Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 16 września 2013 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP3/443-792/13-2/MKw

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 lipca 2013 r. (data wpływu 28 sierpnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach dokumentujących zakupy w związku z realizacją przedsięwzięć - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach dokumentujących zakupy w związku z realizacją przedsięwzięć.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Umowa - w wyniku wyboru projektu przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Umowa na realizację projektu "....... Badania zagrożeń w integracji cudzoziemców w Polsce" dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz integracji obywateli państw trzecich EFI oraz budżetu państwa.

Umowa (II) - w wyniku wyboru projektu przez międzyresortowy zespół ds. Funduszu Schengen, norweskiego mechanizmu finansowego, europejskiego funduszu na rzecz uchodźców, funduszu granic zewnętrznych oraz funduszu powrotów imigrantów - umowa na realizację projektu "Prawnicy na rzecz uchodźców V" dofinansowanie w ramach europejskiego funduszu na rzecz uchodźców EFU oraz budżetu państwa.

Umowa (II) - w wyniku wyboru projektu przez międzyresortowy zespół ds. Funduszu Schengen, norweskiego mechanizmu finansowego, europejskiego funduszu na rzecz uchodźców, funduszu granic zewnętrznych oraz funduszu powrotów imigrantów - umowa na realizację projektu "Integracja poprzez edukację. Psychologiczne i prawne wsparcie dla cudzoziemców w Polsce" dofinansowanie w ramach europejskiego funduszu na rzecz uchodźców EFU oraz budżetu państwa.

Umowa (II) w wyniku wyboru projektu przez międzyresortowy zespół ds. Funduszu Schengen, norweskiego mechanizmu finansowego, europejskiego funduszu na rzecz uchodźców, funduszu granic zewnętrznych oraz funduszu powrotów imigrantów - umowa na realizację projektu "Badania zagrożeń w integracji migrantów przymusowych w Polsce" dofinansowanie w ramach europejskiego funduszu na rzecz uchodźców EFU oraz budżetu państwa.

Umowa (III) - w wyniku wyboru projektu przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej - umowa na realizację projektu "R" dofinansowanie w ramach europejskiego funduszu na rzecz integracji obywateli państw trzecich EFI oraz budżetu państwa.

W ramach ww. umów Fundacja otrzymuje dotacje na realizację przedsięwzięć takich jak badania dotyczące zjawiska migracji oraz bezpośrednie wsparcie (działania edukacyjne i informacyjne) skierowane do: uchodźców, obywateli państw trzecich oraz społeczeństwa przyjmującego.

Powyższe przedsięwzięcia nie stanowią działań mających na celu sprzedaż jakichkolwiek usług ani towarów. W ramach przedsięwzięć nie są pobierane żadne odpłatności; nie występują świadczenia odpłatne. Fundacja realizuje projekty na podstawie szczegółowych budżetów kosztów, wyodrębniając koszty związane bezpośrednio z realizacją tych przedsięwzięć. Dotacje otrzymywane są na pokrycie poniesionych i szczegółowo udokumentowanych kosztów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z realizacją wyżej wskazanych przedsięwzięć Fundacja ma prawo do odliczania podatku VAT naliczonego w fakturach dokumentujących zakupy czy też nie i tym samym czy podatek VAT można uznać za niekwalifikowany w ramach rozliczenia dotacji czy też za kwalifikowalny.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zadaniem Wnioskodawcy zakupy realizowane na rzecz wyżej wymienionych przedsięwzięć nie są związane ani w całości ani w części ze sprzedażą opodatkowaną przez co Fundacji nie przysługuje prawo odliczenia podatku VAT naliczonego.

Realizacja powyższych przedsięwzięć nie stanowi sprzedaży towarów i usług w rozumieniu ustawy o podatku VAT. Sama dotacja również pozostaje bez wpływu na obrót w rozumieniu ustawy o podatku VAT, ponieważ nie jest ani pośrednio ani bezpośrednio związana z ceną sprzedawanych towarów i usług z tego powodu, że taka sprzedaż nie występuje.

Zdaniem Wnioskodawcy w związku z brakiem prawa do odliczenia podatku VAT na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy po podatku od towarów i usług, podatek VAT naliczony w zakupach związanych z realizacją ww. przedsięwzięć jest kwalifikowalny.

Wnioskodawca uprzejmie prosi o potwierdzenie stanowiska w opisanej wyżej sytuacji: Fundacja nie ma prawa do odliczania podatku VAT ani w całości ani w części i tym samym, że podatek VAT należy uznać za kwalifikowalny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z kolei, stosowanie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie zaś z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Fundacja dokonuje zakupu na realizację przedsięwzięć.

Umowa - w wyniku wyboru projektu przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Umowa na realizację projektu "....... Badania zagrożeń w integracji cudzoziemców w Polsce" dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz integracji obywateli państw trzecich EFI oraz budżetu państwa.

Umowa (II) - w wyniku wyboru projektu przez międzyresortowy zespół ds. Funduszu Schengen, norweskiego mechanizmu finansowego, europejskiego funduszu na rzecz uchodźców, funduszu granic zewnętrznych oraz funduszu powrotów imigrantów - umowa na realizację projektu "Prawnicy na rzecz uchodźców V" dofinansowanie w ramach europejskiego funduszu na rzecz uchodźców EFU oraz budżetu państwa.

Umowa (II) - w wyniku wyboru projektu przez międzyresortowy zespół ds. Funduszu Schengen, norweskiego mechanizmu finansowego, europejskiego funduszu na rzecz uchodźców, funduszu granic zewnętrznych oraz funduszu powrotów imigrantów - umowa na realizację projektu "Integracja poprzez edukację. Psychologiczne i prawne wsparcie dla cudzoziemców w Polsce" dofinansowanie w ramach europejskiego funduszu na rzecz uchodźców EFU oraz budżetu państwa.

Umowa (II) w wyniku wyboru projektu przez międzyresortowy zespół ds. Funduszu Schengen, norweskiego mechanizmu finansowego, europejskiego funduszu na rzecz uchodźców, funduszu granic zewnętrznych oraz funduszu powrotów imigrantów - umowa na realizację projektu "Badania zagrożeń w integracji migrantów przymusowych w Polsce" dofinansowanie w ramach europejskiego funduszu na rzecz uchodźców EFU oraz budżetu państwa.

Umowa (III) - w wyniku wyboru projektu przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej - umowa na realizację projektu "R....." dofinansowanie w ramach europejskiego funduszu na rzecz integracji obywateli państw trzecich EFI oraz budżetu państwa.

W ramach ww. umów Fundacja otrzymuje dotacje na realizację przedsięwzięć takich jak badania dotyczące zjawiska migracji oraz bezpośrednie wsparcie (działania edukacyjne i informacyjne) skierowane do: uchodźców, obywateli państw trzecich oraz społeczeństwa przyjmującego.

Powyższe przedsięwzięcia nie stanowią działań mających na celu sprzedaż jakichkolwiek usług ani towarów. W ramach przedsięwzięć nie są pobierane żadne odpłatności; nie występują świadczenia odpłatne. Fundacja realizuje projekty na podstawie szczegółowych budżetów kosztów, wyodrębniając koszty związane bezpośrednio z realizacją tych przedsięwzięć. Dotacje otrzymywane są na pokrycie poniesionych i szczegółowo udokumentowanych kosztów.

Biorąc po uwagę opis stanu faktycznego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego tut. Organ podatkowy stwierdza, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług - związek nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, gdyż dokonane zakupy nie będą wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu. W związku z powyższym Fundacja nie ma prawa do odliczenia podatku VAT zapłaconego w związku z nabyciem towarów i usług dotyczących realizacji przedmiotowych przedsięwzięć.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Nadmienić jednocześnie należy, że tut. Organ nie jest kompetentny do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Może on jedynie dokonać oceny, czy podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług, w okolicznościach wskazanych przez samego podatnika, może zostać przez niego odliczony lub zwrócony w trybie przewidzianym przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do ustawy. Pojęcie kosztu kwalifikowanego należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl