IPPP3/443-899/13-2/KB

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 6 grudnia 2013 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP3/443-899/13-2/KB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2013 r. (data wpływu 30 września 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie określenia podatnika z tytułu akcyzy w przypadku dopuszczenia się nieprawidłowości w zakresie stosowania zabezpieczenia przez właściciela wyrobów akcyzowych dokonującego wyprowadzenia tych wyrobów ze składu podatkowego prowadzonego przez podmiot trzeci - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie określenia podatnika z tytułu akcyzy w przypadku dopuszczenia się nieprawidłowości w zakresie stosowania zabezpieczenia przez właściciela wyrobów akcyzowych dokonującego wyprowadzenia tych wyrobów ze składu podatkowego prowadzonego przez podmiot trzeci.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

X. S.A. (dalej: "X. ") jest jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa. X. jest krajowym liderem logistyki naftowej i strategiczną spółką gwarantującą bezpieczeństwo energetyczne Polski, a tym samym także Unii Europejskiej, w zakresie dostaw ropy. X. posiada 100% udziałów Y. Sp. z o.o. (dalej: "Y. ") - struktura grupy kapitałowej X. została przedstawiona pod adresem - http://www.

Kolejnym etapem integracji X. i Y. ma być planowane na przełom roku 2013/2014 połączenie obu tych spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030; dalej: "k.s.h."). X. przejmie Y., wchodząc we wszystkie prawa i obowiązki Y.

Y. posiada indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego, nr IPPP3/443-1262/11-2/JK, wydaną dnia 13 grudnia 2011 r., przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z upoważnienia Ministra Finansów. W ww. interpretacji uznano z prawidłowe stanowisko Y., że w sytuacji, gdy właściciel wyrobów akcyzowych, dokonujący ich wyprowadzenia ze składu podatkowego Spółki, dopuści się nieprawidłowości w zakresie stosowania zabezpieczenia w szczególności, gdy nie złoży zabezpieczenia, złoży zabezpieczenie nie zapewniające pokrycia w należnej wysokości kwoty zobowiązania podatkowego lub naruszy w jakikolwiek inny sposób warunki posiadanego zezwolenia wyprowadzenia, pozostaje on podatnikiem z tytułu akcyzy dopóki organ podatkowy nie cofnie mu zezwolenia wyprowadzenia lub utraci ono ważność, a nieprawidłowości te nie mają wpływu na odpowiedzialność podmiotu prowadzącego skład podatkowy. W szczególności nieprawidłowości te nie powodują, że Spółka jako podmiot prowadzący skład podatkowy staje się automatycznie podatnikiem akcyzy w związku z wyprowadzeniem wyrobów ze składu podatkowego.

Po połączeniu X. będzie prowadził składy podatkowe, w których przechowywane będą wyroby akcyzowe będące własnością podmiotów trzecich. Właściciele wyrobów posiadać będą zezwolenia wyprowadzenia, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 z późn. zm.), dalej upa, i z racji tego będą podatnikami akcyzy od wyrobów wyprowadzanych ze składów podatkowych X. Na podstawie przepisów obowiązujących od 1 września 2010 r. (ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 151, poz. 1013 dalej "nowelizacja ustawy o akcyzie") właściciele wyrobów akcyzowych zostali zobowiązani do złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub uzyskania zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego w odniesieniu do wyrobów, które wyprowadzają z cudzych składów podatkowych, W myśl art. 7 nowelizacji ustawy o akcyzie zabezpieczenia lub zwolnienia z zabezpieczenia powinny były zostać złożone w terminie nie później niż trzy miesiące od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy o akcyzie.

Właściciele wyrobów, z którymi będzie współpracować X. będą mieli wymagane zabezpieczenia (generalne lub ryczałtowe) lub zostaną zwolnieni z obowiązku złożenia zabezpieczenia w związku z posiadanymi przez nich zezwoleniami wyprowadzenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy, w sytuacji, gdy właściciel wyrobów akcyzowych, dokonujący ich wyprowadzenia ze składu podatkowego X., dopuści się nieprawidłowości w zakresie stosowania zabezpieczenia w szczególności, gdy nie złoży zabezpieczenia, złoży zabezpieczenie nie zapewniające pokrycia w należnej wysokości kwoty zobowiązania podatkowego lub naruszy w jakikolwiek inny sposób warunki posiadanego zezwolenia wyprowadzenia, pozostanie on podatnikiem z tytułu akcyzy dopóki organ podatkowy nie cofnie mu zezwolenia wyprowadzenia lub utraci ono ważność, a nieprawidłowości te nie będą miały wpływu na odpowiedzialność podmiotu prowadzącego skład podatkowy... W szczególności, czy nieprawidłowości te nie spowodują, że X. jako podmiot prowadzący skład podatkowy staje się automatycznie podatnikiem akcyzy w związku z wyprowadzeniem wyrobów ze składu podatkowego.

Stanowisko Wnioskodawcy:

X. wnosi o potwierdzenie, że w sytuacji, gdy właściciel wyrobów akcyzowych, dokonujący ich wyprowadzenia ze składu podatkowego X., dopuści się nieprawidłowości w zakresie stosowania zabezpieczenia w szczególności, gdy nie złoży zabezpieczenia, złoży zabezpieczenie nie zapewniające pokrycia w należnej wysokości kwoty zobowiązania podatkowego lub naruszy w jakikolwiek inny sposób warunki posiadanego zezwolenia wyprowadzenia, pozostanie on podatnikiem z tytułu akcyzy dopóki organ podatkowy nie cofnie mu zezwolenia wyprowadzenia lub utraci ono ważność, a nieprawidłowości te nie mają wpływu na odpowiedzialność podmiotu prowadzącego skład podatkowy.

W szczególności nieprawidłowości te nie spowodują, że X. jako podmiot prowadzący skład podatkowy stanie się podatnikiem akcyzy w związku z wyprowadzeniem wyrobów ze składu podatkowego.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., połączenie może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). Spółka przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej (art. 494 § 1 k.s.h.). Na spółkę przejmującą przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej (art. 494 § 2 k.s.h.). Powyższa regulacja ma charakter ogólny.

O sukcesji na gruncie prawa podatkowego decyduje brzmienie art. 93 § 2 pkt 1 w związku z art. 93 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (dalej: "Op"), zgodnie z którymi osoba prawna przejmująca inną osobę prawną wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób. W myśl art. 93e Op, przepisy art. 93-93d Op stosuje się w zakresie, w jakim odrębne ustawy, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz inne ratyfikowane umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczypospolita Polska, nie stanowią inaczej.

W wyroku z dnia 21 listopada 2012 r. (sygn. II FSK 2486/11, LEX nr 1227985) Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, odwołując się do swojego wcześniejszego orzecznictwa, że "W regulacji dotyczącej pisemnych interpretacji prawa podatkowego wydawanych w indywidualnych sprawach nie zawarto przepisu, stanowiącego wyjątek od zasady, wyrażonej w art. 93 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Nie można ograniczenia takiego wywodzić z braku odesłania do tego przepisu w art. 14h Ordynacji podatkowej (brak odesłania do konkretnego przepisu nie jest tożsamy z wyraźnym wyłączeniem ogólnej zasady sukcesji), czy też z regulacji zawartej w art. 14n tej ustawy, ta bowiem nie dotyczy następców prawnych. Ten ostatni przepis reguluje odmienną sytuację i nakazując odpowiednie stosowanie art. 14 i art. 14m Ordynacji podatkowej do osób innych niż osoby zainteresowane, którym udzielono interpretację, wskazuje na możliwość stosowania gwarancji także w odniesieniu do osób, którym nie udzielono interpretacji. (...)

Tym samym, stosowanie przepisów o sukcesji podatkowej w stosunku do prawi obowiązków wynikających z interpretacji podatkowych jest co do zasady możliwe.".

Należy jednak zauważyć, że po połączeniu byt prawny Y. ustanie. O ile w świetle zacytowanego wyroku można przyjąć (nie jest to jednak przedmiotem pytania we wniosku), że uzyskana interpretacja będzie chroniła X. w odniesieniu do stanu sprzed połączenia, o tyle konieczne jest potwierdzenie stanowiska organu Interpretacyjnego w odniesieniu do stanu po połączeniu, w którym będzie funkcjonował wyłącznie X. Dlatego X., poniżej, przedstawia analogiczne stanowisko, jakie zajął Y. i organ interpretacyjny.

W tym miejscu należy podkreślić, że stan prawny nie uległ zmianie, która dezaktualizowałby interpretację indywidualną uzyskaną przez Y.

W związku z powyższym X. wskazuje, że o ile właściciel wyrobów akcyzowych dokona wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego prowadzonego przez X. poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy i spełni warunek posiadania ważnego zezwolenia wyprowadzenia, to pozostanie on z mocy prawa podatnikiem akcyzy z tytułu tej czynności, a wszelkie nieprawidłowości w zakresie warunków posiadanego zezwolenia wyprowadzenia - do czasu utraty ważności zezwolenia lub jego cofnięcia, nie będą miały wpływu na odpowiedzialność X. jako podmiotu prowadzącego skład podatkowy.

X. stoi na stanowisku, że podatnikiem z tytułu wyprowadzenia z jej składu podatkowego obcych wyrobów akcyzowych, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jest każdorazowo właściciel tychże wyrobów posiadający zezwolenie wyprowadzenia, o którym mowa w art. 54 ust. 1 upa.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 5 upa, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych nie będących własnością podmiotu prowadzącego skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o którym mowa w art. 13 ust. 3 upa.

Zgodnie z art. 13 ust. 3 upa, podatnikiem z tytułu wyprowadzenia ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy jest podmiot będący właścicielem tych wyrobów, który uzyskał od właściwego naczelnika urzędu celnego zezwolenie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 upa.

Konsekwencją zastosowania powyższych przepisów jest, to że co do zasady podatnikiem jest podmiot prowadzący skład podatkowy, na którego nałożono szereg obowiązków, w tym: obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, obowiązek składania deklaracji podatkowych oraz dokonywania rozliczeń i wpłat kwot podatku akcyzowego w odpowiednich terminach. Natomiast, w stanie faktycznym przedstawionym w niniejszym wniosku chodzi o sytuację szczególną w której - z mocy prawa - podatnikiem (pod warunkiem posiadania zezwolenia, o którym mowa w art. 54 ust. 1 upa) stanie się (w miejsce podmiotu prowadzącego skład podatkowy) właściciel wyrobów akcyzowych wyprowadzanych z cudzego (tu: prowadzonego przez X.) składu podatkowego. Zatem, w momencie wyprowadzenia wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego, właściciel tych wyrobów - posiadający zezwolenie wyprowadzenia - jest obciążony obowiązkami, które ciążyłyby w klasycznej sytuacji na podmiocie prowadzącym skład podatkowy.

X. podkreśla, że na prawidłowość powyższej argumentacji wskazuje m.in. cała lista warunków określonych w art. 48 ust. 1 pkt 2-6 upa, po spełnieniu których wydaje się zezwolenie wyprowadzenia, jak choćby obowiązek złożenia zabezpieczenia akcyzowego. Spełnienie tych warunków ma m.in. gwarantować wywiązanie się przez właściciela wyrobów akcyzowych z obowiązku zapłaty akcyzy z tytuły wyprowadzenia wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Na właściciela wyrobów akcyzowych, który na podstawie zezwolenia wyprowadzenia wyprowadza poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe magazynowane w cudzym składzie podatkowym, ustawa nakłada także obowiązek złożenia, deklaracji w zakresie tych wyrobów oraz przesłania jej kopii do naczelnika urzędu celnego właściwego dla podmiotu prowadzącego skład podatkowy.

Przepis ten jasno rozgranicza obowiązek podatkowy z tytułu akcyzy, tzn. akcyzę z tytułu wyprowadzenia wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego na podstawie zezwolenia wyprowadzenia deklaruje właściciel tych wyrobów, nie zaś prowadzący skład podatkowy.

Regulacja ustawy o akcyzie jest jednoznaczna i wskazuje, że wraz z wyprowadzeniem przez właściciela wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego prowadzonego przez X. poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, na podstawie zezwolenia wyprowadzenia, X. z mocy prawa przestanie być podatnikiem dla tej czynności i w zakresie tych wyrobów akcyzowych. Podatnikiem tym stanie się bowiem sam właściciel tych wyrobów, przy czym pozostanie on podatnikiem w każdej sytuacji, gdy ma miejsce wyprowadzenie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego w okresie ważności zezwolenia wyprowadzenia dotyczącego danego składu podatkowego.

Powyższe potwierdza m.in. interpretacja indywidualna wydana przez upoważnionego przez Ministra Finansów Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 5 października 2000 r. (znak ITPP3/443-131/09/JK).

Powtórzyć należy, że zgodnie z art. 13 ust. 3 upa, podatnikiem z tytułu wyprowadzenia ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład jest podmiot będący właścicielem tych wyrobów, który uzyskał od właściwego naczelnika urzędu celnego zezwolenie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 upa.

Treść powyższego przepisu wskazuje jednoznacznie, że przeniesienie obowiązku podatkowego na właściciela wyrobów akcyzowych wyprowadzającego te wyroby ze składu podatkowego prowadzonego przez podmiot trzeci, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, następuje pod warunkiem uprzedniego uzyskania zezwolenia wyprowadzenia przez właściciela wyrobów. Zatem, do czasu utraty ważności wydanego zezwolenia wyprowadzenia lub cofnięcia zezwolenia wyprowadzenia, właściciel wyrobów akcyzowych dysponuje ważnym zezwoleniem i (bez względu na nieprawidłowości, które nawet mogłyby skutkować cofnięciem zezwolenia) pozostaje on podatnikiem z tytułu wyprowadzenia będących jego własnością wyrobów akcyzowych magazynowanych w obcym składzie podatkowym.

Przepisy regulujące obowiązki zarówno właściciela dysponującego zezwoleniem wyprowadzenia, jak i obowiązki podmiotu prowadzącego skład podatkowy (w tym obowiązek właściciela przekazywania kopii zezwolenia podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy, czy obowiązek podmiotu prowadzącego skład podatkowy przekazywania pisemnej informacji właściwemu naczelnikowi urzędu celnego o wyrobach akcyzowych i podmiotach, które wyprowadziły te wyroby ze składu podatkowego w ramach posiadanych zezwoleń) świadczą o tym, że kluczowym warunkiem rozgraniczenia obowiązku podatkowego między podmiot prowadzący skład podatkowy i właściciela dokonującego wyprowadzenia własnych wyrobów akcyzowych z obcego składu jest ważne zezwolenie wyprowadzenia. Przepisy te kształtują ramy weryfikacji obowiązków podatkowych tych dwóch podmiotów.

X zaznacza przy tym, że żaden z przepisów upa nie umożliwi jej bieżącej weryfikacji warunków, na jakich właściciel wyrobów akcyzowych korzysta z zezwolenia wyprowadzenia (w szczególności X. w aktualnym stanie prawnym nie będzie miał prawnej możliwości weryfikacji zabezpieczenia złożonego przez właściciela wyprowadzającego wyroby akcyzowe na podstawie zezwolenia wyprowadzenia). X. będzie miał jedynie możliwość weryfikacji, czy dany podmiot (właściciel) dysponuje ważnym zezwoleniem wyprowadzenia. Co ważniejsze jednak, żaden z przepisów upa nie nakłada obowiązku podatkowego z powrotem na podmiot prowadzący skład podatkowy w sytuacji, gdy właściciel wyrobów akcyzowych narusza warunki wydanego zezwolenia wyprowadzenia. W praktyce przypadki takiego naruszenia mogą być różne np. właściciel wyrobów nie złoży wymaganego zabezpieczenia lub nie złoży go w terminie, nie uzyska w terminie zwolnienia z zabezpieczenia, zabezpieczenie generalne nie zostanie zajęte w związku z wysyłką wyrobów ze składu podatkowego przez organ podatkowy właściwy dla składu, nastąpi przekroczenie kwoty zabezpieczenia generalnego, zabezpieczenia ryczałtowego, czy też przekroczenie limitu zwolnienia, itp.

Kontrolę nad stosowaniem zabezpieczenia lub zwolnienia z zabezpieczenia może prowadzić jedynie organ celny. W przypadku, gdy właściciel wyrobów naruszy warunki określone w art. 48 ust. 1 pkt 2-6 upa, na podstawie art. 54 upa naczelnik ma podstawy do cofnięcia zezwolenia wyprowadzenia. Na podstawie art. 54 ust. 16 upa właściwy naczelnik urzędu celnego doręcza kopię decyzji o zmianie lub cofnięciu zezwolenia wyprowadzenia podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy, z którego następowało lub mogło nastąpić wyprowadzenie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, określonemu w zezwoleniu wyprowadzenia.

Decyzja organu podatkowego o cofnięciu zezwolenia wyprowadzenia obowiązuje od momentu jej doręczenia stronie. Jest to decyzja konstytutywna, gdyż zmienia istniejący stosunek prawny w postaci zmiany podatnika oraz czynności opodatkowanej podatkiem akcyzowym. Jako decyzja kształtująca w sposób odmienny od dotychczas istniejącego stosunek prawny, wywołuje ona skutki prawne od dnia jej doręczenia, co oznacza że nie może być wydana z mocą wsteczną. Na podstawie art. 212 op organ podatkowy, który wydał decyzję, jest nią związany od chwili jej doręczenia, zaś decyzje, o których mowa w art. 67d, wiążą organ podatkowy od chwili ich wydania. "Przepis ten ustanawia jedna z ważniejszych konstrukcji prawnych dotyczących wprowadzenia do obrotu prawnego decyzji podatkowej. Do chwili podpisania decyzji mamy do czynienia z jej projektem, który może być jeszcze zmieniony i uzupełniony bez podejmowania dodatkowych czynności procesowych. Data wydania decyzji wskazuje, kiedy zamknięto okres przygotowania treści decyzji i nadania jej wymaganej formy. W dacie doręczenia stronie decyzji wchodzi ona do obrotu prawnego jako akt administracyjny załatwiający konkretną sprawę indywidualnego podmiotu. Od daty doręczenia jakakolwiek zmiana decyzji pod względem treści lub formy może nastąpić tylko na zasadach i trybie przewidzianym przepisami postępowania podatkowego" (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 października 2005 r., I FSK 132/05). Odwołując się do orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z dnia 13 marca 2000 r., V SA 821/99) z "decyzją wydaną" rozumianą jako decyzja wywołująca skutki prawne, mamy do czynienia z momentem jej doręczenia stronie, a nie z chwilą jej sporządzenia, podpisania czy opatrzenia datą. W prawie administracyjnym bowiem decyzja z natury rzeczy jest oświadczeniem kierowanym do adresata, skutecznym dopiero od momentu doręczenia. W związku z tym nie można uznać aby decyzja, np. ustalająca dopuszczalne ubytki i niedobory wyrobów akcyzowych zwolnione z akcyzy, obowiązywała z datą wsteczną (przed dniem jej doręczenia), gdyż podatnik musiałby weryfikować już dokonane rozliczenia podatkowe. Decyzja co najwyżej, jeżeli to wynika z przepisów odrębnych, może zawierać termin jej ważności - datę do kiedy obowiązuje (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 1 kwietnia 2008 r. I SA/Łd 1433/07).

Podsumowując - zdaniem X., dopóki zezwolenie wyprowadzenia pozostaje ważne (nie cofnięto go, nie wpłynął termin jego ważności), podatnikiem pozostaje właściciel. Wszelkie naruszenia przez właściciela wyrobów akcyzowych warunków zezwolenia wyprowadzenia - w okresie ważności zezwolenia - pozostaną bez wpływu na odpowiedzialność podmiotu prowadzącego skład podatkowy z tytułu wyprowadzania z niego cudzych wyrobów akcyzowych przez ich właściciela.

Należy końcowo podkreślić, że powyższe stanowisko zostało w całości uznane za prawidłowe, a organ interpretacyjny odstąpił od uzasadnienia wydanej interpretacji. Z tego powodu zasadne było przytoczenie go w całości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Dodatkowo zaznaczyć należy, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem (dotyczące ochrony wynikającej z wydanej dla spółki przejmowanej interpretacji) nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w P., ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl