Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 1 grudnia 2010 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP3/443-954/10-2/MPe
Możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT usług przetwarzania reklamacji składanych przez klientów banku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Banku, przedstawione we wniosku z dnia 21 września 2010 r. (data wpływu 27 września 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania usług przetwarzania reklamacji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 września 2010 r. wpłynął ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania usług przetwarzania reklamacji.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Bank jest bankiem krajowym, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje czynności bankowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.), w tym m.in. przeprowadza na zlecenie klientów bankowe rozliczenia pieniężne.

W celu zapewnienia sprawnej obsługi transakcji zlecanych przez klientów, Bank zawarł z C. (dalej jako: "C."), podmiotem posiadającym siedzibę w Rumunii, umowę na świadczenie usług polegających na przetwarzaniu reklamacji składanych przez klientów Banku. Usługi przetwarzania reklamacji są świadczone przez C. w sposób zautomatyzowany i zgodny z najnowszymi światowymi standardami.

Reklamacje jakie są przetwarzane przez C. dotyczą m.in. płatności zagranicznych przelewów krajowych, rozliczeń czekowych, transakcji banknotowych i innych.

Obsługa reklamacji transakcyjnych przez C. będzie się odbywać na dwa sposoby: (i) ręcznie poprzez wpisanie odpowiednich danych do aplikacji, lub (ii) w sposób zautomatyzowany poprzez połączenie aplikacji służącej do przetwarzania reklamacji z siecią przesyłową SWIFT oraz systemem głównym Banku.

W przypadku złożenia przez klienta reklamacji informacja o tej reklamacji będzie kierowana drogą elektroniczną lub wprowadzana manualnie do systemu zarządzanego przez C., gdzie nastąpi jej weryfikacja pod kątem obowiązujących standardów. Następnie informacja o reklamacji będzie przesyłana siecią przesyłową SWIFT do banku, z którym dokonano pierwotnie transakcji. Po otrzymaniu rozwiązania reklamacji dokonywane będą odpowiednie korekty lub udzielane będą klientowi stosowne wyjaśnienia. Następnie cały proces będzie zamykany. W ramach świadczonych usług, C. będzie również dostarczał raporty dotyczące przetwarzanych reklamacji transakcyjnych oraz będzie archiwizował dane dotyczące zakończonych reklamacji przez okres wymagany prawem.

Z tytułu świadczenia powyższych usług przez C. na rzecz Banku, Bank będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Banku następujących opłat:

1.

jednorazowej opłaty za wdrożenie projektu,

2.

opłat rocznych,

3.

opłat ryczałtowych za każdą reklamację.

Bank, pismem z dnia 1 lipca 2010 r. wystąpił do Głównego Urzędu Statystycznego o dokonanie klasyfikacji statystycznej nabywanych przez Bank od C. usług przetwarzania reklamacji. Zgodnie z otrzymaną przez Bank opinią klasyfikacyjną Głównego Urzędu Statystycznego usługi przetwarzania reklamacji na podstawie znajdującej nadal zastosowanie dla celów podatkowych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264, z późn. zm.) powinny być klasyfikowane jako Usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym pozostałe, gdzie indziej niewymienione (PKWiU 67.13.10-00.90).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy nabywane przez Bank usługi przetwarzania reklamacji podlegają zwolnieniu z podatku VAT.

Zdaniem Banku, nabywane przez Bank usługi przetwarzania reklamacji podlegają zwolnieniu z podatku VAT. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.): dalej jako: "ustawa o VAT", zwalnia się od podatku VAT usługi wymienione w załączniku nr 4 do tej ustawy. Załącznik nr 4 pod poz. 3 wymienia natomiast usługi pośrednictwa finansowego klasyfikowane w Sekcji J ex (65-67) PKWiU.

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy o VAT, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji.

Stosownie do § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.), dla celów podatku od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU); dalej jako: "PKWiU z 1997 r."

Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, że zwolnieniu z podatku VAT będą podlegały usługi pośrednictwa finansowego klasyfikowane w Sekcji J ex (65-67) PKWiU z 1997 r.

W związku z tym, usługa polegająca na przetwarzaniu reklamacji transakcyjnych, która jest klasyfikowana na podstawie PKWiU z 1997 r. pod symbolem 67.20.10-00.90 Usługi pomocnicze związane z pośrednictwem finansowym pozostałe, gdzie indziej niewymienione powinna podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl