Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 21 stycznia 2010 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP3/443-984/09-3/MM
Możliwość wystawienia faktury VAT za jedną kompleksową usługę w związku ze świadczeniem przez spółkę usługi konferencyjnej we współpracy z inną spółką świadczącą usługi hotelarskie.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 3 listopada 2009 r. (data wpływu 5 listopada 2009 r.), uzupełnione pismem z dnia 20 listopada 2009 r. (data wpływu 23 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie zastosowania jednolitej stawki podatku VAT dla świadczonej usługi konferencyjnej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 listopada 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania jednolitej stawki podatku VAT dla świadczonej usługi konferencyjnej. Wniosek zawierał braki formalne - brak przedłożenia oryginału lub urzędowo poświadczonej kopii dokumentu (pełnomocnictwa), z którego wynika prawo Pana X do występowania w imieniu Wnioskodawcy z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego. W związku z powyższym tut. Organ podatkowy pismem z dnia 10 listopada 2009 r. Nr IPPP3/443-984/09-2/MM wezwał Wnioskodawcę w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego wezwania do uzupełnienia wniosku w powyższym zakresie. Wniosek został uzupełniony w terminie prawidłowym.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka prowadzi działalność hotelarską, w ramach której świadczy między innymi; usługi wynajmu pokoi, sal konferencyjnych, urządzeń multimedialnych, gastronomii, SPA (odnowa biologiczna). W ramach prowadzonej działalności gospodarczej spółka (usługodawca) otrzymała propozycję współpracy od podmiotu zajmującego się kompleksowym organizowaniem szkoleń i konferencji (usługobiorca). Zgodnie z ewentualną umową program merytoryczny szkolenia, materiały szkoleniowe byłyby przygotowywane przez podmiot współpracujący ze spółką we własnym zakresie. W skład usługi świadczonej przez spółkę, tj. organizacji konferencji wchodziłyby usługi: zakwaterowania w hotelu, wyżywienie i napoje, wynajem sal konferencyjnych i urządzeń multimedialnych oraz ewentualną opiekę miejscowych przewodników na zwiedzane okolicy, usługi kosmetyczne oraz SPA (odnowa biologiczna), przejazdy itp. Do umowy o zorganizowanie konferencji dołączone zostałyby szczegółowe aneksy, zgodnie z którymi wyszczególnione będą kwotowo i rodzajowo wszelkie zobowiązania usługobiorcy wraz z należnym wynagrodzeniem i informacją o liczbie uczestników. Koszt zostanie skalkulowany jako cena netto za osobę za pakiet usług zgodny z zawartą umową. Po wykonaniu usługi spółka miałaby wystawić fakturę z opisem treści "organizacja konferencji w dniach..." lub "usługa konferencyjna" i łączną kwotą należną spółce z tytułu zawartej umowy z uwzględnieniem wcześniej wystawionych faktur VAT zaliczka. Usługa zostałaby opodatkowana stawką VAT 22 %.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka ma prawo wystawić faktury VAT za jedną kompleksową usługę organizacji konferencji, w skład której wchodziłoby zakwaterowanie, wyżywienie oraz wynajem sal konferencyjnych i urządzeń multimedialnych, usługi ksero, fax, itp. o treści np. "organizacja konferencji" lub "usługa konferencyjna" z jedną podstawową stawką VAT 22 %, bez wyszczególniania poszczególnych usług składowych.

Spółka stoi na stanowisku, że ma prawo wystawić faktury VAT za jedną kompleksową usługę organizacji konferencji, na którą składały by się poszczególne usługi, jak: nocleg, wyżywienie, wynajem sal konferencyjnych i urządzeń multimedialnych, fax, ksero i pozostałych, bez wyszczególniania ich na fakturze i opodatkować według podstawowej stawki VAT 22 %. Zdaniem Spółki mamy do czynienia ze świadczeniem złożonym, gdzie usługą zasadniczą byłaby organizacja konferencji. Wynika to z samego charakteru usługi, która składa się z różnych świadczeń, prowadzących jednak do jednego celu, jakim jest kompleksowa obsługa uczestników konferencji. Europejski Trybunał Sprawiedliwości niejednokrotnie wypowiadał się w podobnych sprawach: C-349/96 pomiędzy Card Protection Plan Ltd CPP a Commissioners of Customs and Excise, ETS wskazał, że zgodnie z art. 2 (1) VI Dyrektywy (obecnie art. 2 (1) Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej), co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania VAT powinno być traktowane jako odrębne i niezależne. Jednocześnie jednak w sytuacji, gdy kilka świadczeń obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia jedną usługę, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Zdaniem ETS z pojedynczą usługą w sensie ekonomicznym mamy do czynienia zwłaszcza wtedy, gdy jeden lub więcej elementów uznaje się za usługę zasadniczą podczas, gdy inny lub inne elementy traktuje się jako usługi pomocnicze. Usługa ma natomiast charakter usługi pomocniczej, gdy nie stanowi ona dla klienta celu samego w sobie, a jedynie prowadzi do lepszego wykorzystania usługi zasadniczej. W przypadku świadczeń złożonych o zasadach opodatkowania usług pomocniczych decyduje zawsze charakter usługi zasadniczej. Spółka uważa, że dana usługa jest usługą złożoną ponieważ składa się z różnych świadczeń, których realizacja prowadzi do jednego celu - organizacji konferencji. Na usługę złożoną składa się więc kombinacja różnych czynności, prowadzących do określonego celu - do wykonania świadczenia głównego (organizacji konferencji), na które składają się różne świadczenia pomocnicze, nie stanowiące celu samego w sobie, lecz będące środkiem do pełnego zrealizowania usługi zasadniczej. Odrębne traktowanie i opodatkowanie każdego świadczenia zdaniem Spółki, byłoby sztucznym podziałem dla celów podatkowych, gdyż z ekonomicznego punktu widzenia tworzą one jedną usługę kompleksową obejmującą kilka świadczeń pomocniczych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej: "ustawą o VAT", opodatkowaniu ww. podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119 (art. 8 ust. 3 ustawy o VAT).

W myśl art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Stosownie do art. 106 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia określi szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać, oraz sposób i okres ich przechowywania.

Zasady te zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337), zwanym dalej "rozporządzeniem".

Na mocy § 4 ust. 1 rozporządzenia, zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami "FAKTURA VAT".

Na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia, faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:

1.

imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;

2.

numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;

3.

numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT";

4.

dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży, w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury;

5.

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;

6.

miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;

7.

cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);

8.

wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

9.

stawki podatku;

10.

sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;

11.

kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

12.

kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem.

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy (...).

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22 %, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Aby móc wskazać, iż dana usługa jest usługą złożoną (kompleksową), winna składać się ona z różnych świadczeń, których realizacja prowadzi jednak do jednego celu. Na usługę złożoną składa się więc kombinacja różnych czynności, prowadzących do realizacji określonego celu - do wykonania świadczenia głównego, na które składają się różne świadczenia pomocnicze. Natomiast usługę należy uznać za pomocniczą, jeśli nie stanowi ona celu samego w sobie, lecz jest środkiem do pełnego zrealizowania lub wykorzystania usługi zasadniczej. Pojedyncza usługa traktowana jest zatem jak element usługi kompleksowej wówczas, jeżeli cel świadczenia usługi pomocniczej jest zdeterminowany przez usługę główną oraz nie można wykonać lub wykorzystać usługi głównej bez usługi pomocniczej.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność hotelarską, w ramach której świadczy między innymi; usługi wynajmu pokoi, sal konferencyjnych, urządzeń multimedialnych, gastronomii, SPA (odnowa biologiczna). W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca (usługodawca) otrzymał propozycję współpracy od podmiotu zajmującego się kompleksowym organizowaniem szkoleń i konferencji (usługobiorca). Zgodnie z ewentualną umową program merytoryczny szkolenia, materiały szkoleniowe byłyby przygotowywane przez podmiot współpracujący ze spółką we własnym zakresie. W skład usługi świadczonej przez Wnioskodawcę, tj. organizacji konferencji wchodziłyby usługi: zakwaterowania w hotelu, wyżywienie i napoje, wynajem sal konferencyjnych i urządzeń multimedialnych oraz ewentualną opiekę miejscowych przewodników na zwiedzane okolicy, usługi kosmetyczne oraz SPA (odnowa biologiczna), przejazdy itp. Po wykonaniu tej usługi Wnioskodawca będzie wystawiać faktury VAT o treści "organizacja konferencji w dniach..." lub "usługa konferencyjna" i łączną kwotą należną Wnioskodawcy z wykazanym podatkiem należnym w wysokości 22 %. Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do tego, czy ma prawo wystawić faktury VAT za jedną kompleksową usługę organizacji konferencji, w skład której wchodziłoby zakwaterowanie, wyżywienie oraz wynajem sal konferencyjnych i urządzeń multimedialnych, usługi ksero, fax, itp. o treści np. "organizacja konferencji" lub "usługa konferencyjna" z jedną podstawową stawką VAT 22 %, bez wyszczególniania poszczególnych usług składowych.

Biorąc pod uwagę opis przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego tut. Organ podatkowy stwierdza, iż stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe. W przedmiotowej sprawie podstawową kwestią jest ustalenie jaką faktycznie usługę świadczy Wnioskodawca. Z wniosku wynika, iż Spółka świadczy usługi zakwaterowania w hotelu, zapewnia wyżywienie i napoje, wynajmuje sale konferencyjne i urządzenia multimedialne oraz organizuje ewentualną opiekę przewodników, świadczy usługi SPA i kosmetyczne. Usługi te świadczone są na rzecz podmiotu, który zajmuje się kompleksowym organizowaniem szkoleń zapewniając jednocześnie program merytoryczny szkolenia oraz materiały szkoleniowe. Z powyższego jednoznacznie wynika, iż to kontrahent Spółki świadczy usługi organizowania szkolenia lub konferencji i to On winien wystawić fakturę na tak świadczoną usługę na rzecz swoich usługobiorców. Wnioskodawca świadczy usługę hotelową, a zatem faktura wystawiona przez Wnioskodawcę winna odzwierciedlać rzeczywiście świadczone przez Spółkę usługi ze stawką dla nich właściwą.

Odnosząc się do orzecznictwa ETS, należy zgodzić się ze stanowiskiem, iż regulacje wspólnotowe jako zasadę przyjmują odrębne traktowanie na gruncie podatku VAT każdego ze świadczeń. Jednocześnie świadczenie obejmujące jedną usługę z ekonomicznego punktu widzenia nie powinno być sztucznie dzielone, by nie zakłócić funkcjonowania systemu VAT.

W związku z tym, należy uznać, że mamy do czynienia z jednym świadczeniem, jeżeli kilka elementów jest ze sobą tak ściśle powiązanych, że obiektywnie tworzą jedno zdarzenie w aspekcie gospodarczym.

Ponieważ pytanie Wnioskodawcy ogranicza się do prawa do wystawienia faktury za tak świadczoną usługę organizacji konferencji ze stawką 22 % tut. Organ dokonuje analizy stanu faktycznego jedynie w tym zakresie.

W przedmiotowej sprawie należy wziąć pod uwagę, że Wnioskodawca świadczy przede wszystkim usługę hotelową z wyżywieniem. Dodatkowo świadczyć może inne usługi wskazane we wniosku. Organizacja konferencji w tym materiały szkoleniowe oraz program szkolenia jest przygotowywany przez inny podmiot, który to właśnie, a nie Wnioskodawca, zdaniem tut. Organu, świadczyć może usługi organizacji konferencji.

Reasumując Spółka nie ma prawa wystawiać faktury na świadczenie usługi organizacji konferencji ze stawką 22 % ponieważ z wniosku wynika, iż nie Ona świadczy tę usługę.

A zatem stanowisko Wnioskodawcy w tak przedstawionym zdarzeniu przyszłym należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl