IPPP3/443-936/14-2/JK - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Warszawie - OpenLEX

IPPP3/443-936/14-2/JK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 28 października 2014 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP3/443-936/14-2/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 15 września 2014 r. (data wpływu 19 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy olejów smarowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy olejów smarowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Sp. z o.o. (dalej jako "Wnioskodawca" lub "Spółka") należy do międzynarodowej grupy przedsiębiorstw zajmującej się produkcją i sprzedażą maszyn ciężkich stosowanych m.in. w budownictwie i przemyśle wydobywczym (koparki, ładowarki, itp.). Spółka pełni w ramach koncernu rolę wyłącznego dystrybutora maszyn K. i części zamiennych na terytorium Polski. Ponadto Wnioskodawca świadczy usługi najmu, serwisowania i napraw gwarancyjnych tych maszyn. Usługi serwisowania maszyn świadczone są zarówno w warsztacie Wnioskodawcy, jak i bezpośrednio u klientów (tzw. serwis mobilny).

W procesie świadczenia usług serwisowania maszyn Wnioskodawca wykorzystuje m.in. trzy rodzaje olejów hydrauliczno-przekładniowych lub przekładniowych dostarczanych przez koncern X. specjalnie dla potrzeb całego koncernu K. (Wnioskodawca nabywa te oleje od polskiego oddziału X.). Do olejów tych - na potrzeby niniejszego wniosku łącznie zwanych "Olejami K." - należą:

* K. 10, kod CN podawany przez producenta: 2710 19 87 00, olej hydrauliczno-przekładniowy, służący do przenoszenia mocy w układzie hydrauliki oraz sterowania tym układem oraz, przy niektórych maszynach, wykorzystywany w skrzyniach biegów;

* K. 30, kod CN podawany przez producenta: 2710 19 87 00, olej hydrauliczno-przekładniowy stosowany do skrzyń biegów w niektórych maszyn, czasem zamiennie z K. 10 z uwagi na inną lepkość, w zależności od klimatu (letni/zimowy), a ponadto stosowany do przekładni redukcyjnych w niektórych maszynach;

* K. 80, kod CN podawany przez producenta: 2710 19 81 00, olej przekładniowy do osi, stosowany w mostach napędowych niektórych maszyn.

Żaden z wymienionych wyżej "Olejów K.", ze względu na ich parametry techniczne nie nadaje się do zastosowania w silnikach i nie jest stosowany jako olej silnikowy (do silników Wnioskodawca używa zupełnie innych olejów, o symbolach Y. lub Z., których nie dotyczy niniejszy wniosek). Wnioskodawca nie wykorzystuje także Olejów K. do celów napędowych lub opałowych, jako dodatków lub domieszek do paliw silnikowych ani do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników.

Wnioskodawca zużywa Oleje K. do celów serwisowania sprzedawanych lub wynajmowanych we własnym zakresie maszyn. Zdarza się również, że Wnioskodawca sprzedaje swoim klientom (nabywcom lub najemcom maszyn) Oleje K. jako odrębne towary. W praktyce Oleje K. nabywane do celów serwisowania maszyn nabywane są przez Wnioskodawcę w dużych, ponad dwustulitrowych opakowaniach, natomiast Oleje K. przeznaczone do odsprzedaży jako odrębne towary, nabywane są w opakowaniach mniejszych - dwudziestolitrowych. Dostawca Olejów K. traktuje oleje w poszczególnych rodzajach opakowań jako odrębne pozycje asortymentowe i oznacza je innymi symbolami, odnoszącymi się do pojemności. Na moment złożenia niniejszego wniosku Dostawca oferuje Oleje K. w opakowaniach dwudziestolitrowych, oznaczonych symbolem 20L_A0IF (te Wnioskodawca nabywa w celu odsprzedaży) oraz dwustudziewięciolitrowych, oznaczonych symbolem 209L_A0IF (te Wnioskodawca nabywa do celów serwisowania maszyn). Należy jednak zaznaczyć, że w przyszłości oferta dostawcy Olejów K., gdy chodzi o pojemności opakowań, może się zmieniać.

Przy sprzedaży opisanych usług serwisowania maszyn Wnioskodawca stosuje dwa sposoby fakturowania tych usług. Pierwszy sposób polega na tym, że Wnioskodawca, z uwagi na dokonane wcześniej, umowne ustalenia cenowe z kontrahentem, wymienia na fakturze wyłącznie pozycje: przegląd, ilość kilometrów związanych z dojazdami, materiały do przeglądu i materiały dodatkowe, podając ustalone, ryczałtowe wynagrodzenie w odniesieniu do tych elementów. Faktura nie precyzuje jednak, jakie konkretnie materiały dodatkowe i materiały do przeglądu zostały wykorzystane. Do faktury dołączany jest natomiast dokument wewnętrzny, który wymienia szczegółowo wszystkie elementy składowe wynagrodzenia za tę usługę, tj. precyzuje ilość i rodzaje zużytych materiałów, w tym Olejów K. Na podstawie tego dokumentu dokonywane są zmiany w stanie magazynowym wykorzystanych materiałów, w tym Olejów K. Drugi sposób jest stosowany w sytuacjach, gdy z kontrahentem nie została wcześniej ustalona "ryczałtowa" cena przeglądu. W takim przypadku Wnioskodawca wyszczególnia na fakturze wystawianej za wykonaną usługę serwisową wszystkie elementy składowe wynagrodzenia za tę usługę, tj. podaje odrębnie wartość robocizny, kilometrów, ilość i rodzaje materiałów (w tym Olejów K.) zużytych przy jej wykonaniu. Podawanie w tym przypadku na fakturach oddzielnie każdego elementu świadczonych usług jest spowodowane specyfiką stosowanego księgowego systemu informatycznego i systemu magazynowego (spełnia taką samą funkcję jak dokument wewnętrzny w pierwszej sytuacji). Celem takiego dokumentowania usług jest też poinformowanie klienta o ilości nowego oleju jaki został wprowadzony do maszyny oraz o wszystkich elementach składowych wynagrodzenia za usługę. Dodatkowo wyszczególnienie oleju na fakturze lub w dokumencie wewnętrznym ma na celu ułatwienie Spółce identyfikacji i ewidencjonowania ilości zużywanego oleju w celu serwisowania maszyn na rzecz konkretnych klientów.

Obecnie Wnioskodawca nabywa całość Olejów K., bez względu na ich przeznaczenie, z zapłaconą akcyzą. Wnioskodawca rozważa jednak możliwość skorzystania - w odniesieniu do Olejów K. zużywanych do celów serwisowania maszyn - ze zwolnienia od akcyzy, na podstawie § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (dalej zwanego "Rozp.zwoln.akc") w zw. z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (dalej zwanej "uakc").

W sytuacji skorzystania z ww. zwolnienia, Oleje K. nabywane w celu odsprzedaży jako towary nadal byłyby nabywane z zapłaconą akcyzą. Nabywanie w procedurze zwolnienia dotyczyłoby wyłącznie Olejów K. przeznaczonych do zużycia w ramach usług serwisowania maszyn. Jak wskazano wyżej, Oleje K. przeznaczone do odsprzedaży i do zużycia w celach serwisowych są nabywane w odmiennych, inaczej oznaczonych opakowaniach. Wnioskodawca prowadziłby też w odniesieniu do Olejów K. o odmiennym przeznaczeniu odrębne ewidencje magazynowe, a w razie potrzeby, odrębne magazyny fizyczne.

Zaznaczyć trzeba, że Wnioskodawca wystąpił wcześniej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w niemal identycznym stanie faktycznym i otrzymał interpretację pozytywną, potwierdzającą jego prawo do skorzystania ze zwolnienia z podatku akcyzowego z uwagi na przeznaczenie Olejów K. (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 31 lipca 2014 r., sygn. IPPP3/443-408/14-2/KB). Przyczyną wystąpienia z ponownym wnioskiem są drobne zmiany w stanie faktycznym w porównaniu z tym będącym podstawą wydania ww. interpretacji. W poprzednio złożonym wniosku podano, że Wnioskodawca całość Olejów K. będzie zużywał w procesie świadczenia usług serwisowania maszyn. Obecnie jednak Wnioskodawca odsprzedaje część Olejów K. jako towary. Ponadto w poprzednio złożonym wniosku definiując "Oleje K." Wnioskodawca podał konkretne symbole handlowe tych olejów wraz z ich częściami odnoszącymi się do konkretnych pojemności opakowań. Tymczasem, jak zaznaczono wyżej, z uwagi na zmiany w ofercie dostawcy, symbole handlowe ulegają zmianom, choć olej pozostaje ten sam. W poprzednio złożonym wniosku nie wspomniał też o różnym sposobie fakturowania usług serwisowych. Według Wnioskodawcy zmiany w zaktualizowanym stanie faktycznym, choć wydają się nieistotne z punktu widzenia samego rozstrzygnięcia, uzasadniają wystąpienie z ponownym wnioskiem z uwagi na zakres ochrony prawnej, jaki zapewnia interpretacja indywidualna.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy w opisanym stanie faktycznym - w odniesieniu do Olejów K. zużywanych w ramach usług serwisowania maszyn - Wnioskodawcę można uznać za podmiot zużywający "oleje K." na cele uprawniające do zwolnienia z podatku akcyzowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 22 w zw. z art. 32 ust. 3 pkt 1 i pkt 3 uakc i w zw. z § 6 pkt 2 Rozp.zwoln.akc.

2. Czy Wnioskodawca, przy założeniu spełnienia warunków, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 uakc, będzie uprawniony do nabywania olejów K. zużywanych w ramach usług serwisowania maszyn w procedurze zwolnienia z podatku akcyzowego, jeśli dostawa będzie następowała w sposób określony w art. 32 ust. 3 pkt 1 lub pkt 3 uakc.

Zdaniem Wnioskodawcy:

W przekonaniu Wnioskodawcy, w odniesieniu do Olejów K. zużywanych w procesie serwisowania maszyn, może on zostać uznany za podmiot zużywający Oleje K. na cele uprawniające do zwolnienia z podatku akcyzowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 22 w zw. z art. 32 ust. 3 pkt 1 i pkt 3 uakc i w zw. z § 6 pkt 2 Rozp.zwoln.akc. W konsekwencji, jeśli spełnione zostaną wszelkie warunki formalne określone w art. 32 ust. 5-13 uakc, Wnioskodawca będzie mógł nabywać ww. Oleje K. w procedurze zwolnienia z podatku akcyzowego, w przypadkach o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1 i pkt 3.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. a uakc przez podmiot zużywający rozumie się podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia.

Na podstawie § 6 pkt 2 Rozp.zwoln.akc., "Zwalnia się od akcyzy oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN 2710 19 71-83 i 2710 19 87-99, przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy".

Z kolei zgodnie z art. 32 ust. 3 pkt 1 i pkt 3 uakc zwolnienie od akcyzy wyrobów, o których mowa w ust. 1, stosuje się m.in. w przypadku ich dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego lub ich dostarczenia od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego. W art. 32 ust. 5-13 uakc przewidziano natomiast dodatkowe warunki formalne, od których spełnienia uzależniona jest możliwość skorzystania z omawianego zwolnienia (m.in. złożenie zabezpieczenia akcyzowego, prowadzenie odpowiedniej ewidencji, itp.).

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, oleje K. klasyfikowane są pod kodami CN 2710 10 19 87 00 oraz 2710 19 81 00. Tym samym mieszczą się w dyspozycji przepisu § 6 pkt 2 Rozp.zwoln.akc. i mogą potencjalnie korzystać ze zwolnienia z podatku akcyzowego. Aby zwolnienie było możliwe, muszą być dodatkowo zużywane przez podmiot zużywający do celów innych niż wskazane w ww. przepisie. Wnioskodawca nie wykorzystuje olejów K. do tych celów - nie korzystna z nich do celów napędowych lub opałowych, nie używa ich jako dodatków lub domieszek do paliw silnikowych ani nie wykorzystuje do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników (Wnioskodawca nie prowadzi w ogóle działalności produkcyjnej). Wnioskodawca nie używa olejów K. również jako olejów silnikowych - są to oleje hydrauliczno-przekładniowe i przekładniowe, których parametry wykluczają ich użycie w tym celu. A zatem, w przekonaniu Wnioskodawcy, cele, do których wykorzystuje oleje K. nie mieszczą się w zakresie celów wykluczających skorzystanie ze zwolnienia z podatku akcyzowego.

Zdaniem Wnioskodawcy sposób wykorzystania przez niego olejów K. - tj. wykorzystanie ich do celów świadczenia usług serwisowania maszyn - mieści się w pojęciu "zużycia", a co za tym idzie, Wnioskodawcę można uznać za podmiot zużywający, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. a uakc. Ustawodawca nie sprecyzował w żadnych przepisach dotyczących podatku akcyzowego, co należy rozumieć przez "zużycie". W związku z tym należy odwołać się do znaczenia językowego tego terminu. Według słownika języka polskiego PWN (http://sjp.pwn.pl/), słowo "zużyć" oznacza m.in. "wykorzystać coś w jakiejś części lub w całości". Niewątpliwie w przedmiotowym stanie faktycznym Wnioskodawca wykorzystuje Oleje K. w procesie serwisowania maszyn. Oleje K. wykorzystane w ten sposób zostają więc zużyte do tego procesu i nie ma możliwości wykorzystania ich na inne cele. Wnioskodawca nie dokonuje odsprzedaży Olejów K. zużywanych w procesie serwisowania maszyn jako odrębnego od usługi, samodzielnego towaru. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 21 ukac przez "sprzedaż" należy rozumieć czynność faktyczną lub prawną, w której wyniku dochodzi do przeniesienia posiadania lub własności przedmiotu sprzedaży na inny podmiot. W przedstawionym stanie faktycznym nie można uznać, że Wnioskodawca dokonuje sprzedaży Olejów K. zużywanych w procesie serwisowania maszyn na rzecz usługobiorców. Nie dochodzi tu bowiem w ogóle do dostawy towaru. Klienci Wnioskodawcy nabywają jedynie usługi serwisowe - nie nabywają natomiast własności oleju, jako samodzielnego towaru, który mogliby we własnym zakresie wykorzystać. Według Wnioskodawcy bez znaczenia pozostaje tu fakt, iż w części przypadków na fakturze sprzedażowej wystawianej przez Wnioskodawcę wyszczególnia się ilość zużytego oleju, gdyż ww. olej nie jest sprzedawany jako towar, ale jako integralna część świadczonej usługi. Sam fakt wyodrębnienia na fakturze usługi i olejów dla celów informacyjnych i ewidencyjnych nie przekreśla możliwości potraktowania jej jako usługi kompleksowej, której częścią jest zużycie oleju na potrzeby serwisowania maszyn. Zużycie przedmiotowych olejów jest bowiem niezbędnym warunkiem wykonania usług serwisowych.

Z postanowień przywołanych przepisów nie wynika też w żaden sposób, że zużycie ma nastąpić na cele stricte osobiste (własne) podmiotu zużywającego. Przepis art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. a uakc posługuje się sformułowaniem "zużywa na cele uprawniające do zwolnienia". Z kolei "cele uprawniające do zwolnienia" grup olejów, do których należą oleje K. zostały określone w § 6 pkt 2 Rozp.zwoln.akc., przy czym ustawodawca posłużył się tu konstrukcją przewidującą otwarty katalog celów uprawniających do zwolnienia. Przepis ten stanowi, iż oleje muszą zostać "wykorzystane do celów innych niż" wyraźnie wskazane w treści tego przepisu. Jak już wyżej wskazano, Wnioskodawca wykorzystuje Oleje K. do celów innych niż te wykluczające zastosowanie zwolnienia. Nie ma zatem tutaj znaczenia, czy Wnioskodawca zużywa zakupione Oleje K. do maszyn własnych, czy też maszyn stanowiących własność innych podmiotów, ważne jest, aby wykorzystywał te oleje do celów uprawniających do zwolnienia na podstawie § 6 pkt 2 Rozp.zwoln.akc., co w omawianym stanie faktycznym zostaje spełnione.

Wnioskodawca pragnie zauważyć, co zasygnalizowano już w opisie stanu faktycznego, że wystąpił wcześniej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w niemal identycznym stanie faktycznym i otrzymał interpretację pozytywną, potwierdzającą jego prawo do skorzystania ze zwolnienia z podatku akcyzowego z uwagi na przeznaczenie Olejów K. (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 31 lipca 2014 r., sygn. IPPP3/443- 408/14-2/KB). W przekonaniu Wnioskodawcy zmiany, które nastąpiły w stanie faktycznym, nie uzasadniają odstąpienia od wyrażonego wówczas stanowiska. Fakt, że część Olejów K. jest nabywana przez Wnioskodawcę do celów odsprzedaży, jako towary handlowe, pozostaje według Wnioskodawcy bez znaczenia dla możliwości zwolnienia z akcyzy tej części Olejów K., która jest zużywana w procesie serwisowania maszyn. Oleje K. nabywane w celu odsprzedaży jako towary handlowe Wnioskodawca będzie nadal nabywał z zapłaconą akcyzą i będą one posiadały odrębną ewidencję magazynową. Ponadto są one nabywane w innych opakowaniach, stanowiących odrębne pozycje asortymentowe Dostawcy. Obowiązujące przepisy nie dają bowiem podstaw do wyciągnięcia wniosku, iż brak spełnienia warunków do nabywania Olejów K. w procedurze zwolnienia z podatku akcyzowego. Tym bardziej zdaniem Wnioskodawcy na odstąpienie od wyrażonego w poprzedniej interpretacji indywidualnej stanowiska nie może mieć wpływu zmiana oznaczeń (symboli) handlowych Olejów K. stosowanych przez Dostawcę, szczególnie że zmiany dotyczą elementów oznaczeń związanych z pojemnością opakowań. Istotne dla możliwości nabywania Olejów K. w procedurze zwolnienia z podatku akcyzowego są bowiem właściwości fizykochemiczne tych olejów, warunkujące ich zaklasyfikowanie do określonej pozycji Nomenklatury Scalonej (CN) oraz ich przeznaczenie. Te natomiast pozostają niezmienione.

Możliwość korzystania ze zwolnienia z podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie wyrobów możliwe jest tylko w przypadkach określonych w art. 32 ust. 3 uakc, a więc m.in. w przypadku ich dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego lub ich dostarczenia od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego. Jednocześnie konieczne jest spełnienie, przez dostawcę i nabywcę (podmiot zużywający) szeregu warunków formalnych o których mowa w art. 32 ust. 5-13 uakc. Wnioskodawca w związku z tym uznaje, że skoro może zostać uznany za podmiot zużywający Oleje K. wykorzystywane w ramach usług serwisowania maszyn do warunków uprawniających do zwolnienia z podatku akcyzowego wynikających z § 6 pkt 2 Rozp.zwoln.akc. to nabywanie tych olejów ze składu podatkowego lub od podmiotu pośredniczącego, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich warunków wymienionych w art. 32 ust. 5-13 uakc., będzie mogło następować w procedurze zwolnienia z podatku akcyzowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Stosownie do art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy do wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715.

W myśl art. 89 ust. 1 pkt 11 ustawy stawka akcyzy na wyroby energetyczne dla olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99 - 1.180,00 zł/1000 litrów.

Niemniej jednak zgodnie z § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 212, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie zwolnień, zwalnia się od akcyzy oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN 2710 19 71-83 i 2710 19 87-99, przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy.

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy zwolnienie od akcyzy przedmiotowych wyrobów stosuje się wyłącznie w przypadku ich:

1.

dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego lub

2.

dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego, lub

3.

dostarczenia od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego, lub

4.

nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu zużycia przez niego jako podmiot zużywający, lub

5.

nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu dostarczenia do podmiotu zużywającego, lub

6.

importu przez podmiot pośredniczący, lub

7.

importu przez podmiot zużywający, lub

8.

zużycia przez podmiot prowadzący skład podatkowy występujący jako podmiot zużywający, lub

9.

zużycia przez podmiot pośredniczący występujący jako podmiot zużywający.

Stosownie do art. 32 ust. 5 ustawy, warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest również:

1.

objęcie wyrobów akcyzowych będących przedmiotem zwolnienia zabezpieczeniem akcyzowym lub w przypadku importu - zabezpieczeniem złożonym w trybie stosowanym przy zabezpieczeniu należności celnych na podstawie przepisów prawa celnego, złożonym przez, odpowiednio: podmiot prowadzący skład podatkowy, podmiot pośredniczący lub zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w wysokości zobowiązania podatkowego mogącego powstać w przypadku użycia tych wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy lub naruszenia warunków zwolnienia - do czasu potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych przez, odpowiednio: podmiot zużywający lub podmiot pośredniczący; warunek ten nie dotyczy sytuacji, o której mowa w ust. 3 pkt 4 lub 8;

2.

dołączenie do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokumentu dostawy wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy, zwanego dalej "dokumentem dostawy";

3.

prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem przez podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, podmiot pośredniczący oraz podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, z wyłączeniem podmiotu zużywającego, który wyłącznie używa do celów opałowych pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00.

W myśl art. 32 ust. 6 ustawy, warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3 i 5, jest ponadto przedstawienie przez mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie podmiotowi dostarczającemu te wyroby akcyzowe, pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3.

Prowadzona ewidencja może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego naczelnika urzędu celnego o formie jej prowadzenia. Ewidencja powinna zawierać informacje umożliwiające ustalenie ilości wysłanych lub otrzymanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, terminu wysłania lub odbioru tych wyrobów, a także miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczania oraz informacje o dokumentach dostawy. Ewidencja powinna być przechowywana do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została sporządzona (art. 32 ust. 7-9 ustawy).

Zgodnie z art. 32 ust. 10 ustawy, dokument dostawy może być zastąpiony przez inny dokument, w przypadku gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla dokumentu dostawy i znajduje swoją podstawę w porozumieniach międzynarodowych lub w przepisach prawa Unii Europejskiej. Do dokumentu zastępującego dokument dostawy, stosuje się odpowiednio przepisy o dokumencie dostawy.

Odbierający wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jest obowiązany do potwierdzenia odbioru tych wyrobów na dokumencie dostawy (art. 32 ust. 11 ustawy).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy podmiot zużywający to podmiot:

a.

mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia,

b.

niemający miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który odbiera nabyte wyroby energetyczne zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określone w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2, bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na statku powietrznym lub jednostce pływającej, jeżeli w dokumencie dostawy jest zidentyfikowany statek powietrzny lub jednostka pływająca, na które są dostarczane nabyte wyroby.

Z treści wniosku wynika, że Spółka świadczy m.in. usługi najmu, serwisowania i napraw gwarancyjnych maszyn. Usługi serwisowania maszyn świadczone są zarówno w warsztacie Wnioskodawcy, jak i bezpośrednio u klientów (tzw. serwis mobilny). W procesie świadczenia usług serwisowania maszyn Wnioskodawca wykorzystuje m.in. trzy rodzaje olejów hydrauliczno-przekładniowych lub przekładniowych. Do olejów tych należą:

* K. 10, kod CN podawany przez producenta: 2710 19 87 00, olej hydrauliczno-przekładniowy, służący do przenoszenia mocy w układzie hydrauliki oraz sterowania tym układem oraz, przy niektórych maszynach, wykorzystywany w skrzyniach biegów;

* K. 30, kod CN podawany przez producenta: 2710 19 87 00, olej hydrauliczno-przekładniowy stosowany do skrzyń biegów w niektórych maszyn, czasem zamiennie z K. 10 z uwagi na inną lepkość, w zależności od klimatu (letni/zimowy), a ponadto stosowany do przekładni redukcyjnych w niektórych maszynach;

* K. 80, kod CN podawany przez producenta: 2710 19 81 00, olej przekładniowy do osi, stosowany w mostach napędowych niektórych maszyn.

Żaden z wymienionych "Olejów K.", ze względu na ich parametry techniczne nie nadaje się do zastosowania w silnikach i nie jest stosowany jako olej silnikowy. Wnioskodawca nie wykorzystuje także Olejów K. do celów napędowych lub opałowych, jako dodatków lub domieszek do paliw silnikowych ani do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników.

Wnioskodawca zużywa Oleje K. do celów serwisowania sprzedawanych lub wynajmowanych we własnym zakresie maszyn. Zdarza się również, że Wnioskodawca sprzedaje swoim klientom Oleje K. jako odrębne towary. W praktyce Oleje K. nabywane do celów serwisowania maszyn nabywane są przez Wnioskodawcę w dużych, ponad dwustulitrowych opakowaniach, natomiast Oleje K. przeznaczone do odsprzedaży jako odrębne towary, nabywane są w opakowaniach mniejszych - dwudziestolitrowych.

Obecnie Wnioskodawca nabywa całość Olejów K., bez względu na ich przeznaczenie, z zapłaconą akcyzą. Nabywanie w procedurze zwolnienia dotyczyłoby wyłącznie Olejów K. przeznaczonych do zużycia w ramach usług serwisowania maszyn. W sytuacji skorzystania ze zwolnienia, Oleje K. nabywane w celu odsprzedaży jako towary nadal byłyby nabywane z zapłaconą akcyzą. Wnioskodawca prowadziłby też w odniesieniu do Olejów K. o odmiennym przeznaczeniu odrębne ewidencje magazynowe, a w razie potrzeby, odrębne magazyny fizyczne.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy w odniesieniu do Olejów K. zużywanych w ramach usług serwisowania maszyn Spółkę można uznać za podmiot zużywający, a także czy zużywane przez Spółkę oleje będą korzystać ze zwolnienia od akcyzy, przy założeniu, że ich dostawa nastąpi w sposób określony w art. 32 ust. 3 pkt 1 lub 3 oraz będą spełnione warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy.

Mając na uwadze opis stanu faktycznego oraz powołane regulacje z zakresu podatku akcyzowego stwierdzić należy, że Wnioskodawca w przypadku zużywania Olejów K. w ramach usług serwisowania maszyn będzie występował jako podmiot zużywający, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy.

Zatem, w sytuacji nabywania Olejów K. w ramach przypadku określonego w art. 32 ust. 3 pkt 1 lub 3 ustawy Spółka zużywając przedmiotowe Oleje smarowe w ramach usług serwisowania maszyn może korzystać ze zwolnienia od akcyzy na podstawie § 6 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień, przy wypełnieniu warunków zwolnienia przewidzianych dla podmiotu zużywającego określonych w przepisach art. 32 ust. 5-13 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania wyrobów. W konsekwencji, tut. Organ nie dokonywał klasyfikacji wyrobów, przyjmując klasyfikację wskazaną przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl