Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 12 kwietnia 2016 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP3/4512-152/16-2/IG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 22 lutego 2016 r. (data wpływu 25 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT od wydatków związanych z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lutego 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT od wydatków związanych z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (C.) jest samodzielną placówką naukowo-dydaktyczną powołaną Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 1970 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 247) podległą Ministrowi Zdrowia, działającą na podstawie Prawa o szkolnictwie wyższym, ustawy o działalności leczniczej (będąc organem założycielskim dwóch szpitali klinicznych) i Statutu nadanego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2012 r. (Dz. U. z dnia 31 października 2012 r. poz. 79). Zgodnie z § 6 Statutu celem działalności C. jest m.in. przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do działania w systemie ochrony zdrowia poprzez m.in. prowadzenie studiów podyplomowych, studiów doktoranckich, inicjowanie i prowadzenie działalności badawczej obejmującej badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych.

W 2015 r. w ramach zawiązanego konsorcjum, którego liderem jest O. a uczestnikami firma A. sp. z o.o., H., M. i C., rozpoczęto realizację projektu naukowego pt. "X." w ramach programu Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych "S." z N. Okres realizacji umowy określony jest na 31 sierpnia 2018 r. Umowa obejmuje realizację fazy badawczej oraz fazy przygotowań do wdrożenia składającej się z działań, których celem jest przygotowanie wyników fazy badawczej do wdrożenia i komercjalizacji. C. realizuje określoną w umowie część prac jedynie w fazie badawczej. Umowa o realizację i finansowanie projektu zobowiązuje członków konsorcjum, w tym C. do zastosowania wyników projektu w działalności gospodarczej, dokonania podziału lub rozpowszechniania wyników projektu na warunkach rynkowych i zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej oraz umową konsorcjum.

Warunki finansowania realizacji projektu określone w umowie precyzują iż środki przekazywane przez N. mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie kosztów określonych w umowie ponoszonych w związku z realizacją projektu. W części realizowanej przez C. są to zakupy materiałów, usług i aparatury naukowo badawczej o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł zaliczanej w koszty projektu w momencie zakupu a po zakończeniu projektu przejmowana jest na stan środków trwałych C. Zgodnie z umową podatek od towarów i usług może stanowić koszt kwalifikowany w projekcie jedynie w przypadku gdy jednostka realizująca nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT.

C. jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W celu realizacji projektu będzie nabywać materiały, usługi i aparaturę opodatkowane podatkiem VAT.

Umowa konsorcjum zawarta przez realizatorów projektu w tym C. stanowi że:

* Jednemu z konsorcjantów i jednocześnie wykonawców projektu tj. firmie A. przysługuje opcja nabycia F. IP należących do pozostałych członków konsorcjum. Z opcji nabycia wyłącza się metody i narzędzia badawcze opracowane w projekcie, które nie dotyczą bezpośrednio rozwijanej w projekcie molekuły zwanej AD-0.56.9, metod jej oznaczania i analizowania aktywności.

* W celu wykonania opcji nabycia A. jest zobowiązany do sporządzenia oświadczenia określającego zakres praw objętych opcją nabycia.

* Opcja nabycia będzie mogła zostać wykonana przez firmę A. w terminie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu objętego umową z N. W terminie 3 miesięcy od dnia wykonania prawa opcji nabycia przez A. pozostali wykonawcy (konsorcjanci) przeniosą na A. prawa do wynalazku, prawa do pierwszeństwa i prawa do uzyskania patentu na wynalazek lub dokonają cesji zgłoszeń/ patentów dotyczących wynalazków objętych projektem, zgłoszonych/ uzyskanych w trakcie trwania realizacji projektu. W przypadku know-how i praw autorskich przeniosą na A. całość know-how i praw autorskich.

* Z tytułu wykonania opcji nabycia A. poniesie opłatę w wysokości ustalonej w umowie konsorcjum na rzecz pozostałych członków konsorcjum.

* Płatność z tytułu wykonania opcji nabycia nastąpi w ratach, w wielkościach określonych w umowie konsorcjum, w okresie 24 miesięcy, na podstawie faktur wystawionych przez członków konsorcjum w tym C.

* Niezależnie od opłaty z tytułu wykonania przez A. opcji nabycia członkowie konsorcjum będą na zasadach określonych w umowie partycypować w przychodach netto z komercjalizacji AD-056.9, uzyskanych przez A. z tytułu wytwarzania produktów, w których został zastosowany wynalazek, udzieleniu przez A. odpłatnej licencji na korzystanie z wynalazku lub odpłatnym przeniesieniu przez A. praw z patentu na wynalazek.

* Rozliczenia z tytułu udziału członków konsorcjum w przychodach netto z komercjalizacji dokonywane będą w okresach rocznych na podstawie danych finansowych otrzymanych od A. po wystawieniu faktur. Do kwot ustalonych zgodnie z umową doliczony zostanie podatek VAT w stawce obowiązującej w momencie powstania obowiązku podatkowego.

* Jeżeli A. nie skorzysta z opcji nabycia, członkom konsorcjum przysługuje prawo nabycia F. IP należących do pozostałych stron umowy w zakresie AD-056.9 w celu umożliwienia dalszego rozwoju oraz ewentualnej komercjalizacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w opisanym stanie faktycznym przysługuje Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego VAT o pełną wysokość kwoty podatku naliczonego od zakupu materiałów, usług i aparatury związanych wyłącznie z realizacją opisanego projektu w ramach umowy finansowanej przez N. realizowanej przez konsorcjum, w terminach określonych w art. 86 ust. 10, 11 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, od zakupów materiałów, usług i aparatury związanych z realizacją projektu (umowa z N.) przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego VAT o pełną kwotę podatku naliczonego w terminach określonych w art. 86 ust. 10, 11 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikiem są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wykonujące działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. C. realizuje projekt w ramach konsorcjum które zgodnie z zawartą umową zrzesza podmioty gospodarcze na określony czas, w konkretnym celu. Konsorcjum nie jest podmiotem gospodarczym, nie posiada osobowości prawnej, nie jest rejestrowane. Podmioty tworzące konsorcjum w tym C. zachowują pełną niezależność. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie rozliczania podatku VAT każdy z konsorcjantów jest odrębnym podatnikiem. Uczestnicy konsorcjum upoważnieni są do fakturowania wzajemnych świadczeń.

Z uwagi na spełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczania podatku naliczonego jaką jest związek dokonywanych zakupów z zamiarem wykonania w przyszłości czynności opodatkowanej tj. wykonania opcji nabycia przez jednego z konsorcjantów przeniesienia praw do wynalazku, uzyskania patentu oraz partycypowania w przyszłych przychodach z komercjalizacji wyników projektu, C. przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego VAT o pełną kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki w projekcie w terminach wynikających z art. 86 ust. 10, 11 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

* nabycia towarów i usług,

* dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy - prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11).

Należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy - zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Należy wskazać, że możliwość odliczenia podatku naliczonego jest podstawowym i fundamentalnym uprawnieniem, wynikającym z samej konstrukcji podatku od wartości dodanej. Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego w zasadzie nie może być ograniczone ani pod względem czasu, ani pod względem zakresu przedmiotowego. TSUE zwracał uwagę, że właśnie zasada odliczenia podatku naliczonego zapewnia uzyskanie neutralności podatku. System odliczeń podatku oznacza całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od obciążeń z tytułu VAT zapłaconego lub należnego (do zapłaty) w prowadzonej działalności gospodarczej. Wspólny system podatku od wartości dodanej zapewnia, że jakakolwiek działalność gospodarcza, bez względu na jej cel oraz rezultat, o ile sama jest opodatkowana VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny. Pozwala to na zachowanie zasady potrącalności, która powinna być na gruncie ustawy o VAT rozumiana możliwie najszerzej. Oznacza to, że zawsze ma ona zastosowanie przy nabyciu towarów dokonanym z zamiarem wykorzystania ich w działalności opodatkowanej.

Ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. Istotna jest intencja nabycia, jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas - po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych - odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych. W każdym więc przypadku należy dokonać oceny, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowo-prawne było wykonywanie czynności opodatkowanych. Z ogólnie przyjętej definicji "zamiaru" wynika, że jest to projekt, plan czy intencja zrealizowania czegoś. Istotą zamiaru są intencje jakie przyświecają dokonywanym czynnościom, jak i cel, który dana osoba ma osiągnąć dokonując tych czynności.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest samodzielną placówką naukowo - dydaktyczną.

W 2015 r. w ramach zawiązanego konsorcjum, którego liderem jest O. a uczestnikami firma A. sp. z o.o., H., M. i C., rozpoczęto realizację projektu naukowego pt. "X." w ramach programu Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych "S." z N. Okres realizacji umowy określony jest na 31 sierpnia 2018 r. Umowa obejmuje realizację fazy badawczej oraz fazy przygotowań do wdrożenia składającej się z działań, których celem jest przygotowanie wyników fazy badawczej do wdrożenia i komercjalizacji. C. realizuje określoną w umowie część prac jedynie w fazie badawczej. Umowa o realizację i finansowanie projektu zobowiązuje członków konsorcjum, w tym C. do zastosowania wyników projektu w działalności gospodarczej, dokonania podziału lub rozpowszechniania wyników projektu na warunkach rynkowych i zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej oraz umową konsorcjum.

Warunki finansowania realizacji projektu określone w umowie precyzują iż środki przekazywane przez N. mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie kosztów określonych w umowie ponoszonych w związku z realizacją projektu. W części realizowanej przez C. są to zakupy materiałów, usług i aparatury naukowo badawczej o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł zaliczanej w koszty projektu w momencie zakupu a po zakończeniu projektu przejmowana jest na stan środków trwałych C. Zgodnie z umową podatek od towarów i usług może stanowić koszt kwalifikowany w projekcie jedynie w przypadku gdy jednostka realizująca nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT.

C. jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W celu realizacji projektu będzie nabywać materiały, usługi i aparaturę opodatkowane podatkiem VAT.

Umowa konsorcjum zawarta przez realizatorów projektu w tym C. stanowi że jednemu z konsorcjantów i jednocześnie wykonawców projektu tj. firmie A. przysługuje opcja nabycia F. IP należących do pozostałych członków konsorcjum. Z opcji nabycia wyłącza się metody i narzędzia badawcze opracowane w projekcie, które nie dotyczą bezpośrednio rozwijanej w projekcie molekuły zwanej AD-0.56.9, metod jej oznaczania i analizowania aktywności. W celu wykonania opcji nabycia A. jest zobowiązany do sporządzenia oświadczenia określającego zakres praw objętych opcją nabycia. Opcja nabycia będzie mogła zostać wykonana przez firmę A. w terminie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu objętego umową z N. W terminie 3 miesięcy od dnia wykonania prawa opcji nabycia przez A. pozostali wykonawcy (konsorcjanci) przeniosą na A. prawa do wynalazku, prawa do pierwszeństwa i prawa do uzyskania patentu na wynalazek lub dokonają cesji zgłoszeń/ patentów dotyczących wynalazków objętych projektem, zgłoszonych/ uzyskanych w trakcie trwania realizacji projektu. W przypadku know-how i praw autorskich przeniosą na A. całość know-how i praw autorskich. Z tytułu wykonania opcji nabycia A. poniesie opłatę w wysokości ustalonej w umowie konsorcjum na rzecz pozostałych członków konsorcjum. Płatność z tytułu wykonania opcji nabycia nastąpi w ratach, w wielkościach określonych w umowie konsorcjum, w okresie 24 miesięcy, na podstawie faktur wystawionych przez członków konsorcjum w tym C. Niezależnie od opłaty z tytułu wykonania przez A. opcji nabycia członkowie konsorcjum będą na zasadach określonych w umowie partycypować w przychodach netto z komercjalizacji AD-056.9, uzyskanych przez A. z tytułu wytwarzania produktów, w których został zastosowany wynalazek, udzieleniu przez A. odpłatnej licencji na korzystanie z wynalazku lub odpłatnym przeniesieniu przez A. praw z patentu na wynalazek. Rozliczenia z tytułu udziału członków konsorcjum w przychodach netto z komercjalizacji dokonywane będą w okresach rocznych na podstawie danych finansowych otrzymanych od A. po wystawieniu faktur. Do kwot ustalonych zgodnie z umową doliczony zostanie podatek VAT w stawce obowiązującej w momencie powstania obowiązku podatkowego.

Jeżeli A. nie skorzysta z opcji nabycia, członkom konsorcjum przysługuje prawo nabycia F. IP należących do pozostałych stron umowy w zakresie AD-056.9 w celu umożliwienia dalszego rozwoju oraz ewentualnej komercjalizacji.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego VAT o pełną wysokość kwoty podatku naliczonego od zakupu materiałów, usług i aparatury związanych wyłącznie z realizacją opisanego projektu w ramach umowy finansowanej przez N. realizowanej przez konsorcjum, w terminach określonych w art. 86 ust. 10, 11 ustawy o podatku od towarów i usług.

Z uwagi na zaprezentowany opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących wydatki, poniesione w związku z realizacją jego części projektów. Jak wskazano we wniosku celem projektów będzie między innymi sprzedaż wyników prac, ich komercjalizacja, opcjonalnie nabycie przez jednego z uczestników konsorcjum. Zatem efekty projektów posłużą czynnościom opodatkowanym.

Jak wyżej wskazano, prawo do odliczenia związane jest z nabyciem statusu podatnika i nabywaniem towarów i usług, w tym charakterze (tzn. dla celów prowadzenia działalności gospodarczej). Ponadto, prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją części projektu przypadającego na Wnioskodawcę przysługuje od momentu realizacji projektów, gdyż należy przyjąć, że już w momencie ponoszenia wydatków na realizację projektów, Wnioskodawca rozpoczyna działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem VAT a nie w chwili, gdy działalność ta zaczyna przynosić przychody.

Zatem Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego VAT o pełną wysokość kwoty podatku naliczonego od zakupu materiałów, usług i aparatury związanych wyłącznie z realizacją opisanego projektu w ramach umowy finansowanej przez N. realizowanej przez konsorcjum, w terminach określonych w art. 86 ust. 10, 11 ustawy o podatku od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl