Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 1 września 2010 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP3/443-828/10-4/MG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 24 sierpnia 2010 r. (data wpływu 25 sierpnia 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w zw. z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 sierpnia 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w zw. z realizacją projektu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W okresie od maja do 15 lipca 2010 r. zrealizowano projekt pn. "Przebudowa istniejącej nawierzchni i utwardzenie terenu na działce nr ewid. 126 I 127 przy obiekcie zabytkowym w miejscowości S. z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Odnowa i rozwój Wsi".

Cel projektu - podwyższenie atrakcyjności turystycznej obiektu zabytkowego (kościoła) i wzrost liczby turystów poprzez przebudowę istniejącej nawierzchni i utwardzenie terenu.

Naliczony podatek VAT od robót budowlanych i usług w ramach ww. projektu we wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca uznał jako koszt kwalifikowany, ponieważ Zgromadzenie nie jest podatnikiem podatku VAT oraz nie figuruje w ewidencji podatku VAT i realizując powyższą operację nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu VAT zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Do rozliczenia projektu jednostka wdrażania - Urząd Marszałkowski województwa żąda indywidualnej interpretacji wydanej przez Organ upoważniony.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Zgromadzenie, które nie jest płatnikiem podatku VAT i nie wykonuje czynności opodatkowanych, ma prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach związanych z realizacją projektu.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Dla podmiotu, który nie jest płatnikiem podatku VAT i nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT, realizując powyższą operację nie może odzyskać w żaden sposób zapłaconego podatku VAT, dla których VAT jest kosztem, naliczony podatek VAT od zrealizowanego projektu powinien być uznany jako koszt kwalifikowalny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

W opisanym we wniosku stanie faktycznym wskazano, iż Wnioskodawca zrealizował projekt pn. "Przebudowa istniejącej nawierzchni i utwardzenie terenu na działce nr ewid. 126 I 127 przy obiekcie zabytkowym w miejscowości S." z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Odnowa i rozwój Wsi".

Celem projektu było podwyższenie atrakcyjności turystycznej obiektu zabytkowego (kościoła) i wzrost liczby turystów poprzez przebudowę istniejącej nawierzchni i utwardzenie terenu.

Zgromadzenie nie figuruje w ewidencji podatku VAT, ponieważ nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT i nie wykonuje czynności opodatkowanych.

Reasumując, ze względu na fakt, iż realizowany przez Wnioskodawcę projekt nie będzie służył wykonywaniu czynności opodatkowanych tym samym nie zostanie spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Ponadto z wniosku wynika, iż Zgromadzenie nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a zatem Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług nabywanych w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

Ponadto, należy zauważyć, iż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację, w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl