Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 30 stycznia 2009 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP3/443-89/08-5/RK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2008 r. (data wpływu: 27 października 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 grudnia 2008 r. (data wpływu: 10 grudnia 2008 r.) oraz z dnia 16 stycznia 2009 r. (data wpływu: 20 stycznia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości. Wniosek ten uzupełniono pismem z dnia 5 grudnia 2008 r. (data wpływu: 10 grudnia 2008 r.) o informację, że zadane pytania dotyczą wyłącznie podatku od towarów i usług oraz pismem z dnia 16 stycznia 2009 r. (data wpływu: 20 stycznia 2009 r.) o doprecyzowanie stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, polegającej m.in. na świadczeniu usług turystycznych, nabyła we wrześniu 2002 r. nieruchomość w celu wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Od jej nabycia Zainteresowanej nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, bowiem transakcja, w ramach której nabyta została nieruchomość, podlegała zwolnieniu w rozumieniu ówcześnie obowiązujących przepisów. Przedmiotowa nieruchomość została oddana do użytku w maju 2003 r., natomiast we wrześniu 2008 r. dokonano jej sprzedaży. Nieruchomość wykorzystywana była do wykonywania czynności opodatkowanych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przez okres dłuższy niż 5 lat.

Przez okres, kiedy Wnioskodawczyni była właścicielką nieruchomości, ponosiła sukcesywnie nakłady przekraczające 30% jej wartości początkowej. Nakłady te polegały na zakupie usług - robót budowlanych oraz towarów - materiałów budowlanych w celu modernizacji nieruchomości. Część nakładów została poczyniona przed dniem 1 maja 2004 r., nakłady poczynione w roku 2004 i w roku 2005 przekraczały kwotę 3.500 zł netto osobno w każdym z tych lat. Nakłady dokonane w roku 2006 przekraczały kwotę 15.000 zł.

Natomiast nakłady poczynione w roku 2007 wynosiły 4.000 zł. Podatniczka rozliczyła podatek naliczony od tych nakładów.

Z pisma uzupełniającego z dnia 16 stycznia 2009 r. wynika ponadto, że żaden z nakładów poniesionych na nieruchomość nie był samodzielnym środkiem trwałym, wszystkie nakłady powiększały wartość początkową środka trwałego. W związku z poczynionymi nakładami na nieruchomość, część nakładów powiększyła wartość początkową środka trwałego począwszy od miesiąca grudnia 2003 r. - od tego miesiąca dokonano podwyższanych odpisów amortyzacyjnych od podwyższonej wartości środka trwałego. Pozostała część nakładów powiększyła wartość początkową środka trwałego począwszy od miesiąca sierpnia 2008 r. - od tego miesiąca dokonano podwyższanych odpisów amortyzacyjnych od podwyższonej wartości środka trwałego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy dokonana w roku 2008 przez Wnioskodawczynię sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, podlegała zwolnieniu od podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawczyni, sprzedaż nieruchomości w opisanym stanie faktycznym jest czynnością zwolnioną od podatku VAT. Budynek na nieruchomości spełnia przesłanki definicji towaru używanego w rozumieniu przepisu art. 43 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przy jego nabyciu bowiem, Zainteresowanej nie przysługiwało prawo rozliczenia podatku VAT. Na mocy przepisu art. 29 ust. 5 ww. ustawy z podstawy opodatkowania nie należy wyodrębniać wartości gruntu - zatem zwolnieniem jest objęta cała transakcja. Podatniczka poczyniła nakłady na nieruchomość o wartości przekraczającej 30% jej wartości początkowej w trakcie używania i przed wprowadzeniem do ewidencji, dokonywała również rozliczeń podatku naliczonego od tych wydatków. Jednak użytkowała budynek w okresie dłuższym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych. Nie zaszła zatem przesłanka negatywna do zastosowania zwolnienia wskazana w art. 43 ust. 6 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie natomiast z art. 2 pkt 6 cyt. ustawy, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle i ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Podstawowa stawka podatku - w myśl art. 41 ust. 1 ww. ustawy - wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści ustawy o VAT, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki oraz zwolnienia od podatku.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt 10, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; zwolnienie dotyczy również budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Przez towary używane, stosownie do art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług rozumie się budynki i budowle lub ich części, jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat.

Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 ustawy, zgodnie z art. 43 ust. 6 ustawy o VAT, nie stosuje się do dostawy towarów wymienionych w ust. 2 pkt 1, jeżeli przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych lub w trakcie ich użytkowania wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej, a podatnik:

* miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych wydatków,

* użytkował te towary w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych.

Aby cytowany przepis art. 43 ust. 6 ustawy o VAT wyłączający zwolnienie od podatku VAT znalazł zastosowanie, wszystkie trzy wyżej wspomniane warunki muszą zostać spełnione łącznie. Nie wystąpienie jednego z nich oznacza prawo do zastosowania zwolnienia przy sprzedaży używanych budynków, budowli i ich części.

Ponadto zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Zatem, gdy przedmiotem dostawy jest nieruchomość stanowiąca teren zabudowany, grunt stanowi element podstawy opodatkowania tej nieruchomości według stawki podatku od towarów i usług właściwej dla budynku lub budowli albo części takich budynków lub budowli.

Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, że przedmiotem sprzedaży we wrześniu 2008 r. była nieruchomość zakupiona w roku 2002, bez podatku VAT. Nieruchomość ta wykorzystywana była do wykonywania czynności opodatkowanych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przez okres dłuższy niż 5 lat. Ponadto w odniesieniu do ww. nieruchomości poniesiono wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, które stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej, a Podatnik:

* miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

* użytkował nieruchomość powyżej 5 lat.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że dostawa przedmiotowej nieruchomości w świetle powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego korzystała ze zwolnienia od podatku VAT, jako towar używany.

Tut. Organ pragnie zauważyć, iż z dniem 1 grudnia 2008 r. (z wyjątkami określonymi w art. 15 tej ustawy) weszła w życie ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1320).

Należy wskazać, że stosownie do art. 1 pkt 34 lit. a) ww. ustawy, w art. 43 ust. 1 ustawy o VAT, zawierającym wykaz czynności zwolnionych od podatku, wprowadzono m.in. następujące zmiany:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2)

"dostawę towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego;"

10)

"dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata;",

- po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:"10a) dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów;".

Powołany wyżej art. 1 pkt 34 lit. b)-e) ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. wprowadza ponadto m.in. następujące zmiany w treści art. 43:

- ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2.

"Przez towary używane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.",

- uchyla się ust. 6,

- po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:"7a. Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b), nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat."

- dodaje się ust. 10-12 w brzmieniu: "10. Podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1)

są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

2)

złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.11. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

1)

imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;

2)

planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;

3)

adres budynku, budowli lub ich części.

12.

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 16, stosuje się pod warunkiem prowadzenia szczegółowej dokumentacji przez dokonującego dostawy towarów potwierdzającej dokonanie dostawy na rzecz organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.";

Powyższe przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. (zgodnie z art. 15 ww. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw).

W niniejszej interpretacji odpowiedziano na wniosek w części dotyczącej zwolnienia od podatku VAT sprzedaży nieruchomości. Rozstrzygnięcie dotyczące korekty podatku naliczonego, zawarte zostało w odrębnej interpretacji nr: IPPP3/443-89/08-6/RK.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul.1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl