IPPP3/4512-928/15-4/JŻ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 19 lutego 2016 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP3/4512-928/15-4/JŻ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 3 listopada 2015 r. (data wpływu 9 listopada 2015 r.), uzupełnionym w dniu 11 stycznia 2016 r. (data wpływu 13 stycznia 2016 r.), na wezwanie tut. Organu z dnia 30 grudnia 2015 r. (skutecznie doręczone dnia 4 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do dostaw telefonów komórkowych z akcesoriami dokonywanych w ramach umowy ramowej oraz powstania obowiązku podatkowego w przypadku gdy umowy wykonawcze (zamówienia) nie będą realizowane przez jednostki organizacyjne/budżetowe/ pomocnicze zamawiającego (kontrahenta) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do dostaw telefonów komórkowych z akcesoriami dokonywanych w ramach umowy ramowej oraz powstania obowiązku podatkowego w przypadku gdy umowy wykonawcze (zamówienia) nie będą realizowane przez jednostki organizacyjne/budżetowe/pomocnicze zamawiającego (kontrahenta). Wniosek został uzupełniony w dniu 11 stycznia 2016 r. (data wpływu 13 stycznia 2016 r.), na wezwanie tut. Organu z dnia 30 grudnia 2015 r. (skutecznie doręczone dnia 4 stycznia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (dalej jako: "Spółka" lub "Wnioskodawca") jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Spółka jest operatorem telefonii komórkowej. Spółka świadczy m.in. usługi telekomunikacyjne oraz dostarcza i sprzedaje sprzęt niezbędny w celu korzystania z usług telekomunikacyjnych, w tym sprzęt klasyfikowany do pozycji poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy o VAT. Spółka kieruje swoją ofertę zarówno do podmiotów będących podatnikami VAT czynnymi, jak i do podmiotów nie będących podatnikami VAT czynnymi.

W ramach swojej działalności Spółka składa oferty w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych na świadczenie usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych. W związku z dostawą telefonów komórkowych przedmiotem dostawy (razem z telefonami) są też akcesoria: kable USB, zestawy słuchawkowe oraz ładowarki samochodowe.

Przedmiotowe postępowania mogą być prowadzone na podstawie przepisu art. 99 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm., zwana dalej "ustawą Pzp"), zgodnie z którym "Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem."

Natomiast definicja legalna umowy ramowej zawarta jest w art. 2 pkt 9a ustawy Pzp. Przez umowę ramową należy rozumieć zawartą między zamawiającym a jednym lub większą liczbą wykonawców umowę, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i - jeżeli zachodzi taka potrzeba - przewidywanych ilości. W ustawie wyraźnie przesądza się, iż umowa ramowa określa warunki zamówień, które w oznaczonym okresie mogą zostać udzielone przez zamawiającego. Skorzystanie z możliwości udzielenia zamówienia objętego przedmiotem umowy ramowej jest wyłącznie uprawnieniem zamawiającego. Warto również zwrócić uwagę na brzmienie art. 100 Pzp, który stanowi, iż umowę ramową zawiera się na okres nie dłuższy niż 4 lata, z tym że ze względu na przedmiot zamówienia i szczególny interes zamawiającego umowa taka może być zawarta na okres dłuższy.

Reasumując celem umowy ramowej jest ustalenie warunków dotyczących zamówień, jakie mogą być udzielone w oznaczonym okresie. Przy czym udzielając zamówienia, zamawiający może dokonać zmiany warunków zamówienia w stosunku do określonych w umowie ramowej, jeżeli zmiana ta nie jest istotna.

Z powyższego wynika więc, że efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 99 ustawy Pzp w ramach, którego Spółka złoży ofertę, będzie zawarcie umowy ramowej w rozumieniu art. 2 pkt 9a ustawy Pzp ("Umowa ramowa") na podstawie której będą mogły być zawierane umowy wykonawcze (składane zamówienia). Niekiedy ze względu na specyfikę zamawiającego (np. gminy) poszczególne umowy wykonawcze (zamówienia) mogą być realizowane przez jednostki organizacyjne / jednostki budżetowe zamawiającego, które nie posiadają odrębnej osobowości prawnej, przykładowo takimi jednostkami w przypadku zamówień składanych przez gminy mogą być Straż Miejska, Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, Zarząd Terenów Publicznych, placówki oświatowe i kulturalne nie posiadające osobowości prawnej, itp. Niemniej jednak zarówno stroną umowy ramowej, jak i zamówień (umów wykonawczych) udzielanych na jej podstawie będzie każdorazowo zamawiający. Zarówno stroną umowy ramowej, jak i zamówień udzielanych na jej podstawie będzie każdorazowo zamawiający, który będzie posiadał status podatnika VAT czynnego.

Z Umowy ramowej (względnie załączników do niej) stanowiącej element Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będzie wynikała przewidywana (szacowna) ilość sztuk telefonów jakie zamierza nabyć zamawiający, z której to będzie wynikać (w zestawieniu z cenami telefonów proponowanymi przez oferentów), że przewidywana wartość telefonów jakie zamierza nabyć zamawiający przekroczy wartość 20.000 zł netto.

Nie jest przewidywane podpisywanie odrębnego oświadczenia potwierdzającego, że wartość Umowy ramowej, rozumiana jako wartość telefonów jakie zamierza nabyć zamawiający w ramach Umowy ramowej, przekroczy wartość 20.000 zł netto.

W uzupełnieniu wniosku Spółka poinformowała, że przedmiotem dostaw są (będą) telefony komórkowe czołowych producentów. W obrocie na rynku standardowo sprzedawanym telefonom towarzyszą słuchawki, przewód USB, ładowarka, instrukcja opakowane w jedno zbiorcze pudełko. Spółka jako operator telekomunikacyjny dostarcza i sprzedaje sprzęt niezbędny do korzystania z usług telekomunikacyjnych, zatem w pierwszej kolejności nie będąc producentem nabywa na rynku telefony (zestawy) i w takiej postaci je odsprzedaje do klienta końcowego. Zatem dostarczone przez Spółkę ww. zestawy należy klasyfikować w grupowaniu PKWiU 26.30.22.0. Powyższe znajduje potwierdzenie w wyjaśnieniach zawartych w broszurze opublikowanej przez Ministerstwo Finansów pt.: "Zmiany w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT" str. 4.

W kwestii na jaki czas będą zawierane umowy ramowe, Spółka podtrzymując opis zdarzenia przedstawiony w stanie faktycznym wyjaśnia, że umowy ramowe zawierane będą na czas określony nie dłuższy niż 4 lata. Zatem umowy których dotyczy pytanie zawierają horyzont czasowy w ramach którego będą dokonywane dostawy towarów wymienionych w poz. 28a- 28c załącznika nr 11 do ustawy o VAT. Jednocześnie Spółka wyjaśnia, iż z umów ramowych o których mowa wyżej będzie wynikać, że planowana wielkość dostaw towarów wymienionych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy o VAT przekroczy 20 000 zł (bez podatku VAT).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że zarówno stroną Umowy ramowej, jak i zamówień udzielanych na jej podstawie będzie każdorazowo zamawiający, który będzie posiadał status podatnika VAT czynnego. Przykładowo jeśli zamawiającym jest (będzie) Miasto, zarówno stroną umowy ramowej, jak i zamówień udzielanych na jej podstawie będzie każdorazowo Miasto bez względu na to, że dostawy będą realizowane do jednostek pomocniczych miasta które to nie posiadają odrębnej osobowości prawnej, czy też innych jednostek nieposiadających odrębnej osobowości / jednostek budżetowych Miasta, takich jak np. Straż Miejska, Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, Zarząd Terenów Publicznych etc. Zatem jak zostało wskazane w stanie faktycznym stroną umowy ramowej, jak i zamówień udzielanych na jej podstawie będzie każdorazowo zamawiający.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (pytanie nr 2 ostatecznie sformułowane w odpowiedzi na wezwanie tut. Organu).:

1. Czy w przypadku zawarcia Umowy ramowej dokonywanie dostaw telefonów komórkowych z akcesoriami (kabel USB, ładowarka samochodowa, zestawy słuchawkowe) na podstawie odrębnych umów wykonawczych (zamówień), będzie podlegało dyspozycji art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT w zw. z art. 17 ust. 1c ustawy o VAT, a w konsekwencji począwszy od pierwszej dostawy ww. towarów zastosowanie będzie miał mechanizm odwrotnego obciążenia VAT.

2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie postawione w punkcie pierwszym, czy wybór oferty Spółki, w następstwie czego będą dokonywane dostawy towary wymienione w poz. 28b załącznika nr 11 do ustawy o VAT, nie będzie prowadził do powstania u Spółki obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który to powstanie u zamawiającego.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad 1

W przypadku zawarcia Umowy ramowej na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przewidującej, że łączna wartość telefonów jakie zamierza nabyć zamawiający przekroczy wartość 20.000 zł netto, dokonywanie dostaw telefonów komórkowych z akcesoriami (kabel USB, ładowarka samochodowa, zestawy słuchawkowe) będzie podlegało dyspozycji art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT w zw. z art. 17 ust. 1c ustawy o VAT. W konsekwencji powyższego, począwszy od pierwszej dostawy towarów wymienionych w złączniku nr 11 do ustawy, realizowanej na podstawie odrębnej umowy wykonawczej (zamówienia) zastosowanie będzie mieć mechanizm odwrotnego obciążenia VAT.

UZASADNIENIE

Uwagi ogólne

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT "Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, z zastrzeżeniem ust. 1c, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a.

dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,

b.

nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

c.

dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122.

Natomiast zgodnie z art. 17 ust. 1c ustawy o VAT "W przypadku dostaw towarów wymienionych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy przepis ust. 1 pkt 7 stosuje się, jeżeli łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20.000 zł".

Jak więc wynika z powyższego kluczowe dla prawidłowego stosowania art. 17 ust. 1c, a więc również art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT jest ustalenie zakresu pojęcia "Jednolita gospodarczo transakcja".

Za jednolitą gospodarczo transakcję w rozumieniu art. 17 ust. 1c ustawy o VAT zasadniczo uznaje się "transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw towarów wymienionych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy" (art. 17 ust. 1d ustawy o VAT).

Powyższe oznacza, że jednolitą gospodarczo transakcją jest umowa, której przedmiotem jest dostawa towarów wymienionych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy o VAT.

Powyższe z kolei oznacza, że kluczowym dla prawidłowego stosowania art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT jest pojęcie "umowa", które jednak nie zostało zdefiniowane w przepisach ustawy o VAT. W związku z tym konieczne jest odwołanie się do rozumienia tego pojęcia w języku potocznym oraz w innych gałęziach prawa, posługujących się tym pojęciem.

W związku z tym należy wskazać, że za sjp.pwn.pl umowa jest to "pisemne lub ustne porozumienie stron, mające na celu ustalenie wzajemnych praw i obowiązków; też: dokument, w którym są określone te prawa".

Natomiast na gruncie prawa cywilnego przyjmuje się, że umowa jest to stan faktyczny polegający na złożeniu dwóch lub więcej zgodnych oświadczeń woli (konsens) zmierzających do powstania, uchylenia lub zmiany uprawnień i obowiązków podmiotów składających te oświadczenia woli.

Z powyższego wynika więc, że o istnieniu i kształcie (w tym również jej wartości) umowy decydują zgodne oświadczenia jej stron, a intencje (w szczególności wyrażone weryfikowalnie wprost na piśmie) są kluczowe dla oceny istnienia jednolitej gospodarczo transakcji (umowy) oceny jej wartości (zakresu dostaw podlegających zaliczeniu do jednolitej gospodarczo transakcji).

Dla prawidłowego zastosowania analizowanych przepisów kluczowe jest również ustalenie celu tych regulacji, który w uzasadnieniu do ustawy wprowadzającej przedmiotowe przepisy został określony następująco: Niniejszy projekt ustawy przewiduje również rozszerzenie, ale i doprecyzowanie, przepisów w zakresie tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia dla niektórych towarów (ang. reverse charge mechanism), w celu zapewnienia większej skuteczności i uszczelnienia systemu VAT za pomocą tego instrumentu. W związku z potwierdzeniem występowania nadużyć w rozliczaniu VAT niezbędne jest przede wszystkim objęcie tym mechanizmem kolejnych towarów. Ponadto zasadne jest wprowadzenie w zakresie tego mechanizmu zmian mających na celu pełniejszą realizację zasady neutralności i proporcjonalności podatku VAT. Ustanowienie limitu 20 000 zł dla transakcji ma na celu ułatwienie podatnikom stosowania tego limitu przez powiązanie go z transakcją zamiast np. z limitem dziennym (którego stosowanie w ocenie wyrażonej w zgłoszonych uwagach stanowiło znaczne utrudnienie). Mając jednak na względzie konieczność przeciwdziałania unikaniu stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia (np. przez sztuczne dzielenie transakcji w celu ominięcia warunku nieprzekraczania określonej kwoty wartości transakcji), należy podkreślić, że spełnianie warunku stosowania limitu będzie podlegało obiektywnej ocenie z uwzględnieniem całokształtu występujących w danej sytuacji okoliczności. Dlatego też proponuje się wprowadzić pojęcie jednolitej gospodarczo transakcji, co pozwoli zapobiegać unikaniu zastosowania mechanizmu odwróconego obciążenia."

Z powyższego wynikają wprost następujące istotne dla zastosowania przedmiotowych przepisów zamiary ustawodawcy:

* mechanizm odwrotnego obciążenia ma w założeniu prowadzić do uszczelnienia systemu VAT - a więc zastosowanie odwrotnego obciążenia jest sytuacją pożądaną przez ustawodawcę, a nie wyjątkiem postrzeganym przez ustawodawcę jako niekorzystny;

* zastosowanie owego mechanizmu powinno się odbywać z poszanowaniem zasady neutralności i proporcjonalności podatku VAT - oznacza to w szczególności, że zastosowanie mechanizmu nie powinno prowadzić do sytuacji w której podatnicy będą ponosić konsekwencje działań podmiotów trzecich na które nie wyrażali zgody i nie powinno ich narażać na nadmierne dodatkowe obciążenia administracyjne;

* ustanowienie limitu 20.000 zł dla transakcji ma ułatwić podatnikom stosowanie mechanizmu reverse charge;

* pojęcie jednolitej gospodarczo transakcji winno zapobiegać unikaniu zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia - co potwierdza, że zastosowanie odwrotnego obciążenia jest sytuacją pożądaną przez ustawodawcę, a nie wyjątkiem postrzeganym przez ustawodawcę jako niekorzystny.

Należy również zwrócić uwagę, że w przypadku dostawy telefonów komórkowych z akcesoriami o których mowa w stanie faktycznym, całość przedmiotu dostawy powinna być oceniana poprzez pryzmat telefonów komórkowych, tj. kwalifikacja podatkowa dostawy telefonów komórkowych będzie decydowała o kwalifikacji podatkowej dostawy akcesoriów. Takie stanowisko wynika z faktu, że przedmiotowe telefony komórkowe z akcesoriami tworzą zestaw w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Mianowicie, zgodnie z pkt 7.2. Zasad metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług "Przy zaliczaniu produktów do określonego grupowania PKWiU 2008 należą posługiwać się:

* niniejszymi zasadami metodycznymi,

* nazwami grupowań końcowych PKWiU 2008,

* wyjaśnieniami i wskazówkami zawartymi w osobnych wydawnictwach: "Wyjaśnienia do Taryfy Celnej" wydane rozporządzeniem Ministra Finansów oraz "Noty wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich" publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria C,

* ogólnymi regułami interpretacji Nomenklatura Scalonej (CN)"

Natomiast w Ogólnej Regule Interpretacji Nomenklatury Scalonej 3b czytamy, że "Jeżeli stosując regułę 2 b) lub z innego powodu, towary na pierwszy rzut oka są klasyfikowalne do dwóch lub więcej pozycji, klasyfikacji należy dokonać w następujący sposób:

* mieszaniny, wyroby złożone składające się z różnych materiałów lub wytworzone z różnych składników oraz wyroby pakowane w zestawy do sprzedaży detalicznej, które nie mogą być klasyfikowane przez powołanie się na regułę 3 a), należy klasyfikować tak, jak gdyby składały się one z materiału lub składnika, który nadaje im ich zasadniczy charakter, o ile takie kryterium jest możliwe do zastosowania.

W związku z powyższym należy zauważyć, że akcesoria wskazane w stanie faktycznym nie są samodzielne, tj. nie mogą być wykorzystane bez użycia telefonu komórkowego.

Należy również zauważyć, że ze względu na sprzedaż towarów wskazanych w stanie faktycznym łącznie, nie jest ekonomicznie opłacalne (z punktu widzenia konsumenta) nabywanie wskazanych towarów w celu "rozłączenia zestawu" i używania jedynie akcesorium. Koszt zestawu z konieczności będzie zawsze wyższy od kosztu akcesoriów.

Tym samym, akcesoria wskazane w stanie faktycznym sprzedawane łącznie z telefonem komórkowym są niesamodzielne zarówno w aspekcie funkcjonalnym, jak i w aspekcie "konsumenckim" (dla konsumenta nie jest opłacalne nabywanie "pakietu" towarów, żeby korzystać jedynie z akcesoriów).

W związku z tym należy zauważyć, że jedynymi towarami ze wskazanych w stanie faktycznym, które są samodzielne w aspekcie funkcjonalnym (nie jest konieczne posiadanie pozostałych towarów w celu wykorzystania ich możliwości) są telefony komórkowe.

W świetle powyższego, w opinii Spółki, wiodącym elementem "pakietów" o których mowa w stanie faktycznym jest każdorazowo telefon komórkowy, a co za tym idzie, całe "pakiety" powinny być klasyfikowane pod kątem konieczności zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia, przez pryzmat telefonów komórkowych.

Fakt, iż w przypadku sprzedaży zestawów w rozumieniu PKWiU konieczna jest jednolita kwalifikacja całego zestawu pod kątem zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia znajduje potwierdzenie na stronach 3-5 broszury Ministerstwa Finansów opublikowanej przez Ministerstwo Finansów pt.: "Zmiany w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT".

Uwagi szczegółowe

Skoro, jak wskazano powyżej, to strony decydują o istnieniu jednolitej gospodarczej transakcji (umowy) oraz jej wartości, a ustanowienie limitu 20.000 zł netto dla transakcji (a nie np. jako limitu dziennego) ma ułatwić podatnikom stosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia, to mechanizm pozwalający stronom na ustalenie "z góry", iż wiążąca je umowa powinna być rozliczana z zastosowaniem art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT (gdyż stanowi jednolitą gospodarczo transakcję), należy uznać za akceptowalny w świetle brzmienia analizowanych przepisów.

Co więcej, ustalanie przez strony "z góry", iż wiążąca je umowa (lub umowy) powinna/y być tak rozliczana, jest zbieżny z celem analizowanych przepisów, bo prowadzi do pewnego dla stron i niewymagającego korekt (w razie stwierdzenia w trakcie realizacji umowy, iż jej wartość przekracza 20.000 zł netto), objęcia dostaw mechanizmem odwrotnego obciążenia, co (w myśl uzasadnienia) jest pożądane przez ustawodawcę.

Należy zaznaczyć, że taka interpretacja jest zbieżna z wyjaśnieniami na stronie 14 broszury opublikowanej przez Ministerstwo Finansów pt.: "Zmiany w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT", gdzie czytamy m.in. zasady dotyczące jednolitej gospodarczo transakcji stosuje się również do umów o współpracę, tzw. umów ramowych itp. Za jednolitą gospodarczo transakcję, do której stosuje się odwrócone obciążenie, należy uznać umowę o współpracę, w ramach której dochodzi do wielu dostaw (które mogą być realizowane na podstawie wielu zamówień), jeśli z zawartej umowy wynika, że kontrahenci planują w określonym horyzoncie czasowym dokonanie dostaw sprzętu elektronicznego o łącznej wartości przekraczającej kwotę 20 000 zł (wynika to bezpośrednio z zawartej umowy lub z całokształtu okoliczności jej zawarcia, co jest bezsporne dla obu stron) wszystkie dostawy (niezależnie od ich wartości jednostkowej) powinny być rozliczane na zasadzie odwróconego obciążenia."

W związku z tym należy zauważyć, że jakkolwiek w analizowanym stanie faktycznym nie wystąpi wprost wspólne oświadczenie stron o zamiarze przekroczenia wartości umowy w wysokości 20.000 zł, to taki zamiar będzie wynikał implicite (w zestawieniu z cenami telefonów proponowanymi przez oferentów) z SIWZ, która będzie wskazywała ilość telefonów, które mogą być przedmiotem zamówienia na podstawie Umowy ramowej.

W świetle wyższych uwag odnośnie konstrukcji i celu pojęcia "jednolita gospodarczo transakcja", zdaniem Spółki, nie ulega wątpliwości, że ów zamiar nie musi zostać wyraźnie sformułowany - wystarczające jest, iż jednoznacznie będzie wynikał z treści zawartej umowy. Przyjęcie odmiennego stanowiska prowadziłoby do niemającego podstaw w treści analizowanych przepisów formalizowania kwalifikacji transakcji jako jednolitej gospodarczo transakcji.

Należy podkreślić, iż celem postępowania o zawarcie umowy ramowej jest nie tyle ustalenie ogólnie rozumianych zasad ewentualnego współdziałania między stronami, co ustalenie szczegółowe ustalenie jakie konkretnie zamówienia, na jakich warunkach będą udzielane. Znajduje bowiem zastosowanie art. 29 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie z którym opis przedmiotu zamówienia winien być sporządzony w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W przypadku zaś gdy wykonawca z którym zostanie zawarta umowa ramowa jest jeden (zgodnie z treścią art. 100 ust. 3 pkt 1 Pzp) w dacie zawarcia umowy ramowej określone jest także faktycznie wynagrodzenie wykonawcy za realizowane świadczenia. Dodać należy, iż zaniechanie udzielania zamówień na podstawie zawartej umowy ramowej w następstwie postępowania przetargowego mogłoby być uznane za obejście przepisów ustawy Pzp (gdyby zamawiający na ten sam przedmiot zamówienia wszczął kolejne postępowanie przetargowe). W świetle powyższego, zdaniem Spółki, z treści Umowy ramowej będzie wynikało, iż będzie ona miała charakter jednolitej gospodarczo transakcji, a co za tym idzie, dostawy dokonywane na jej podstawie będą podlegały dyspozycji art. 17 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 ust. 1c ustawy o VAT.

Należy również wskazać, że w opinii Spółki, skoro dopuszczalne jest określenie przez strony "z góry", iż umowa powinna być rozliczana z zastosowaniem art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, fakt późniejszego (po zakończeniu współpracy) stwierdzenia, iż zamiaru stron jednak nie udało się zrealizować nie powinno mieć wpływu na rozliczenia VAT.

Uznanie, iż powyższa okoliczność powinna mieć wpływ na rozliczenia VAT skutkowałaby brakiem realizacji celów ustawodawcy polegających w szczególności na ułatwieniu podatnikom stosowania limitu 20.000 zł netto oraz ograniczenia uciążliwości stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia.

Co więcej, fakt, iż finalnie może się okazać, że mechanizmem odwrotnego obciążenia zostały objęte transakcje, które nie byłyby zasadniczo objęte owym mechanizmem ze względu na poziom obrotów, nie stoi w sprzeczności z celami ustawodawcy, który w uzasadnieniu do ustawy wprowadzającej przedmiotowe przepisy wyraźnie wskazuje, że objęcie transakcji mechanizmem odwrotnego obciążenia jest korzystne ze względu na uszczelnienie systemu VAT.

Fakt, iż ustawodawca nie postrzega jako negatywne objęcie mechanizmem odwrotnego obciążenia transakcji, których wartość (jak się finalnie okazało) mieści się poniżej limitu 20.000 zł netto, wynika również z brzmienia art. 17 ust. 1f ustawy o VAT, który wprost wskazuje sytuację w której obniżenie wartości transakcji poniżej wartości 20.000 zł netto nie wpływa na prawidłowość zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia.

Ad 2 Stanowisko Spółki:

Wybór oferty Spółki nie będzie prowadził do powstania u Spółki obowiązku podatkowego w zakresie dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT który to powstanie u Zmawiającego a w konsekwencji Spółka w trybie art. 91 ust. 3a ustawy Pzp zobowiązana będzie o tym fakcie poinformować zamawiającego wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

UZASADNIENIE

Jak wskazano w uzasadnieniu do pytania 1, zawarcie Umowy ramowej oraz dokonywanie dostaw telefonów komórkowych z akcesoriami (kabel USB, ładowarka samochodowa, zestawy słuchawkowe) na podstawie odrębnych umów wykonawczych (zamówień), będzie podlegało dyspozycji art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT w zw. z art. 17 ust. 1c ustawy o VAT. Konsekwencją powyższego w zakresie dostawy ww. towarów obowiązek podatkowy nie powstanie u Spółki lecz u odbiorcy towarów. Bez znaczenia również jest fakt że w niektórych przypadkach umowy wykonawcze będą realizowane przez podmioty nie posiadające osobowości prawnej w imieniu i na rzecz których będzie działał zamawiający, np. jednostki pomocnicze miasta, jednostki organizacyjne / jednostki budżetowe miasta czy placówki oświatowe i kulturalne nie posiadające osobowości prawnej. Zarówno stroną umowy ramowej, jak i zamówień udzielanych na jej podstawie będzie każdorazowo zamawiający, który będzie posiadał status podatnika VAT czynnego.

Zgodnie art. 91 ust. 3a ustawy Pzp "Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku".

Zatem biorąc pod uwagę, że wybór oferty Spółki nie będzie prowadził do powstania u Spółki obowiązku podatkowego, który powstanie u odbiorcy towarów (zamawiającego), w myśl art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, Spółka winna o tym fakcie poinformować zamawiającego ewentualnie złożyć oświadczenie, jeśli będzie stanowiło element siwz wskazujące, iż wybór oferty Spółki będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

W przedstawionym własnym stanowisku w sprawie, będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu Wnioskodawca poinformował, że regulacje mają zastosowanie również do umów tzw. ramowych na co wprost wskazuje redakcja przepisu art. 17 ust. 1d oraz 1e, które stanowią, iż za JTG uznaje się również transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę czy też dostawy dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy. Zatem realizacja poszczególnych zamówień, których źródłem jest umowa ramowa bez względu na to, czy poszczególne dostawy towaru realizowane są na podstawie odrębnych zamówień, czy też umów wykonawczych nie powodują, że takich transakcji nie należy oceniać w kontekście JTG. Wręcz przeciwnie. Względem takich dostaw zastosowanie będzie miał mechanizm odwrotnego obciążenia VAT. Innymi słowy intencją ustawodawcy było zapobieżenie sztucznym podziałom na mniejsze dostawy (realizowane np. na podstawie odrębnych umów) po to tylko aby nie stosować mechanizmu odwrotnego obciążenia. Potwierdzenie powyższego znajduje się w uzasadnieniu do ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 605), w którym zostało stwierdzone że "ustanowienie limitu 20 000 zł dla transakcji ma na celu ułatwienie podatnikom stosowania tego limitu przez powiązanie go z transakcją zamiast np. z limitem dziennym (którego stosowanie w ocenie wyrażonej w zgłoszonych uwagach stanowiło znaczne utrudnienie). Mając jednak na względzie konieczność przeciwdziałania unikaniu stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia (np. przez sztuczne dzielenie transakcji w celu ominięcia warunku nieprzekraczania określonej kwoty wartości transakcji), należy podkreślić, że spełnianie warunku stosowania limitu będzie podlegało obiektywnej ocenie z uwzględnieniem całokształtu występujących w danej sytuacji okoliczności. Dlatego też proponuje się wprowadzić pojęcie jednolitej gospodarczo transakcji, co pozwoli zapobiegać unikaniu zastosowania mechanizmu odwróconego obciążenia".

W przedmiotowej sprawie Spółka będzie składać oferty podmiotom będącymi czynnymi podatnikami VAT, których przedmiotem jak wskazano w stanie faktycznym będą urządzenia telekomunikacyjne w postaci telefonów komórkowych wymienionych w poz. 28a załącznika nr 11 do ustawy o VAT, przy czym wartość planowanych dostaw realizowanych w oparciu o umowy wykonawcze przekroczy 20 000 zł netto. W tych okolicznościach wybór oferty Spółki nie będzie prowadził do powstania u Spółki obowiązku podatkowego w zakresie dostaw towarów wymienionych w poz. 28a załącznika nr 11 do ustawy o VAT, który to powstanie u Zmawiającego. Konsekwencją powyższego w myśl art. 91 ust. 3a wprowadzonego ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych, Spółka winna o tym fakcie poinformować zamawiającego ewentualnie złożyć oświadczenie, jeśli będzie stanowiło element siwz wskazujące, iż wybór oferty Spółki będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Według art. 15 ust. 1 ustawy - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2015 r., podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, z zastrzeżeniem ust. 1c, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a.

dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,

b.

nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

c.

dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122.

Zgodnie z art. 17 ust. 1c ustawy, w przypadku dostaw towarów wymienionych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy przepis ust. 1 pkt 7 stosuje się, jeżeli łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 000 zł.

Ustawodawca w załączniku nr 11 do ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2015 r. zawierającym wykaz towarów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy, w pozycji 28a-28c wymienił towary:

* zgrupowane pod symbolem PKWiU ex 26.20.11.0 - przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne - wyłącznie komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy,

* zgrupowane pod symbolem PKWiU ex 26.30.22.0 - telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych - wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony,

* zgrupowane pod symbolem PKWiU ex 26.40.60.0 - konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem - z wyłączeniem części i akcesoriów.

Stosownie do art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Ponieważ jednak symbole dotyczące towarów z poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy zawierają dodatkowe oznaczenie "ex" to oznacza to, zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, że zakres wyrobów lub usług znajdujący się w tej pozycji jest węższy niż określony w danym grupowaniu PKWiU.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7, i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

Jednocześnie, zgodnie z art. 17 ust. 1d ustawy, za jednolitą gospodarczo transakcję, o której mowa w ust. 1c, uznaje się transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw towarów wymienionych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy.

Ponadto, za jednolitą gospodarczo transakcję, o której mowa w ust. 1c, uznaje się również transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę, o której mowa w ust. 1d, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie towarami wymienionymi w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy (art. 17 ust. 1e ustawy).

W tym miejscu należy wskazać, że za jednolitą gospodarczo transakcję uznaje się dostawy wiążące się z realizacją jednej umowy, również wówczas gdy w ramach tej umowy występuje kilka lub więcej zleceń lub wystawianych jest kilka lub więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy. Do oceny czy jednolita gospodarczo transakcja przekracza kwotę 20 000 zł, istotne są warunki umowy, w szczególności dane dotyczące wielkości składanego zamówienia lub zawieranego kontraktu. Za jednolitą gospodarczo transakcję uznaje się również jedną lub więcej niż jedną umowę, jeżeli okoliczności towarzyszące transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana odbiegają od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie towarami, do których odnosi się limit transakcyjny. Dla oceny czy wystąpiła jednolita gospodarczo transakcja istotne jest indywidualne i obiektywne badanie każdej sytuacji przy uwzględnianiu całokształtu występujących okoliczności. Powyższe ma na celu przeciwdziałanie unikania stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia poprzez sztuczne dzielenie transakcji. Za odbiegającą od typowych dla obrotu przedmiotowymi towarami uznaje się sytuację, w której ma miejsce bardzo duża częstotliwość zakupu towarów np. codziennie, pomimo dość niskiej wartości zakupionych towarów. Jednakże, w przypadku gdy częstotliwość transakcji nie wskazuje na wymuszone rozdzielenie transakcji celem uniknięcia odwrotnego obciążenia, nie uznaje się jej za zawartą na warunkach wskazujących na element "nietypowości" tej transakcji.

Z brzmienia powyższych przepisów wynika, że mechanizm odwróconego obciążenia ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy wartość jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej towary wymienione w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy (towary z kategorii elektroniki) przekracza 20 000 zł. Przy czym należy podkreślić, że o uznaniu transakcji za jednolitą gospodarczo transakcję nie decyduje jej wartość, tj. przekroczenie kwoty 20 000 zł, ale ogół okoliczności jej zawarcia. Aby przesądzić, czy mechanizm odwróconego obciążenia ma zastosowanie, w pierwszej kolejności należy określić zakres jednolitej transakcji, tj. czy w danej sytuacji jednolitą gospodarczo transakcją jest umowa/kilka umów, czy też składające się na nią poszczególne zamówienia, a następnie ustalić czy wartość tak określonej jednolitej gospodarczo transakcji przekracza wartość netto 20 000 zł (wtedy stosuje się mechanizm reverse charge), czy też tej wartości nie przekracza (wtedy stosuje się zasady ogólne).

Zasady dotyczące jednolitej gospodarczo transakcji stosuje się również do umów o współpracę, tzw. umów ramowych itp. Za jednolitą gospodarczo transakcję, do której stosuje się odwrócone obciążenie, należy uznać umowę o współpracę, w ramach której dochodzi do wielu dostaw (które mogą być realizowane na podstawie wielu zamówień), jeśli z zawartej umowy wynika, że kontrahenci planują w określonym horyzoncie czasowym dokonanie dostaw sprzętu elektronicznego o łącznej wartości przekraczającej kwotę 20 000 zł (wynika to bezpośrednio z zawartej umowy lub z całokształtu okoliczności jej zawarcia, co jest bezsporne dla obu stron). Zatem, w takiej sytuacji, wszystkie dostawy (niezależnie od ich wartości jednostkowej) powinny być rozliczane na zasadzie odwróconego obciążenia.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zarejestrowany, czynny podatnik VAT w ramach swojej działalności składa oferty w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych na świadczenie usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych. W związku z dostawą telefonów komórkowych przedmiotem dostawy (razem z telefonami) są też akcesoria: kable USB, zestawy słuchawkowe oraz ładowarki samochodowe. Przedmiotem dostaw są (będą) telefony komórkowe czołowych producentów. W obrocie na rynku standardowo sprzedawanym telefonom towarzyszą słuchawki, przewód USB, ładowarka, instrukcja opakowane w jedno zbiorcze pudełko. Spółka jako operator telekomunikacyjny dostarcza i sprzedaje sprzęt niezbędny do korzystania z usług telekomunikacyjnych, zatem w pierwszej kolejności nie będąc producentem nabywa na rynku telefony (zestawy) i w takiej postaci je odsprzedaje do klienta końcowego. Zatem dostarczone przez Spółkę ww. zestawy należy klasyfikować w grupowaniu PKWiU 26.30.22.0.

Z umowy ramowej (względnie załączników do niej) stanowiącej element Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będzie wynikała przewidywana (szacowna) ilość sztuk telefonów jakie zamierza nabyć zamawiający. Umowy ramowe zawierane będą na czas określony nie dłuższy niż 4 lata. Zatem, umowy zawierają horyzont czasowy w ramach którego będą dokonywane dostawy towarów wymienionych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy. Jednocześnie, z umów ramowych będzie wynikać, że planowana wielkość dostaw towarów wymienionych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy przekroczy 20 000 zł (bez podatku VAT).

Stroną umowy ramowej, jak i zamówień udzielanych na jej podstawie będzie każdorazowo zamawiający (kontrahent), który będzie posiadał status podatnika VAT czynnego.

W świetle powyższego Wnioskodawca w pytaniu nr 1 ma wątpliwości czy w przypadku zawarcia umowy ramowej dokonywanie dostaw telefonów komórkowych z akcesoriami (kabel USB, ładowarka samochodowa, zestawy słuchawkowe) na podstawie odrębnych umów wykonawczych (zamówień), będzie podlegało dyspozycji art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy w zw. z art. 17 ust. 1c ustawy, a w konsekwencji począwszy od pierwszej dostawy ww. towarów zastosowanie będzie miał mechanizm odwrotnego obciążenia VAT.

Odnosząc się do przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego, mając na uwadze wyżej cytowane przepisy należy stwierdzić, że umowę ramową określającą horyzont czasowy (nie dłuższy niż 4 lata), w ramach którego będą dokonywane dostawy towarów realizowane na podstawie wielu zamówień, z której będzie wynikała przewidywana (szacowna) ilość towarów wymienionych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy jakie zamierza nabyć zamawiający o wartości przekraczającej 20.000 zł netto, należy uznać za jednolitą gospodarczo transakcję.

Zatem, w przedmiotowym przypadku, w którym współpraca Wnioskodawcy z zamawiającym (kontrahentem), opiera się na podstawie zawartej umowy ramowej, z której wynika, że wartość netto towarów wymienionych w poz. 28b załącznika nr 11 do ustawy przekracza 20 000 zł każde zamówienie realizowane w jej ramach, obejmujące dostawę towarów wymienionych w poz. 28b załącznika nr 11 do ustawy, bez względu na wartość zamówienia, powinno być rozliczane na zasadzie odwrotnego obciążenia począwszy od pierwszej dostawy.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy, że w przypadku zawarcia umowy ramowej dokonywanie dostaw telefonów komórkowych z akcesoriami (kabel USB, ładowarka samochodowa, zestawy słuchawkowe) na podstawie odrębnych umów wykonawczych (zamówień), będzie podlegało dyspozycji art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy w zw. z art. 17 ust. 1c ustawy, a w konsekwencji począwszy od pierwszej dostawy ww. towarów zastosowanie będzie miał mechanizm odwrotnego obciążenia VAT, należało uznać za prawidłowe.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również kwestii czy wybór oferty Spółki, w następstwie czego będą dokonywane dostawy towary wymienione w poz. 28b załącznika nr 11 do ustawy o VAT, nie będzie prowadził do powstania u Spółki obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który to powstanie u zamawiającego.

Należy wskazać, że art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy w zw. z art. 17 ust. 2 ustawy wprowadza mechanizm polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia VAT na podatnika, na rzecz którego jest dokonywana dostawa towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy, m.in. zgrupowanych pod symbolem PKWiU ex 26.30.22.0 - telefony komórkowe, w tym smartfony, jeżeli dostawa tych towarów dokonana na rzecz jednego nabywcy przez jednego dostawcę w ramach jednolitej gospodarczo transakcji przekroczy, bez kwoty podatku, kwotę 20 000 zł.

Zatem, w odniesieniu do wątpliwości Wnioskodawcy sformułowanych w pytaniu nr 2, należy stwierdzić, że wybór oferty Spółki, w następstwie czego będą dokonywane dostawy towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, nie będzie prowadził do powstania u Spółki obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który to powstanie u zamawiającego (kontrahenta).

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie powstania obowiązku podatkowego jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Przy czym należy wskazać, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności zaklasyfikowania przez Wnioskodawcę sprzedawanych towarów do odpowiedniego grupowania PKWiU, ponieważ Organ podatkowy nie jest właściwy do dokonywania klasyfikacji statystycznej towarów bądź usług, ani do oceny poprawności klasyfikacji. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi (...) według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Zatem interpretację wydano na podstawie wskazanej przez Wnioskodawcę w opisie sprawy klasyfikacji PKWiU.

Jednocześnie, tut. Organ podatkowy informuje, że wydana interpretacja rozstrzyga jedynie w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do dostaw telefonów komórkowych z akcesoriami dokonywanych w ramach umowy ramowej oraz powstania obowiązku podatkowego w przypadku gdy umowy wykonawcze (zamówienia) nie będą realizowane przez jednostki organizacyjne/budżetowe/pomocnicze zamawiającego (kontrahenta). Natomiast w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do dostaw telefonów komórkowych z akcesoriami dokonywanych w ramach umowy ramowej oraz powstania obowiązku podatkowego w przypadku gdy umowy wykonawcze (zamówienia) będą realizowane przez jednostki organizacyjne/budżetowe/pomocnicze zamawiającego (kontrahenta) zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl