Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 20 września 2011 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP3/443-805/11-5/KT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 23 maja 2011 r. (data wpływu 6 czerwca 2011 r.) - uzupełnionym pismem z dnia 19 sierpnia 2011 r. (data wpływu 25 sierpnia 2011 r.) oraz pismem z dnia 30 sierpnia 2011 r. (data wpływu 5 września 2011 r.) w odpowiedzi na wezwanie tut. Organu nr IPPP3/443-805/11-2/KT z dnia 9 sierpnia 2011 r. - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca opodatkowania świadczonych usług w związku z budową centrum handlowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 czerwca 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca opodatkowania świadczonych usług w związku z budową centrum handlowego. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 19 sierpnia 2011 r. (data wpływu 25 sierpnia 2011 r.) oraz pismem z dnia 30 sierpnia 2011 r. (data wpływu 5 września 2011 r.), będącymi odpowiedzią na wezwanie tut. Organu nr IPPP3/443-805/11-2/KT z dnia 9 sierpnia 2011 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką komandytowo - akcyjną z siedzibą w Niemczech. Spółka zajmuje się doradztwem w zakresie projektów budowlanych, w szczególności planowaniem realizacji projektów budowlanych, przygotowywaniem ofert, doradztwem w zakresie wyboru materiałów budowlanych, wyboru dostawców, wyboru podwykonawców.

Spółka planuje zawrzeć umowę świadczenia usług dotyczących nadzoru nad procesem inwestycyjnym z B. Polska Sp. z o.o. Usługi będą świadczone w związku z projektem inwestycyjnym prowadzonym przez B. Polska, tj. budową centrum handlowego w (mieście w Polsce).

Spółka, w związku z realizacją projektu budowy centrum handlowego, zamierza świadczyć następujące usługi na rzecz B. Polska:

* Koordynacja procedur przetargowych dla dostawców i podwykonawców;

* Przygotowywanie zapytań ofertowych;

* Zbieranie analizowanie ofert oraz porównywanie cen w zakresie usług świadczonych przez podwykonawców w tym montażu betonowych elementów budowlanych przy pomocy dźwigów, przygotowywania betonowych wlewek;

* Zbieranie, analizowanie ofert oraz porównywanie cen w zakresie zaopatrzenia w materiały budowlane;

* Konsultacje dotyczące projektu architektonicznego i wykonawczego;

* Koordynacja prac związanych z realizacją projektu wykonawczego;

* Nadzór wykonawczy.

Jak wynika z powyższego, świadczone przez Spółkę usługi będą ściśle związane z budową centrum handlowego w (Polsce).

Powyżej wskazane usługi w 80% będą świadczone z terytorium Niemiec. W celu konsultacji i nadzoru przebiegu prac związanych z realizacją projektu architektonicznego i wykonawczego, Spółka niemiecka będzie raz w tygodniu wysyłać swojego pracownika na teren budowy centrum handlowego w (Polsce).

Spółka jest zarejestrowana na potrzeby podatku VAT na terytorium Polski, nie posiada na terytorium Polski siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności. W związku z świadczonymi przez siebie usługami dotyczącymi budowy centrum handlowego w (Polsce) Spółka wystawia faktury na rzecz B. Polska.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka będzie podatnikiem VAT z tytułu świadczenia usług opisanych w stanie faktycznym, dotyczących budowy centrum handlowego w (Polsce), a tym samym będzie zobowiązana do rozliczenia podatku VAT w Polsce.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535, dalej: ustawa o VAT), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak przedstawiono w stanie faktycznym Spółka zamierza świadczyć na rzecz B. Polska usługi z zakresu doradztwa budowlanego, tj. przygotowywania, planowania, koordynowania prac związanych z budową centrum handlowego w (Polsce). W opinii Spółki świadczone przez nią usługi są usługami związanymi z nieruchomością.

Spółka na mocy art. 96 ust. 4 ustawy o VAT jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym.

W celu ustalenia miejsca świadczenia opisanych w stanie faktycznym usług należy odnieść się do art. 28e ustawy o VAT, zgodnie z którym - miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości. Usługi świadczone przez niemiecką Spółkę spełniają definicję usług związanych z nieruchomościami zawartą w art. 28e ustawy o VAT, co oznaczą, że będą one opodatkowane na terytorium Polski.

W celu określenia podatnika zobowiązanego do rozliczenia podatku VAT z tytułu świadczonych przez Spółkę usług związanych z budową centrum handlowego w (Polsce), należy odnieść się do przepisów art. 17 ust. 1 pkt 4) ustawy o VAT. Zgodnie z ww. przepisami - podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju. W konsekwencji, podmioty zagraniczne świadczące usługi na rzecz podmiotów krajowych nie są podatnikami podatku VAT a podatek od takich usług powinien, co do zasady, rozliczyć nabywca usługi.

Od wskazanej w art. 17 ust. 1 pkt 4) ustawy o VAT reguły istnieje jednakże wyjątek.

Zgodnie z dodanym dnia 1 kwietnia 2011 r. art. 17 ust. 3a ustawy o VAT, przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4) nie stosuje się do świadczenia przez podmiot zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4 usług, do których ma zastosowanie art. 28e. Oznacza to, iż podmioty zagraniczne zarejestrowane na potrzeby podatku VAT na terenie Polski, świadczące usługi związane z nieruchomościami, są podatnikami podatku VAT z tytułu ww. transakcji świadczenia usług.

W przedstawionym stanie faktycznym, zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o VAT, Spółka została zarejestrowana przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnik VAT czynny. Spółka zamierza świadczyć usługi z zakresu przygotowywania, planowania i koordynacji prac związanych z budową centrum handlowego we Wrocławiu. Usługi świadczone przez Spółkę będą spełniały definicję usług związanych z nieruchomościami, zawartą w art. 28e ustawy o VAT. W konsekwencji niemiecka Spółka, na mocy art. 17 ust. 1 pkt 4) ustawy o VAT w związku z art. 17 ust. 3a ustawy o VAT, będzie podatnikiem podatku VAT.

W konsekwencji Spółka, jako podatnik podatku VAT, z tytułu świadczonych przez siebie usług związanych z budową centrum handlowego w (Polsce) będzie zobowiązana do wystawienia faktury z polskim podatkiem VAT i zgodnie z polskimi przepisami dotyczącymi wystawiania faktur, prowadzenia rejestrów dla celów podatku VAT, składania deklaracji podatkowych oraz zapłaty podatku VAT na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl