Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 30 marca 2016 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP3/4512-38/16-3/IG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14 stycznia 2016 r. (data wpływu 18 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem dokumentacji na budowę drogi oraz opodatkowania nieodpłatnego przekazania dokumentacji Gminie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 stycznia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem dokumentacji na budowę drogi oraz opodatkowania nieodpłatnego przekazania dokumentacji Gminie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

M. sp. z o.o. zajmuje się głównie realizacją projektów budowlanych. Obecnie spółka realizuje inwestycję polegającą na budowie hal magazynowych. W celu realizacji ww. przedsięwzięcia spółka zakupiła grunty. Warunkiem koniecznym do osiągnięcia przychodu z inwestycji (przedsięwzięcia) jest budowa drogi dojazdowej, droga jest bowiem niezbędna do późniejszego wykorzystywania (wynajmowania) hal. Nadto droga będzie też wykorzystywana podczas budowy części planowanych hal. Droga wybudowana zostanie przez Miasto, na gruntach należących do tej gminy, a także na gruntach osób prywatnych.

Spółka w związku z realizacją ww. przedsięwzięcia planuje zawrzeć umowę z gminą, na mocy której zobowiąże się na własny koszt uzyskać niezbędną dokumentację projektową związaną z budową drogi, a następnie na podstawie umowy przekazać ww. dokumentację, wraz z prawami autorskimi majątkowymi, nieodpłatnie na rzecz gminy. Treść umowy została już między stronami ustalona. Zgodnie z jej zapisami warunkiem niezbędnym do wybudowania przez gminę drogi jest przekazanie gminie przez Spółkę ww. dokumentacji wraz z prawami autorskimi majątkowymi do tej dokumentacji. Gmina zastrzegła, że droga zostanie wybudowana, jeżeli w budżecie gminy będą środki niezbędne na przedmiotową budowę. Sporządzenie stosownej dokumentacji projektowej związanej z budową drogi spółka zleciła zewnętrznej firmie.

Przedmiotem umowy zawartej pomiędzy spółką a wykonawcą dokumentacji jest wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Pierwsza część dokumentacji zostanie wykonana na rzecz spółki w pierwszym lub drugim kwartale 2016 r., pozostała część dokumentacji, niezbędna do finalnego wykonania drogi oraz uzyskania wszelkich wymaganych pozwoleń, zostanie wykonana w trzecim kwartale 2016 r.

Płatności z tytułu otrzymania dokumentacji spółka będzie dokonywać, zgodnie z umową łączącą ją z ww. zewnętrzną firmą, w częściach, po wykonaniu poszczególnych części dokumentacji. Dokumentacja wraz z prawami autorskimi majątkowymi zostanie przekazana gminie (nieodpłatnie) na mocy odrębnej umowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur za zakup dokumentacji, która to dokumentacja zostanie nieodpłatnie przekazana gminie w celu budowy drogi. Czy w związku z nieodpłatnym przekazaniem dokumentacji, spółka będzie mogła odliczyć VAT naliczony wynikający z faktur za zakup dokumentacji.

2. Czy nieodpłatne przekazanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminie, na podstawie umowy pomiędzy spółką a gminą, na mocy której spółka zobowiązuje się przekazać nieodpłatnie dokumentację w celu wybudowania przez gminy drogi, stanowi nieodpłatne świadczenie usług związane z działalnością przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług i w związku z tym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1

Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT wynikającego z faktury za zakup dokumentacji, która to dokumentacja zostanie nieodpłatnie przekazana gminie w celu budowy drogi.

Stosownie do postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z treści cytowanego przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Spółka jest czynnym podatnikiem VAT. Zakupiona dokumentacja dotyczącą drogi zostanie nieodpłatnie przekazana na rzecz gminy. Przekazanie zaś ww. dokumentacji jest warunkiem budowy drogi, która to droga jest niezbędna do pełnej realizacji przedsięwzięcia służącego sprzedaży opodatkowanej oraz do uzyskiwania przychodów z tej inwestycji. W związku z powyższym spółka może na zasadach ogólnych odliczyć podatek VAT od zakupu dokumentacji, który to zakup jest związany ze sprzedażą opodatkowaną.

Ad. 2

Nieodpłatne przekazanie gminie dokumentacji dotyczącej budowy drogi na podstawie umowy pomiędzy spółką a gminą, stanowi nieodpłatne świadczenie usług związane z działalnością gospodarczą podatnika (przedsiębiorstwa) w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i w związku z tym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (...) podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terenie kraju. Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

Opodatkowaniu podlega jedynie odpłatne świadczenie usług, czy dostawa towarów, a usługi czy dostawa towarów świadczone nieodpłatnie - co do zasady - nie podlegają opodatkowaniu, niezależnie od tego, czy nieodpłatność jest istotą danej czynności.

Niektóre czynności wykonywane nieodpłatnie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, jako czynności zrównane z odpłatnym świadczeniem usług czy dostawą towarów. Jest to wyjątek od zasady wynikającej z zacytowanego powyżej art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i jego stosowanie jest dopuszczalne jedynie w przypadkach wyraźnie wymienionych w ustawie. Ustawodawca bowiem w przepisie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przyjął fikcję prawną uznając, że nieodpłatne świadczenia, o których mowa w tym przepisie stanowią odpłatne świadczenie usług. W rezultacie te bezpłatne świadczenia są objęte opodatkowaniem. Stosownie do punktu 2 powołanego przepisu art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług za czynność zrównaną z odpłatnym świadczeniem usług uznaje się także każde nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Powołany przepis wskazuje na możliwość opodatkowania usług świadczonych nieodpłatnie w jednej tylko sytuacji, której pojawienie się wymaga zaistnienia warunku w tym przepisie wskazanego tj. usługa służy do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Przekazanie ww. dokumentacji gminie przez Spółkę pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, jest bowiem warunkiem budowy drogi niezbędnej do uzyskania przychodu z przedsięwzięcia planowanego przez spółkę, które to przedsięwzięcie służy sprzedaży opodatkowanej.

W związku z powyższym, poniesione nakłady na dokumentację związaną z budową drogi przez gminę, są związane z działalnością gospodarczą, a przekazanie dokumentacji gminie, wraz z prawami autorskimi majątkowymi do tej dokumentacji, stanowi nieodpłatne świadczenie usług do celów związanych z działalnością gospodarczą podatnika - tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o VAT", w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych inwestycji, inwestycje te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezsporny. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez odpłatną dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez świadczenie usług, rozumie się - zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT - każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Nieodpłatna dostawa towarów oraz nieodpłatne świadczenie usług, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, za wyjątkiem ściśle określonych sytuacji, wskazanych w art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT za odpłatne świadczenie usług uznaje się również nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Z powyższego wynika, że dla ustalenia czy konkretne nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu na mocy cytowanego wyżej art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT istotne jest ustalenie celu takiego świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie wpisywało się będzie w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanka uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu nie zostanie spełniona. Stwierdzenie takie uzależnione jednak jest od konkretnych okoliczności jakie w danej sprawie występują.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zajmuje się głównie realizacją projektów budowlanych. Obecnie spółka realizuje inwestycję polegającą na budowie hal magazynowych. W celu realizacji ww. przedsięwzięcia spółka zakupiła grunty. Warunkiem koniecznym do osiągnięcia przychodu z inwestycji (przedsięwzięcia) jest budowa drogi dojazdowej, droga jest bowiem niezbędna do późniejszego wykorzystywania (wynajmowania) hal. Nadto droga będzie też wykorzystywana podczas budowy części planowanych hal. Droga wybudowana zostanie przez Miasto, na gruntach należących do tej gminy, a także na gruntach osób prywatnych.

Spółka w związku z realizacją ww. przedsięwzięcia planuje zawrzeć umowę z gminą, na mocy której zobowiąże się na własny koszt uzyskać niezbędną dokumentację projektową związaną z budową drogi, a następnie na podstawie umowy przekazać ww. dokumentację, wraz z prawami autorskimi majątkowymi, nieodpłatnie na rzecz gminy. Treść umowy została już między stronami ustalona. Zgodnie z jej zapisami warunkiem niezbędnym do wybudowania przez gminę drogi jest przekazanie gminie przez spółkę ww. dokumentacji wraz z prawami autorskimi majątkowymi do tej dokumentacji. Gmina zastrzegła, że droga zostanie wybudowana, jeżeli w budżecie gminy będą środki niezbędne na przedmiotową budowę. Sporządzenie stosownej dokumentacji projektowej związanej z budową drogi spółka zleciła zewnętrznej firmie.

Przedmiotem umowy zawartej pomiędzy spółką a wykonawcą dokumentacji jest wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Pierwsza część dokumentacji zostanie wykonana na rzecz spółki w pierwszym lub drugim kwartale 2016 r., pozostała część dokumentacji, niezbędna do finalnego wykonania drogi oraz uzyskania wszelkich wymaganych pozwoleń, zostanie wykonana w trzecim kwartale 2016 r.

Płatności z tytułu otrzymania dokumentacji spółka będzie dokonywać, zgodnie z umową łączącą ją z ww. zewnętrzną firmą, w częściach, po wykonaniu poszczególnych części dokumentacji.

Dokumentacja wraz z prawami autorskimi majątkowymi zostanie przekazana gminie (nieodpłatnie) na mocy odrębnej umowy.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur za zakup dokumentacji, która to dokumentacja zostanie nieodpłatnie przekazana gminie w celu budowy drogi i czy nieodpłatne przekazanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminie, na podstawie umowy pomiędzy spółką a gminą, na mocy której spółka zobowiązuje się przekazać nieodpłatnie dokumentację w celu wybudowania przez gminy drogi, stanowi nieodpłatne świadczenie usług związane z działalnością przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług i w związku z tym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Odnosząc się do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i obowiązujących w tym zakresie przepisów, należy zauważyć, że Spółka jest czynnym podatnikiem VAT. Spółka realizuje inwestycję polegającą na budowie hal magazynowych. W celu realizacji ww. przedsięwzięcia spółka zakupiła grunty. Warunkiem koniecznym do osiągnięcia przychodu z inwestycji (przedsięwzięcia) jest budowa drogi dojazdowej, droga jest bowiem niezbędna do późniejszego wykorzystywania (wynajmowania) hal. Nadto droga będzie też wykorzystywana podczas budowy części planowanych hal. Zakupiona dokumentacja dotyczącą drogi zostanie nieodpłatnie przekazana na rzecz gminy. Przekazanie zaś ww. dokumentacji jest warunkiem budowy drogi, która to droga jest niezbędna do pełnej realizacji przedsięwzięcia służącego sprzedaży opodatkowanej oraz do uzyskiwania przychodów z tej inwestycji.

W związku z powyższym spółka może na zasadach ogólnych odliczyć podatek VAT od zakupu dokumentacji, który to zakup będzie związany ze sprzedażą opodatkowaną związaną z wynajmem pobudowanych hal magazynowych.

Cytowany przepis art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy wskazuje na możliwość opodatkowania usług świadczonych nieodpłatnie w jednej tylko sytuacji, której pojawienie się wymaga zaistnienia warunku w tym przepisie wskazanego tj. usługa służy do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Przekazanie dokumentacji gminie przez Spółkę pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, jest bowiem warunkiem budowy drogi niezbędnej do uzyskania przychodu z przedsięwzięcia planowanego przez Spółkę, które to przedsięwzięcie będzie służyło sprzedaży opodatkowanej (wynajmu pobudowanych hal magazynowych).

W związku z powyższym, poniesione nakłady na dokumentację związaną z budową drogi przez gminę, są związane z działalnością gospodarczą, a przekazanie dokumentacji gminie, wraz z prawami autorskimi majątkowymi do tej dokumentacji, stanowi nieodpłatne świadczenie usług do celów związanych z działalnością gospodarczą podatnika - tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Tym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie objętym pytaniami 1 i 2 jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl