IPPP3/4513-107/15-2/MC

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 29 lutego 2016 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP3/4513-107/15-2/MC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 grudnia 2015 r. (data wpływu 17 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie możliwości zastosowania stawki akcyzy w wysokości 0 zł na podstawie art. 89 ust. 2 pkt 2 ustawy w przypadku wskazania na dokumencie dostawy podstawy prawnej uprawniającej do zastosowania zerowej stawki akcyzy - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie możliwości zastosowania stawki akcyzy w wysokości 0 zł na podstawie art. 89 ust. 2 pkt 2 ustawy w przypadku wskazania na dokumencie dostawy podstawy prawnej uprawniającej do zastosowania zerowej stawki akcyzy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Ilekroć mowa będzie o "USTAWIE", mowa będzie o Ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 z późn. zm.).Ilekroć mowa będzie o "NOWEJ USTAWIE" mowa będzie o Ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 z późn. zm.), uwzględniającej zmianę ujętą w Dz. U. z 2015 r. poz. 1479 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, i obowiązującej od 1 stycznia 2016 r.

Wnioskodawca zajmuje się produkcją i sprzedażą benzyn lotniczych o kodzie CN 27101231. Jest to główna gałąź działalności Wnioskodawcy. W związku produkcją w ramach głównej działalności firmy, wytwarzany jest produkt uboczny w postaci benzyny lakowej objętej kodem CN 27101221. Produkt ten, benzyna lakowa, produkowany jest we własnym składzie podatkowym.

Sprzedaż produktu dokonywana jest w dwojaki sposób:

* ze składu podatkowego dla podmiotów posiadających skład podatkowy, w oparciu o procedurę zawieszenia poboru akcyzy, oraz

* ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia akcyzy, ze stawką 0 zł, ze względu na przeznaczenie, w oparciu o art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, obowiązującym do 31 grudnia 2015 r.

W związku z wprowadzeniem nowelizacji do "USTAWY" tj. ustawy o podatku akcyzowym, która wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r., firma nabrała wątpliwości w interpretowaniu nowych przepisów ujętych w art. 89 ust. 2, a mianowicie:

Firma zamierza sprzedawać produkt, benzynę lakową, o kodzie CN 27101221, dla podmiotów niebędących składami podatkowymi, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w oparciu o dokument dostawy, zgodnie z zapisami art. 89 ust. 2 pkt 2 "NOWEJ USTAWY". Punkt ten mówi, iż:

"Stawka akcyzy na wyroby energetyczne wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł, jeżeli wyroby te są:

2. przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy ze składu podatkowego do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy, lub do składu podatkowego od podmiotu, który posiadał je w celu zużycia do tych celów"

i to ten punkt, sprawia, w mniemaniu Wnioskodawcy, problem w interpretacji przepisów.

W chwili obecnej sprzedaż odbywa się w oparciu o pośrednika, który po odbiorze towaru przelewa towar w mniejsze naczynia i odsprzedaje końcowemu klientowi. Po wejściu w życie NOWEJ USTAWY sytuacja taka stwarzać może problemy, ponieważ planowane przepisy wykluczają taką konstrukcję zdarzenia. W nowej rzeczywistości prawnej firma Wnioskodawcy sprzeda towar kupującemu, który będzie jednocześnie odbiorcą towaru. Firma Wnioskodawcy dołączy do przemieszczenia dokument dostawy, na którym zostanie wskazana podstawa prawna. Zostanie wskazany art. 89 ust. 2 pkt 2 "NOWEJ USTAWY". Odbiorca towaru potwierdzi na dokumencie dostawy odbiór towaru. Potwierdzenie odbioru będzie dokonane przez osobę uprawnioną do dokonania odbioru. Na dokumencie dostawy nie będzie żadnych adnotacji o zmianie przeznaczenia towaru. Na dalsze postępowanie odbierającego z zakupionym i odebranym towarem Wnioskodawca nie ma wpływu i nie będzie miał informacji o dalszym losie dostarczanego przez firmę Wnioskodawcy towaru.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy firma Wnioskodawcy dostarczając towar na dokumencie dostawy, na którym widnieje podstawa prawna wskazująca na cel dostarczenia towaru tj. art. 89 ust. 2 pkt 2 NOWEJ USTAWY i otrzymawszy potwierdzenie odbioru na owym dokumencie dostawy, w przypadku użycia towaru przez owego odbiorcę niezgodnie z zadeklarowaną i potwierdzoną przez odbiorcę podstawą prawną, jest uprawniona do zastosowania zerowej stawki akcyzy.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Tak, firma Wnioskodawcy dostarczając towar na dokumencie dostawy, na którym widnieje podstawa prawna wskazująca na cel dostarczenia towaru tj. art. 89 ust. 2 pkt 2 NOWEJ USTAWY i otrzymawszy potwierdzenie od odbiorcy odbioru na owym dokumencie dostawy, ma prawo do zastosowania zerowej stawki akcyzy, o której mowa w art. 89 ust. 2 NOWEJ USTAWY. Pytanie to dotyczy sytuacji, w której potencjalnie zakupu może dokonać pośrednik, który zajmuje się tylko konfekcjonowaniem towaru i dalszą odsprzedażą lub podmiot, który wykorzysta towar do innych celów niż są uprawnione. W systemie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2016 r., sytuacja zakupu przez pośrednika na dokumencie dostawy, w celu dalszej odsprzedaży, jest wykluczona, pomimo braku bezpośrednich przeciwwskazań w NOWEJ USTAWIE. NOWA USTAWA wskazuje w art. 47 ust. 1, że tylko produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, w tym opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym. Zapis ten świadczyłby, że przeładunek i konfekcjonowanie może odbywać się także poza składem podatkowym. Dlatego istnieje teoretyczna możliwość zakupu towaru przez pośrednika, który zmieni przeznaczenie towaru bez naszej wiedzy. Praktycznie, zgodnie z planowanym rozporządzeniem "w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy" taka konstrukcja zdarzenia jest wykluczona, co tym samym wyklucza możliwość sprzedaży towaru do pośrednika, który zajmuje się konfekcjonowaniem towaru i odsprzedażą zakupionego towaru do finalnych odbiorców. Świadczy o tym planowany zapis § 2.1 przytoczonego rozporządzenia.

"Dokument dostawy jest wystawiany przez:

1.

podmiot prowadzący skład podatkowy - w przypadku:

a.

przemieszczania na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, zwanych dalej "wyrobami opodatkowanymi zerową stawką akcyzy" z jego składu podatkowego do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy, zwanego dalej "zużywającym podmiotem gospodarczym".

Planowane rozporządzenie swoją treścią wykracza poza ramy prawne ujęte w ustawie, ponieważ narzuca, zdaniem Spółki, konieczność uzyskania pozwolenia na prowadzenie składu podatkowego na podmioty, które zawodowo zajmują się pośrednictwem w handlu, opierającym się na konfekcjonowaniu towaru i dalszą odsprzedażą. Wynika to z faktu, że planowane rozporządzenie daje uprawnienie do wystawiania dokumentu dostawy tylko dla posiadacza składu podatkowego. Także pomimo ustawowego obowiązku posiadania składu podatkowego jedynie dla producentów wyrobów z zerową stawką akcyzy, które są wymienione w załączniku 2, pozostałe przepisy sprawiają, iż taki wymóg powinien ciążyć i ciąży także na podmiotach świadczących usługi pośrednictwa, opierające się głównie na konfekcjonowaniu towaru i dalszą jego odsprzedażą. Pragnąc wykluczyć przedstawioną sytuację, w której podmiot kupujący może zmienić przeznaczenie towaru, Spółka przedstawia stanowisko.

Stanowisko firmy wynika z faktu, iż podpisanie odbioru wyrobu na dokumencie dostawy, bez odnotowania żadnych uwag, świadczy jednoznacznie o potwierdzeniu, iż towar ten będzie zużyty do celów zgodnych z zapisem podstawy prawnej, a tym samym do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy. Podmiot odbierający, składając podpis w momencie odbioru towaru, poświadcza prawidłowość danych zawartych w dokumencie dostawy, takich jak: rodzaj towaru, ilość odebraną, i także zapisaną w odpowiednim polu formularza podstawę prawną uprawniającą do zastosowania zwolnienia. W przypadku, gdyby któryś z elementów był niezgodny z intencją podmiotu odbierającego i stanem faktycznym odbieranych wyrobów, podmiot ten nie potwierdziłby dokumentu, ponieważ naraziłby się na zarzut poświadczenia nieprawdy lub działania na szkodę własnej spółki. Podmiot ten przyjąłby na siebie również ryzyko podatkowe jakie niesie ze sobą zadeklarowanie konkretnego sposobu zużycia. W sytuacjach, gdy podmiot nie zgadzałby się z danymi zawartymi w dokumencie dostawy, wykorzystałby możliwości odesłania wyrobu do składu podatkowego, jakie dają przepisy akcyzowe, bez przyjmowania niepotrzebnego ryzyka lub dokonałby adnotacji o rozbieżnościach.

Firma Wnioskodawcy uzyskując potwierdzenie odbioru na dokumencie dostawy spełnia wymóg formalny tj. określony w art. 89 ust. 2 pkt 2 NOWEJ USTAWY, który wskazuje warunek konieczny do zastosowania zerowej stawki akcyzy na wyroby, które są przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy ze składu podatkowego do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy, a potwierdzenie przyjęcia towaru, w mniemaniu Wnioskodawcy, daje rękojmię przeznaczenia, sprzedawanego przez niego towaru, na cele uprawnione do zastosowania zerowej stawki akcyzy. Zdaniem Wnioskodawcy, wprowadzenie dokumentu dostawy, w NOWEJ USTAWIE, do przemieszczania wyrobów z zerową stawką akcyzy, jest niejako odpowiednikiem oświadczenia strony o przeznaczeniu towaru. Podmiot potwierdzając odbiór towaru nie potwierdza tylko samego odbioru, ale zdaniem Wnioskodawcy, jednocześnie potwierdza także cel w jakim kupuje ten towar. Potwierdzenie podstawy prawnej przemieszczania towaru, a mianowicie art. 89 ust. 2 pkt 2 NOWEJ USTAWY, wskazuje, że towar ten będzie przemieszczony, zgodnie z zapisem wskazanego art. "...do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy". Co jest jednoznaczne, zdaniem Wnioskodawcy ze stwierdzeniem, że towar ten nie będzie przeznaczony do celów opałowych, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, a tym samym, takie przemieszczenie, spełnia warunki określone do zastosowania i zerowej stawki akcyzy, o których mowa w art. 89 ust. 2 NOWEJ USTAWY.

Dlatego w sytuacjach, gdy pomimo tego, że podmiot, który odebrał towar i potwierdzi na dokumencie dostawy wskazaną podstawę prawną, lecz zmieni przeznaczenie wyrobów, zdaniem Wnioskodawcy, nie może to być podstawą do uznania, że firma Wnioskodawcy utraci w takiej sytuacji prawo do zastosowania zerowej stawki akcyzy, o której mowa w art. 89 ust. 2 NOWEJ USTAWY oraz, że firma Wnioskodawcy będzie zobowiązana do uiszczenia akcyzy z powodu niezachowania warunków uprawniających do zwolnienia. Firma Wnioskodawcy nie może bowiem odpowiadać za elementy systemu kontrolowania przemieszczenia i zużycia wyrobów opodatkowanych zerową stawką akcyzy w częściach, na które nie ma wpływu, a taka sytuacja ma miejsce po odebraniu wyrobów przez odbiorcę i podpisaniu dokumentu odbioru. Akt potwierdzenia odbioru towaru jest punktem, w którym dostawca przekazuje we władanie towar odbierającemu i tym samym traci możliwość kontroli nad nim na kolejnych etapach zużycia lub obrotu. Wypełniając warunki zapisane w art. 89 ust. 2 pkt 2, tj. przesyłając ze składu podatkowego do podmiotu zużywającego należy wystawić dokument dostawy w formie i zawartości określonej w planowanym Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy oraz uzyskać od podmiotu odbierającego potwierdzenie odbioru wyrobów akcyzowych na dokumencie dostawy. Zdaniem Wnioskodawcy, w tym momencie, firma Wnioskodawcy zrobi wszystko co może, w ramach przepisów prawnych, aby uznać, że dokonała należytej staranności w identyfikowaniu kontrahenta, a nawet ewentualny fakt zmiany przeznaczenia na inne niż deklarowane przez odbiorcę, nie spowoduje, że firma Wnioskodawcy utraci prawo do zwolnienia. Innej możliwości kontrolnej nad odebranym towarem NOWA USTAWA nie przewiduje, a także firma Wnioskodawcy nie ma.

Dodatkowo, zauważyć należy, że w ustawie o podatku akcyzowym, w kształcie obowiązującym od 1 stycznia 2016 r., pomimo zawartego w art. 8 ust. 2 pkt 1b przepisu, że przedmiotem opodatkowania jest również użycie wyrobów akcyzowych objętych określoną stawką związaną z jej przeznaczeniem, w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania określonej stawki akcyzy, to brak jest prawnej podstawy do naliczenia akcyzy innej niż 0 zł. Ponieważ art. 89 ust. 2d wskazuje, że "Stawka akcyzy w przypadku ubytków lub całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, wynosi 1822,00 zł/I 000 litrów, a w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15°C jest równa lub wyższa od 890 kilogramów/metr sześcienny - 2047,00 zł/1000 kilogramów", odnosi się do sytuacji powstania ubytku lub całkowitego zniszczenia, a nie do niespełnienia warunków, o których mowa w art. 89 ust. 2 NOWEJ USTAWY.

Dlatego, zważywszy na powyższe, zdaniem Wnioskodawcy sprzedając towar podmiotowi, który potwierdzi odbiór towaru na dokumencie dostawy, ze wskazaną podstawą prawną uprawniającą do zastosowania zerowej stawki akcyzy, a który zużyje go w sposób nieuprawniony lub niezgodny z zadeklarowaną podstawą prawną uprawniającą do zastosowania wskazanej stawki akcyzy, ma prawo do zastosowania zerowej stawki akcyzy, ponieważ, zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, odbyła się z zachowaniem warunków uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy i nie można tutaj mówić o złamaniu art. 8 ust. 2 pkt 3 NOWEJ USTAWY.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W myśl art. 86 ust. 1 pkt 2 do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby energetyczne objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715.

Stosownie do art. 89 ust. 2 pkt 2 ustawy stawka akcyzy na wyroby energetyczne wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł, jeżeli wyroby te są przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy ze składu podatkowego do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy, lub do składu podatkowego od podmiotu, który posiadał je w celu zużycia do tych celów.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 18a ustawy dokument dostawy to dokument, na podstawie którego przemieszcza się na terytorium kraju wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyroby energetyczne wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

W myśl § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2285), zwanego dalej "rozporządzeniem", rozporządzenie określa wzór i sposób stosowania dokumentu dostawy, w tym w przypadkach, o których mowa w art. 31a ust. 5, art. 42 ust. 1a i 1b oraz w art. 89 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej "ustawą", oraz podmioty, które wystawiają dokument dostawy.

Stosownie do § 2 ust. 11 rozporządzenia wzór dokumentu dostawy określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Wzór dokumentu dostawy zawiera pole 11 "wyroby akcyzowe stanowiące przedmiot dostawy", w którym w kolumnie 6 należy wpisać "Przeznaczenie uprawniające do zwolnienia lub zastosowania zerowej stawki akcyzy (krótki opis i podst. prawna)".

Z okoliczności przedmiotowej sprawy wynika, że Wnioskodawca zajmuje się produkcją i sprzedażą benzyn lotniczych o kodzie CN 2710 12 31. Jest to główna gałąź działalności Wnioskodawcy. W związku produkcją w ramach głównej działalności firmy, wytwarzany jest produkt uboczny w postaci benzyny lakowej objętej kodem CN 2710 12 21. Produkt ten, benzyna lakowa, produkowany jest we własnym składzie podatkowym. Wnioskodawca zamierza sprzedawać produkt, benzynę lakową, o kodzie CN 2710 12 21, dla podmiotów niebędących składami podatkowymi, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w oparciu o dokument dostawy, zgodnie z zapisami art. 89 ust. 2 pkt 2 ustawy. Wnioskodawca sprzeda towar kupującemu, który będzie jednocześnie odbiorcą towaru. Wnioskodawca dołączy do przemieszczenia dokument dostawy, na którym zostanie wskazana podstawa prawna. Zostanie wskazany art. 89 ust. 2 pkt 2 ustawy. Odbiorca towaru potwierdzi na dokumencie dostawy odbiór towaru. Potwierdzenie odbioru będzie dokonane przez osobę uprawnioną do dokonania odbioru. Na dokumencie dostawy nie będzie żadnych adnotacji o zmianie przeznaczenia towaru. Na dalsze postępowanie odbierającego z zakupionym i odebranym towarem Wnioskodawca nie ma wpływu i nie będzie miał informacji o dalszym losie dostarczanego przez Wnioskodawcę towaru.

Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do ustalenia czy dostarczając towar na dokumencie dostawy, na którym widnieje podstawa prawna wskazująca na cel dostarczenia towaru tj. art. 89 ust. 2 pkt 2 ustawy i otrzymawszy potwierdzenie odbioru na owym dokumencie dostawy, w przypadku użycia towaru przez owego odbiorcę niezgodnie z zadeklarowaną i potwierdzoną przez odbiorcę podstawą prawną, Wnioskodawca jest uprawniony do zastosowania zerowej stawki akcyzy.

Cytowany powyżej przepis art. 89 ust. 2 pkt 2 ustawy uprawnia do zastosowania zerowej stawki akcyzy w odniesieniu do wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy (innych niż określone w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy, dla których została określona pozytywna stawka akcyzy) przeznaczonych do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, jeżeli wyroby te są między innymi przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy ze składu podatkowego do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie uprawniony do zastosowania stawki akcyzy w wysokości 0 zł w przypadku, gdy otrzyma od odbiorcy potwierdzenie odbioru towaru (benzyny lakowej o kodzie CN) 2710 12 21) na dokumencie dostawy, na którym widnieje podstawa prawna wskazująca na cel dostarczenia towaru, tj. art. 89 ust. 2 pkt 2 ustawy. Jak wskazano powyżej jednym z warunków umożliwiających zastosowanie zerowej stawki akcyzy na podstawie art. 89 ust. 2 pkt 2 ustawy jest przemieszczenie wyrobów na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy ze składu podatkowego po podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy. Dokument dostawy powinien zawierać elementy wskazane we wzorze dokumentu dostawy (załącznik nr 1 do rozporządzenia). Na dokumencie dostawy dołączonym do przemieszczanych wyrobów akcyzowych musi znaleźć się między innymi wskazanie przeznaczenia uprawniającego do zastosowania zerowej stawki akcyzy tj. krótki opis i podstawa prawna. W analizowanej sprawie Wnioskodawca zamierza sprzedawać benzynę lakową o kodzie CN 2710 12 21 dla podmiotów niebędących składami podatkowymi. Wnioskodawca dołączy do przemieszczanych wyrobów dokument dostawy, na którym zostanie wskazana podstawa prawna tj. art. 89 ust. 2 pkt 2 ustawy. Zatem stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie wskazanie na dokumencie dostawy jedynie podstawy prawnej tj. art. 89 ust. 2 pkt 2 ustawy nie jest wystarczające aby uznać, że dokument ten zawiera wskazane w prawidłowy sposób dane, o których mowa w pozycji 11 kolumnie 6 wzoru dokumentu dostawy stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia. Zgodnie bowiem ze wzorem dokumentu dostawy na przedmiotowym dokumencie winno być określone przeznaczenie uprawniające do zastosowania zerowej stawki akcyzy poprzez wskazanie krótkiego opisu oraz podstawy prawnej. Tym samym na dokumencie dostawy w pozycji 11 kolumnie 6 należy zamieścić krótki opis wskazujący przeznaczenie przemieszczanych wyrobów tj. wskazanie do jakich celów zostaną przeznaczone wyroby akcyzowe będące przedmiotem dostawy oraz podać podstawę prawną uprawniającą do zastosowania zerowej stawki akcyzy. Zatem wskazanie na dokumencie dostawy jedynie podstawy prawnej tj. art. 89 ust. 2 pkt 2 ustawy nie spełnia wymogów określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia. W treści dokumentu dostawy dołączonego do przemieszczanych wyrobów akcyzowych winno być wskazane przeznaczenie uprawniające do zastosowania zerowej stawki akcyzy poprzez podanie krótkiego opisu oraz podstawy prawnej.

Zatem w analizowanym przypadku Wnioskodawca dostarczając towar na dokumencie dostawy, na którym widnieje podstawa prawna wskazująca na cel dostarczenia towaru tj. art. 89 ust. 2 pkt 2 ustawy i otrzymawszy potwierdzenie odbioru na owym dokumencie dostawy, w przypadku użycia towaru przez owego odbiorcę niezgodnie z zadeklarowaną i potwierdzoną przez odbiorcę podstawą prawną, Wnioskodawca nie będzie uprawniony do zastosowania zerowej stawki akcyzy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl