Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 19 października 2010 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP3/443-794/10-3/MPe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10 sierpnia 2010 r. (data wpływu 16 sierpnia 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania pożyczki udzielonej Spółce przez podmiot zagraniczny - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 sierpnia 2010 r. wpłynął ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania pożyczki udzielonej Spółce przez podmiot zagraniczny.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej zwana Spółką) prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W celu sfinansowania swojej działalności, Spółka planuje zaciągnąć pożyczkę od spółki G., zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych Ameryki (dalej zwanej Pożyczkodawcą). Pożyczkodawca jest podmiotem powiązanym ze Spółką, jednakże nie jest bezpośrednim wspólnikiem Spółki. Pożyczkodawca nie ma siedziby, miejsca zarządzania ani nie prowadzi jakiejkolwiek działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pożyczkodawca działa na własny rachunek i nie jest bankiem, ani pośrednikiem banku ani innej instytucji finansowej.

Umowa pożyczki będzie podpisana poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w Stanach Zjednoczonych), a w momencie podpisania umowy pożyczane środki pieniężne będą znajdowały się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (również w Stanach Zjednoczonych).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym udzielenie pożyczki stanowi świadczenie usługi zwolnionej z podatku od towarów i usług (VAT) i w konsekwencji czy Spółka powinna rozpoznać import usług i wykazać odsetki wynikające z pożyczki w deklaracji VAT-7.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: UPTU) opodatkowaniu VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, przy czym na mocy art. S ust. 1 ww. ustawy, świadczenie usług na terytorium kraju, przy czym na mocy art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów (w rozumieniu art. 7 UPTU).

Wskazać należy, iż w myśl art. 43 ust. 1 pkt 1 UPTU zwolnione z opodatkowania VAT są usługi wymienione w Załączniku Nr 4 do UPTU. W odniesieniu do analizowanego stanu faktycznego podkreślić należy, iż w Pozycji 3 Załącznika Nr 4 do UPTU wymienione zostały usługi pośrednictwa finansowego sklasyfikowane według Polskiej Kwalifikacji Wyrobów i Usług (dalej: PKWiU) w sekcji J ex. 65-67 (z wyłączeniami nie odnoszącymi się do sytuacji Spółki). Do usług pośrednictwa finansowego w ramach sekcji J symbol 65.2 grupowanie: usługi pośrednictwa finansowego, pozostałe PKWiU zalicza grupowanie: usługi udzielania pożyczek świadczone poza systemem bankowym (symbol 65.22).

Podstawę do odwołania się do klasyfikacji PKWiU stanowi art. 8 ust. 3 UPTU, zgodnie z którym usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji (poza wyjątkami nieodnoszącymi się jednak do analizowanego stanu faktycznego). Dodatkowo Spółka pragnie wskazać, iż zgodnie z dyspozycją art. 28b ust. 1 UPTU, zasadą jest, że w przypadku świadczenia usług na rzecz podatników miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę (import usług).

Stosownie natomiast do art. 17 ust. 1 pkt 4 UPTU podatnikami są m.in. osoby prawne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę poza terytorium kraju. W konsekwencji Spółka zgodnie z przedstawioną regulacją będzie podatnikiem VAT z tytułu otrzymanej usługi w postaci pożyczki udzielonej przez Pożyczkodawcę z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

W świetle powyższego Spółka stoi na stanowisku, że usługa finansowa polegająca na udzielaniu pożyczek poza systemem bankowym przez Pożyczkodawcę będącego podmiotem zagranicznym, sklasyfikowana jako usługa pośrednictwa finansowego pozostała, w grupowaniu 65.22 PKWiU, której miejscem świadczenia jest Polska, będzie przedmiotowo zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 28b ust. 1 UPTU - niezależnie od miejsca zawarcia umowy pożyczki (tekst jedn.: na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej czy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) i niezależnie od miejsca położenia środków pieniężnych będących przedmiotem umowy pożyczki w momencie jej zawarcia (tekst jedn.: na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej czy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). Spółka uważa, że udzielenie pożyczki stanowić będzie świadczenie usługi zwolnionej z VAT i w konsekwencji Spółka będzie obowiązana rozpoznać import usług i wykazać go w deklaracji VAT-7 w związku z odsetkami związanymi z pożyczką.

Na podstawie art. 99 ust. 1 UPTU Spółka ma obowiązek składania deklaracji podatkowych za okresy miesięczne na formularzu VAT-7. Spółka ma obowiązek wykazać w deklaracji dane dotyczące zobowiązania podatkowego wykazanego na koniec okresu rozliczeniowego, w tym dane dotyczące transakcji zwolnionych z opodatkowania.

W konsekwencji należy wskazać, że:

* usługa udzielenia pożyczki jest zwolniona z VAT jako usługa pośrednictwa finansowego na podstawie poz. 3 w załączniku nr 4 do UPTU w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 1 UPTU,

* miejscem świadczenia usługi polegającej na udzieleniu pożyczki jest stosownie do art. 28b ust. 1 UPTU miejsce, gdzie Spółka ma siedzibę, a więc miejsce to znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

* co za tym idzie Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu dokonania czynności zawarcia umowy pożyczki pomiędzy Spółką a Pożyczkodawcą;

* Spółka w okresie rozliczeniowym (miesiąc, kwartał) zobowiązana będzie wykazać w deklaracji podatkowej VAT-7 import usług pośrednictwa finansowego w związku z odsetkami wynikającymi z pożyczki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl