Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 8 września 2010 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP3/443-739/10-2/SM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 22 lipca 2010 r. (data wpływu 27 lipca 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uregulowań dotyczących utworzenia oddziału w Polsce - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lipca 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od towarów i usług w zakresie uregulowań dotyczących utworzenia oddziału w Polsce.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące zdarzenia przyszłe.

Spółka F. jest osobą prawną z siedzibą przy R., w M., Belgia (dalej - "Spółka" lub "Wnioskodawca") oraz rezydentem podatkowym w Belgii. Przedmiotem działalności Spółki jest wynajem/leasing samochodów ciężarowych. Spółka zamierza podjąć działalność w tym zakresie również na terytorium Polski. W tym celu, zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Spółka zamierza utworzyć w Polsce oddział przedsiębiorcy zagranicznego. Spółka zamierza przemieścić część parku samochodowego z Belgii do Polski, ażeby w oparciu o te składniki majątku Spółki świadczyć usługi wynajmu/leasingu samochodów ciężarowych na terytorium Polski.

Przedmiotem działalności Spółki nie będzie wynajem samochodów osobowych, a więc nie będą przemieszczane do Polski pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem skuterów śnieżnych o kodzie CN 8703 10 11, pojazdów typu meleks o kodzie CN 8703 10 18 oraz pojazdów typu quad o kodzie CN 8703 10 18. Z uwagi na wymogi prawa polskiego samochody ciężarowe przemieszczone z Belgii do Polski, w oparciu o które mają być świadczone usługi wynajmu/leasingu, będą musiały zostać przerejestrowane w Polsce oraz otrzymać polskie tablice rejestracyjne. Od tego momentu samochody ciężarowe będą zarejestrowane w Polsce w imieniu oddziału.

Spółka prowadząc działalność w zakresie wynajmu/leasingu samochodów ciężarowych poprzez położony w Polsce oddział, zamierza korzystać z usług spółki F. Sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej - "Agent"), będącej podmiotem powiązanym w stosunku do Spółki. Na podstawie umowy o świadczenie usług, w zamian za wynagrodzenie, Agent będzie świadczył na rzecz Spółki działającej poprzez oddział w Polsce szereg usług, w tym w szczególności dotyczących pozyskiwania klientów, negocjowania warunków umów z klientami, usług marketingowych, usług w zakresie IT, podnajmu powierzchni biurowej oraz oddelegowania personelu. Ostateczny zakres usług oraz wynagrodzenie zostaną określone w umowie agencyjnej pomiędzy Agentem a Spółką działającą poprzez oddział w Polsce. Spółka zamierza skorzystać z pośrednictwa Agenta z uwagi na brak doświadczenia na rynku wynajmu/leasingu samochodów ciężarowych w Polsce.

W związku z powyższym zadano następujące pytania (numeracja zgodna z wnioskiem).

2.

Czy, jeżeli z uwagi na opisaną działalność, pojawi się obowiązek rejestracyjny dla celów podatku od towarów i usług (dalej - "VAT") w Polsce, to czy jako podatnika należy zarejestrować we właściwym urzędzie skarbowym Spółkę, czy też jej oddział w Polsce.

6.

Czy przemieszczenie samochodów ciężarowych z Belgii do Polski, a więc ze Spółki do jej oddziału w Polsce, celem świadczenia usług wynajmu/leasingu będzie stanowiło w myśl art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej - "ustawa o VAT") wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz czy w przedmiotowej sprawie, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, będzie możliwe wyłączenie przemieszczenia samochodów ciężarowych z zakresu czynności uznawanych za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, a po ustaniu przewidzianego tym przepisem okresu 24 miesięcy obowiązek podatkowy, w myśl art. 12 ust. 2 oraz art. 20 ust. 8 ustawy o VAT, powstanie dopiero w momencie upływu okresu 24 miesięcy używania samochodów ciężarowych w celu świadczenia usług na terytorium Polski.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 2.

W ocenie Wnioskodawcy, zarówno na potrzeby podatku VAT, pomimo planowanego powołania oddziału w Polsce, podatnikiem jest Spółka, a co za tym idzie, to Spółka, a nie oddział, winna zostać zarejestrowana w Polsce we właściwym urzędzie skarbowym jako podatnik podatku VAT.

Zgodnie z art. 15 ustawy o VAT, podatnikami podatku VAT są wszystkie osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, które wykonują na terytorium Polski czynności podlegające opodatkowaniu tym podatkiem.

Mając na uwadze powyższe zdaniem Wnioskodawcy należy przyjąć, że w przypadku prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę zagranicznego na terytorium Polski, podatnikiem podatku VAT, jest podmiot zagraniczny w takim zakresie, w jakim wykonuje on na terytorium Polski czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Dostrzec należy, że podmiot zagraniczny może wykonywać te czynności za pośrednictwem oddziału utworzonego zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W ocenie Wnioskodawcy należy przyjąć, iż oddział stanowi jedynie wyodrębnioną organizacyjnie część działalności przedsiębiorstwa zagranicznego i nie posiada odrębnej osobowości prawnej oraz odrębnego statusu podatnika. Należy również zauważyć, iż przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie ograniczają ilości tworzonych przez przedsiębiorców zagranicznych oddziałów. Jeżeli zatem przedsiębiorca zagraniczny utworzy oddział lub oddziały, za pośrednictwem których będzie prowadzona działalność w kraju, podatnikiem podatku VAT jest jeden podmiot - przedsiębiorca zagraniczny (jednostka macierzysta).

Ad. 6.

W ocenie Wnioskodawcy, przesunięcie samochodów ciężarowych przez Spółkę z Belgii do oddziału w Polsce nie będzie stanowiło z jednej strony wewnątrzwpólnotowej dostawy, a z drugiej strony wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w sytuacji gdy przedmiotowe samochody ciężarowe po ich dostarczeniu i zarejestrowaniu w Polsce w imieniu oddziału, będą służyły do świadczenia usług w Polsce przez okres krótszy niż 24 miesiące i dopiero gdy dojdzie do przekroczenia wspomnianego okresu 24 miesięcy, powstanie obowiązek podatkowy w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy oraz nabycia.

W świetle art. 11 ust. 1 ustawy o VAT przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, rozumie się również przemieszczenie towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, należących do tego podatnika, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, jeżeli towary te zostały przez tego podatnika na terytorium tego innego państwa członkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo zaimportowane, i towary te mają służyć działalności gospodarczej podatnika. Jednakże, zdaniem Wnioskodawcy, przesunięcie takie nie będzie jednak miało charakteru wewnątrzwspólnotowego nabycia w sytuacji, gdy przedmiotowe samochody ciężarowe po ich dostarczeniu i zarejestrowaniu w Polsce w imieniu oddziału, będą służyły do świadczenia usług w Polsce przez okres krótszy niż 24 miesiące. W myśl art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, przemieszczenia towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1, przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz nie uznaje się za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w przypadku gdy towary mają być czasowo używane na terytorium kraju, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące, dla świadczenia usług przez tego podatnika posiadającego siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu.

W ocenie Spółki, powyższe wyłączenie można zastosować w przedmiotowym stanie faktycznym w sytuacji, gdy przemieszczane i rejestrowane w Polsce samochody ciężarowe, będą używane do świadczenia usług wynajmu lub leasingu przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. W ocenie Wnioskodawcy, dopiero po ewentualnym przekroczeniu tego okresu (tekst jedn.: 24 miesięcy) powstanie obowiązek podatkowy w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia.

W świetle art. 12 ust. 2 ustawy o VAT, dopiero gdy ustaną okoliczności, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o VAT, przemieszczenie towarów uznaje się za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Analogicznie od strony wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w świetle art. 20 ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą ustania okoliczności, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o VAT.

W ocenie Wnioskodawcy w konsekwencji, dopiero w momencie przekroczenia 24 miesięcznego okresu wykorzystywania samochodów ciężarowych do świadczenia usług wynajmu/leasingu na terenie Polski powstanie obowiązek rozpoznania przemieszczenia na potrzeby podatku VAT, jako wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. W tym momencie podatnik będzie zobowiązany do wykazania podatku należnego VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów ciężarowych, który to podatek będzie stanowił dlań podatek naliczony VAT, do którego odliczenia podatnik będzie uprawniony.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych sprawa będzie rozpatrzona w odrębnym postępowaniu.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl