IPPP3/443-896/14-4/JF - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Warszawie - OpenLEX

IPPP3/443-896/14-4/JF

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 6 października 2014 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP3/443-896/14-4/JF

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 września 2014 r. (data wpływu 12 września 2014 r.) uzupełnionym w dniu 29 września 2014 r. (data wpływu 30 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w zawiązku z realizacją projektu "Festyn Folklorystyczny w Gminie" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w zawiązku z realizacją projektu "Festyn Folklorystyczny w Gminie".

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie jest beneficjentem projektu w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 z zakresu małych projektów na podstawie zawartej umowy przyznania pomocy z Samorządem Województwa na dofinansowanie projektu pod nazwą "Festyn". Zakres operacji objętych wnioskiem dotyczy podniesienia jakości życia ludności na obszarze objętym LSR poprzez organizację imprezy kulturalnej - festynu (wynajem sceny i nagłośnienia, występ artysty, przygotowania potraw regionalnych, wykonanie animacji dziecięcych, zakup nagród dla dzieci - puzzle i gry edukacyjne, wydruk ulotek, koszt zakupu balonów, koszt prowadzącego festyn).

W złożonym wniosku i podpisując umowę złożono oświadczenie o kwalifikowalności VAT dla Wnioskodawcy - Stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną - przyjęto VAT, jako koszt kwalifikowany podlegający refundacji, ponieważ Stowarzyszenie nie ma możliwości odzyskania podatku VAT.

Samorząd Województwa podczas weryfikacji wniosku o płatność zażądał przedstawienia interpretacji indywidualnej w zakresie prawa podatkowego wystawionej przez upoważniony organ celem sprawdzenia czy beneficjent ma prawną możliwość odzyskania podatku VAT. Aby Stowarzyszenie mogło zaliczyć podatek VAT do kosztów kwalifikowalnych niezbędne jest uzasadnienie zawierające podstawę prawną wskazującą na brak możliwości odzyskania podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie wedle istniejącego prawa może odzyskać podatek VAT dla realizacji operacji w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" PROW na lata 2007-2013 z zakresu małych projektów na podstawie zawartej umowy przyznania pomocy z Samorządem Województwa na dofinansowanie projektu pod nazwą "Festyn" gdy zakres operacji objętych wnioskiem dotyczy podniesienia jakości życia ludności na obszarze objętym LSR poprzez organizację imprezy kulturalnej - festynu (wynajem sceny i nagłośnienia, występ artysty, przygotowania potraw regionalnych, wykonanie animacji dziecięcych, zakup nagród dla dzieci puzzle i gry edukacyjne, wydruk ulotek, koszt balonów, koszt prowadzącego festyn).

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wedle obowiązującego prawa Stowarzyszenie nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w swojej działalności statutowej i jednocześnie dotyczy to też realizacji operacji działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" PROW na lata 2007-2013 z zakresu małych projektów na podstawie zawartej umowy przyznania pomocy z Samorządem Województwa na dofinansowanie projektu pod nazwą "Festyn Folklorystyczny w Gminie" gdy zakres operacji objętych wnioskiem dotyczył podniesienia jakości życia ludności na obszarze objętym LSR poprzez organizację imprezy kulturalnej - festynu (min. wynajem sceny i nagłośnienia, występ artysty, przygotowania potraw regionalnych, wykonanie animacji dziecięcych, zakup nagród dla dzieci - puzzle i gry edukacyjne, wydruk ulotek, koszt zakupu balonów, koszt prowadzącego festyn).

Zgodnie z zapisami statutu:

Rozdział I, Postanowienia ogólne.

§ 1.1. Stowarzyszenie zwane dalej "Stowarzyszeniem" działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2.1. Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

2. Statutowa działalność stowarzyszenia może być prowadzona, jako działalność odpłatna lub nieodpłatna.

a. Działalność odpłatna realizowana jest na zadania zgodnie z uchwałą podjętą przez Walne Zebranie Członków na realizację celów statutowych,

b. Działalność nieodpłatna jest świadczona na podstawie stosunku prawnego usług, za które stowarzyszenie nie pobiera wynagrodzenia.

oraz

§ 5. Stowarzyszenie, po jego zarejestrowaniu, nabywa osobowość prawną.

§ 6.1. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową działającą nie dla zysku, a dla pożytku publicznego.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej tylko statutową.

Stowarzyszenie wnosi o potwierdzenie stanowiska, że w związku z obowiązującym prawem Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, zatem VAT jest dla Stowarzyszenia kosztem kwalifikowalnym.

W odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wniosku Stowarzyszenie wskazało, że nabyte towary i usługi podczas realizacji projektu pod nazwą "Festyn Folklorystyczny w Gminie", nie były wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą", w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy w przypadki gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z treści cytowanych powyżej przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Stosownie do treści art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest stowarzyszeniem, które nie prowadzi działalności gospodarczej a jedynie statutową. Wnioskodawca realizuje projekt pn. "Festyn Folklorystyczny w Gminie" objęty Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W związku z realizacją projektu (organizacja festynu) Wnioskodawca ponosi następujące wydatki: wynajem sceny i nagłośnienia, występ artysty, przygotowania potraw regionalnych, wykonanie animacji dziecięcych, zakup nagród dla dzieci - puzzle i gry edukacyjne, wydruk ulotek, koszt zakupu balonów, koszt prowadzącego festyn) Nabyte towary i usługi związane z realizacją projektu, nie były wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Z uwagi na opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego tut. Organ podatkowy stwierdza, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w cenie nabytych towarów - związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną.

Tym samym należy stwierdzić, że z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu sfinansowanego ze ramach projektu pn. "Festyn Folklorystyczny w Gminie" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W konsekwencji Wnioskodawca nie ma również prawa do zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl