Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 10 marca 2009 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP3/443-97/09-3/KG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 5 lutego 2009 r. (data wpływu 9 lutego 2009 r.) uzupełnionego pismem z dnia 11 lutego 2009 r. (data wpływu 16 lutego 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia i zwrotu podatku VAT, wynikającego z realizacji projektu pt: "Budowa trakcji trolejbusowej" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lutego 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia i zwrotu podatku VAT, wynikającego z realizacji projektu pt: "Budowa trakcji trolejbusowej".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Gmina Miasto zrealizowała projekt pt: "Budowa trakcji trolejbusowej". Po zakończeniu projektu wytworzony w wyniku jego realizacji majątek pozostał własnością Gminy - Miasto i na podstawie odrębnej umowy przekazany został w nieodpłatne użytkowanie Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Spółka z o.o. Gmina Miasto. jest właścicielem 100% udziałów w MPK Spółka z o.o. i nie planuje podejmowania żadnych działań zmierzających do zbycia tych udziałów. Sieć trakcyjna wybudowana w wyniku realizacji projektu będzie wykorzystywana wyłącznie w regularnych przewozach komunikacji miejskiej na obszarze Gminy Miasto, przez co najmniej 5 lat od daty zakończenia projektu zaś zarządzanie nowym obiektem infrastruktury należy do MPK Spółka z o.o.

Po zrealizowaniu ww. projektu Gmina Miasto zakupiła trolejbus miejski niskopodłogowy. Zakupiony trolejbus jest również własnością Gminy Miasto i znajduje się w jej ewidencji środków trwałych. W dniu 26 maja 2006 r. została zawarta pomiędzy Gminą a MPK Spółka z o.o. umowa nieodpłatnego użyczenia przekazująca trolejbus do bezpłatnego używania. Użyczony trolejbus przekazano na podstawie protokołu przekazania na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 24 sierpnia 2011 r. MPK Spółka z o.o. zobowiązało się do używania użyczonego trolejbusu zgodnie z celem określonym we "wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów i Priorytetu 3 - Rozwój lokalny Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006". MPK Spółka z o.o. zatem ponosi wszystkie koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją ww. majątku.

Z dniem 2 stycznia 2009 r. Gmina Miasto powołała nową jednostkę budżetową pod nazwą Zarząd Transportu Miejskiego, która jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, posiada NIP i REGON. Jednostka ta będzie realizowała w imieniu Gminy Miasto wszystkie obowiązki z zakresu lokalnego transportu zbiorowego oraz przejmie niektóre dotychczasowe zadania MPK. Na podstawie porozumienia z dnia 31 grudnia 2008 r. pomiędzy Gminą a MPK Spółką z o.o. ustalono m.in.

* Miasto zapewni infrastrukturę transportową niezbędną do prawidłowego wykonywania usług w komunikacji miejskiej przez MPK;

* Miasto zapewni środki finansowe, w ramach których Zarząd Transportu Miejskiego pokryje wynagrodzenie za świadczone usługi w komunikacji miejskiej wg stawki za wozokilometr;

* Zarząd Transportu Miejskiego jest zobowiązany kontrolować sposób wykonywania przez MPK usług w komunikacji miejskiej określonych w porozumieniu.

Jak z powyższego wynika, MPK Spółka z o.o. ponosi wszystkie koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją ww. majątku, którymi obciąża Zarząd Transportu Miejskiego wg stawki ze wozokilometr.

Natomiast Zarząd Transportu Miejskiego z jednej strony ponosi koszty związane ze świadczeniem usług przez MPK, z drugiej strony osiąga dochody ze sprzedaży biletów.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, gmina jako wspólnota samorządowa posiadająca osobowość prawną wykonuje zadania publiczne na rzecz mieszkańców gminy. Zadania gminy obejmujące wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, mające na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, określone zostały w art. 7 ww. ustawy. Jednocześnie w art. 33 ustawy ustawodawca wskazał, iż Prezydent wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu gminy. Gmina jako wspólnota samorządowa nie prowadzi działalności i nie wykonuje samodzielnie żadnych zadań. Zadania Gminy realizowane są przez Urząd i powołane w tym celu jednostki organizacyjne min. Zarząd Transportu Miejskiego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca jako jednostka organizacyjna powołana do wykonywania zadań w imieniu Gminy Miasto ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług od realizowanych inwestycji.

Zdaniem Wnioskodawcy, brak jest możliwości do odliczenia podatku VAT, ponieważ Urząd nie wykonuje bezpośrednio czynności opodatkowanych, związanych z prowadzeniem komunikacji miejskiej zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a przychody wynikające z użytkowania tego majątku stanowią obroty innego podmiotu. Z uwagi zaś na zapis art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, Miasto realizując budowę części sieci trakcji trolejbusowej i zakupując trolejbus, jak również przekazując do bezpłatnego użytkowania ten majątek wykonuje zadanie własne gminy tj. zaspokaja zbiorowe potrzeby wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

W przypadku przekazania majątku Miasta do nieodpłatnego używania przez MPK Spółkę z o.o. mamy do czynienia ze wzajemnymi zobowiązaniami stron (stosunek dwustronnie zobowiązujący) tj. Gmina Miasto zobowiązuje się przekazać wybudowaną część sieci trolejbusowej oraz zakupiony trolejbus, a MPK Spółka z o.o. przejąć je celem wykorzystywania w regularnych przewozach służąc ogółowi mieszkańców miasta.

Mając powyższe na uwadze oraz zapis art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, przekazanie wybudowanej trakcji jak również trolejbusu należy traktować jako nieodpłatne świadczenie usług związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa a więc zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT nie podlega opodatkowaniu, zaś przychody z użytkowania stanowią obrót innej jednostki.

Jednocześnie informuję, że Miasto otrzymało już interpretację na ww. temat w roku 2007 Znak: IP-PP1-443-524/07-2/JL. W poprzednim stanie faktycznym nie był jeszcze zakupiony trolejbus i nie była powołana jednostka budżetowa pod nazwą Zarząd Transportu Miejskiego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 13 obowiązującego do dnia 30 listopada 2008 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.), zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Powyższe zwolnienie zostało również utrzymane w § 13 ust. 1 pkt 11 obowiązującego od dnia 1 grudnia 2008 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336).

Urząd Miasta jako podmiot prawa publicznego, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) realizuje zadania własne Gminy i z tytułu wykonywania tych zadań jest zwolniony z podatku VAT na podstawie regulacji cyt. rozporządzenia Ministra Finansów.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl natomiast art. 86 ust. 2 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści cyt. wyżej przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. gdy czynności tej dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został odliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Podstawowym warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest zatem związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Gmina Miasto zrealizowała projekt pt: "Budowa trakcji trolejbusowej". Po zakończeniu projektu wytworzony w wyniku jego realizacji majątek pozostał własnością Gminy - Miasto i na podstawie odrębnej umowy przekazany został w nieodpłatne użytkowanie Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Spółka z o.o. Gmina Miasto jest właścicielem 100% udziałów w MPK Spółka z o.o. i nie planuje podejmowania żadnych działań zmierzających do zbycia tych udziałów. Sieć trakcyjna wybudowana w wyniku realizacji projektu będzie wykorzystywana wyłącznie w regularnych przewozach komunikacji miejskiej na obszarze Gminy Miasto przez co najmniej 5 lat od daty zakończenia projektu zaś zarządzanie nowym obiektem infrastruktury należny do MPK Spółka z o.o.

W ramach realizacji ww. projektu Gmina Miasto zakupiła trolejbus miejski niskopodłogowy. Zakupiony trolejbus jest również własnością Gminy Miasto i znajduje się w jej ewidencji środków trwałych. W dniu 26 maja 2006 r. została zawarta pomiędzy Gminą a MPK Spółka z o.o. umowa nieodpłatnego użyczenia przekazująca trolejbus do bezpłatnego używania. Ponadto zaznaczyć należy, iż MPK Spółka z o.o. ponosi wszystkie koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją powierzonego jej majątku, którymi obciąża Zarząd Transportu Miejskiego wg stawki za wozokilometr. Natomiast Zarząd Transportu Miejskiego z jednej strony ponosi koszty związane ze świadczeniem usług przez MPK, z drugiej strony osiąga dochody ze sprzedaży biletów.

Ponadto podkreślenia wymaga fakt, iż nabywane w ramach projektu towary oraz usługi nie były i nie są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, ponieważ Gmina korzysta ze zwolnienia w zakresie wykonywania czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami a przekazanie majątku w postaci sieci trolejbusowej oraz trolejbusa nastąpiło nieodpłatnie.

Tym samym, z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie przysługiwało i nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z realizacji projektu pt: "Budowa trakcji trolejbusowej".

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl