Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 29 stycznia 2009 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP3/443-80/08-4/SM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2008 r. (data wpływu 24 października 2008 r.), uzupełnionego w dniu 27 stycznia 2009 r. na wezwanie nr IPPP3/443-80/08-2/SM z dnia 15 stycznia 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od podatku otrzymywanych w procesie produkcji skondensowanych przedgonów (symbol PKWiU 15.92.12-00.10, kod CN 2207 20 00) - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 października 2008 r. wpłynął ww. wniosek (uzupełniony w dniu 27 stycznia 2009 r. na wezwanie nr IPPP3/443-79/08-2/SM z dnia 15 stycznia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od podatku otrzymywanych w procesie produkcji skondensowanych przedgonów (symbol PKWiU 15.92.12-00.10, kod CN 2207 20 00).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka BXXX S.A. została powołana w celu budowy i eksploatacji Zakładu Produkcji Etanolu "GXXX" (dalej zwanym ZPE "GXXX") w NXXX, woj. oXXX. Instalacja do produkcji bioetanolu z kukurydzy lub pszenicy zostanie oddana do użytku w I kwartale 2009 r.. Bioetanol będzie produkowany w systemie ciągłym w ilości 110 000 ton rocznie.

W procesie produkcji Spółka będzie otrzymywać również frakcję skondensowanych przedgonów jako produkt dodatkowy. Produkt ten chce zagospodarować wewnętrznie w ramach procesu produkcji bioetanolu, poprzez ich spalanie w procesie suszenia wywaru (będącego paszą dla zwierząt), który stanowi element procesu technologicznego produkcji bioetanolu w ZPE "GXXX".

Skondensowane przedgony klasyfikowane są wg PKWiU do 15.92.12-00.10, kod CN 2207 20 00.

Reasumując frakcja skondensowanych przedgonów byłyby wykorzystywana wewnętrznie w ramach procesu produkcji etanolu. Takie rozwiązanie powszechnie stosowane jest w podobnych zakładach w Unii Europejskiej np. AXXX/Austria, AXXX-Bxx-FXXX/Belgia zgodnie z Dyrektywą Rady 92/83/EWG z 19 października 1992 r., Artykuł 27 1b. Proces ten przyczyni się do poprawy bilansu energetycznego w procesie produkcji - powodując mniejsze zużycie energii elektrycznej i węgla, co zmniejszy emisję dwutlenku węgla.

W odpowiedzi na przedmiotowe wezwanie Spółka poinformowała, że bioetanol produkowany przez BXXX S.A. w Zakładzie Produkcji Etanolu "GXXX" będzie stanowił biokomponent (zwolniony od podatku akcyzowego) i będzie podlegał odsprzedaży.

Biorąc pod uwagę rynek potencjalnych odbiorców, bioetanol produkowany przez BXXX S.A. będzie głównie stosowany jako dodatek do paliwa, a także może być stosowany jako samoistne paliwo. O ostatecznym zastosowaniu bioetanolu zadecydują odbiorcy.

BXXX S.A. chce skorzystać z zapisów § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966 z późn. zm.), z którego korzystają obecnie wszystkie rafinerie. Skoncentrowane przedgony będą stanowiły produkty dodatkowe powstające przy produkcji bioetanolu w Zakładzie Produkcji Etanolu "GXXX", które będą zużyte wewnętrznie do celów opałowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy frakcja skondensowanych przedgonów spalana w ramach wewnętrznego procesu produkcyjnego, w którym powstaje jest zwolniona od podatku akcyzowego.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Frakcja skondensowanych przedgonów spalana w ramach wewnętrznego procesu produkcyjnego, w którym powstaje jest zwolniona od podatku akcyzowego.

W myśl zapisów ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.), art. 62 ust. 2 - skondensowane przedgony mogą być zaklasyfikowane jako inne wyroby służące do celów opałowych. Jednocześnie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2006 r. Nr 72, poz. 500 z późn. zm.) w § 5 wskazuje podstawę zwolnienia z obowiązku w podatku akcyzowym innych produktów dla celów opałowych, wykorzystywanych w sposób opisany powyżej, tj.

" § 5. 1. Zwalnia się od akcyzy paliwa silnikowe, oleje opałowe lub gaz wykorzystywane na terenach należących do zakładów, w których są one produkowane, pod warunkiem że zużycie to odbywa się w ramach procesów służących produkcji tych wyrobów.

2.

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie pod warunkiem, że podmiot uprawniony do zwolnienia prowadzi ewidencję wskazującą na ilości i sposoby wykorzystania na terenie zakładu produkcyjnego paliw silnikowych, olejów opałowych lub gazu w ramach procesów służących produkcji tych wyrobów oraz będzie przekazywał do właściwego naczelnika urzędu celnego, do dnia 25. miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, oświadczenia o ilościach i sposobie wykorzystania zwolnionych paliw silnikowych, olejów opałowych lub gazu."

Odnosząc się do wyżej wskazanej podstawy prawnej w opinii Spółki frakcja skondensowanych przedgonów otrzymywana na instalacji w procesie produkcji bioetanolu w ZPE "GXXX" i ponownie wykorzystywana w procesie produkcyjnym zwolniona jest z obowiązku w podatku akcyzowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" - wyrobami podlegającymi akcyzie są wyroby określone w załączniku nr 1 do ustawy. W załączniku tym stanowiącym "Wykaz wyrobów akcyzowych" nie została wymieniona jako wyrób akcyzowy ww. frakcja skondensowanych przedgonów klasyfikowana wg PKWiU do symbolu 15.92.12-00.10, kod CN 2207 20 00.

W myśl art. 62 ust. 2 ustawy - olejami opałowymi są również inne wyroby, z wyjątkiem węgla, koksu, torfu i innych porównywalnym z nimi węglowodorów stałych oraz gazu ziemnego, służące do celów opałowych; ciężkimi olejami opałowymi są oleje opałowe, w których zawartość siarki przekracza 3%.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy - opodatkowaniu akcyzą podlegają sprzedaż wyrobów akcyzowych na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 9 - za sprzedaż wyrobów akcyzowych na terytorium kraju uważa się również zużycie wyrobów akcyzowych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 72, poz. 500 z późn. zm.) - zwalnia się od akcyzy paliwa silnikowe, oleje opałowe lub gaz wykorzystywane na terenach należących do zakładów, w których są one produkowane, pod warunkiem że zużycie to odbywa się w ramach procesów służących produkcji tych wyrobów.

W myśl § 5 ust. 2 - zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie pod warunkiem, że podmiot uprawniony do zwolnienia prowadzi ewidencję wskazującą na ilości i sposoby wykorzystania na terenie zakładu produkcyjnego paliw silnikowych, olejów opałowych lub gazu w ramach procesów służących produkcji tych wyrobów oraz będzie przekazywał do właściwego naczelnika urzędu celnego, do dnia 25. miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, oświadczenia o ilościach i sposobie wykorzystania zwolnionych paliw silnikowych, olejów opałowych lub gazu.

Zatem w przypadku, gdy przedmiotowe skondensowane przedgony byłyby zużywane w procesie produkcji bioetanolu, ich wykorzystanie w sytuacji opisanej we wniosku będzie zwolnione od podatku akcyzowego. Wynika to z faktu, że bioetanol, sprzedawany z przeznaczeniem jako dodatek do paliw lub samoistne paliwo, będzie tym wyrobem (tj. paliwem silnikowym, olejem opałowym lub gazem), o którym mowa w ww. § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień.

Biorąc jednak pod uwagę stan przedstawiony we wniosku, nie można zgodzić się z twierdzeniem Spółki, iż powstałe produkty są wykorzystywane jako paliwo grzewcze w procesie produkcji bioetanolu. Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w procesie produkcyjnym bioetanolu powstaje produkt dodatkowy w postaci skondensowanych przedgonów oraz wywar z używanych do tej produkcji kukurydzy lub pszenicy. Spółka zamierza wykorzystywać powstałe oleje fuzlowe jako paliwo grzewcze do suszenia tego wywaru, służącego jako pasza dla zwierząt, czyli wyrobu innego od bioetanolu (nieakcyzowego).

Z brzmienia art. 28 ust. 1 pkt 4 ustawy wynika, że zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje w przypadku zużycia wyrobu akcyzowego zharmonizowanego (w tym przypadku oleju opałowego) w składzie podatkowym, z wyjątkiem przypadków, gdy wyrób ten jest przeznaczony do wyprodukowania innego wyrobu akcyzowego zharmonizowanego; obowiązek podatkowy powstaje z dniem jego zużycia.

Zatem przepis ten stanowi, że co do zasady zużycie towaru akcyzowego zharmonizowanego na terenie składu podatkowego powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym w dniu zużycia tegoż towaru. Niemniej jednak nie powstanie obowiązek zapłaty podatku akcyzowego, gdy podatnik przeznaczy, a następnie zużyje towar akcyzowy zharmonizowany w składzie podatkowym do wyprodukowania innego wyrobu akcyzowego zharmonizowanego.

Zakres wyłączenia wskazanego w art. 28 ust. 1 pkt 4 ustawy akcyzowej określony słowami "z wyjątkiem przypadków, gdy wyrób ten jest przeznaczony do wyprodukowania innego wyrobu akcyzowego zharmonizowanego" obejmuje nie tylko "półfabrykaty do dalszej obróbki", ale również inne przypadki, gdy wyroby zużywane są w danym cyklu produkcyjnym w celu wyprodukowania wyrobu akcyzowego zharmonizowanego.

Z punktu widzenia powyższego wyłączenia, kluczowe jest aby wyroby były wyprodukowane i zużywane na terenie składu podatkowego w bezpośrednim związku z produkcją wyrobu akcyzowego zharmonizowanego w ramach danego procesu technologicznego. To, w jakim charakterze zużywane wyroby uczestniczą w tym procesie, tzn. czy są pierwotną substancją, z której ekstrahowane są produkty finalne lub służą dostarczeniu energii niezbędnej do przeprowadzenia reakcji chemicznej, jest bez znaczenia z punktu widzenia treści wyłączenia zawartego w art. 28 ust. 1 pkt 4 ustawy akcyzowej, które stanowi jedynie, że dany wyrób powinien być "przeznaczony do wyprodukowania innego wyrobu akcyzowego zharmonizowanego".

Artykuł 28 ust. 1 pkt 4 ustawy należy interpretować dość szeroko tzn. jeżeli wyroby akcyzowe zharmonizowane zostały zużyte do wytworzenia (jako komponent) innego wyrobu akcyzowego zharmonizowanego oraz do zużyć technologicznych w ramach danego procesu technologicznego koniecznych do wyprodukowania tego finalnego wyrobu akcyzowego zharmonizowanego), to względem nich nie zostaje zakończona procedura zawieszenia poboru akcyzy i nie powstaje obowiązek podatkowy w związku z tym zużyciem.

Zatem w sytuacji opisanej we wniosku, wykorzystanie przedmiotowych skondensowanych przedgonów do celów opałowych podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Spółka nie może skorzystać ze zwolnienia wynikającego z § 5 ust. ww. rozporządzenia w sprawie zwolnień (powstałe w procesie produkcyjnym bioetanolu produkty dodatkowe w postaci skondensowanych przedgonów będą wykorzystywane jako paliwo grzewcze nie w procesie służącym produkcji tego wyrobu (bioeatnolu), a do suszenia wywaru, używanego jako pasza dla zwierząt). W związku z powyższym, biorąc pod uwagę ww. przepisy art. 4 ust. 2 pkt 9 i art. 28 ust. 1 pkt 4 ustawy - z chwilą ich zużycia do tych celów powstaje obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl