Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 4 października 2011 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP3/443-993/11-4/KT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 8 lipca 2011 r. (data wpływu 15 lipca 2011 r.) - uzupełnionym pismem z dnia 5 września 2011 r. (data wpływu 7 września 2011 r.) w odpowiedzi na wezwanie tut. Organu nr IPPP3/443-993/11-2/KT z dnia 25 sierpnia 2011 r. - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z organizacją imprezy plenerowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lipca 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z organizacją imprezy plenerowej. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 5 września 2011 r. (data wpływu 7 września 2011 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu nr IPPP3/443-993/11-2/KT z dnia 25 sierpnia 2011 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Ochotnicza Straż Pożarna, będąca organizacją statutową, zorganizowała imprezę plenerową (festyn) dla mieszkańców gminy w ramach projektu współfinansowanego ze środków PROW na lata 2007-2013. Zakupiono towary i usługi potrzebne do realizacji projektu. Podstawą wydatków poniesionych na zakup towarów i usług są faktury VAT, na których wyodrębniony został podatek VAT.

W związku ze składaniem wniosku o dofinansowanie złożone zostało oświadczenie o kwalifikowalności VAT. Władza wdrażająca projekt wymaga przedstawienia interpretacji indywidualnej o kwalifikowalności VAT, dzięki któremu potwierdzona zostanie słuszność uznania podatku VAT, wyodrębnionego na fakturach zakupowych, za kwalifikowalny.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, że jest stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, a także na podstawie statutu, posiada osobowość prawną. Statut został złożony w sądzie Okręgowym i zarejestrowany w rejestrze stowarzyszeń. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: zarząd. Sposób reprezentacji podmiotu: prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu, umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty księgowe podpisują w imieniu OSP prezes lub wiceprezesi i skarbnik. Nazwa organu nadzoru: komisja rewizyjna.

Cele działania organizacji na podstawie statutu:

1.

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z PSP, organami samorządowymi i innymi podmiotami.

2.

Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zagrożeń.

3.

Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

4.

Rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.

5.

Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.

6.

Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu do wniosku z dnia 5 września 2011 r.):

Czy Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT i może starać się o zwrot podatku VAT naliczonego.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z załącznikiem nr 4 poz. 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), "usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej nie sklasyfikowane (wyłącznie statutowe) są zwolnione od podatku". OSP, jako stowarzyszenie, nie jest podatnikiem podatku VAT oraz nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT, co powoduje, że nie może starać się o zwrot VAT naliczonego. Organizując festyn i płacąc za usługi i towary, ponosi koszty brutto i nie ma możliwości odliczenia uiszczonego podatku VAT. W związku z powyższym podatek VAT od poniesionych wydatków stanowi koszt kwalifikowalny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - mocą art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie zaś z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ponadto, stosownie do postanowień art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

W myśl z art. 88 ust. 4 ww. ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten jednak nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

A zatem prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione jednocześnie warunki:

* odliczenia dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik VAT oraz

* towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Tym samym warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych (tj. takich, które generują podatek należny).

Powyższa zasada wyklucza możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do opodatkowanej działalności gospodarczej, czyli w przypadku wykonywania czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca, w ramach swojej działalności statutowej, zorganizował imprezę plenerową (festyn) dla mieszkańców gminy. Projekt współfinansowany był ze środków PROW na lata 2007-2013. W związku z powyższym przedsięwzięciem Wnioskodawca nabywał różnego rodzaju towary i usługi, których cena obejmowała naliczony podatek VAT. Wnioskodawca wskazał, że jako stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku VAT i nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy warunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów nie będących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostały spełnione, gdyż Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej - nie jest więc podatnikiem podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, a dokonane zakupy nie będą służyły działalności opodatkowanej podatkiem VAT. A zatem Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z organizacją festynu.

W związku z tym, iż Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego z tytułu dokonanych zakupów, nie przysługuje Mu również prawo do zwrotu podatku VAT z tego tytułu, w trybie art. 87 ust. 1-3 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Należy zauważyć, iż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl