IPPP3/4512-395/15-3/KT

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 10 sierpnia 2015 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP3/4512-395/15-3/KT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 6 maja 2015 r. (data wpływu 14 maja 2015 r.), uzupełnionym w dniu 20 maja 2015 r. (data wpływu 22 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla produktów waflowych o zawartości wody przekraczającej 10% masy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla produktów waflowych o zawartości wody przekraczającej 10% masy. Wniosek został uzupełniony pismem złożonym w dniu 20 maja 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest producentem wyrobów piekarniczo-ciastkarskich, należącym do działającej m.in. na rynku belgijskim, polskim oraz czeskim grupy - A.

Spółka poszerza asortyment oferowanych przez siebie wyrobów o produkt, który Wnioskodawca kwalifikuje do grupowania PKWiU 10.72.12.0., noszący nazwę handlową "B." (zwany dalej ("Produkt"). Najważniejsze cechy charakterystyczne Produktu są następujące:

* zawartość wody w Produkcie nieznacznie przewyższa 10% (według wyników badań laboratoryjnych, którymi dysponuje Wnioskodawca, wynosi ona ok. 12,80%);

* ciasto, z którego wykonany jest Produkt, otrzymywane jest przez połączenie oraz ubijanie mąki, tłuszczu, dodatków (np. środków spulchniających);

* ww. ciasto charakteryzuje się płynną konsystencją;

* w składzie surowcowym finalnego wyrobu występują głównie: cukier, jaja (23%), mąka pszenna, olej rzepakowy, tłuszcz palmowy, mąka sojowa, mleko w proszku odtłuszczone, stabilizator: E420, skrobia ryżowa, sól, substancja utrzymująca wilgoć: E422, emulgator: lecytyny (z soi), aromaty, substancje spulchniające: (E339, E500, E503), skrobia pszenna, regulator kwasowości: E262;

* gotowy Produkt ma prostokątny kształt nadany formą, z charakterystycznymi regularnymi zagłębieniami;

* wyrób cechuje się złocistym, lekko brązowawym kolorem;

* Produkt ma słodkawy smak (zawartość cukrów ok. 30,37%);

* Produkt posiada miękkawą teksturę;

* Produkt jest łamliwy oraz o porowatości charakterystycznej dla wyrobu upieczonego z płynnego, napowietrzonego ciasta;

* wyrób jest suchy, tj. nie jest przekładany dodatkami (np. bitą śmietaną, masami owocowymi);

* Spółka przewiduje, że wyrób będzie pakowany w opakowania zbiorcze/kartonowe (po 12 opakowań jednostkowych), przy czym w każdym z opakowań jednostkowych/bezpośrednich będzie znajdować się 8 szt. Produktu (4X2);

* Produkt przeznaczony jest do bezpośredniego spożycia po otwarciu opakowania i nie wymaga dodatkowej obróbki przed spożyciem typu podgrzewanie, zapiekanie itd.;

* dodatkowo, wyrób może służyć jako samodzielna przekąska, bądź też jako podstawa/baza dla dodatków smakowych (np. słodkich sosów, lodów).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Spółka wnosi o potwierdzenie, że właściwą stawką VAT w przypadku dostaw Produktu na terytorium Polski będzie obniżona stawka, o której mowa w art. 41 ust. 2 w związku z załącznikiem nr 3 ustawy o VAT (obecnie 8%).

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że dostawa Produktu dokonywana przez Spółkę na terytorium Polski powinna być objęta obniżoną stawką VAT na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z załącznikiem nr 3 ustawy o VAT (obecnie 8%).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

* odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

* eksport towarów;

* import towarów;

* wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

* wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z kolei, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się przede wszystkim przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ww. ustawy), przy czym pojęcie towarów oznacza rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ww. ustawy).

W powyższym zakresie należy wskazać, że towary będące przedmiotem odpłatnej dostawy na terytorium kraju, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów przepisy ustawy (tekst jedn.: ustawy o VAT) lub wydane do niej przepisy wykonawcze powołują symbole statystyczne (art. 5a ww. ustawy).

Wobec powyższego, prawidłowa identyfikacja towarów pod względem klasyfikacji statystycznych (tekst jedn.: prawidłowa ich kwalifikacja do grupowań, którymi posługują się przedmiotowe klasyfikacje statystyczne) stanowi podstawowy warunek określenia stawki podatku na gruncie ustawy o VAT. Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ww. ustawy jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług ("PKWiU").

Jednocześnie należy wskazać, iż ww. obowiązek prawidłowej identyfikacji towarów pod względem klasyfikacji statystycznych spoczywa na podatniku.

Stosownie bowiem do Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z wytycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie producent posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, podstawowa stawka przewidziana dla czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wynosi 22%, z odpowiednimi zastrzeżeniami.

Jednakże zarówno w treści ww. ustawy, jak i w wydanych do niej przepisach wykonawczych, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź też całkowite zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów wymienionych w załączniku nr 3 do ww. ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1 ustawy o VAT.

Jednakże należy zwrócić uwagę, że na podstawie obowiązującego od 1 stycznia 2011 r. art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f ww. ustawy, stawka podatku od towarów i usług, o której mowa w:

* art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 ustawy o VAT - wynosi 23%;

* art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy - wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy o VAT, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. stawką podatku w wysokości 8%, pod pozycją 34 wskazano towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 10.72.12.0 "piernik i podobne wyroby; słodkie herbatniki; gofry i wafle - wyłącznie wafle i opłatki o zawartości wody przekraczającej 10%".

Należy wskazać, że przez PKWiU "ex" rozumie się m.in. zakres wyrobów węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (art. 2 pkt 30 ustawy o VAT). Umieszczenie ww. dopisku przy danym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania obniżonej stawki podatku VAT (tutaj 7%, a obecnie 8%) tylko do towarów należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce "Nazwa towaru".

W konsekwencji, ustawodawca umieszczając w pozycji 34 załącznika nr 3 do ww. ustawy przy symbolu statystycznym oznaczenie "ex", zadecydował, iż obowiązujący zakres wyrobów podlegających opodatkowaniu według preferencyjnej stawki podatku będzie węższy, niż określony w całym grupowaniu PKWiU 10.72.12.0, tj. będzie dotyczył wafli i opłatków o zawartości wody przekraczającej 10% masy.

Spółka poszerza asortyment oferowanych przez siebie wyrobów o Produkt, który zgodnie z przedstawioną w opisie zdarzenia przyszłego charakterystyką powinien być kwalifikowany jako wafel (zarówno mając na względzie językową wykładnię tego terminu jak i zapisy polskich norm - np. PN-A-89000).

W szczególności, Produkt wytwarzany jest z ciasta otrzymanego przez połączenie oraz ubijanie mąki, tłuszczu oraz innych dodatków (np. środków spulchniających). W składzie surowcowym finalnego wyrobu występują głównie: cukier, jaja (23%), mąka pszenna, olej rzepakowy, tłuszcz palmowy, mąka sojowa, mleko w proszku odtłuszczone, stabilizator: E420, skrobia ryżowa, sól, substancja utrzymująca wilgoć: E422, emulgator: lecytyny (z soi), aromaty, substancje spulchniające: (E339, E500, E503), skrobia pszenna, regulator kwasowości: E262. Dodatkowo, gotowy wyrób charakteryzuje się słodkawym smakiem oraz ma postać łamliwego płata. Omawiany wyrób przeznaczony jest do bezpośredniego spożycia po otwarciu opakowania i nie wymaga dodatkowej obróbki przez spożyciem typu podgrzewanie, zapiekanie itd. Ponadto, Produkt sam w sobie jest suchy (tekst jedn.: nie jest przekładany dodatkami - np. bitą śmietaną, masami owocowymi), wobec czego może służyć jako samodzielna przekąska. Może też stanowić bazę ("foremkę") dla dodatków smakowych - np. słodkich sosów, lodów.

Wnioskodawca przewiduje też, że Produkt będzie pakowany w opakowania zbiorcze/ kartonowe (po 12 opakowań jednostkowych), przy czym w każdym z opakowań jednostkowych/ bezpośrednich będzie znajdować się 8 szt. Produktu (4X2).

Niezależnie od powyższego, Produkt - według danych laboratoryjnych, którymi dysponuje Wnioskodawca - charakteryzuje się zawartością wody na poziomie ok. 12,80%.

Wreszcie, Spółka opierając się na informacjach dotyczących m.in. rodzaju użytych do wytworzenia Produktu surowców, technologii jego wytwarzania, przeznaczenia Produktu, kwalifikuje go do grupowania PKWiU 10.72.12.0.

Wobec powyższego, Produkt spełnia zawężające warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w kolumnie "Nazwa towaru" w pozycji 34 załącznika nr 3 do ustawy VAT oraz - w rezultacie - jego dostawa powinna być opodatkowana na terytorium Polski obniżoną stawką VAT na podstawie art. 41 ust. 2 ww. ustawy (obecnie 8%).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Towarami zaś są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

Na mocy art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Trzeba też wskazać, że stosownie do Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi, towaru, środka trwałego lub obiektu budowlanego zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego w Łodzi, który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednocześnie ustawodawca przewidział obniżone stawki oraz zwolnienia od podatku dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług.

I tak, stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Natomiast zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Z treści wniosku wynika, że Spółka - producent wyrobów piekarniczo-ciastkarskich - zamierza oferować w sprzedaży Produkt (nazwa handlowa "B."), który kwalifikuje do grupowania PKWiU 10.72.12.0., charakteryzujący się m.in. tym, że zawartość wody w Produkcie przewyższa 10%, gotowy Produkt ma prostokątny kształt nadany formą, z charakterystycznymi regularnymi zagłębieniami, jest łamliwy oraz o porowatości charakterystycznej dla wyrobu upieczonego z płynnego, napowietrzonego ciasta, jest suchy, tj. nie jest przekładany dodatkami (np. bitą śmietaną, masami owocowymi). Produkt będzie pakowany w opakowania zbiorcze po 12 opakowań jednostkowych, przy czym w każdym z opakowań jednostkowych będzie znajdować się 8 szt. Produktu. Produkt przeznaczony jest do bezpośredniego spożycia po otwarciu opakowania i nie wymaga dodatkowej obróbki cieplnej przed spożyciem.

W pozycji 34 ww. załącznika nr 3 do ustawy, zawierającego wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, wymienione zostały towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 10.72.12.0 - "Piernik i podobne wyroby; słodkie herbatniki; gofry i wafle - wyłącznie wafle i opłatki o zawartości wody przekraczającej 10% masy".

Podkreślić przy tym należy, że zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku lub wyłączenia tylko do towarów lub usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce "Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)". Tym samym, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT, zwolnienie bądź wyłączenie dotyczy wyłącznie danego towaru lub usługi z danego grupowania - konkretnego towaru lub konkretnej usługi wymienionej obok symbolu PKWiU.

Zatem, poz. 34 załącznika nr 3 do ustawy odnosi się wyłącznie do wafli i opłatków o zawartości wody przekraczającej 10% masy, które są sklasyfikowane, wg PKWiU z 2008 r., w grupowaniu 10.72.12.0 "Piernik i podobne wyroby; słodkie herbatniki; gofry i wafle". Zasadność tego stanowiska potwierdza dodanie przez ustawodawcę w przedmiotowej pozycji znaku "ex", co oznacza, że zakres wyrobów w ww. pozycji 34 jest węższy niż określony w grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - 10.72.12.0. Trzeba zaznaczyć, że pojęcia używane do oznaczenia towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) opodatkowanych stawką obniżoną, a określonych w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, należy interpretować ściśle, zważywszy, że możliwość zastosowania stawki preferencyjnej stanowi odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą towary i usługi opodatkowane są stawką podstawową (art. 41 ust. 1 ustawy). Wszelkie wyjątki od tej reguły nie powinny być interpretowane w sposób rozszerzający.

W niniejszej sprawie podkreślenia wymaga, że najważniejszym elementem pozwalającym stwierdzić, jaką należy zastosować stawkę podatku VAT, jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji towarów wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Przy czym istotne jest, że to Wnioskodawca jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania.

Spółka wskazała we wniosku, że przedmiotem sprzedaży będzie wyrób, który na podstawie charakterystyki Produktu kwalifikuje jako wafel. Wyrób ten ma postać suchego, łamliwego płata, charakteryzuje się słodkawym smakiem i przeznaczony jest do bezpośredniego spożycia po otwarciu opakowania. Według danych laboratoryjnych, którymi dysponuje Wnioskodawca, Produkt charakteryzuje się zawartością wody na poziomie ok. 12,80%. Opierając się na informacjach dotyczących m.in. rodzaju użytych do wytworzenia Produktu surowców, technologii jego wytwarzania, przeznaczenia Produktu, Spółka kwalifikuje go do grupowania PKWiU 10.72.12.0.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej regulacje trzeba zatem stwierdzić, że skoro opisany Produkt - jak wskazał Wnioskodawca - jest waflem o zawartości wody przekraczającej 10% masy, sklasyfikowanych wg PKWiU pod symbolem 10.72.12.0, to do jego sprzedaży zastosowanie będzie miała obniżona do wysokości 8% stawka podatku VAT, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług i poz. 34 załącznika nr 3 do tej ustawy.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Należy zauważyć, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności przedstawionej we wniosku klasyfikacji opisanych wyrobów według PKWiU. Analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji towarów do właściwego grupowania statystycznego nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa. Minister Finansów nie jest więc uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie przyporządkowania formalnego towarów i usług do grupowania klasyfikacyjnego, w związku z czym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o grupowanie wskazane w złożonym wniosku.

Jak już wskazano wyżej, zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Zatem to Wnioskodawcę obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania sprzedawanych wyrobów.

Ponadto tut. Organ podatkowy podkreśla, że wydana interpretacja nie rozstrzyga również kwestii uznania Produktu będącego przedmiotem zapytania za wafel. Taka kwalifikacja produkowanego przez Spółkę wyrobu została przyjęta jako element przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego, będącego podstawą wydania interpretacji indywidualnej.

Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywa się ze stanem faktycznym (zdarzeniem przyszłym) podanym przez Wnioskodawcę.

W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl