Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 10 grudnia 2013 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP3/443-837/13-2/KC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 września 2013 r. (data wpływu 12 września 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości wystąpienia przez duński podmiot z wnioskiem o zwrot podatku na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 września 2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości wystąpienia przez duński podmiot z wnioskiem o zwrot podatku na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W okresie od maja do grudnia 2007 r. X. z siedzibą w D. zakupiło od X. towary w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na łączną kwotę 2227412,30 zł. X. nie dopełniła obowiązku zapewnienia dokumentów wymaganych przy dostawie wewnątrzwspólnotowej (dowodów dostawy oraz listów przewozowych) i nie dostarczyła ich w trakcie kontroli UKS w S. W związku z powyższym, w wyniku kontroli w 2010 r., Urząd Kontroli Skarbowej w S. zakwestionował dostawy do D., jednocześnie stwierdzając, że dostawa wewnątrzwspólnotowa się nie odbyła i towar został sprzedany na terenie Polski. Decyzją z dnia 30 grudnia 2010 r. Dyrektor nałożył na X. obowiązek zapłaty podatku VAT od następujących faktur:

* za maj 2007 r. -

wartość brutto dostaw 343367,50 zł podatek VAT 61918,73 zł

* za czerwiec 2007 r. oraz

wartość brutto dostaw 440470 zł - podatek VAT 79429,02 zł.

* za lipiec 2007 r. -

wartość brutto dostaw 171815 zł.- podatek VAT 30983,03 zł.

* za sierpień 2007 r. -

wartość brutto dostaw 325800 zł - podatek VAT 58750,82 zł.

* za wrzesień 2007 r. -

wartość brutto dostaw 15250 zł - podatek VAT 2750 zł.

* za październik 2007 r. -

wartość brutto dostaw 39000 zł podatek 7032,79 zł.

* za listopad 2007 r. -

wartość brutto dostaw 4654,50 zł - podatek VAT 839,34 zł.

* za grudzień 2007 r. -

wartość brutto dostaw 1087 zł podatek VAT 196,02 zł.

Łączna wartość podatku VAT do zapłaty za okres od maja do grudnia 2007 r. to 241899,75 zł. X. odwołało się od powyższej decyzji, ale Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie decyzją z dn. 6 kwietnia 2011 r. (PT-2.7-4407/A-2/11) utrzymał decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w S.

Decyzję tę X. zaskarżyło, ale NSA wyrokiem z 4 października 2012 r. podtrzymał stanowisko zawarte w decyzji UKS.

W 2011 r. X. zapłaciło podatek VAT w wysokości 241899,75 zł i skorygowało deklaracje VAT za poszczególne miesiące 2007 r. oraz deklarację CIT za 2007 rok (pomniejszono dochód Spółki o wartość zapłaconego podatku VAT). Zapłata podatku VAT i korekta deklaracji odbyła się na podstawie decyzji UKS, nie zostały wystawione dla X. korekty faktur, gdyż nie zezwolił na to UKS.

Podatek VAT od sprzedaży towarów dla X. został zapłacony, deklarację VAT za odpowiednie okresy zostały skorygowane, jednocześnie X. nie posiada korekt faktur VAT, potwierdzających zapłatę podatku VAT (podatek ten został od nich jednak pobrany na podstawie decyzji z dnia 6.4.2011). Podatek VAT jest podatkiem neutralnym dla podmiotów gospodarczych i podlega zwrotowi. Podatek pobrany od X. powinien być Spółce zwrócony, niezależnie od czasu pobrania podatku. X. zostało poinformowane o zapłacie podatku VAT od wyżej wymienionych faktur po ostatecznym wyroku NSA i zamierza ubiegać się o zwrot zapłaconego podatku.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy zapłacony podatek VAT zostanie zwrócony X. i czy X. może oprzeć wniosek o zwrot podatku VAT na deklaracjach VAT oraz wyroku NSA jako, że nie posiada faktur VAT wyszczególniających naliczony podatek VAT.

2. Do kiedy X. może się zwrócić się o zwrot zapłaconego podatku VAT - do końca września roku następującego po zaistnieniu zdarzeń czy do końca września roku następującego po otrzymaniu ostatecznej decyzji Dyrektora Urzędu Skarbowego w S. czy do końca września roku następującego po wydaniu prawomocnego wyroku przez NSA.

3. Czy X. może starać się o zwrot zapłaconego na podstawie decyzji z 6 kwietnia 2011 r. podatku VAT pomimo, iż zmienił się numer podatkowy Spółki dla potrzeb VAT (Spółka jest w stanie upadłości).

4. Czy w tym wypadku X. powinno się starać o zwrot poprzez urząd skarbowy w D. czy bezpośrednio w II Urzędzie Skarbowym W....

Zdaniem Wnioskodawcy;

Jako, że podatek VAT jest dla przedsiębiorcy neutralny i powinien być przedsiębiorcy zwrócony. Spółka uważa, że również w tym wypadku podatek zapłacony od nabytych w 2007 r. na terenie Polski towarów powinien podlegać zwrotowi.

Podatek ten został nałożony w wyniku decyzji UKS dlatego powinien również być zwrócony X. na podstawie ww. decyzji jak również skorygowanych deklaracji złożonych przez X. po kontroli przeprowadzonej w 2010 i 2011 r. Decyzją UKS nie zostały wystawione korekty faktur wykazujące wysokość zapłaconego podatku VAT więc jedynymi dokumentami na podstawie których X. opiera wniosek i potwierdzającymi zapłatę VAT są decyzja i korekty deklaracji VAT. Brak posiadania faktur VAT przez X. nie zmienia jednak faktu, iż podatek VAT od tych faktur został zapłacony i powinien być zwrócony podmiotowi nabywającemu towary na terenie Polski. Podatek ten został zapłacony w 2011 r., ale ostateczny prawomocny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, zatwierdzający decyzję UKS, został wydany w roku 2012 r., w związku z tym decyzja o zapłacie podatku VAT od towarów nabytych w 2007 r. przez X. jest nieodwołalna od 2012 r. W tej sytuacji, zdaniem Spółki, do września 2013 r. X. ma czas na złożenie wniosku o zwrot podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem (...).

Podatek od towarów i usług jest z założenia dla podatników podatkiem neutralnym. Zasada ta dotyczy nie tylko podatników krajowych, ale również podatników zagranicznych, tj. podatników nieposiadających siedziby, miejsca zamieszkania, stałego miejsca prowadzenia działalności lub miejsca zwykłego pobytu na terytorium danego państwa. Z tego względu konieczne jest istnienie przepisów pozwalających tym podatnikom na odzyskiwanie zapłaconego w danym państwie podatku od wartości dodanej.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jako duński podatnik podatku od wartości dodanej, w okresie od maja do grudnia 2007 r. zakupił, w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych, towar od polskiego podatnika VAT. Jak podano w stanie faktycznym, polski sprzedawca nie dopełnił obowiązku zapewnienia dokumentów wymaganych przy dostawie wewnątrzwspólnotowej i nie dostarczył ich w trakcie kontroli UKS w S. W związku z powyższym w wyniku kontroli w 2010 r., Urząd Kontroli Skarbowej w S. zakwestionował dostawy do Wnioskodawcy, jednocześnie stwierdzając, że dostawa wewnątrzwspólnotowa się nie odbyła i towar został sprzedany na terenie Polski. Decyzją z dnia 30 grudnia 2010 r. Dyrektor UKS w Szczecinie nałożył na polskiego sprzedawcę obowiązek zapłaty podatku VAT od faktur, dokumentujących zakupiony towar.

Podatek VAT od sprzedaży towarów dla Wnioskodawcy został zapłacony, deklarację VAT za odpowiednie okresy zostały skorygowane, jednocześnie Wnioskodawca nie posiada korekt faktur VAT, potwierdzających zapłatę podatku VAT (podatek ten został od niego jednak pobrany na podstawie decyzji z dnia 6 kwietnia 2011 r.). Wnioskodawca został poinformowany o zapłacie podatku VAT od wyżej wymienionych faktur, po ostatecznym wyroku NSA i zamierza ubiegać się o zwrot zapłaconego podatku.

W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy zapłacony podatek VAT od przedmiotowych dostaw może zostać zwrócony i czy Wnioskodawca może oprzeć wniosek o zwrot podatku VAT na deklaracjach VAT oraz wyroku sądu, gdyż nie posiada faktur VAT wyszczególniających naliczony podatek VAT.

Wszystkie państwa Unii Europejskiej zostały zobowiązane do wprowadzenia przepisów umożliwiających podatnikom zagranicznym odzyskiwanie VAT. Wynika to z przepisów dyrektywy Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określającej szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim (Dz. U.UE.L 44 z 20.02.2008, s. 23 z późn. zm.) przepisów XIII dyrektywy Rady (86/560/EWG) z dnia 17 listopada 1986 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do podatków obrotowych - warunki zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom niemającym siedziby na terytorium Wspólnoty (Dz. U.UE.L 326 z 21.11.1986, s. 40).

Polski ustawodawca powyższą kwestię uregulował w zapisach art. 89 ust. 1a-1g oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz. U. Nr 136, poz. 797).

Zgodnie z § 2 rozporządzenia, ilekroć jest mowa o zwrocie podatku - rozumie się przez to zwrot podatku od towarów i usług naliczanego przy nabyciu towarów lub usług lub imporcie towarów przez podmiot uprawniony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przez podmiot uprawniony z państwa trzeciego.

Z kolei w § 3 ust. 1 rozporządzenia stwierdza się, że zwrot podatku przysługuje podmiotowi uprawnionemu z państw członkowskich Unii Europejskiej lub podmiotowi uprawnionemu z państw trzecich, pod warunkiem, że podmiot ten:

1.

jest zarejestrowanym podatnikiem od wartości dodanej w państwie członkowskim siedziby lub podatnikiem VAT albo podatku o podobnym charakterze w kraju siedziby,

2.

nie wykonuje na terytorium kraju sprzedaży, z wyjątkiem:

a.

usług transportowych i usług pomocniczych związanych bezpośrednio z importem towarów, w przypadku gdy wartość tych usług została włączona do podstawy opodatkowania,

b.

usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, świadczonych na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym,

c.

usług związanych z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków oraz innych o podobnym charakterze usług świadczonych na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym,

d.

usług świadczonych na obszarze polskich portów morskich polegających na obsłudze środków transportu morskiego lub służących bezpośrednim potrzebom ich ładunków,

e.

usług świadczonych na obszarze portów morskich, związanych z transportem międzynarodowym, polegających na obsłudze środków transportu lądowego oraz żeglugi śródlądowej lub służących bezpośrednim potrzebom ich ładunków,

f.

usług ratownictwa morskiego, nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi morskiej i śródlądowej oraz usług związanych z ochroną środowiska morskiego i utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych,

g.

usług związanych z obsługą statków, wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11 należących do armatorów morskich, z wyjątkiem usług świadczonych na cele osobiste załogi,

h.

usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji statków wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11 oraz ich części składowych,

i.

usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji środków transportu lotniczego oraz ich wyposażenia i sprzętu zainstalowanego na nich, używanych przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym,

j.

pozostałych usług świadczonych na rzecz armatorów morskich lub innych podmiotów wykonujących przewozy środkami transportu morskiego służących bezpośrednim potrzebom środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego i statków ratowniczych morskich, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy lub ich ładunków,

k.

usług, w stosunku do których podatnikami rozliczającymi podatek od towarów i usług są nabywcy tych usług, o których mowa w art. 17 ustawy

I.

dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ustawy podatnikiem jest ich nabywca.

Z powyższego wynika, że przez zwrot podatku rozumie się zwrot podatku od towarów i usług, naliczonego przy nabyciu towarów lub usług lub imporcie towarów przez podmiot uprawniony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przez podmiot uprawniony z państwa trzeciego.

Zwrot podatku obejmuje kwoty podatku określone w fakturach, a w przypadku importu towarów - w dokumentach celnych, dokonanych w okresie, za który podmiot uprawniony występuje o zwrot podatku.

Na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia, zwrot podatku podmiotowi uprawnionemu z państwa członkowskiego Unii Europejskiej następuje na wniosek tego podmiotu przekazany przez administrację podatkową państwa członkowskiego siedziby za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w języku polskim, za pośrednictwem administracji podatkowej państwa członkowskiego siedziby, nie później niż do dnia 30 września roku następującego po roku podatkowym, którego wniosek dotyczy (ust. 3 § 6). Informacje, jakie powinien zawierać wniosek o zwrot podatku od towarów i usług składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej, oraz sposób opisu niektórych informacji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. (ust. 4 § 6).

I tak, w załączniku nr 1 do rozporządzenia, który wskazuje informacje, jakie powinien zawierać wniosek o zwrot podatku od towarów i usług składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej, oraz sposób opisu niektórych informacji, w pkt 10 pod nazwą: "Informacje dotyczące nabytych towarów i usług", wymienia się:

a. imię i nazwisko/nazwa dostawcy towarów lub usług,

b. Numer Identyfikacji Podatkowej dostawcy towarów lub usług,

c.

adres i kraj dostawcy towarów lub usług,

d.

data i numer faktury, (...).

Wnioskodawca podaje w swoim stanowisku, że decyzją UKS w S., polski sprzedawca nie wystawił faktur korygujących do faktur, dokumentujących dostawę wewnątrzwspólnotową na rzecz Wnioskodawcy i tym samym, nie posiada on dokumentów, z których wynikałby zapłacony na rzecz polskiej spółki podatek VAT. Skoro przepisy rozporządzenia cyt. powyżej, regulujące warunki, terminy i tryb dokonywania zwrotu podatku podmiotom uprawnionym, wskazują na faktury a w przypadku importu, na dokument celny, jako te dokumenty, które zawierają określoną kwotę podatku, to Wnioskodawca jako podmiot zagraniczny, ubiegający się o zwrot podatku od towarów i usług, winien takie dokumenty posiadać.

Podsumowując, na mocy przywołanych wyżej przepisów, Wnioskodawca, jako duński podatnik podatku od wartości dodanej, nie ma prawa do wystąpienia o zwrot podatku zapłaconego polskiemu sprzedawcy, na skutek kontroli UKS, gdyż nie dysponuje fakturami VAT dokumentującymi nabycie towarów i usług w Polsce.

Mając na uwadze powyższe, wątpliwości poruszone w pozostałych pytaniach Wnioskodawcy stały się bezprzedmiotowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl