Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 11 lutego 2015 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP3/4512-23/15-3/RD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2015 r. (data wpływu 15 stycznia 2015 r.), uzupełnionym w dniu 16 stycznia 2015 r. (data wpływu 19 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT od ponoszonych wydatków, które były, są i będą finansowane z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców oraz Funduszu Granic Zewnętrznych wchodzące w skład programu ogólnego "S." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT od ponoszonych wydatków, które były, są i będą finansowane z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców oraz Funduszu Granic Zewnętrznych wchodzące w skład programu ogólnego "S.".

Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 15 stycznia 2015 r., złożonym w dniu 16 stycznia 2015 r. (data wpływu 19 stycznia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Urząd powstał na mocy ustawy. Zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji został utworzony państwową jednostką budżetową i ustanowiony dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia, podległym bezpośrednio dysponentowi głównemu w cz. 42 - Sprawy wewnętrzne. W wyniku ustawy o zmianie ustawy została zmieniona nazwa i zadania Urzędu, który Zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji został utworzony państwową jednostką budżetową i ustanowiony dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia podległym bezpośrednio dysponentowi głównemu w części 42 - Sprawy wewnętrzne.

W związku ze zmianą kompetencji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji od dnia 18 listopada 2011 r. Minister Spraw Wewnętrznych jest dysponentem głównym 42 części budżetu państwa Sprawy wewnętrzne i decyzją Nr 1 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 listopada 2011 r. ustanowił Urząd dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia podległym bezpośrednio dysponentowi głównemu w części 42 - Sprawy wewnętrzne.

Urząd złożył zgłoszenie rejestracyjne do Urzędu Skarbowego w 2001 r. i otrzymał numer identyfikacji podatkowej. Dodatkowo w 2010 r. otrzymał potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE.

Urząd w roku 2012 wydatkował środki pochodzące z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców oraz Funduszu Granic Zewnętrznych (będących instrumentami finansowymi programu ogólnego "S.") w ramach następujących projektów:.

W 2013 i 2014 r. Urząd realizował projekty z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców oraz Funduszu Granic Zewnętrznych w ramach programu ogólnego "S.":

W 2015 r. Urząd będzie realizował w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców oraz Funduszu Granic Zewnętrznych następujące projekty:.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Wnioskodawca zwraca się z uprzejmą prośbą o interpretację, czy stanowisko Urzędu w opisanej sprawie, w zakresie dotyczącym braku możliwości odzyskiwania podatku VAT od ponoszonych wydatków, które były, są i będą finansowane z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców oraz Funduszu Granic Zewnętrznych wchodzące w skład programu ogólnego "S." jest słuszne.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Środki finansowe Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców oraz Funduszu Granic Zewnętrznych dotyczące wyżej opisanych projektów umieszczane są w ustawie budżetowej i w formie rezerwy celowej zwiększają budżet Urzędu a wydatkowane były, są i będą z rachunku wydatków budżetowych Urzędu.

Nabycie towarów i usług z realizowanych projektów nie zostało sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej wymienionych w § 8 ust. 3 oraz 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) (Dz. U. poz. 1656) dlatego Urząd nie miał i nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT z tego tytułu.

Ponadto zgodnie z przepisami określonymi w art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) Urząd jest urzędem administracji rządowej, obsługującym Szefa Urzędu będącego centralnym organem administracji rządowej. Jako organ władzy publicznej realizujący zadania nałożone Ustawą nie jest uznawany za podatnika VAT, tak więc nie ma możliwości odliczania podatku VAT od poniesionych wydatków.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ponadto w myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z kolei w myśl art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Jednakże w myśl przepisu art. 15 ust. 6 ustawy nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powyższego wynika, że organy władzy publicznej nie będą podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego. Organy te będą natomiast podatnikami podatku od towarów i usług w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Z treści wniosku wynika, że z powodu ustawy o zmianie ustawy została zmieniona nazwa i zadania Urzędu, który Zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji został utworzony państwową jednostką budżetową i ustanowiony dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia podległym bezpośrednio dysponentowi głównemu w części 42 - Sprawy wewnętrzne. W związku ze zmianą kompetencji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji od dnia 18 listopada 2011 r. Minister Spraw Wewnętrznych jest dysponentem głównym 42 części budżetu państwa Sprawy wewnętrzne i decyzją Nr 1 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 listopada 2011 r. ustanowił Urząd dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia podległym bezpośrednio dysponentowi głównemu w części 42 - Sprawy wewnętrzne.

Wnioskodawca w roku 2012 wydatkował środki pochodzące z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców oraz Funduszu Granic Zewnętrznych (będących instrumentami finansowymi programu ogólnego "S.") w ramach następujących projektów:.

W 2013 i 2014 r. Wnioskodawca realizował projekty z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców oraz Funduszu Granic Zewnętrznych w ramach programu ogólnego "S.":.

Ponadto w 2015 r. Urząd będzie realizował w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców oraz Funduszu Granic Zewnętrznych następujące projekty:.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis sprawy oraz powołane w tym zakresie przepisy prawa podatkowego tut. organ podatkowy stwierdza, że Wnioskodawca nie ma i nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT od ponoszonych wydatków, które były, są i będą finansowane z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców oraz Funduszu Granic Zewnętrznych wchodzące w skład programu ogólnego "S.". Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przedmiotowej sprawie warunek ten nie zostanie spełniony, gdyż Wnioskodawca, realizując przedmiotowe projekty wykonał i będzie wykonywał zadania nałożone na niego na podstawie odrębnych przepisów prawa. Wnioskodawca nie działał i nie będzie działać jako podatnik podatku VAT, w związku z tym towary i usługi nabywane w ramach realizacji przedmiotowych projektów nie służą wykonywaniu czynności opodatkowanych.

Zatem, Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT od ponoszonych wydatków, które były, są i będą finansowane z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców oraz Funduszu Granic Zewnętrznych wchodzące w skład programu ogólnego "S.".

Ponadto Wnioskodawca nie ma również prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy, jak również nie przysługuje Wnioskodawcy prawo otrzymania zwrotu tego podatku z uwagi, że dofinansowanie do realizacji projektu nie pochodzi ze środków wskazanych w § 8 ust. 3 i 4 ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl