IPPP3/443-986/11-3/JK - Prawo parafii do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z przeprowadzeniem remontu zewnętrznej elewacji zabytkowej plebanii.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 24 sierpnia 2011 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP3/443-986/11-3/JK Prawo parafii do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z przeprowadzeniem remontu zewnętrznej elewacji zabytkowej plebanii.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 12 lipca 2011 r. (data wpływu 14 lipca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu związanych z realizacją projektu pn. "Remont zewnętrznej elewacji zabytkowej plebanii wykorzystywanej przez Ośrodek oraz utwardzenie nawierzchni w jej otoczeniu" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2011 r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu związanych z realizacją projektu pn. "Remont zewnętrznej elewacji zabytkowej plebanii wykorzystywanej przez Ośrodek oraz utwardzenie nawierzchni w jej otoczeniu".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 9 grudnia 2009 r. Parafia złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" na realizację operacji: "Remont zewnętrznej elewacji zabytkowej plebanii wykorzystywanej przez Ośrodek oraz utwardzenie nawierzchni w jej otoczeniu".

Wnioskowana pomoc finansowa została przyznana, Parafia zadanie wykonała i w dniu 1 lipca 2011 r. złożyła "Wniosek o płatność". We wniosku tym, podobnie jak we wniosku o przyznanie pomocy, VAT wykazany został jako koszty kwalifikowalne. W związku z tym Urząd Marszałkowski wezwał Parafię do uzupełnienia dołączonych do wniosku o płatność o załącznik "Interpretacja indywidualna wydana przez organ upoważniony, w przypadku, gdy Beneficjent złożył do wniosku o przyznanie pomocy oświadczenie o kwalifikowalności VAT oraz wykazał w kosztach kwalifikowalnych".

Jednocześnie w uzupełnieniu do wniosku z dnia 11 sierpnia 2011 r. Parafia wskazała, iż nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT oraz, że realizacja przedmiotowego projektu, nie jest związana z wykonywaniem przez Parafię czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu do wniosku z dnia 11 sierpnia 2011 r.):

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT przez Parafię, w związku z wydatkami związanymi z realizacją przedmiotowego projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy (przedstawionym we wniosku oraz w uzupełnieniu do wniosku z dnia 11 sierpnia 2011 r.), Parafia nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w związku z wydatkami związanymi z realizacją przedmiotowego projektu. Do wniosku o przyznanie pomocy złożonego przez Parafię w Urzędzie Marszałkowskim został dołączony załącznik: "Oświadczenie o kwalifikowalności VAT" o następującej treści: "Parafia nie jest podatnikiem podatku VAT oraz nie figuruje w ewidencji płatników podatku VAT i realizując powyższą operację nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu VAT, ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej, na podst. art. 15 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług". Stanowisko zajęte w tym oświadczeniu Parafia podtrzymuje.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, definiuje podatnika jako każdy podmiot, niezależnie od jego formy organizacyjno-prawnej, który samodzielnie prowadzi działalność gospodarczą, bez względu na cel oraz rezultat takiej działalności. Przepis art. 15 ust. 1 ustawy stanowi, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 1 pkt 4.

Podatnikiem dany podmiot będzie tylko w odniesieniu do czynności opodatkowanych, które wykonuje w ramach działalności gospodarczej. Należy to rozumieć w taki sposób, że wykonywanie określonych czynności - będących dostawą towarów czy też świadczeniem usług - mające miejsce w ramach działalności gospodarczej, jest działaniem w charakterze podatnika, a w konsekwencji - podlega opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz nie zaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot nie będący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i nie podlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Parafia zrealizowała projekt "Remont zewnętrznej elewacji zabytkowej plebanii wykorzystywanej przez Ośrodek oraz utwardzenie nawierzchni w jej otoczeniu" na realizację którego otrzymała dotację w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi". Przy tym Parafia wskazała, iż nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT oraz, że realizacja przedmiotowego projektu, nie jest związana z wykonywaniem przez Parafię czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi - brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną, a ponadto Parafia nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca nie ma zatem możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pod nazwą "Remont zewnętrznej elewacji zabytkowej plebanii wykorzystywanej przez Ośrodek oraz utwardzenie nawierzchni w jej otoczeniu".

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Ponadto należy zauważyć, iż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl