IPPP3/443-799/11-2/JF - Możliwość opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego przekazania przez spółkę biletów wstępu na imprezy kulturalne w ramach organizowanej akcji promocyjnej.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 31 sierpnia 2011 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP3/443-799/11-2/JF Możliwość opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego przekazania przez spółkę biletów wstępu na imprezy kulturalne w ramach organizowanej akcji promocyjnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku złożonym w dniu 1 czerwca 2011 r. (data wpływu 6 czerwca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekazania biletów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 czerwca 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekazania biletów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Głównym przedmiotem działalności Sp. z o.o. (dalej Spółka lub Wnioskodawca) jest sprzedaż piwa. W celu zwiększenia wolumenu sprzedaży (w przypadku kontrahentów lub klientów) lub wzmocnienia relacji pomiędzy pracownikami i Spółką (w przypadku osób pozostających z Wnioskodawcą w stosunku zatrudniania) Spółka organizuje różnego rodzaju akcje promocyjne lub konkursy, w których jedną z nagród są bilety uprawniające do wstępów na imprezy (kulturalne, sportowe, rozrywkowe). Imprezy te nie są organizowane bezpośrednio przez Spółkę - w niektórych przypadkach jest ona ich sponsorem, w innych natomiast jedynie zakupuje bilety bezpośrednio od organizatora.

Z uwagi na cel, jaki wiąże się z przekazaniem tych biletów tj. zmotywowanie kontrahentów/klientów do zwiększenia zakupów produktów Spółki (i tym samym zwiększenie jej przychodu) lub zachęcenie pracowników do bardziej efektywnej pracy (co również ma na celu zwiększenie przychodów Wnioskodawcy), wykazują one związek z prowadzoną przez Spółkę działalnością.

W celu doprecyzowania stanu faktycznego Spółka wyjaśnia, że bez względu na to czy bilety nabywane są w ramach umowy sponsoringu czy bezpośrednio od organizatora, transakcja ta dokumentowana jest zawsze fakturami VAT, a podatek w nich wykazany podlega przez Spółkę odliczeniu od podatku należnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przekazanie przez Spółkę biletów będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT jako dostawa towarów lub świadczenie usług.

Zdaniem Wnioskodawcy przekazanie biletów zwycięzcom w konkursach lub osobom uczestniczącym w akcjach promocyjnych nie podlega opodatkowaniu VAT na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm. dalej ustawa o VAT), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011 r., a w konsekwencji Spółka nie będzie zobowiązana do naliczenia VAT w momencie ich przekazania.

Zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazany został w art. 5 ustawy o VAT. Przepis ten zawiera zamknięty katalog zdarzeń, których zaistnienie wiąże się z konsekwencjami na gruncie ustawy o VAT. Wśród czynności wskazanych w tym przepisie znajduje się min. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług.

Aby móc uznać, że dana czynność może być traktowana jako dostawa towarów, warunkiem koniecznym jest uznanie jej za towar. Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. W ocenie Spółki przekazywane przez nią bilety nie mogą zostać uznane za towar, bowiem nie wypełniają definicji zawartej w art. 2 pkt 5 ustawy o VAT, zgodnie z którą towarem są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postaci energii. Bilet jest wprawdzie rzeczą, ale sam w sobie nie stanowi istotnej wartości, najważniejsze jest bowiem prawo, które w sobie inkorporuje tj. prawo wstępu na daną imprezę.

Nieodpłatne przekazanie biletów należy więc w opinii Spółki rozpatrywać na gruncie art. 8 ustawy o VAT regulującym kwestię świadczenia usług. Zgodnie z tym przepisem przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT.

Taki sposób klasyfikowania czynności przekazania biletów na gruncie ustawy o VAT prezentowany był niejednokrotnie przez organy podatkowe. Wskazać tu można m.in. na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 22 października 2010 r. wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (sygn. ILPP2/443-1196/10-2/MR) czy indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 12 października 2010 r. wydaną również przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (sygn. ILPP2/443-1428/10-2/MN).

Z uwagi na fakt, że opisane w stanie faktycznym przekazanie biletów nastąpi bez wynagrodzenia, kwestia uznania tej czynności za świadczenie usług powinna być rozważana na gruncie ust. 2 art. 8 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2011 r.).

Zgodnie z tym przepisem za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

1.

użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów;

2.

nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

W ocenie Wnioskodawcy opisany powyżej stan faktyczny nie wypełnia przesłanek wskazanych w pkt 1, z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, zgodnie z dyspozycją tego przepisu, do jego zastosowania konieczne jest wykorzystanie towaru, a jak już wcześniej zostało zaznaczone, w ocenie Wnioskodawcy, przekazywane przez niego bilety nie powinny być traktowane jako towar na gruncie ustawy o VAT. Po drugie, jeśli nawet uznać, że bilety są towarem w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, to ich przekazanie wiąże się z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą - co z kolei nie wypełnia pierwszej części dyspozycji tego przepisu.

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawiony przez niego stan faktyczny nie spełnia również przesłanek wskazanych w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT - przekazanie przez Wnioskodawcę biletów jest bowiem ściśle związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Jak zostało wskazane w stanie faktycznym bilety przekazywane są w ramach akcji promocyjnych lub konkursów, których celem jest szeroko rozumiane zwiększenie przychodu.

W ocenie Wnioskodawcy do opisanego przez niego stanu faktycznego nie będzie miał również zastosowania art. 8 ust. 2a ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi, nie można bowiem w żaden sposób uznać, że bierze on udział w świadczeniu usługi jaką jest dana impreza.

Spółka pragnie zaznaczyć, że podobne stanowisko do zaprezentowanego powyżej, zajmowały wielokrotnie organy podatkowe. Wskazać tu można min. indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną dnia 13 stycznia 2009 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (sygn. ITPP2/443-946/08/AK), w której organ podatkowy stwierdził "Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że nieodpłatne wydawanie przedmiotowych biletów jest związane z prowadzonym przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwem, w związku z czym - mimo skorzystania z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami - nie może być traktowane jako odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji, w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania ww. przepis ustawy a czynności te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług" czy też indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną dnia 19 listopada 2009 r. wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (sygn. ITPP1/443-822a/09/KM), w której organ potwierdzając stanowisko podatnika stwierdził: "Mając na uwadze przedstawione okoliczności oraz cytowane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, iż nieodpłatne wydawanie biletów lub zaproszeń na otwarcie wystawy (imprezy o charakterze kulturalnym) ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą Jednostki, w związku z czym nie może być traktowane jako odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji, w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania ww. przepis ustawy a czynności te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług."

Powyższe interpretacje zostały co prawda, wydane na gruncie stanu prawnego obowiązującego do 31 marca 2011 r., jednak kluczowe założenie, a więc związek usług z prowadzonym przedsiębiorstwem, nie uległo zmianie również w brzmieniu nadanym przepisom ustawy o VAT od 1 kwietnia 2011 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl