Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 2 grudnia 2015 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP3/4512-944/15-2/ISK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2015 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Warszawie 13 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania 0% stawki podatku od towarów i usług dla dostaw monitorów interaktywnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania 0% stawki podatku od towarów i usług dla dostaw monitorów interaktywnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka Sp. J., która w swojej ofercie posiada monitory interaktywne rożnych marek, zamierza skierować swoją ofertę wyżej wskazanych produktów bezpośrednio dla placówek oświatowych. Odbiorcą końcowym oferowanego przez Firmę sprzętu audiowizualnego są przedszkola i szkoły. Wnioskodawca będzie dokonywał sprzedaży monitorów interaktywnych bezpośrednio na rzecz przedszkoli i szkół wystawiając na te placówki faktury.

Podstawą do zastosowania preferencyjnej stawki podatku 0% w przypadku sprzedaży sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych jest przede wszystkim zaliczenie dostarczanych towarów do określonych grup towarowych wymienionych w załączniku nr 8 w zw. z art. 83 ust. 1 pkt 26 do Ustawy o VAT. Zgodnie z jego zapisem preferencyjną stawką 0% objęte są następujące towary:

1.

jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych,

2.

drukarki,

3.

skanery,

4.

urządzenia komputerowe do pism Braillea (dla osób niewidomych i niedowidzących),

5.

urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

Katalog towarów, co do których mają zastosowanie przepisy art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, został przez ustawodawcę określony w sposób dosyć szeroki i jednoznacznie nie precyzuje, czy wyżej wymieniony sprzęt może być objęty stawką 0% VAT.

W związku z zaistniałą sytuacją firma Spółka Sp. J. zwróciła się do Urzędu Statystycznego w Łodzi o zaklasyfikowanie monitorów interaktywnych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług na podstawie załączonego poniżej opisu:

1. Monitory interaktywne z wbudowanym na stałe komputerem.

Monitor wraz z wbudowanym komputerem może być obsługiwany przy pomocy podłączonej myszki i klawiatury bądź też dotykowo. Monitor ten można uznać za "zestaw komputera stacjonarnego", gdyż w wersji z wbudowanym komputerem PC z systemem Windows jest zestawem stacjonarnym (jako montowany na stałe na ścianie), do którego podłącza się mysz i klawiaturę.

2. Monitory interaktywne bez wbudowanego komputera.

Są to urządzenia, które w zależności od modelu, posiadają różnorodne złącza, umożliwiające podłączenie sygnałów z urządzeń zewnętrznych takich jak komputer. Ich funkcjonalność jest taka sama jak monitorów komputerowych, ale posiadają większą przekątną oraz dodatkową możliwość sterowania dotykowego komputerem podłączonym do monitora.

Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi poinformował, że zgodnie z zasadami metodycznymi PKWiU wymieniony monitor interaktywny z wbudowanym komputerem (tworzące razem konstrukcyjnie i nierozerwalnie jeden wyrób) oraz monitor interaktywny, nieposiadający własnej wbudowanej jednostki komputerowej umożliwiającej zapisywanie i przetwarzanie danych, wykorzystywany do współpracy z zewnętrznym komputerem, mieszczą się w grupowaniu PKWiU 26.20.1 "Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych".

Przy dostawie monitorów interaktywnych do placówek oświatowych firma zamierza stosować stawkę VAT 0%. Wnioskodawca pragnie upewnić się, iż taka sytuacja jest zgodna z ustawą, by móc skorzystać z tej ulgi.

W związku z dostawą na rzecz placówek oświatowych opisanych we wniosku monitorów interaktywnych Wnioskodawca - firma Spółka Sp. J. będzie posiadała stosowne zamówienie potwierdzone przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową zgodnie z odrębnymi przepisami oraz przekaże kopię ww. dokumentu do właściwego urzędu skarbowego (art. 83 ust. 14-15 Ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy monitor interaktywny z wbudowanym komputerem oraz monitor interaktywny nieposiadający własnej wbudowanej jednostki komputerowej, można uznać za towar mieszczący się w klasyfikacji Załącznika nr 8, a co za tym idzie - czy przy ich dostawie bezpośrednio do placówek oświatowych będzie przysługiwać prawo do stosowania stawki 0% VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, Firma Spółka Sp. J. to wyspecjalizowany sprzedawca sprzętu prezentacyjnego. Artykuły są sprzedawane bezpośrednio klientom końcowym, w tym także placówkom oświatowym.

Obecnie ośrodki edukacji wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, uczniów i nauczycieli dążą do poszerzenia oferty edukacyjnej o nowoczesne środki dydaktyczne, rozbudowując i modernizując infrastrukturę informatyczną. Nowoczesne urządzenia (takie jak wspomniane monitory interaktywne) stanowią doskonałe narzędzie w pracy nauczyciela, poprawiając jakość nauczania oraz poszerzając umiejętności uczniów i kadry pedagogicznej.

Zdaniem Wnioskodawcy monitor interaktywny można zaliczyć do towarów wymienionych w Załączniku 8 do Ustawy. Monitor interaktywny z wbudowanym komputerem lub bez wbudowanego komputera, to połączenie profesjonalnego monitora oraz tablicy interaktywnej. Działają one jak duże panele dotykowe i obsługują wszystkie aplikacje zainstalowane na komputerze. Urządzenia, których zapytanie dotyczy, to monitory interaktywne o różnych przekątnych. Są to rozwiązania takie same w funkcjonalności jak monitory komputerowe, tylko posiadające większą przekątną i dodatkową funkcjonalność w postaci możliwości sterowania dotykowego komputerem wbudowanym lub podłączonym do monitora.

Kierując się powyższym, monitor interaktywny mieści się w grupie "jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych".

Dodatkowo, towary wymienione w Załączniku 8 do Ustawy należą do grupy głównej 26 wg PKWiU, a zgodnie z decyzją Urzędu Statystycznego w Łodzi monitor interaktywny stanowi jej podgrupę (26.20.1).

Zgodnie z powyższym, Wnioskodawca ma podstawy sądzić, iż można zastosować stawkę 0% dla dostawy monitorów interaktywnych do placówek oświatowych przy jednoczesnym spełnieniu warunków określonych w art. 83 ust. 14-15 Ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W świetle art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Podstawowa stawka podatku, stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym, na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział możliwość opodatkowania niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zastosowania zwolnienia od podatku.

I tak, na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego:

a.

dla placówek oświatowych,

b.

dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym

c.

przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13-15.

Stosownie do art. 83 ust. 13 ustawy opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy.

W załączniku nr 8 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, wymienione zostały:

1. Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych,

2. Drukarki,

3. Skanery,

4. Urządzenia komputerowe do pism Braille'a (dla osób niewidomych i niedowidzących),

5. Urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

W myśl art. 83 ust. 14 ustawy dokonujący dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26, stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem:

1.

posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a;

2.

posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówce oświatowej oraz posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit.b.

Dostawca obowiązany jest przekazać kopię dokumentów, o których mowa w ust. 14, do właściwego urzędu skarbowego - art. 83 ust. 15 ustawy.

W tym miejscu zaznaczyć należy, że przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze (art. 43 ust. 9 ustawy).

Z przestawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, który w swojej ofercie posiada monitory interaktywne różnych marek, zamierza skierować swoją ofertę wskazanych produktów bezpośrednio dla placówek oświatowych. Odbiorcą końcowym oferowanego przez Firmę sprzętu audiowizualnego są przedszkola i szkoły. Wnioskodawca będzie dokonywał sprzedaży monitorów interaktywnych bezpośrednio na rzecz przedszkoli i szkół wystawiając na te placówki faktury.

W celu zastosowania do tej dostawy preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0%, Wnioskodawca zwrócił się do Urzędu Statystycznego o zaklasyfikowanie monitorów interaktywnych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, na podstawie opisu:

1. Monitory interaktywne z wbudowanym na stałe komputerem.

Monitor wraz z wbudowanym komputerem może być obsługiwany przy pomocy podłączonej myszki i klawiatury bądź też dotykowo. Monitor ten można uznać za "zestaw komputera stacjonarnego", gdyż w wersji z wbudowanym komputerem PC z systemem Windows jest zestawem stacjonarnym (jako montowany na stałe na ścianie), do którego podłącza się mysz i klawiaturę.

2. Monitory interaktywne bez wbudowanego komputera.

Są to urządzenia, które w zależności od modelu, posiadają różnorodne złącza, umożliwiające podłączenie sygnałów z urządzeń zewnętrznych takich jak komputer. Ich funkcjonalność jest taka sama jak monitorów komputerowych, ale posiadają większą przekątną oraz dodatkową możliwość sterowania dotykowego komputerem podłączonym do monitora.

Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi poinformował, że zgodnie z zasadami metodycznymi PKWiU wymieniony monitor interaktywny z wbudowanym komputerem (tworzące razem konstrukcyjnie i nierozerwalnie jeden wyrób) oraz monitor interaktywny, nieposiadający własnej wbudowanej jednostki komputerowej umożliwiającej zapisywanie i przetwarzanie danych, wykorzystywany do współpracy z zewnętrznym komputerem, mieszczą się w grupowaniu PKWiU 26.20.1 "Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych".

W związku z dostawą na rzecz placówek oświatowych opisanych monitorów interaktywnych, Wnioskodawca będzie posiadał stosowne zamówienie potwierdzone przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz przekaże kopię ww. dokumentu do właściwego urzędu skarbowego.

W związku z przedstawionym powyżej opisem zdarzenia przyszłego, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości zastosowania preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0% do dostawy monitorów interaktywnych, z wbudowanym komputerem oraz nieposiadających własnej wbudowanej jednostki komputerowej.

Podstawą do zastosowania preferencyjnej stawki podatku 0% w przypadku dostaw sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych będzie przede wszystkim zaliczenie dostarczanych towarów do określonych grup towarowych wymienionych w powołanym załączniku nr 8 do ustawy. Katalog towarów, co do których ma zastosowanie przepis art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, został przez ustawodawcę określony w sposób szeroki, ponieważ wymieniono w nim grupy towarów bez podania szczegółowego oznaczenia Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, jednakże jest to katalog zamknięty, co oznacza, że ustawodawca nie przewidział w tym przypadku jakichkolwiek wyjątków, ani interpretacji rozszerzających.

Z powyższego wynika, że nie każdy sprzęt komputerowy będzie opodatkowany 0% stawką podatku, lecz tylko i wyłącznie wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy.

Dokonując zatem analizy przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego w kontekście powołanych przepisów mających zastosowanie w niniejszej sprawie zdaniem tut. Organu monitory interaktywne z wbudowanym na stałe komputerem, które mogą być obsługiwane przy pomocy podłączonej myszki i klawiatury bądź dotykowo, można uznać za "zestaw komputera stacjonarnego", gdyż w wersji z wbudowanym komputerem PC z systemem Windows jest montowany na stałe w ścianie. Natomiast monitory interaktywne bez wbudowanego komputera, posiadające różnorodne złącza, umożliwiające podłączenie sygnałów z urządzeń zewnętrznych należy zaliczyć do grupy monitorów komputerowych.

Ponadto, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, warunkiem zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla dostawy sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych jest posiadanie przez dostawcę stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami (art. 83 ust. 14 ustawy). Dostawca zobowiązany jest także przekazać kopię ww. dokumentu do właściwego urzędu skarbowego (art. 83 ust. 15 ustawy).

Jak poinformował Wnioskodawca, w przypadku dostawy na rzecz przedszkoli i szkół ww. monitorów interaktywnych, spełni on wskazane powyżej warunki.

Podsumowując, monitor interaktywny z wbudowanym komputerem oraz monitor interaktywny nieposiadający własnej wbudowanej jednostki komputerowej można uznać za towar mieszczący się w klasyfikacji załącznika nr 8. Tym samym, w przedmiotowej sprawie wszystkie warunki niezbędne do zastosowania preferencyjnej stawki podatku w wysokości 0% zostaną spełnione, zatem przy jego dostawie bezpośrednio do placówek oświatowych Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do stosowania stawki 0% VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zmiana któregokolwiek z elementów przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego lub zmiana stanu prawnego powodują, że interpretacja traci ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl