Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 20 października 2010 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP3/443-788/10-4/MG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 10 sierpnia 2010 r. (data wpływu 13 sierpnia 2010 r.), uzupełnionym w dniu 13 września 2010 r. (data wpływu do tut. Organu 20 września 2010 r.) na wezwanie z dnia 8 września 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku z tytułu importu darowanego towaru - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 sierpnia 2010 r. wpłynął ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 13 września 2010 r. (data wpływu do tut. Organu 20 września 2010 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu Nr IPPP3/443-788/10-2/MG z dnia 8 września 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku z tytułu importu darowanego towaru.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka prowadzi działalność produkcyjną, jest podatnikiem VAT. Wykonuje czynności wyłącznie opodatkowane podatkiem VAT. Spółka otrzymała z Korei darowane od kontrahenta materiały do produkcji oraz części zamienne do maszyn. W związku z importem materiałów zapłaciła VAT wykazany w dokumencie celnym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w związku z importem materiałów do produkcji oraz części zamiennych do maszyn otrzymanych bezpłatnie.

Stanowisko Wnioskodawcy:

W ocenie podatnika nie ma przeciwskazań, aby dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony z tytułu importu darowanych materiałów, gdyż czynnością opodatkowaną w tym przypadku nie jest darowizna lecz import.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Artykuł 15 ust. 1 ustawy wskazuje, iż podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną (art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy).

W myśl art. 33 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2, są obowiązani do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku, z uwzględnieniem obowiązujących stawek, z zastrzeżeniem art. 33b.

W myśl art. 2 pkt 7 ustawy, przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju.

Przez terytorium państwa trzeciego należy rozumieć terytorium państwa niewchodzące w skład Wspólnoty (art. 2 pkt 5 ustawy), natomiast przez terytorium kraju, terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 2 pkt 1 ustawy).

Przytoczona powyżej definicja importu towarów kładzie nacisk przede wszystkim na czynność faktyczną, czyli przywóz towaru. Dla zaistnienia importu nie ma znaczenia cel przywozu, czy sposób nabycia (odpłatny, czy nieodpłatny).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca będący podatnikiem podatku VAT dokonał importu towaru z Korei. Przedmiotem importu były otrzymane bezpłatnie materiały do produkcji oraz części zamienne do maszyn. Spółka z tytułu importu przedmiotowych towarów była zobowiązana do zapłaty podatku VAT. Zaimportowane towary służą wykonywaniu przez Spółkę czynności opodatkowanych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast art. 86 ust. 2 pkt 2 ustawy wskazuje, że w przypadku importu towarów kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego i deklaracji importowej, z zastrzeżeniem pkt 5.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, których nabycie nastąpiło w wyniku darowizny lub nieodpłatnego świadczenia usługi.

W przypadku darowizny, która jest czynnością nieodpłatną, lecz opodatkowaną VAT, ciężar uiszczenia podatku spoczywa na darczyńcy, a obdarowany, podatku tego nie jest zobowiązany zapłacić darczyńcy, a zatem nie ma również możliwości jego odliczenia. Odnosi się to także do nieodpłatnego świadczenia usługi.

Wyłączenia te nie mają jednak zastosowania w przypadku importu darowanego towaru, gdyż czynnością opodatkowaną w tym przypadku jest jego import.

Zatem, Wnioskodawcy w tak przedstawionym stanie faktycznym, przysługuje prawo do odliczenia podatku należnego o kwotę podatku wynikającego z dokumentu celnego, gdyż nabywane towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a Wnioskodawca jako importer był zobowiązany do zapłaty podatku VAT z tego tytułu.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację, w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl