedury dopuszczenia do obrotu nakłada na firmę obowiązek odprowadzenia należnych podatków.

W wyniku działań handlowych Spółka pozyskała nowego klienta mającego swoją siedzibę i prowadzącego działalność w Unii Europejskiej. Nowy kontrahent w swoim kraju posiada zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca i chciałby kupować a następnie przemieszczać towary akcyzowe z zawieszoną akcyzą. Spółka uzyskała zezwolenie na wysyłanie importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu z zastosowaniem procedury zawieszenia procedury poboru akcyzy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W ramach praw przysługujących z tytułu zezwolenia Spółka chciałaby przywożony z Gruzji towar obejmować procedurą składu celnego (jak dotychczas), a następnie przemieszczać do innego kraju Unii Europejskiej. Przemieszczenie następowałoby z zawieszoną akcyzą w systemie EMCS.

Wątpliwości Spółki dotyczą możliwości stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy w ww. przypadku.

Z przedstawionej sytuacji wynika, że Spółka posiada zezwolenie na wysyłanie importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, tj. spełnia definicję zarejestrowanego wysyłającego. Kontrahent Spółki (mający swoją siedzibę i prowadzący działalność na terytorium w Unii Europejskiej) jest z kolei podmiotem, który w swoim kraju posiada zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca i chciałby kupować a następnie przemieszczać towary akcyzowe z zawieszoną akcyzą. Importowany towar jest obejmowany procedurą składu celnego, a następnie zgłaszany partiami do procedury dopuszczenia do obrotu. Zatem Spółka, w myśl uregulowań art. 40 ust. 2 pkt 10 lit. b ustawy, może dokonywać wysyłki z miejsca importu do innych państw członkowskich UE importowanych wyrobów akcyzowych dopuszczonych do obrotu na terytorium kraju z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Stanowisko w zakresie pytania nr 1 jest prawidłowe.

Ad. 2.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy, do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w kwocie pokrywającej powstałe albo mogące powstać zobowiązanie podatkowe albo powstałe lub mogące powstać zobowiązanie podatkowe oraz opłatę paliwową, której obowiązek zapłaty powstał albo może powstać, są obowiązane następujące podmioty:

1.

podmiot prowadzący skład podatkowy;

2.

zarejestrowany odbiorca;

3.

zarejestrowany wysyłający;

4.

podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3;

5.

podatnik, o którym mowa w art. 78 ust. 1;

6.

podmiot pośredniczący;

7.

przedstawiciel podatkowy;

8.

pośredniczący podmiot tytoniowy, z wyłączeniem przedsiębiorcy zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c;

9.

podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 1 lit.c.

W myśl art. 63 ust. 2 ustawy, zabezpieczenie akcyzowe może być złożone na czas oznaczony albo nieoznaczony, dla zagwarantowania pokrycia jednego lub wielu zobowiązań podatkowych, albo jednego lub wielu zobowiązań podatkowych oraz jednej lub wielu opłat paliwowych.

Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy, podmioty obowiązane do złożenia zabezpieczenia akcyzowego:

1.

podmiot prowadzący skład podatkowy,

2.

zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,

3.

zarejestrowany wysyłający,

4.

podmiot pośredniczący,

5.

podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3,

6.

pośredniczący podmiot tytoniowy, z wyłączeniem przedsiębiorcy zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c,

7.

podmiot reprezentujący przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 20d pkt 1 lit. c

- składają zabezpieczenie w formie zabezpieczenia generalnego w celu zagwarantowania pokrycia wielu zobowiązań podatkowych albo wielu zobowiązań podatkowych oraz wielu opłat paliwowych.

Stosownie do art. 65 ust. 2 ustawy, właściwy naczelnik urzędu celnego ustala wysokość zabezpieczenia generalnego, z uwzględnieniem ust. 3, 3a lub 3b, na poziomie równym:

1.

wysokości zobowiązań podatkowych albo zobowiązań podatkowych oraz opłat paliwowych, gdy ich kwota może zostać dokładnie obliczona przy przyjmowaniu zabezpieczenia;

2.

szacunkowej kwocie maksymalnej wynikającej z mogących powstać zobowiązań podatkowych oraz opłat paliwowych, których obowiązek zapłaty może powstać.

W myśl art. 65 ust. 5 ustawy, w przypadku gdy jest przyjmowane zabezpieczenie generalne dla zagwarantowania pokrycia zobowiązań podatkowych albo zobowiązań podatkowych oraz opłat paliwowych, których wysokość może ulec zmianie z upływem czasu, podmioty, o których mowa w ust. 1 lub 1a, są obowiązane wstępnie oszacować wysokość takiego zabezpieczenia na poziomie pozwalającym na pokrycie w każdym czasie tych zobowiązań podatkowych oraz opłat paliwowych.

Zgodnie z art. 41a ust. 1 pkt 2 ustawy, przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy rozpoczyna się z chwilą dopuszczenia wyrobów akcyzowych do obrotu w przypadkach, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 10 i 11, pod warunkiem że dane dotyczące wyrobów akcyzowych zawarte w zgłoszeniu celnym zgadzają się z danymi zawartymi w e-AD, sprawdzonym pod względem kompletności i prawidłowości danych i któremu został nadany numer referencyjny.

Stosownie do art. 41a ust. 2 ustawy, przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy kończy się z chwilą:

1.

odbioru wyrobów akcyzowych przez podmiot odbierający w przypadkach, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. a i c oraz ust. 2 pkt 1, 2, 6-9, pkt 10 lit. A-c i pkt 11 lit. a-c;

2.

wyprowadzenia wyrobów akcyzowych poza terytorium Unii Europejskiej w przypadkach, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2 lit. b oraz ust. 2 pkt 3-5, pkt 10 lit. d i pkt 11 lit. d i e.

W myśl art. 41a ust. 6 ustawy, z chwilą zweryfikowania projektu e-AD, przed przesłaniem e-AD zgodnie z art. 41b ust. 1, następuje automatyczne odnotowanie obciążenia zabezpieczenia generalnego kwotą akcyzy albo kwotą akcyzy i opłaty paliwowej, wynikającymi z ilości i rodzaju przemieszczanych wyrobów akcyzowych, innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy i opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, albo następuje automatyczne odnotowanie objęcia tych wyrobów zabezpieczeniem ryczałtowym.

Zgodnie z art. 41a ust. 7 pkt 1 ustawy, w momencie zarejestrowania w Systemie raportu odbioru - następuje automatyczne odnotowanie zwolnienia zabezpieczenia generalnego podmiotu wysyłającego z obciążenia albo automatyczne odnotowanie zwolnienia wyrobów akcyzowych z objęcia ich zabezpieczeniem ryczałtowym oraz, w przypadku odbioru na terytorium kraju wyrobów akcyzowych objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, automatyczne odnotowanie obciążenia zabezpieczenia generalnego podmiotu odbierającego kwotą akcyzy albo kwotą akcyzy i opłaty paliwowej, wynikającymi z ilości i rodzaju odebranych wyrobów akcyzowych, albo automatyczne odnotowanie objęcia tych wyrobów zabezpieczeniem ryczałtowym podmiotu odbierającego albo objęcia ich zwolnieniem z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego udzielonym podmiotowi odbierającemu.

Stosownie do § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2326), w przypadku przemieszczania przez podmiot wysyłający wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem wyrobów określonych w załączniku nr 2 do ustawy i opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy przy wykorzystaniu Systemu, ustalanie stanu wykorzystania zabezpieczenia generalnego odbywa się w sposób elektroniczny.

Wątpliwości Spółki w opisanej sytuacji dotyczą również możliwości wykorzystania zabezpieczenia, które Spółka posiada jako zarejestrowany wysyłający, do zabezpieczenia należności z tytułu podatku akcyzowego.

Z ww. przepisów wynika, że zarejestrowany wysyłający (podmiotem tym jest Spółka), w związku z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych (wina) w procedurze zawieszenia poboru akcyzy ma obowiązek złożenia zabezpieczenia akcyzowego. Spółka ma złożone zabezpieczenie w formie zabezpieczenia generalnego. Należy zauważyć, że w myśl ww. art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy, zabezpieczenie generalne składane jest m.in. przez zarejestrowanego wysyłającego - w celu pokrycia wielu zobowiązań podatkowych. Wysokość tego zabezpieczenia winna być ustalona na poziomie równym szacunkowej kwocie maksymalnej wynikającej z mogących powstać zobowiązań podatkowych, których obowiązek zapłaty może powstać. Przepisy art. 41a ust. 6 i art. 41e ust. 7 ustawy regulują natomiast moment odnotowania obciążenia i zwolnienia zabezpieczenia generalnego kwotą akcyzy. Analiza ww. przepisów prowadzi zatem do wniosku, że Spółka może już na etapie dokonywania zgłoszenia celnego do procedury dopuszczenia do obrotu wykorzystać posiadane zabezpieczenie generalne zarejestrowanego wysyłającego do zabezpieczenia kwoty należności z tytułu podatku akcyzowego.

Stanowisko w zakresie pytania nr 2 jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, wyczerpujący opis stanu faktycznego winien wynikać z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, a nie z załączonych do niego dokumentów, w związku z czym nie były one przedmiotem merytorycznej analizy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl